Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями \"спеціаліст\", \"магістр\" icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр"
Скачати 104.3 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр"
Дата23.06.2013
Розмір104.3 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”


Програма


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”, “магістр”


Спеціальність 7.03050201, 8.03050201 “Економічна кібернетика”

Спеціалізація “Інформаційні технології в економіці”


Донецьк, ДонНТУ, 2013 р.

1. Мета й завдання вступного випробування


Метою вступного випробування є перевірка знань абітурієнтів з основних розділів фахових дисциплін спеціальності “Економічна кібернетика”, а саме: питань оптимізації стратегії підприємства, організації виробництва, прогнозування та планування діяльності підприємства з використанням сучасніх інформаційних систем і технологій, методів економіко-математичного та економетричного моделювання, з метою підвищення ефективності функціонування підприємств.


^ 2. Структура вступного випробування


Екзаменаційні білети складаються з завдань за 10 дисциплінами:

 1. економічна кібернетика;

 2. системи підтримки прийняття рішень;

 3. інформаційний бізнес;

 4. моделювання економіки;

 5. прогнозування соціально-економічних процесів;

 6. управління інформаційними ресурсами;

 7. статистика;

 8. програмування для економістів;

 9. топологія економічних структур;

 10. економетрика.^ 1 ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА


 1. Основні поняття кібернетики: система, модель, управління, інформація.

 2. Процеси управління економічною системою.

 3. Аналіз чутливості. Визначення інтервалу оптимальності.

 4. Теорія інформації. Міри інформації в системі.

 5. Ентропія та її властивості. Ентропія складної системи. Умовна ентропія.

 6. Управління. Системи управління. Якість та види управління. Процеси управління економічною системою. Фактори мультиплікації та акселерації.

 7. Економічне регулювання. Системи із зворотним зв'язком.

 8. Дослідження системи управління . Перетворення структурних схем.

 9. Аналіз стійкості системи управління за допомогою алгебраїчних та частотних критеріїв.

 10. Визначення передаткових функцій системи управління. Дослідження стійкості системи управління.^ 2 СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 1. Розвиток методів підтримки прийняття рішень і СППР та їх-застосування в Україні.

 2. Ретроспективний аналіз еволюції інформаційних технологій та ІС.

 3. Організаційно-технологічні засади підготовки і прийняття рішень.

 4. Базові компоненти СППР.

 5. Класифікація СППР.

 6. Засоби штучного інтелекту в СППР.

 7. СППР на основі сховищ даних та OLAP-технологій.

 8. Групові СППР.

 9. Виконавчі ІС.

 10. Засоби машинної імітації в СППР.

 11. Оцінювання та вибір методів підтримки прийняття рішень.

 12. Створення, впровадження та оцінювання СППР.
^ 3 МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 1. Економіка як об'єкт моделювання.

 2. Концептуальні засади математичного моделювання економіки.

 3. Алгоритмічні моделі в економіці та підприємництві.

 4. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів.

 5. Рейтингове оцінювання та управління в економіці.

 6. Моделі поведінки та взаємодії споживачів і виробників.

 7. Модель міжгалузевого балансу.

 8. Традиційні та динамічні нелінійні моделі макроекономіки.

 9. Моделі аналізу макроекономічної політики. Загальна модель макроекономічної динаміки.

 10. Динаміка державного боргу та сеньйоражу.

 11. Моделі соціально-економічного прогнозування.

 12. Основні поняття і попередній аналіз рядів динаміки.

 13. Методи прогнозування часових рядів. Особливості прогнозування тренд-сезонних процесів.


^ 4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС

 1. Інформаційна економіка і перехід до інформаційного суспільства.

 2. Інформаційна політика України та промислово розвинених країн.

 3. Інформаційний бізнес і тенденції його розвитку.

 4. Поняття і закони розвитку інформаційного виробництва.

 5. Інформаційний ринок і механізм його функціонування.

 6. Правові засади підприємництва та організація власної справи в інформаційній сфері економіки.

 7. Франчайзинг як спосіб організації власної справи в інформаційному бізнесі.

 8. Організаційна структура фірми інформаційного бізнесу.

 9. Виробнича система фірми інформаційного бізнесу.

 10. Ергономіка та організація виробничого середовища інформаційної фірми.

 11. Організація маркетингової діяльності в інформаційному бізнесі.

 12. Планування підприємницької діяльності та презентація фірми, що створюється.

 13. Організація та порядок розрахунків зі споживачами інформаційних товарів.^ 5 ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ


 1. Прогнозування: сутність, предмет і об’єкт.

 2. Методичні підходи до економічного прогнозування.

 3. Система економічного і соціального прогнозування.

 4. Методи технічного аналізу.

 5. Експертні методи прогнозування.

 6. Екстраполяційні методи.

 7. Адаптивні методи прогнозування.

 8. Моделі прогнозування соціально-економічних об’єктів.^ 6 УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ

 1. Економічна система. Модель. Інформація. Управління.

 2. Системи обробки даних, системи управління інформацією.

 3. Структура й принципи створення автоматизованих інформаційних технологій.

 4. Автоматизовані інформаційні системи управління інформаційними ресурсами підприємств (AІС).

 5. Принципи побудови АІС. Класифікація АІС. Склад АІС.

 6. Основні вимоги до АІС. Забезпечення якості й економічної ефективності АІС.

 7. Основи розробки АІС. Постановка завдання проектування управління інформаційними ресурсами підприємства. Організація баз даних в АІС.

 8. Розподілені бази даних в АІС.

 9. Інформаційне та правове забезпечення систем автоматизації.

 10. Управління інформаційними ресурсами підприємства на прикладі задачі автоматизації управління та обліку бухгалтерської інформації.

 11. Модель системи автоматизації й управління бухгалтерською інформацією, АРМ бухгалтера.7 СТАТИСТИКА


 1. Методологічні засади статистики.

 2. Статистичне спостереження.

 3. Зведення і групування статистичних даних.

 4. Узагальнюючі статистичні показники.

 5. Аналіз рядів розподілу.

 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів.

 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків.

 8. Аналіз інтенсивності динаміки.

 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань.

 10. Індексний метод.

 11. Вибірковий метод.

 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.


^ 8 ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ

1. Ієрархія класів бібліотеки VCL. Загальні властивості візуальних компонентів.

2. Принципи роботи зі стандартними блоками діалогів в Delphi

3. Обмін даними між формами в Delphi

4. Загальні принципи роботи з головним, контекстним і системним меню.

5. Особливості роботи з компонентом Image.

6. Принципи роботи в Borland Delphi з об'єктами Windows перо і пензель.

7. Принципи роботи в Borland Delphi з об'єктом Windows шрифт.

8. Способи взаємодії із зовнішніми програмами з програми на Delphi.

9. Основні принципи технології впровадження і зв’язування об'єктів.

10. Компоненти Delphi, які є серверами. Робота з компонентами WordApplication, WordFont, WordParagraphFormat.


^ 9 ТОПОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР


 1. Комбінаторний аналіз. Правила суми та добутку. Складний вибір елементів. Основні комбінаторні з’єднання без повторень елементів: перестановки, сполучення та розміщення.

 2. Основні комбінаторні з’єднання із повтореннями елементів: перестановки, сполучення та розміщення. Формула включення-виключення. Задачі про безлад та зустріч.

 3. Неорієнтовані графи. Підграфи та ізоморфізм. Незалежні, домінуючі множини вершин та кліки.

 4. Маршрути та зв’язність. Алгоритми пошуку найкоротших маршрутів.

 5. Ейлерові цикли та графи. Критерій ейлеровості. Гамільтонові цикли та графи.

 6. Дерева та остови. Остов мінімальної ваги. Алгоритми Прима та Краскала.

 7. Планарність графів. Критерій Понтрягина-Куратовського. Алгоритм плоскої укладки графів.

 8. Ографи. Зв’язність у орграфах. Конденсація, база та антибаза.10 ЕКОНОМЕТРИКА


 1. Основні положення кореляційно-регресійного аналізу. Метод найменших квадратів. Система нормальних рівнянь. Лінійна парна регресійна модель.

 2. Нелінійні парні моделі: параболічна, гіперболічна, степенева та експоненційна. Засоби лініарізації.

 3. Методи оцінки якості регресійної моделі. Надійні інтервали оцінок. Числові критерії адекватності моделі. Критерії Стьюдента та Фішера. Коефіцієнт детермінації.

 4. Непараметричні методи аналізу взаємозв’язку. Коефіцієнти Фехнера, Спірмена та Кендалла.

 5. Множинна регресія. Структура моделі та основні припущення при її побудові. Оцінювання моделі. Порівняння факторів за ступенем їх впливу. Економічний зміст коефіцієнтів регресії.

 6. Регресійні залежності довільного типу. Модель Коба-Дугласа. Приклади застосування множинної лінійної регресії. Інтерпретація коефіцієнтів регресії.

 7. Мультиколінеарність у регресії. Методи визначення мультиколінеарності. Шляхи позбавлення мультиколінеарності. Приклади оцінювання регресії з мультиколінеарними змінними.3. Література


 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/ Под ред. проф. Г.А.Титоренко. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. – 400с.

 2. Алдохин И.П., Кулиш С.А. Экономическая кибернетика.- Харьков: ХГУ.- 222 с.

 3. Аллен Р. Математическая экономия/ Пер. с англ. Под ред. Вайнштейна А. – М.: Изд-во иностранной литературы. 598с.

 4. Бабич Т. Н. Планування на підприємстві: Нав. пос. - М.: КНОРУС, 2005 р. М.: Фінанси і статистика, 2003. - 251с.

 5. Балабанов І.Т., Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 270с.

 6. Басовский Л.Е. Прогнозування і планування в умовах ринку.
  Уч. пос. - М.: Инфра-м, 2006г. - 201с.

 7. Березин Н.С,, Жидков Н.П. Методы вычислений.- В 2-х т.т. -М.: Наука, 1960.

 8. Бойнов І. В., Пудовкина С. Г., Телегин А. І. Моделювання економічних систем і процесів. Досвід побудови ARIS -моделей: Монографія. - Челябінськ: Видавництво ЮУрГУ, 2002. - 392 с.

 9. Бойчик І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Итака, 2002. – 480с.

 10. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе Statistica в среде Windows. М.: Финансы и статистика. 1999. – 382с.

 11. Бяхман Л.С. Економіка фірми : Навчальний посібник. - СПб., 2004. - 279 с.

 12. Вітлинський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.

 13. Волгин В. В. Склад. Организация и управление: Практическое пособие. - 4-е издание, перераб. и дополн. - М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002, 456 с.

 14. Волкова В. Н. Теорія систем : навчальний посібник /Н. Волкова,
  A.A. Денисов. - М.: Вища школа, 2006. - 511 Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Мир, 1971. – 262с.

 15. Г.А.Титоренко Информационные системы в экономике. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2008. — 463 с.

 16. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: издательство «Лань», 2005. – 528с.

 17. Горбатов В.А. Основы дискретной математики. - М.: Высшая школа, 1986. – 310с.

 18. Григорук П. Н. Многомерное экономико-статистическое моделирование: Учебное пособие. – Львов: Новый свет-2006, 2006. – 148 с.

 19. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Спб.: Интер, 1997

 20. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. Пособие/А.А. Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума; Под. ред. А.А. Емельянова. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с

 21. Ефимов Е. Н., Патрушина С. М., Панферова Л. Ф., Хашиева Л. И. Информационные системы в экономике. Учебное пособие. МарТ: 2004. – 350 с.

 22. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи. – К.: КНЕУ, 2000.-220с.

 23. Использование ORACLE. Специальное издание.- М.:Издательский дом «Вильямс», 1999.-1024с.

 24. Исследование операций: Модели, системы, решения. РАН; ВЦ; отв. редактор Иванилов Ю.П. М.: ВЦ РАН, 1993.

 25. Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и математическое обеспечение. – М.: Мир, 1998. – 575с.

 26. Кобринский Н.Е. Введение в экономическую кибернетику. – М.: Экономика. – 284с.

 27. Кобринский Н.Е. и др. Экономическая кибернетика. – М.: Экономика. – 407с.

 28. Компьютерные сети: Учебный курс/ Microsoft Corporation; Пер. с англ. Богомолова О.А.-М.: Изд.отдел «Русская редакция» ТООО “Channel Trading LTD”, 1997.- 696с.

 29. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М. и др. Исследование операций в экономике. Под ред. Кремера Н.Ш. М.: Банки и биржи,1997.

 30. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. – М.: Мир, 1978. – 432с.

 31. Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та інші Економіка підприємства: навчальний посібник/ за загальною редакцією П.В.Круша, В.І.Подвігіної, Б.М. Сердюка. - К.: Ельга-Н, 2007. - 780с.

 32. Кузин В. С., Юрьев Г. А., Шахдинаров П. Т. Методы и модели управления фирмой. – СПб: Питер, 2001. – 432 с.

 33. Кук Д., Бейз Г. Компьютерная математика. – М.: Наука, 1990. – 384с.

 34. Купчинский В.А., Улинич А.С. Система управления ресурсами банка. – М.:Изд. «Экзамен», 2000.-224с.

 35. Ланге O. Введение в экономическую кибернетику – М.: Прогресс. – 208с.

 36. Ланкастер К. Математическая экономика. – М.: Советское радио. – 286с.

 37. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352с.

 38. Лысенко и др. Экономическая кибернетика: Учебное пособие – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд.», 2004. – 516с.

 39. Лысенко Ю. Г., Егоров П. В., Овечко Г.С., Тимохин В. Н. Экономическая кибернетика: Учебное пособие; изд. 2-е / Под ред. проф. Ю. Г. Лысенко, Донецкий национальный университет. – Донецк: «Юго-Восток, Лтд» 2003 г. – 516с.

 40. Математическая экономика на персональном компьютере /М.Кубонива и др. – М.: Финансы и статистика. – 304с.

 41. Моделирование финансовых потоков предприятия в условиях неопределенности: Монография/Т.С.Клебанова, А.С. Гурьянова, Н.Богониколос, О.Ю. Кононов, А.Я.Берсуцкий. - Х.: ИД "ИНЖЭК", 2006. - 312 с.

 42. Мэнеску М. Экономическая кибернетика - М.: Экономика. – 318с.

 43. Новиков П.С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 1973. – 285с.

 44. Оре О. Теория графов. – М.: Наука, 1968. – 352с.

 45. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. та ін. Економіка підприємства: Підручник/ за загальною редакцією Й.М. Петровича. - Львів: "Магнолія плюс", видавець В.М. Піча. - 2004. - 680 с.

 46. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Харьков: ООО "Одиссей", 2007. - 416 с.

 47. Роган І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник, - 2-ге вид.,перероб. i доп. – К.: К НЕУ,2001.-239с.

 48. Синки Д.Ф. Управление финансами в коммерческих банках. – М.: Catallaxy,1994.

 49. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль:Карт-бланш, 2003.- 602с.

 50. Столл Р. Теория множеств. – М.: Просвещение, 1968. – 311с.

 51. Тупкало В. Н. Процесний підхід до управління: від декларацій стандарту ISO 9001:2000 до методологічних основ теорії процесного управління / В. Н. Тупкало. - М., 2007. - 272 с.

 52. УотшемТ.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах.- М.: Финансы: ЮНИТИ,1999.

 53. Утеуш Э.В., Утеуш З.В. Введение в кибернетическое моделирование.- М.: Энергия. – 184с.

 54. Фельдман Л.П., Петренко А.І., Дмитрієва О.А. Чисельні методи в інформатиці – К.: Видавнича група BHV , 2006. – 480 с.

 55. Хачатрян С. Р. Прикладні методи математичного моделювання економічних систем. Науково-метод. Посібник / Московська академія економіки та права. - М.: «Екзамен», 2002. - 192с.

 56. Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А. Финансово-аналитическая служба в банке.- М.: ФБК – ПРЕСС, 1998.

 57. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. В.В. Федосеева. М.: ЮНИТИ,1999.

 58. Экономическая кибернетика: Учебник, в 2-х томах. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», Т. 1, 2005. – 502с.Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»: спеціальності 090401, 090401, "Металургія...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Термічна обробка металів” у відповідності з освітньо-професійною програмою “спеціаліст”, “магістр” – напрям підготовки 050403 “Інженерне...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 03050401, 03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями \"спеціаліст\", \"магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи