Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Скачати 121.98 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Дата23.06.2013
Розмір121.98 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05010301, 8.05010301 «Програмне забезпечення систем»


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.


ВСТУП


Програма складена у відповідності із освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія»

Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст» (7.05010301) та «Магістр» (8.05010301) спеціальності «Програмне забезпечення систем» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія» приймається екзаменаційною комісією.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст» (7.05010301) та «Магістр» (8.05010301) спеціальності «Програмне забезпечення систем» є визначення рівня фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія».

Завдання фахового вступного випробування спрямовані на перевірку найважливіших знань та умінь базового рівня, які визначені у вимогах до обов’язкового рівня підготовки бакалаврів за напрямком 6.050103 «Програмна інженерія».

Перелік навчальних дисциплін та змістовних модулів за якими проводяться фахові вступні випробування наведено у таблиці 1.


Таблиця 1

Назва навчальної дисципліни

Зміст уміння, що забезпечується

Назва змістового модуля

Бази даних

Проектувати та реалізовувати бази даних

Реляційні БД

Мови запитів до БД

Обробка транзакцій

Людино-машинна взаємодія

Проектувати людино-машинний інтерфейс

Аналіз, проектування та прототипування людино-машинного інтерфейсу

Оцінювання якості людино-машинного інтерфейсу

Засоби розробки людино-машинного інтерфейсу

Функціональні компоненти та властивості людино-машинного інтерфейсу

Комп’ютерна дискретна математика. Дискретні структури.

Володіти методами та технологіями організації та застосування даних

Булева алгебра

Графи та дерева

Множини, функції та відношення

Об'єктно-орієнтоване проектування

Володіти методами та технологіями об'єктно-орієнтованого програмування

Об'єктно-орієнтоване проектування

Інкапсуляція та приховання інформації

Розподіл поведінки та реалізації

Класи та підкласи

Успадкування (перевизначення, динамічне зв'язування)

Поліморфізм (поліморфізм подтипів і успадкування)

Ієрархія класів

Основи програмування


Володіти основами конструювання ПЗ

Основні конструкції програмування

Алгоритми та розв'язання задач

Фундаментальні структури даних

Рекурсія

Програмування подій

Операційні системи

Використовувати можливості операційних систем

Основи операційних систем

Паралельність (багатозадачність)

Планування та диспетчеризація процесів

Організація віртуальної пам'яті

Якість програмного забезпечення та тестування

Визначати та вимірювати атрибути якості

Стандарти якості програмного забезпечення

Поняття якості та культури програмного забезпечення

Термінологія та основи верифікації та атестації ПЗ

Здійснювати модульне та комплексне тестування ПЗ

Методи побудови тестів

Автоматизовані засоби тестування

Алгоритми та структури даних

Володіти методами та технологіями організації та застосування даних

Базові структури даних: стеки, черги, зв'язані списки, хеш-таблиці, дерева, графи

Основні обчислювальні алгоритми: сортування, хеш-таблиці та алгоритми виключення колізій, двійкові дерева пошуку, представлення графів, обхід в глибину та в ширину

Емпіричні методи програмної інженерії

Розв'язувати математичні та фізичні задачі шляхом створення відповідних застосувань

Основні поняття теорії ймовірностей

Випадкові величини та їх числові характеристики

Основи математичної статистики

Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності

Статистична перевірка гіпотез

Елементи теорії кореляції

Застосовувати емпіричні методи та засоби інженерії ПЗ

Основи описової статистики

Застосування принципів дискретної ймовірності в ІТ

Архітектура та проектування програмного забезпечення

Проектувати компоненти архітектурного рішення

Стратегії і методи проектування ПЗ

Структура та архітектура ПЗ

Технології розробки ПЗ

Аналіз якості та оцінка програмного дизайну2 ^ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Дисципліна «Комп’ютерна дискретна математика»


 1. Множини та операції над множинами: об'єднання, перетин, різниця, симетрична різниця, доповнення. Кола Ейлера. Закони алгебри множин.

 2. Відношення на множинах.

 3. Функції алгебри логіки.

 4. Мінімізація функцій алгебри логіки.


Дисципліна «Дискретні структури»


 1. Визначення орієнтованого і неорієнтованого графів. Доповнення. Способи завдання графів.

 2. Підграфи та ізоморфізм графів. Унарні і бінарні операції над графами.

 3. Маршрути та зв’язність. Алгоритми побудови найкоротших маршрутів. Матриця відстаней. Вершинна і реберна зв'язність.

 4. Дерева та остови. Алгоритми Прима і Краскала побудови остовів найкоротших маршрутів.

 5. Цикли та обходи в графах. Циклічний і коціклічний ранг.

 6. Орієнтовані графи. Конденсація. Алгоритм побудови конденсації. База. Алгоритм побудови бази. Антібаза. Алгоритм побудови антібази. Ядро орграфа.


Дисципліна «Основи програмування»


 1. Метод рішення задачі. Визначення, способи опису, класифікація методів вирішення задач. 

 2. Алгоритм розв'язання задачі. Визначення алгоритму. Основні властивості алгоритму. 

 3. Основні оператори та керуючі конструкції, які використовуються при написанні алгоритмів.

 4. Типові алгоритми вирішення задач.

 5. Поняття типу даних. Основні типи даних в програмуванні та їх реалізація на С. 

 6. Структури даних у програмуванні. Визначення та класифікація за різними ознаками. 

 7. Масиви. Динамічні масиви. Особливості роботи з масивами. Реалізація масивів в С. 

 8. Рядки. Визначення та операції. Реалізація рядків в С. 

 9. Записи в програмуванні та їх реалізація в С. Структури та об’єднання.

 10. Файли в програмуванні та їх реалізація в С. 

 11. Посилальні типи в мові С. Особливості застосування посилальних типів. Вказівники.

 12. Розподіл пам'яті в програмі. Класифікація розподілу пам'яті. Карта пам'яті. 

 13. Динамічні структури даних. Їх реалізація в С. 

 14. Списки. Види списків. Особливості роботи з лінійними списками. Реалізація списків в С. 

 15. Функції в С. Формальні і фактичні параметри. Область видимості імен у функціях. Способи передачі параметрів у функції. 

 16. Рекурсія. Визначення. Види рекурсії. Способи застосування. 


Дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування»


 1. Проектування складного програмного забезпечення.

 2. Об’єктно-орієнтована декомпозиція.

 3. ОО парадигма. ОО аналіз, проектування та програмування.

 4. Об’єкт та клас. Протокол класу.

 5. Стан та поведінка об’єкту.

 6. Конструктор.

 7. Деструктор.

 8. Динамічне створення та видалення об’єктів.

 9. Об’єктна модель.

 10. Абстракція. Абстрагування.

 11. Абстракція процедур (функцій). Абстракція даних. АТД. Абстракція ітерації.

 12. Інкапсуляція. Методи доступа до членів класу. Дружня функція. Дружній клас.

 13. Перевантаження функцій.

 14. Перевантаження операторів.

 15. Наслідування. Одиночне та множинне наслідування. Методи наслідування.

 16. Наслідування конструктору, деструктору та оператору присвоєння.

 17. Порядок виклику конструкторів и деструкторів об’єкту ПК. Віртуальне наслідування.

 18. Поліморфізм.

 19. Статичне та динамічне зв’язування.

 20. Віртуальна функція.

 21. Таблиця віртуальних функцій.

 22. Чисто віртуальна функція.

 23. Абстрактний базовий клас.

 24. Проблеми неоднозначності імен при множинному наслідуванні.

 25. Віртуальний базовий клас.


Дисципліна «Алгоритми та структури даних»


 1. Методи сортувань.

 2. Методи пошуку в таблицях. Лінійний пошук. Дихотомічний пошук.

 3. Зростання функції. Головний параметр. Приклади функцій.

 4. Таблиці з обчислюваним входом. Функції розставляння.

 5. Строкові структури. Рядки. Алгоритми пошуку підрядка в рядку.

 6. Відображення і використання стеків, черг, зв'язних списків.

 7. Нелінійні структури. Робота з двійковими деревами: побудова впорядкованого дерева; видалення елементів; пошук елементів; обхід дерева.

 8. Б-дерева. Властивості.

 9. Збалансовані дерева. АВЛ - дерева.

 10. Дерева оптимального пошуку.

 11. Бінарні дерева, що представляються масивами. Піраміди.

 12. Файли. Індексні файли.

 13. Бази даних. Основні властивості.

 14. Моделі даних.


Дисципліна «Бази даних»


 1. Система баз даних. Призначення. Основні характеристики.

 2. Типи СУБД.

 3. Поняття СУБД.

 4. Реляційна система управління базами даних.

 5. Моделі даних

 6. Мова SQL (основні поняття)

 7. Потенційні ключі. Визначення. Призначення.

 8. Зовнішні ключі. Правила зовнішніх ключів.

 9. Null-значення. Особливості використання.

 10. Реляційна алгебра. Призначення і вживання.

 11. Реляційні операції.

 12. Нормальні форми. Основні поняття і призначення.


Дисципліна «Архітектура та проектування програмного забезпечення»


 1. Шаблони проектування.

 2. Породжувальні шаблони проектування.

 3. Структурні шаблони проектування.

 4. Поведінкові шаблони проектування.

 5. Шаблони аналізу.

 6. Формат документу XML: елемент, атрибут, коментар.

 7. Парсер XML документу, DOM и SAX парсери.

 8. Компонентна модель.

 9. Застосування інтерфейсів у компонентній моделі.

 10. Три типи реалізації серверу СОМ.

 11. Створення и знищення об’єктів в СОМ.

 12. Архітектурний стиль канали та фільтри.

 13. Транзакції.

 14. Проміжне програмне забезпечення.

 15. Багатоланкова архітектура ПЗ.

 16. Web – сервіси.


Дисципліна «Емпіричні методи програмної інженерії»


1. Випадкові події та випадкові величини.

2. Статистичне оцінювання. Вимоги до статистичних оцінок. Типи статистичних оцінок.

3. Точкові статистичні оцінки неперервних та дискретних випадкових величин.

4. Інтервальні статистичні оцінки. Методи побудови довірчих інтервалів.

5. Статистичні оцінки випадкових подій.

6. Закони розподілу неперервних випадкових величин.

7. Теорія перевірки гіпотез. Перевірка гіпотез про приналежність двох вибірок єдиній генеральній сукупності. Перевірка гіпотез про закон розподілу.

8. Багатовимірні випадкові величини. Системи двох неперервних випадкових величин.

9. Елементи теорії кореляції. Функціональна, статистична і кореляційна залежність. Кореляційні таблиці. Коефіцієнт кореляції

10. Формування вибіркових сукупностей. Визначення розміру вибіркової сукупності.


Дисципліна «Операційні системи»


 1. Типи операційних систем.

 2. Склад і загальна структура ОС.

 3. Обробка переривань. Типи переривань.

 4. Стан процесів.

 5. Критерії і стратегії планерування процесів.

 6. Багатозадачність: процеси і потоки.

 7. Засоби синхронізації і взаємодії процесів.

 8. Проблема критичної секції. Семафори.

 9. Клінчі і приклади взаємних блокувань.

 10. Управління пам'яттю.

 11. Організація сторінкової, сегментної і сторінково-сегментної пам'яті.

 12. Призначення і основні функції файлової системи.

 13. Логічна організація файлової системи.

 14. Фізична організація і адреса файлу.

 15. Файлові системи: FAT, HPFS, NTFS і UNIX.


Дисципліна «Якість програмного забезпечення та тестування»


 1. Проектування якісних програмних комплексів.

 2. Характеристики якості ПЗ.

 3. Життєвий цикл ПЗ.

 4. Стандартизація виробництва ПЗ і документації.

 5. Види програм і програмних документів.

 6. Основні етапи розробки ПЗ

 7. Проектування і підтримка проектування програм case-системою.

 8. Структурне проектування програмних комплексів.

 9. Проста програма, схема виконання і дерево виконання програми.

 10. Програмні функції. Еквівалентність програм.

 11. Методи структуризації програм.

 12. Тестування програм. Функціональні методи тестування. Структурні методи тестування.


Дисципліна «Людино-машинна взаємодія»


 1. Інформаційні канали користувача.

 2. Аналізатори. Пороги чутливості аналізаторів. Вимоги до сигналів-подразників оператору.

 3. Особливості сприйняття людиною інформації.

 4. Характеристики пам'яті.

 5. Поняття інтерфейсу користувача.

 6. Типи і види інтерфейсів.

 7. Профіль користувача.

 8. Сценарії дій користувача.

 9. Об'єкти та операції інтерфейсу.

 10. Поняття «юзабіліті». Показники «юзабіліті».

 11. Евристики Якоба Нільсена.

 12. Принципи побудови інтерфейсів. Золотий перетин. Гаманець Міллера. Принцип угруповання. Бритва Оккама. Розумне запозичення.3 ^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Форма проведення фахового вступного випробування – письмова.

Екзаменаційний білет містить 60 тестових завдань, що сформовані на основі даної програми. Кожне завдання має 4 варіанти відповіді, один з яких є вірним. Кожне завдання оцінюється 1 балом. Тривалість фахового вступного випробування 3 години (180 хвилин).


4 ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Критерії оцінювання знань при складанні фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст» (7.05010301) та «Магістр» (8.05010301) спеціальності «Програмне забезпечення систем» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія» базуються на загальних критеріях оцінювання знань студентів ВНЗ України.

Шкалу відповідності кількості балів тестового випробування національній шкалі оцінювання наведено у таблиці 2.


Таблиця 2

Кількість балів тестового випробування

Оцінка за національною шкалою

49 – 60

Відмінно

37 – 48

Добре

25 – 36

Задовільно

0 – 24

Незадовільно

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»: спеціальності 090401, 090401, "Металургія...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Термічна обробка металів” у відповідності з освітньо-професійною програмою “спеціаліст”, “магістр” – напрям підготовки 050403 “Інженерне...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Спеціальність 05020201, 05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи