Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Скачати 91.65 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Дата23.06.2013
Розмір91.65 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05040304, 8.05040304 Металознавство


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.

ВСТУП


Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються у вузах по спеціальності „Металознавство” у відповідності з освітньо-професійною програмою “спеціаліст”, “магістр” – напрям підготовки 050403 “Інженерне матеріалознавство”.

До цих дисциплін відносяться курси: “Кристалографія”, “Теотичні основи матеріалознавства”, “Металознавство”, “Термічна обробка металів”, “Спеціальні сталі і сплави”, “Поверхнева обробка, функціональні покриття та відновлення”, “Корозія та захист матеріалів”, “Структурний аналіз матеріалів”, “Фізичні властивості та методи досліджень матеріалу”, “Кольорові метали та сплави”, “Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів”, “Діагностика та дефектоскопія матеріалів”, “Порошкові та композитні матеріали”.

Зокрема необхідно знати загальну характеристику фазового стану металів та сплавів, структурні зміни, що в них відбуваються в них, закономірності твердофазних перетворень при нагріві та охолодженні, види термічної та хіміко-термічної обробки та їх вплив на властивості матеріалів, види напружень і технологічні іспити, класифікацію та призначення сталей і сплавів з особливими властивостями, вплив легування на структурні та фазові зміни в сплавах, класифікацію корозійних процесів за механізмом, умовами проходження та характеристику руйнування сплавів, а також методи їх захисту від дії агресивного середовища, а також методи контролю якості матеріалів та виробів з них.

^ ВМІСТ ПРОГРАМИ


1. КРИСТАЛОГРАФІЯ


Кристалічний стан речовини: параметри Іі типи кристалічних граток, індексація вузлів, напрямків, площин. Кристалічний та полярний комплекси. Точкові елементи симетрії кристалів. Елементи кристалохімії. Класифікація мінералів. Дефекти кристалічної будови. Види дефектів (точкові, лінійні поверхневі) та їх вплив на механічні властивості металів. Вакансії, дислокації, атоми домішок, границі зерен, їх поведінка, переміщення, гальмування. [1,2,6]


^ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА. МЕТАЛОЗНАВСТВО


Загальна характеристика фазового стану металів та сплавів. Поняття сплаву, компонентів, фази. Типи твердих фаз. Діаграми стану мономорфного та поліморфного металів. Діаграми 2-х і 3-х компонентів. Твердіння металів. Будова зливка. Модифікування. Форма кристалів. Твердіння сплавів: твердих розчинів, хімічних сполук; евтектичне та перитектичне твердіння. Анормальні структури. Композиції. Структурні зміни в твердому стані – гомогенізація, полігонізація, рекристалізація. Спікання. Фазові перетворення в металах та сплавах – нормальні, відманштетові, масивні, мартенситні. Діаграма Fe – C. Аналіз формування структури залізовуглецевих сплавів при нагріванні та охолодженні. Залізо, графіт та цементит, їх вміст в сплавах. Сталь і чавун. Твердіння сталі та чавуну; зміна структури при охолодженні. Дифузійне насичення заліза. Особливості будови (типи структур) термічно оброблених сталей та чавунів. Види чавунів та їх класифікація і маркіровка. [3-5, 7]


^ 3. ТЕРМІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ


Загальні закономірності твердофазних перетворень у металах і сплавах: термодинаміка, механізм і кінетика перетворень. Перетворення при нагріві сплавів нижче т. А1. Аустенітізація: термодинаміка, механізм зародження нової фази. Діаграми утворення аустеніту. Зерно аустеніту. Структурна спадкоємність. Перлітне і бейнітне перетворення: термодинаміка, механізм, кінетика, діаграми перетворення, властивості продуктів розпаду аустеніту. Мартенситне перетворення: термодинаміка, механізм, будова мартенситу, кінетичні типи, стабілізація аустеніту, властивості мартенситу. Процеси при старінні та відпуску загартованої сталі. Закономірності процесів при хіміко-термічній та термомеханічній обробці.

Види термічної обробки: відпал 1-го та другого роду, загартування без поліморфного перетворення та на мартенсит, старіння та відпуск, ХТО та ТМО. Параметри видів і різновидів термічної обробки, структура та властивості сплавів та виробів з них.

Технологічні основи термічної обробки – призначення параметрів, середовищ нагріву та охолодження в залежності від виду обробки та вмісту вуглецю в сталі. [8-11]


^ 4. СПЕЦІАЛЬНІ СТАЛІ І СПЛАВИ


Класифікація спеціальних сталей та фаз у них. Вплив легування на фазові та структурні перетворення при нагріванні та охолодженні: аустенітизацію, перлітне, бейнітне та мартенситне перетворення. Конструкційні сталі: будівельні, машинобудівні, поліпшувані та для цементації, штампові, підшипникові, пружинні, зносостійкі, кріогенні, високоміцні, мартенситно-старіючі, дисперсійно-твердіючі, ПНП (TRIP)-сталі. Інструментальні сталі: для вимірювального інструменту, швидкорізальні, штампові, валкові. Сталі та сплави з особливими властивостями: корозійностійкі – феритні, мартенситні, аустенітні. Жароміцні, теплостійкі, жаростійкі сталі та сплави. Марки, термічна обробка, структура, властивості цих груп сталей. Класифікація в залежності від властивостей (теплостійкість, прогартованість, твердість, в’язкість та інш.[12, 15]


^ 5. КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ


Класифікація кольорових металів та сплавів. Мідь і сплави на її основі: латуні, бронзи. Алюміній та сплави на його основі: ливарні, деформовані. Магній та сплави на його основі: деформовані, ливарні. Титан та сплави на його сонові: деформовані, ливарні. Легкоплавкі метали та сплави на їх основі: підшипникові, цинкові, припої. Тугоплавкі метали (W, Mo, Ti, V, Nb, Zr) та сплави на їх основі. Берилій та сплави на його основі. Благородні метали (Au, Ag, Pt). Технологія термічної обробки кольорових металів та сплавів, структура та їх властивості. [13, 16]


^ 6. ПОРОШКОВІ ТА КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ


Визначення композиційних матеріалів. Класифікація та методи виробництва композиційних матеріалів. Процеси утворення міцного зв’язку між компонентами (адгезія, дифузія, рекристалізація, механічний зв'язок). Волокнисті композиційні матеріали з металевою матрицею (структура, властивості, застосування). Волокнисті композиційні матеріали з неметалевою матрицею (структура, властивості, застосування). Дисперсно зміцнені та багатошарові композиційні матеріали. Фізичні процеси при твердофазному та рідкофазному спіканні. Особливості порошкових матеріалів. Конструкційні, інструментальні, антифрикційні, фрикційні, високо пористі, електротехнічні порошкові матеріали. [14, 15]


^ 7. НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ


Класифікація неметалевих матеріалів. Пластичні маси: термопластичні, термореактивні, газонаповнені. Гумові матеріали загального та спеціального призначення. Клеї – їх класифікація: конструкційні та гумові клеї. Лакофарбові матеріали. Дерев’яні матеріали, їх різновиди. Неорганічні матеріали – скло, кераміка та інш. Призначення, будова, обробка, властивості. [1, 14, 16]


^ 8. ПОВЕРХНЕВА ОБРОБКА, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ


Особливості фазових і структурних перетворень при поверхневому зміцненні і легуванні. Методи поверхневого зміцнення тепловим впливом без зміни хімічного складу: при пічному нагріві, газополум’яному нагріві, контактному електронагріві, в електроліті, при індукційному нагріві, нагріві з використанням висококонцентрованих джерел енергії – лазерного, плазмового, електронопроміневого. Методи поверхневого зміцнення тепловим і хімічним впливом. Традиційні і нові методи ХТО. Методи поверхневого легування при електроіскровому розряді і іонній імплантації. Методи поверхневого зміцнення пластичним деформуванням (ППД). Зміцнення за допомогою енергії вибуху. Методи поверхневого зміцнення та відновлення покриттями і осадженням металів і сплавів. Методи відновлення деталей та інструменту і їх зміцнення наплавленням. [9, 10, 17, 18]


^ 9. КОРОЗІЯ ТА ЗАХИСТ МАТЕРІАЛІВ


Класифікація корозійних процесів: за механізмом, умовами, проходженням та характеристика руйнування. Хімічна корозія. Газова корозія. Продукти газової корозії. Умови безперервності плівок Пілінга та Бедвортса. Термодинаміка, механізм та кінетика газової корозії. Показники корозії. Захист металів та сплавів від газової корозії. Теорії жаростійкого легування. Жаростійкість і жароміцність Термодифузійне насичення, металеві та неметалеві покриття, захисні атмосфери. Хімічна корозія в рідинних середовищах. Електрохімічна корозія металів та сплавів. Електродні потенціали. Анодні та катодні процеси. Корозійні процеси з кисневою та водневою деполяризацією. Пасиватори та депасиватори. Найважливіші види електрохімічної корозії та захист від них – атмосферна, підземна, морська, в рідинних розчинах, щілинна, точкова, міжкристалічна; методи захисту – легуванням, покриттям, обробкою середовищ та інш. Корозія мінеральних та органічних матеріалів та її особливості. Методи корозійних досліджень. [19, 20]


^ 10. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ


Макроструктурний аналіз, зразки для нього. Мікроструктурний аналіз і принципи світлової мікроскопії; методи мікроскопічного дослідження; визначення розмірів мікрочастинок, структурні складові та інш. Дифракційні методи дослідження структури. Фізика рентгенівських промінів, їх природа, основні властивості і одержання. Реєстрація випромінювання, спектри випромінювання. Явища класичного і квантового розсіяння, вторинне випромінювання. Основні закономірності дифракції: формула Вульфа-Бреггов; структурна амплітуда та структурний фактор. Характеристика основних методів рентгеноструктурного аналізу; аналіз моно- і полікристалів. [2, 21]


^ 11. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ МАТЕРІАЛУ


Об’ємні і структурно-чутливі властивості матеріалів. Електричні властивості: електропровідність – вплив на неї температури та тиску, гартування та відпалу. Електроопір твердих розчинів, хімічних сполук і проміжних фаз. Явище надпровідності. Контактна різниця потенціалів. Термоелектричні властивості: магнітні властивості – намагніченість насичення, остаточна індукція. Коерцитивна сила. Щільність та її виміри. Лінійне та об’ємне розширення. [22]


^ 12. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА КОНСТРУКЦІЙНА МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ


Види напружень. Діаграми розтягування, їх аналіз. Закон Гука. Істинні діаграми деформації при розтягуванні. Неупругі явища. Внутрішнє тертя. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на пластичну деформацію Види руйнувань. Механічні властивості. Випробування на роз тяжіння. Методи вимірювання твердості за Роквеллом, Брінеллем, Вікерсом, Польді. Динамічні іспити. Втомленість металів. Технологічні іспити. [3, 23]


^ 13. ДІАГНОСТИКА ТА ДЕФЕКТОСКОПІЯ МАТЕРІАЛІВ


Технічна діагностика. Дефекти та їх класифікація – для лиття, зварки, обробки тиском та інш. Класифікація методів та засобів дефектоскопічного контролю якості – магнітний, електричний, акустичний, рентгенівський, капілярний та інш. Візуально-оптичні методи та засоби неруйнівного контролю. Засоби та прилади, технологія вимірів та діагностики. Основні принципи вибору методів неруйнівного контролю та комплексні системи контролю якості продукції. Стандартизація та метрологічне забезпечення. [24]

ЛІТЕРАТУРА 1. Новиков И.И., Розин К.М. Кристаллография и дефекты кристаллического строения. – М.: Металлургия, 1990. – 336 с.

 2. Кристаллография , рентгенография и електронная микроскопия / Я.С.Уманский, Ю.Я.Скаков, А.И.Иванов и др. – М.: Металлургия, 1982. – 632 с.

 3. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.

 4. Бунин К.П., Баранов А.А. Металлография. – М.: Металлургия, 1970.

 5. Лившиц Б.Г. Металлография. – М.: Металлургия, 1990.

 6. Орлов А.Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах. – М.: Высшая школа, 1983. – 144 с.

 7. Еланский Г.Н. Строение и свойства металлических расплавов. – М.: Металлургия, 1991. – 160 с.

 8. Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем. – М.: Металлургия, 1990. – 240 с.

 9. Новиков И.И. Теория термической обработки. 4-е изд., перер. и доп. – М.: Металлургия, 1986. – 480 с.

 10. Башнин Ю.А., Ушаков Б.К., Секей А.Г. Технология термической обработки. – М.: Металлургия, 1986. – 424 с.

 11. Натапов Б.С. Термическая обработка металлов. – Киев: Вища школа, 1980. – 288 с.

 12. Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Т. Специальные стали. – М.: Металлургия, 1985.

 13. Колачев Б.А., Ливанов В.А., Елагин В.И. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1981. – 414 с.

 14. Коваленко О.А. Новые материалы. – Учебное пособие. – Алчевск: ДГМИ, 2003. – 234 с.

 15. Ляхович Л.С. Специальные стали. – Минск: Вышейшая школа, 1985

 16. Материаловедение / Под ред. Арзамасова А.А. – М.: Машиностроение, 1986. – 381 с.

 17. Внуков Ю.Н. и др. Нанесение износостойких покрытий на быстрорежущий инструмент. – К.: Техніка, 1992. – 143 с.

 18. Уманский В.Б., Маняк Л.К. Новые способы упрочнения деталей машин. – Донецк: Донбасс, 1990. – 143 с.

 19. Шлугер М.А. и др. Коррозия и защита металлов. – М.: Металлургия, 1986.

 20. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. – М.: Металлургия, 1976.

 21. Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скаков Ю.А. Рентгеноструктурный и електронно-оптический анализ. – М.: Металлургиздат, 1970. – 366 с.

 22. Лившиц Б.Г., Крапошин В.С., Линецкий Я.Л. Физические свойства металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1980. – 320 с.

 23. Золотаревский В.С. Механические свойства металлов. – М.: МИСИС, 1999. – 398 с.

 24. Белокур И.П., Коваленко В.А. Дефектоскопия материалов и изделий. – К.: Техніка, 1989.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»: спеціальності 090401, 090401, "Металургія...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Термічна обробка металів” у відповідності з освітньо-професійною програмою “спеціаліст”, “магістр” – напрям підготовки 050403 “Інженерне...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена у відповідності із освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом підготовки 050103 «Програмна...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Спеціальність 05020201, 05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи