Тематика по курсах геодезія [1-3] icon

Тематика по курсах геодезія [1-3]
Скачати 118.04 Kb.
НазваТематика по курсах геодезія [1-3]
Дата23.06.2013
Розмір118.04 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.08010103, 8.08010103 Землеустрій та кадастр


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.

ВСТУП


Екзаменаційний білет розроблено у вигляді комплексного контрольного завдання з 10 задач. Кожна задача оцінена в балах. Загальне число балів в білеті – 19. Для одержання задовільної оцінки за екзамен необхідно набрати більш 6 балів. Критерії оцінки наведено нижче:

 • менше 8 балів – «незадовільно»

 • від 8 до 11 балів –«задовільно»

 • від 12 до 14 балів – « добре»

 • від 15 до 19 балів – «відмінно»

Контрольні завдання в білетах розроблені по курсам і темам, наведених нижче.


^ ТЕМАТИКА ПО КУРСАХ


Геодезія [1-3]

Визначення положення точок на земній поверхні. Системи координат в геодезії. Орієнтування ліній. Масштаби. План і карта. Рельєф місцевості і його зображення на топографічних картах і планах. Задачі, що вирішують по топографічній карті. Елементи теорії погрішностей. Основні дані про розвиток геодезичних мереж: планових, висотних. Кутові виміри. Прилади для кутових вимірів. Лінійні виміри. Прилади для вимірів ліній. Геодезичні зйомки. Теодолітна зйомка. Теодолітний хід. Пряма і зворотна однократні засічки. Тахеометрична зйомка.

Нівелювання технічної точності: геометричне і тригонометричне. Прилади, їх перевірка. Джерела погрішностей геометричного нівелювання. Подовжнє нівелювання: Польові і камеральні роботи. Нівелювання поверхні. Нівелювання III і IV класів. Джерела погрішностей при точному нівелюванні. Прилади, перевірки і дослідження нівелірів і рейок. Польові роботи при нівелюванні ІІІ і IV класів. Врівноваження перевищень нівелірних одиночних ходів і нівелірних мереж з одною та двома вузловими точками.

Полігонометрія 4 класи, 1 і 2 розрядів. Вимір кутів у полігонометрії, джерела погрішностей. Прив'язка ходів полігонометрії до пунктів геодезичних мереж. Топографічні зйомки великих масштабів 1:5000 - 1:500.


^ Основи землевпорядкування і кадастру [4-11]

Коротка історія розвитку землевпорядження і кадастру в Україні. Реформування відносин власності в ході проведення сучасної земельної реформи й особливості землевпорядкування при реформуванні земельних відносин. Землевпорядкування і системи кадастру в закордонних країнах. Кадастри і правові земельні реєстри. Теоретичні основи землевпорядкування в Україні: ціль, характер і зміст землевпорядження; складові частини і функції системи землевпорядкування. Теоретичні основи системи кадастру в Україні: Визначення Державного земельного кадастру ДЗК); призначення, задачі, складові частини ДЗК. Інші види кадастрів, їхнє законодавче забезпечення і визначення. Поняття земельних відносин. Повноваження суб'єктів землевпорядження. Організація і регулювання землевпорядкування. Землевпорядкування на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях. Державне керування землевпорядкуванням.


^ Земельне право [12-20]

Поняття і предмет земельного права. Співвідношення земельного права із суміжними областями права. Система земельного права. Поняття і класифікація джерел земельного права. Повноваження органів законодавчої, виконавчої влади і місцевого самоврядування в області земельних відносин. Права власності на землю. Поняття і принципи права землекористування. Поняття і види земельних сервітутів. Поняття і зміст добросусідства в земельному праве. Поняття і види обмежень прав на землю. Земельно-правові підстави, умови і порядок придбання і реалізації прав на землю. Цивільно-правові угоди щодо земельних ділянок і їхній продаж на конкурентних основах. Припинення прав на землю. Гарантії прав на землю. Правове забезпечення відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам. Земельні суперечки. Правове забезпечення: охорона земельних ресурсів, адміністративно-територіальний розподіл території України, планування використання, охорони і зонування земель.

Історія розвитку земельного права в Україні. Сучасний період розвитку земельного права. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення. Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового регулювання. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Права й обов'язки сільськогосподарських землекористувачів. Правовий режим земель жилою і суспільною забудовою. Визначення і склад земель. Правове забезпечення використання земель жилою і суспільною забудовою, ділянок для індивідуального житлового, господарського і гаражного будівництва. Використання земельних ділянок для кооперативного житлового і гаражного будівництва. Особливості використання земельних ділянок державного і комунального житлового фонду. Правовий режим земель природно-заповідного фонду і другого природоохоронного призначення. Правовий режим земель оздоровчого, рекреаційного й історико-культурного призначення.

Правовий режим земель лісового фонду: поняття і загальна характеристика правового режиму земель лісового фонду. Умови і порядок надання земель лісового фонду. Правове регулювання використання земель лісового фонду. Особливості використання земель для загального і спеціального використання лісу на землях лісового фонду. Правовий режим земель водного фонду: поняття, склад і загальна характеристика правового режиму земель водного фонду. Правове регулювання використання земель водного фонду. Особливості правового режиму прибережних захисних смуг, смуг відводу і берегових смуг водних шляхів. Правовий режим територій і зон санітарної охорони водних об'єктів. Правове регулювання використання земель промисловості: загальна характеристика правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони і другого призначення. Правове регулювання використання земель транспорту. Правовий режим земель енергетичної системи і зв'язку. Правовий режим земель, наданих для потреб оборони і другого призначення.


^ Кадастр [4-11]

Законодавче, нормативно-правове забезпечення державного земельного кадастру (ДЗК). Поняття ДЗК, його призначення, принципи, складові частини. Інші види кадастрів, їхнє законодавче забезпечення. Об'єкти ДЗК і його основні категорії. Вихідне забезпечення земельно-кадастрового процесу: основні і спеціальні роботи. Топографо-геодезичні вишукування, кадастрові зйомки. Кадастрове зонування території. Структуризація території населених пунктів. Встановлення кадастрових номерів. Кадастрове землевпорядження (інвентаризація земель). Державна реєстрація земель: законодавче, нормативно-методичне забезпечення. Порядок первинної реєстрації, реєстрація купівлі-продажу, оренди, застави земельних ділянок. Державний реєстр земель. Ведення кадастрового обліку земельних ділянок. Поземельна книга. Формування і ведення кадастрової справи, ведення чергового кадастрового плану. Земельно-облікові роботи – облік кількості і якості земель. Бонітування ґрунтів, економічна і грошова оцінка земель: поняття, сутність і сфери використання. Організація і порядок ведення ДЗК. Містобудівний кадастр населених пунктів (ДК). Законодавче і нормативне забезпечення. Визначення, призначення, принципи і задачі. Структура даних і зміст реєстрів ДК. Порядок створення і ведення ДК. Організаційне забезпечення ведення ДК. Програма створення АСС ДЗК в Україні. Організаційна структура побудови АСС ГЗК. Інформаційні зв'язки, структура інформаційних баз даних АСС ДЗК.

^ Оцінка нерухомості [21-26 ]

Теоретичні основи грошової оцінки: поняття земельної ділянки як об'єкта оцінки; земельна рента, її поняття і складові. Нормативно-правові і методологічні основи грошової оцінки земель в Україні. Види грошової оцінки, їхньої характеристики. Інформаційна база грошової оцінки. Використання містобудівної і землевпорядної документації в грошовій оцінці. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів. Особливості нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів). Сфери застосування нормативної грошової оцінки земель: оподатковування земель, визначення орендної плати. Індексація грошової оцінки земель. Теоретичні основи експертної оцінки земельних ділянок. Фактори, що впливають на вартість. Різновиди вартості (бази оцінки). Основні принципи оцінки. Міжнародні підходи до визначення ринкової вартості земельної ділянки й особливості їхнього застосування в умовах України. Технологія експертної оцінки. Методичний підхід, що ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок. Методичний підхід, що ґрунтується на капіталізації чистого доходу. Методичний підхід, що ґрунтується на обліку витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна на земельній ділянці. Об'єднання декількох методичних підходів при умовному розподілі забудованої земельної ділянки на складені компоненти.


^ Землевпорядні вишукування і проектування [27-32]

Поняття і зміст землевпорядкування на сучасному етапі. Особливості підготовчих і обслідницьких робіт при землевпорядженні сільськогосподарських підприємств і господарств. Теоретичні основи землевпорядного проектування. Землевпорядкування адміністративного району: методика розробки схеми землевпорядкування району. Міжгосподарське землевпорядкування: поняття, задачі і зміст; процес і основи проведення; створення й упорядкування сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань; створення землекористувань несільськогосподарського призначення. Встановлення і зміна характеру населених пунктів, організація використання їх земель. Встановлення на місцевості границь адміністративно-територіальних утворень. Внутрішньогосподарське землевпорядкування сільськогосподарських підприємств: задачі і зміст; підготовчі й обслідницькі роботи; розміщення виробничих підрозділів, господарських центрів, внутрішньогосподарських магістральних доріг, інженерних споруджень і об'єктів; організація угідь і сівозмін; облаштованість території сівозмін, багаторічних насаджень і кормових угідь. Задачі і зміст проекту.

Наукові підходи до землевпорядних вишукувань і проектування. Методики і форми розрахунків, необхідних для створення проектів внутрішньогосподарського землевпорядкування. Особливості внутрішньогосподарського землевпорядкування селянських (фермерських) господарств. Екологічна, економічна і соціальна ефективність проекту. Оформлення і видача документів, здійснення проектів. Робочі проекти в землевпорядженні. Порайонні особливості і спеціальні питання землевпорядкування: землевпорядкування ерозійно-небезпечних і еродованих земель; особливості пристосування територій у районах зрошуваного землеробства й інтенсивного осушення. Особливості організації територій на еколого-ландшафтній основі. Проектування землекористувань і облаштованість території колективних садів. Особливості землевпорядкування в забрудненій місцевості. Зміст і методика розробки проекту землевпорядкування на території реформованих і новостворених приватно - орендованих с/г підприємств. Складання бізнес-плану розвитку сільськогосподарського землекористування в проектах землевпорядкування. Здійснення проектів землевпорядкування і землевпорядне обслуговування сільськогосподарських підприємств. Економіка внутрішньогосподарського землевпорядкування.


^ Містобудування [33-38]

Короткий історичний нарис розвитку населених пунктів. Форми розселення. Види і класифікація населених пунктів. Ретроспектива містобудівної діяльності і сучасні процеси. Структура населення міста. Демографічна піраміда. Трудові ресурси. Групи міського населення: містоутворююча, містообслуговуюча і несамодіяльна. Основні функціональні зони міської території, їхнє призначення і вимоги по їх взаїморозташуванню. Планувальна структура сучасного міста. Структурні одиниці сельбищної території. Вулично-дорожня мережа міста, її показники. Спорудження зовнішнього транспорту: залізничий транспорт, автомобільний і повітряний транспорт. Промислові вузли і райони міста. Суспільні центри обслуговування в промисловій зоні. Забудова житлових кварталів. Розрахунки території житлового фонду кварталу. Благоустрій житлових кварталів. Техніко-економічні показники проекту забудови кварталів. Сучасна структура містобудівного проектування. Призначення і зміст проектних робіт. Сучасні принципи формування містобудівних об'єктів. Концепції урбанізації. Оптимізація процесів містобудівного розвитку. Нормативно-правова база місторегулювання – спосіб адміністративного керування.


^ Планування землевпорядних робіт [29-30 ]

Структура, задачі й організація роботи землевпорядних органів. Організація оплати праці в органах землевпорядкування. Заробітна плата: система, форми і фонд заробітної плати. Нарахування заробітку виконавцям землевпорядних робіт. Проектування: сутність, етапи, класифікація проектів. Виробничий землевпорядний процес, проектування землевпорядних робіт. Існуючі збірники норм часу і збірники цін. Планування і фінансування землевпорядних робіт. Проектно-кошторисний метод планування. Аналіз техніко-економічних розрахунків. Кошторисні розрахунки в системі Держкомзема. Складання кошторису: інженерні вишукування, землевпорядні вишукування, геологічні вишукування. Складання кошторису на вишукування при відсутності цін і з використанням нових технологій. Складання кошторису витрат. Облік і звітність. Організація робіт у системі Держкомзема. Керування якістю продукції, стандартизацією, метрологією.


^ Перелік рекомендованої літератури

 1. Геодезія. Частина перша. Друге видання, виправлене та доповнене ( за загальною редакцією проф. д.т.н. Могильного С.Г. і проф. д.т.н. Войтенко С.П.). Донецьк, 2003р. – 458с.

 2. Селиханович В.Г. Геодезия, ч.2 – М.: Недра, 1981.-541с.

 3. Геодезия, ч.2. Беспалый Н.П., Могильний С.Г., Ахонина Л.И. (в электронном виде)

 4. Третяк А.М. Наукові основи землеустрою. Навчальний посібник. – К.: ТОВ ЦЗРУ, 2002. – 342 с.

 5. Лісова Т. В. Правове забезпечення землеустроюв Україні: Монографія. – Х.: ЗАТ «Храківська друкарня №16». -2005. -168 с.

 6. Возняк Р. П., Ступень М.Г., Падляк І. М. Земельно-правовий процесс: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000», - 2006. – 224.

 7. Третяк А.М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні: Навчальний посібник. – К.: Аграрна наука, 2002. – 280 с.

 8. Управління земельними ресурсами: Підручник / За ред. д.е.н., проф. Горлачука В.В. – Львів: «Магнолія плюс»; видавець СПД ФО Піча В. М., 2006. – 443 с.

 9. Земельное право Украины: Учебное пособие / Под ред. Погребного А. А., Каркаша И. И. - К.:Истина, 2002. – 496 с.

 10. Володін М.О. Основи земельного кадастру. Навчальний посібник. – Київ, 2000. –320 с.

 11. Перович Л., Волосецький Б. Основи земельного кадастру. Навчальний посібник. – Львів-Коломия, 2000. – 128 с.

 12. Земельний кодекс України від 25.11.2001 р.

 13. Земельне право України: Підручник / За ред.. Погрібного О.О., Каракаша І. І. – К.: Істина, 2003. – 448 с.

 14. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Демчика і П. Ф. Кулинина. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 424 с.

 15. Земельний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2002. – 600 с.

 16. “Земельне законодавство України”/ Збірник нормативних актів судової та арбітражної (господарської) практики у двох книгах, за ред. А.С. Даниленко, Ю.Д. Білика, О.О. Погрібного, В.В. Кулінича, Київ: Урожай, 2002 р.

 17. Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – Київ: Урожай, 1998.- 816 с.

 18. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. - Харків: ООО ОДІССЕЙ, 2000.- 368 с.

 19. Гусев Р.К. Земельное право: Учебное пособие. - Москва: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА М», 2000. –205 с.(Серия «Право в вопросах и ответах»)

 20. Янчук В.З. Аграрне право України. Підручник. - Київ: ЮРИНКОМ - Інтер, 1999. – 719 с.

 21. Дехтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: наукове видання. – Київ: Профі, 2002. – 256 с.

 22. Драпиковский А.И., Иванова И.Б. Оценка земельних участков. – Бишкек.:"Ега-Басма"', 2003.

 23. Драпіковський О., Іванова І. Практикум з оцінки міських земель. – К.: Видавництво УАДУ, 1998.

 24. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ. М.: Дело ЛТД, 1995. – 480 с.

 25. Оценка земельной собственности. Под общей редакцией Дж. Эккерта. - Красногорск, Красная горка, 1993.

 26. Оценка имущества и имущественных прав в Украине. Монография/ Под ред. Н. Лебедь. – К.: ООО «Информационно-издательская фирма «Принт-экспресс», 2002. -688 с.

 27. Землеустроительное проектирование/М.А. Генельман, Л.И. Подольский , В.В. Резаев и др. : Под ред. М.А. Гендельмана,1999.- 583с./Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений.

 28. Землеустроительное проектирование/С.Н. Волков, В.П.Троицкий,и др. : Под ред. С.Н. Волкова.- 2-е издан., перераб. И доп.- М.: Колос, 1998.-632 с../ Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений.

 29. Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ /С.Н. Волков, В.П.Троицкий,и др. : Под ред. С.Н. Волкова.- М.: Колос, 1998.-462 с../ Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений.

 30. Волков С.Н.. Учет транспортного фактора при землеустройстве:учебное пособие.-М.: ГУЗ, 2000.-174 с

 31. Землеустройство в условиях земельной реформы (экономика, экология, право): Учебное пособие для студентов вузов, - М.: Былина, 1998. - 556 с.

 32. Новаковський Л.Я., Третьяк А.М., Теоретичні основи сучасного землеустрою //наук.-виробнич. журн. «Землевпорядний вісник».- №3 (7), 999.

 33. Губина М. В. Основы градостроительного менеджмента и мониторинга: Учебное пособие. - К.: ВИРА-Р, 2005. - 248 с.

 34. Фомин Г.Н. Градостроительство и архитектура: Проблемы и пути совершенствования. — М.: Стройиздат, 1989. -244 с

 35. Джонс Дж.К. Методы проектирования. — М.: Мир, 1986.

 36. Гусаков В., Валетга У. та ін. Довідник регулювання використання та забудови територій населених пунктів (зоннінг). — К.: Наука, 1996.

 37. Демин Н.М. Управление развитием градостроительных систем. Киев, «Будівельник», 1991.

 38. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92. Мінінвестбуд України, 1992.Схожі:

Тематика по курсах геодезія [1-3] iconТематика по курсах геодезія [1-6]
Екзаменаційний білет розроблено у вигляді комплексного контрольного завдання з 10 задач. Кожна задача оцінена в балах. Загальне число...
Тематика по курсах геодезія [1-3] iconХарківська національна академія міського господарства І. С. Глушенкова Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 4 «Інженерна геодезія»
Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 4 «Інженерна геодезія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Тематика по курсах геодезія [1-3] iconДокументи
1. /Акт.проб.цив_л.с_мейного права/тематика сем..doc
2. /Акт.пробл.господ.ф_нансового...

Тематика по курсах геодезія [1-3] iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи
Дисципліна «Охорона праці в галузі» базується на вивчених та попередніх курсах, загальних питаннях безпеки людини в умовах її життя...
Тематика по курсах геодезія [1-3] iconДокументи
1. /ТЕМАТИКА СЕМ ЗАНЯТЬ Крим_нолог_я.doc
2. /ТЕМАТИКА...

Тематика по курсах геодезія [1-3] iconМ. П. В. Е. Абракітов конспект лекцій з дисципліни „охоронА праці ”
Геодезія, картографія та землевпорядкування, 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Тематика по курсах геодезія [1-3] iconВ. В. Радченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Геодезія та землеустрій”, напряму підготовки 070900 „Геодезія, картографія та землевпорядкування”
Тематика по курсах геодезія [1-3] iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
«Геодезія, картографія та землевпорядкування», 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Тематика по курсах геодезія [1-3] iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, навчальної геодезичної практики І курсового проектування за темою «Нівелювання ІІІ, ІV класів» з дисципліни «Геодезія»
«Нівелювання ІІІ, ІV класів» з дисципліни «Геодезія» для студентів 2 курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки 080101...
Тематика по курсах геодезія [1-3] iconМетодичні вказівки для самостійного вивчення курсу «фінансово-економічна діяльність підприємств»
«Геодезія, картографія та землевпорядкування» 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи