Тематика по курсах геодезія [1-6] icon

Тематика по курсах геодезія [1-6]
Скачати 129.75 Kb.
НазваТематика по курсах геодезія [1-6]
Дата23.06.2013
Розмір129.75 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.08010105, 8.08010105 Геоінформаційні системи і технології


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.

ВСТУП


Екзаменаційний білет розроблено у вигляді комплексного контрольного завдання з 10 задач. Кожна задача оцінена в балах. Загальне число балів в білеті – 19. Для одержання задовільної оцінки за екзамен необхідно набрати більш 6 балів. Критерії оцінки наведено нижче:

 • менше 8 балів – «незадовільно»

 • від 8 до 11 балів –«задовільно»

 • від 12 до 14 балів – « добре»

 • від 15 до 19 балів – «відмінно»

Контрольні завдання в білетах розроблені по курсам і темам, наведених нижче.


^ ТЕМАТИКА ПО КУРСАХ


Геодезія [1-6]

Визначення положення точок на земній поверхні. Системи координат в геодезії. Орієнтування ліній. Масштаби. План і карта. Рельєф місцевості і його зображення на топографічних картах і планах. Задачі, що вирішують по топографічній карті. Елементи теорії погрішностей. Основні дані про розвиток геодезичних мереж: планових, висотних. Кутові виміри. Прилади для кутових вимірів. Лінійні виміри. Прилади для вимірів ліній. Геодезичні зйомки. Теодолітна зйомка. Теодолітний хід. Пряма і зворотна однократні засічки. Тахеометрична зйомка.

Нівелювання технічної точності: геометричне і тригонометричне. Прилади, їх перевірка. Джерела погрішностей геометричного нівелювання. Подовжнє нівелювання: Польові і камеральні роботи. Нівелювання поверхні. Нівелювання III і IV класів. Джерела погрішностей при точному нівелюванні. Прилади, перевірки і дослідження нівелірів і рейок. Польові роботи при нівелюванні ІІІ і IV класів. Врівноваження перевищень нівелірних одиночних ходів і нівелірних мереж з одною та двома вузловими точками.

Полігонометрія 4 класи, 1 і 2 розрядів. Вимір кутів у полігонометрії, джерела погрішностей. Прив'язка ходів полігонометрії до пунктів геодезичних мереж. Прямі і зворотна багаторазові засічки. Визначення елементів приведення і виправлень центрування і редукції. Врівноваження ходу полігонометрії довільної форми та мережі полігонометрії корелатним способом. Оцінка точності зрівняних елементів. Поняття врівноваження полігонометрії параметричним способом. Роздільне врівноваження полігонометричного ходу і мережі полігонометрії з однієї і двома вузловими точками. Топографічні зйомки великих масштабів 1:5000 - 1:500.


^ Вища геодезія [36-39]

Поверхні рівня. Геоїд. Квазігеоїд. Референц-еліпсоїд. Геодезичні й астрономічні координати. Системи і методи побудови державних геодезичних мереж. Елементи сферичної тригонометрії. Еліпсоїд звертання, його елементи і співвідношення між ними. Системи координат у вищій геодезії. Довжини дуг меридіанів і паралелей. Обчислення площ і рамок знімальних трапецій. Геодезична лінія. Загальні зведення про методи рішення малих сфероїдичних трикутників. Головні геодезичні задачі. Сутність проекції Гауса -Крюгера. Геодезична гравіметрія. Деякі зведення про силу ваги. Поняття про методи виміру сили ваги. Потенціал сили ваги і його властивостей. Силові лінії і поверхні рівня гравітаційного поля. Нормальне гравітаційне поле Землі. Аномальне гравітаційне поле. Аномалії сили ваги. Методи визначення сили ваги. Гравіметричні зйомки. Відхилення стрімких ліній. Системи висот. Геодезичні висоти. Визначення геоїдальної складової частини висоти. Визначення гіпсометричної складової частини висоти. Обмірювані, ортометричні, нормальні і динамічні висоти. Редукування вимірів на поверхню референц-еліпсоїда. Редукція кутових величин. Редукція лінійних величин. Орієнтування референц-еліпсоїда. Єдина система координат 1942 року.

Побудова геодезичних мереж методом тріангуляції. Види геометричних фігур у тріангуляції. Проектування тріангуляції. Попередня оцінка точності мереж тріангуляції. Рекогносцировка пунктів тріангуляції. Побудова геодезичних знаків і закладка центрів. Вимір кутів у тріангуляції. Вимір напрямків способом кругових прийомів. Попередні обчислення тріангуляції. Врівноваження тріангуляції корелатним способом. Побудова геодезичних мереж методом трилатерації. Врівноваження трилатерації корелатним і параметричним способами. Високоточне геометричне нівелювання I і II класів.

Зоряне небо і сучасні погляди на Всесвіт. Небесна сфера. Основні точки і лінії небесної сфери. Системи сферичних координат зірок. Зв'язок між координатами різних систем. Фактори, що викликають зміни координат зірок. Зоряні каталоги. Системи виміру часу. Вимір часу по Сонцю. Зоряний час. Зв'язок між різними системами виміру часу. Перехід від середнього часу до зоряного і назад. Прилади для астрономічних спостережень. Зенітальні способи астрономічних спостережень. Азимутальні способи астрономічних спостережень. Наближені способи визначення широти і довготи пункту й азимута напрямку.


Інженерна геодезія [40-43 ]

Інженерно-геодезичні опорні мережі. Планові і висотні мережі. Топографо-геодезичні вишукування. Великомасштабні інженерно-топографічні зйомки. Інженерно-геодезичне проектування. Геодезична підготовка проектів горизонтального і вертикального планувань.. Геодезичне забезпечення будівництва промислових комплексів і виконання монтажних робіт. Дослідницькі і геодезичні роботи на промисловій площадці. Геодезичні роботи при виробництві грабарств, зведення фундаментів і надземної частини спорудження. Установка і вивірка конструкцій у плані по вертикалі і по висоті.

Спостереження за деформаціями інженерних споруджень. Геодезичне забезпечення проектування і будівництва шляхово-транспортних споруджень. Трасування лінійних споруджень. Геодезичні роботи при проектуванні і будівництві автомобільних і залізниць. Розбивка віражів, серпантини, з'єднань і парків залізничних колій, мостових переходів. Виконавча зйомка. Геодезичне забезпечення будівництва міських комплексів. Геодезичні роботи при гідротехнічних вишукуваннях і будівництві гідровузлів. Вишукування і розбивка магістральних трубопроводів, ліній електропередач. Геодезичне забезпечення будівництва тунелів і підземних споруджень.


Інформатика і програмування [7-10]

Основи алгоритмізації задач. Алгоритмізація обробки даних. Схеми алгоритмів і програм. Прийоми розробки типових алгоритмів. Характеристика мови Паскаль: символи мови, стандартні типи даних, ідентифікатори, функції, вираження.

Структура програми на Паскале: організація програм лінійної структури, оператори присвоєння і введення-висновку. Організація програм розгалуженої структури. Організація програм циклічної структури.

Підпрограми в Паскале: процедури і функції. Що перелічуються і інтервальний типи даних. Масиви. Запису. Безлічі.

Організація введення-висновку даних у файли. Динамічна пам'ять, динамічна структура даних, сітки, лінійні списки, черга.

Модулі в Турбо Паскале. Інтерфейс і виконувані частини модулів. Стандартні модулі. Модуль Graph. Технічні засоби машинної графіки.

Система візуального програмування Delphi. Візуальні компоненти Delphi. Невізуальні компоненти Delphi. Основні палітри компонентів. Властивості і методи об'єктів. Створення форм. Установка властивостей форм. Проекти з декількома формами. Розробка додатків. Додатка MDI. Батьківські і дочірні форми MDI. Додатка SDI. Керування сімейством вікон SDI. Шаблони додатків. Компоненти Delphi для роботи з базами даних. Створення додатків баз даних. Тестування програмного забезпечення.


^ Математичні методи і моделі [11-15]

Моделювання реального світу. Цифрові моделі місцевості: процес цифрового моделювання, топографічні відносини. Елементарні геометричні моделі елементів: формальне відображення цифрових моделей місцевості і цифрових моделей рельєфу. Інтерполяція функцій двох перемінних. Сплайни. Чисельне диференціювання. Екстраполяція. Зворотна інтерполяція. Апроксимація функцій. Об'єктна модель даних: таксономія класів і об'єктів, множинний регресійний аналіз. Дискримінантний аналіз. Методи дослідження структур даних. Методи автоматичного угруповання: кластерний аналіз, ієрархічне угруповання, пошук "крапок згущення". Універсальна мова опису моделей: логічна і фізична моделі даних, правила читання URL-діаграм. Моделі даних: растрова модель, відображення й аналіз даних, обчислення над растрами, растрові операції, географічна прив'язка растрів, трансформування растрів. Моделювання поверхонь: властивості поверхонь, TIN - поверхні, порівняння TIN- поверхонь і растрів. Структура і створення TIN: тріангуляція і топологія, моделювання просторових об'єктів поверхонь, морфологія поверхні. Моделювання інфраструктури: мережна модель даних, геометрична і логічна мережі, правила зв'язку. Мережний аналіз: алгоритм перебування мінімального стовбурного дерева, перебування найкоротшого шляху, транспортні моделі.


^ Фотограмметрія і дистанційне зондування [16-20]

Принципова схема фотознімального апарата. Теорія аналітичної фотограмметрії: знімок - центральна проекція і його властивості. Способи трансформування знімків. Фототрансформатори. Ортофототрансформування. Системи координат у фотограмметрії. Елементи орієнтування знімків. Рівняння колінеарності. Пряма, зворотна і подвійна фотограмметричні засічки. Монокулярний і бінокулярний зір. Стереокомпаратор. Стереоскопічне спостереження і вимір знімків. Обробка вимірів, обчислення фотокоординат. Елементи пари знімків і геометрична модель місцевості. Стереопара і її елементи орієнтування, формули стереопари. Фотограмметрична модель і методи її побудови. Елементи взаємного і зовнішнього орієнтування. Аналіз точності стереофотограмметричних вимірів. Геометричні принципи побудови моделі місцевості по декількох знімках, що перекриваються: маршрутна, блокова фототріангуляція. Побудова вільної фотограмметричної мережі фототріангуляції. Теоретична модель блокової фототріангуляції по методу зв'язувань. Погрішності фотограмметричних вимірів, нагромадження погрішностей у фотограмметричних мережах.

Задачі дистанційного зондування і класифікація його методів. Види зйомок і прилади для одержання зображення об'єктів: фототеодоліти, аерофотокамери, сканери, радіолокатори. Фотографічна зйомка з космосу. Методи обробки фотозйомки. Класифікація пристроїв для стереообробки знімків. Будівля аналітичного фотограмметричного пристрою. Згущення геодезичної мережі аналітичною фототріангуляцією. Цифрова обробка зображення. Представлення зображення в ЕОМ. Пристрої для сканування зображення. Теорія зчитування і відновлення зображення. Трансформування цифрового зображення. Геометричне коректування. Об'єднання фрагментів зображення. Дешифрування зображення: задачі, методи і види дешифрування. Цифрові методи дешифрування зображень. Застосування методів дистанційного зондування при рішенні задач землевпорядних вишукувань, топографії, техніки і промисловості, гірській промисловості. Технології створення і відновлення карт. Методи тематичного картографування і рішення інженерних задач.


^ ГИС і бази даних [21-25]

Введення в бази даних. Банки даних. Архітектура інформаційних систем. Адміністрування баз даних. Реляційні бази даних. Ключі й індекси. Методи доступу до баз даних. Зв'язок між таблицями. Види зв'язку. Механізм трансакцій. Бізнес правила. Словник даних. Таблиці dBase. Проектування баз даних. Нормалізація баз даних. Приведення баз даних у нормальні форми. Реляційний доступ до даних. Мова SQL - мова структурованих запитів. Функції SQL, створення таблиць. Вибір даних. Оператор SELECT. Сортування даних. Структуровані запити. Складні критерії вибору. Вибір зі зв'язаних таблиць. Особливості зв'язку просторової й атрибутивної інформації в географічних інформаційних системах. Збереження просторової інформації в таблицях.


^ Картографія [26-28]

Загальні положення по зображенню поверхні Земного еліпсоїда на площині. Масштаби довжин, зображення кутів на площині. Величини перекручувань при зображенні поверхні Земного еліпсоїда на площині. Класифікація картографічних проекцій по виду нормальної картографічної сітки. Види картографічних проекцій, їх властивості, геометричні параметри. Картографічна генералізація об'єктів і явищ при їх зображенні на картах різних масштабів. Картометричні роботи. Проектування і складання карт, видання в друкованому виді. Інформаційні системи (ГИС) у картографії. Принципи побудови і функціонування ГІС. Складові частини ГІС. Застосування ГІС для картографування.


^ Супутникова геодезія [29-32]

Системи координат і часу, що використовуються в супутникових вимірах. Прямокутні, сферичні і геодезичні системи координат. Зв'язок між системами прямокутних координат. Системи координат, що використовуються в супутниковій геодезії. Методи перетворення координатних систем, характерні для супутникової технології. Системи виміру часу. Методи рішення навігаційних задач. Поширення сигналів. Елементарні основи поширення хвиль. Тропосферна рефракція. Вплив іоносфери. Принципи виміру довжин ліній, що використовуються в супутниковій геодезії. Загальна структура супутникової радіонавігаційної системи. Специфіка проведення псевдодалекомірних і фазових вимірів. Принципи рішення неоднозначностей при фазових GPS вимірах. Класифікація джерел помилок, характерних для супутникових вимірів. Проектування, організація і попередня обробка супутникових вимірів. Остаточна обробка супутникових вимірів.


^ Кадастр [33-34]

Законодавче, нормативно-правове забезпечення державного земельного кадастру (ДЗК). Поняття ДЗК, його призначення, принципи, складові частини. Інші види кадастрів, їхнє законодавче забезпечення. Об'єкти ДЗК і його основні категорії. Вихідне забезпечення земельно-кадастрового процесу: основні і спеціальні роботи. Топографо-геодезичні вишукування, кадастрові зйомки. Кадастрове зонування території. Структуризація території населених пунктів. Встановлення кадастрових номерів. Кадастрове землевпорядження (інвентаризація земель). Державна реєстрація земель: законодавче, нормативно-методичне забезпечення. Порядок первинної реєстрації, реєстрація купівлі-продажу, оренди, застави земельних ділянок. Державний реєстр земель. Ведення кадастрового обліку земельних ділянок. Поземельна книга. Формування і ведення кадастрової справи, ведення чергового кадастрового плану. Земельно-облікові роботи – облік кількості і якості земель. Бонітування ґрунтів, економічна і грошова оцінка земель: поняття, сутність і сфери використання. Організація і порядок ведення ДЗК. Містобудівний кадастр населених пунктів (ДК). Законодавче і нормативне забезпечення. Визначення, призначення, принципи і задачі. Структура даних і зміст реєстрів ДК. Порядок створення і ведення ДК. Організаційне забезпечення ведення ДК. Організаційна структура побудови АСС ГЗК. Інформаційні зв'язки, структура інформаційних баз даних АСС ДЗК.


^ Цифрова обробка зображення [35]

Предмет і задачі курсу: геодані, геокартографування, багатомірне картографування. Цифрове зображення, дігітализація зображення. Оптимальний розмір пікселя, квантування. Поліпшення якості зображення: заелементне перетворення, фільтрація. Супутники Землі і їхні продукти: діапазони реєструємого випромінювання, порівняльні характеристики супутникових систем дистанційного зондування, комерційні супутники і доступ до даних. Інформація великомасштабних знімків і карт. Основи розпізнавання карт, методи розпізнавання. Аналіз супутникових і літакових даних, даних сканування. Методи класифікації цифрових зображень: нечіткі безлічі, статистичні методи, системи баз знань, нейроні мережі. Методи цифрового трансформування даних сканування, ортофотоплани й ортофотомапи. Спільна обробка супутникових знімків і векторизованих карт. Тематична обробка цифрових супутникових і літакових знімків.


^ Перелік рекомендованої літератури


 1. Геодезія. Частина перша. Друге видання, виправлене та доповнене ( за загальною редакцією проф. д.т.н. Могильного С.Г. і проф. д.т.н. Войтенко С.П.). Донецьк, 2003р. – 458с.

 2. Селиханович В.Г. Геодезия, ч.2 – М.: Недра, 1981.-541с.

 3. Селиханович В.Г. и др. Практикум по геодезии. – М.: Недра,1978. -382с.

 4. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV класса. М.:Недра, 1974 – 160с.

 5. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000,1:1000 та 1: 500. (ГКНТА -2.04-02-98). Київ.- 1999 – 131с.

 6. Геодезия, ч.2. Беспалый Н.П., Могильний С.Г., Ахонина Л.И. (в электронном виде)

 7. Алексеев Е.Р., Павлыш В.Н., Чеснокова О.В. Программирование на языке ТУРБО ПАСКАЛЬ с элементами численных методов. Учебное пособие для студентов всех специальностей. Донецк, ДонГТУ.- 1999

 8. Фаронов В.В. Delphi 5. Учебный курс. - М.: Нолидж., 2000, 614 с

 9. Том Сван. Delphi 4. Библия разработчика: пер. с англ.-К.; М.; СПб.: Диалектика, 1998.-672 с

 10. Фаронов В.В., Шумаков П.В. Delphi 5. Руководство разработчика баз данных. - М.: Нолидж., 2000, 636 с.

 11. Энди Митчел Руководство по ГИС анализу: - Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.: Пер. с англ. –Киев, ЗАО ECOMM Co; Стилос, 2000, -198с.

 12. ДеМерс М. Географические Информационные Системы. Основы. : Пер. с англ. –М.: Дата+, 1999, -490с.

 13. Дьяконов В. Mathcad 2001: учебный курс. –СПб.: 2001. –624с.

 14. Дюк В., Самойленко А. Data mining: учебный курс. –СПб.: Питер, 2001. –368с.

 15. Конспект лекцій по курсу „Математичні моделі і методи у розрахунках на ПЕОМ” (Електроний)

 16. Дорожинський А.Л. Основи фотограмметрії. Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2003.- 213 с.

 17. Могильный С.Г., Беликов И.Л. и др. Фотограмметрия. Киев: Вища школа. 1985.-278 с.

 18. Бобир Н.Я., Лобанов А.Н., Федорук Г.Д. Фотограмметрия. М.:Недра. 1974-471 с.

 19. Дробышев Ф.В. Основы аэрофотосъемки и фотограмметрии. Недра, 1973

 20. Назаров А.С. Фотограмметрия: учебное пособие для стулентов вызов// ТетраСистемс, 2006 – 368 с.

 21. Роджер Томлинсон Думая о ГИС. Планированиегеографических информационных систем: Руководство для мнеджеров. Пер. с англ.. –М.: Дата+, 2004, –325с.

 22. ДеМерс М. Географические Информационные Системы. Основы. : Пер. с англ. –М.: Дата+, 1999, -490с.

 23. Энди Митчел Руководство по ГИС анализу: - Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.: Пер. с англ. –Киев, ЗАО ECOMM Co; Стилос, 2000, -198с.

 24. Руководство користувача ArcView

 25. Конспект лекцій по дисципліні „Проектування і експлуатація ГІС” (Електроний).

 26. Вахрамеева Л.А., Бугаевский Л.М., Козакова З.Л. Математическая катрография.-М.: Недра, 1986.-286с.

 27. Вахромеева Л.А. Картография.-М.:Недра, 1981.-224с.

 28. Салищев К.А. Картоведение.- М.:МГУ, 1982.-408с.

 29. Глобальная спутниковая радионавигационная система. – М., ИПРЖР, 1998. – 400 с.

 30. Ю.А. Соловьев Системы спутниковой навигации. - М.: Эко-Трендз, 2000.

 31. Меллер И. Введение в спутниковую геодезию. - М., 1967

 32. Спутниковые и традиционные геодезические измерения / В.Н. Баландин, М.Я. Брынь, В.Ф. Хабаров, А. В. Юськевич. - Санкт-Петербург ФГУП «Аэрогеодезия» 2003

 33. Володін М.О. Основи земельного кадастру. Навчальний посібник. – Київ, 2000. –320 с.

 34. Перович Л., Волосецький Б. Основи земельного кадастру. Навчальний посібник. – Львів-Коломия, 2000. – 128 с.

 35. Могильный С.Г. Электронный конспект лекций по ЦОИ (на сервере кафедры геоинформатки и геодезии)

 36. Белова Н.А. Курс сферической астрономии.М.Недра,1971

 37. Монін І.Ф. Вища геодезія. Київ, Вища школа ,1993

 38. Яковлев Н.В. Высшая геодезия.М.Недра,1989

 39. Хаимов З.С Основы высшей геодезии. М.Недра,1984

 40. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия: Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ: Учеб. для вузов.-М.: Недра, 1981.-438 с.

 41. Левчук Г.П., Новак В.Е., Лебедев Н.Н. Прикладная геодезия. Геодезические работы при изысканиях и строительстве инженерных сооружений:Учеб. для вузов.-М.: Недра, 1983.-400 с.

 42. Митин Н.А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах.-М.: Недра, 1978.-268 с.

 43. Муравьев А.В. Инженерная геодезия: Учеб. для вузов.-М.: Недра, 1921.-402 с.Схожі:

Тематика по курсах геодезія [1-6] iconТематика по курсах геодезія [1-3]
Екзаменаційний білет розроблено у вигляді комплексного контрольного завдання з 10 задач. Кожна задача оцінена в балах. Загальне число...
Тематика по курсах геодезія [1-6] iconХарківська національна академія міського господарства І. С. Глушенкова Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 4 «Інженерна геодезія»
Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 4 «Інженерна геодезія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Тематика по курсах геодезія [1-6] iconДокументи
1. /Акт.проб.цив_л.с_мейного права/тематика сем..doc
2. /Акт.пробл.господ.ф_нансового...

Тематика по курсах геодезія [1-6] iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи
Дисципліна «Охорона праці в галузі» базується на вивчених та попередніх курсах, загальних питаннях безпеки людини в умовах її життя...
Тематика по курсах геодезія [1-6] iconДокументи
1. /ТЕМАТИКА СЕМ ЗАНЯТЬ Крим_нолог_я.doc
2. /ТЕМАТИКА...

Тематика по курсах геодезія [1-6] iconМ. П. В. Е. Абракітов конспект лекцій з дисципліни „охоронА праці ”
Геодезія, картографія та землевпорядкування, 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Тематика по курсах геодезія [1-6] iconВ. В. Радченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Геодезія та землеустрій”, напряму підготовки 070900 „Геодезія, картографія та землевпорядкування”
Тематика по курсах геодезія [1-6] iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
«Геодезія, картографія та землевпорядкування», 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Тематика по курсах геодезія [1-6] iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, навчальної геодезичної практики І курсового проектування за темою «Нівелювання ІІІ, ІV класів» з дисципліни «Геодезія»
«Нівелювання ІІІ, ІV класів» з дисципліни «Геодезія» для студентів 2 курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки 080101...
Тематика по курсах геодезія [1-6] iconМетодичні вказівки для самостійного вивчення курсу «фінансово-економічна діяльність підприємств»
«Геодезія, картографія та землевпорядкування» 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи