«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка” icon

«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка”
Скачати 87.44 Kb.
Назва«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка”
Дата24.06.2013
Розмір87.44 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.050601 «Теплоенергетика»


Донецьк 2013р.

ВСТУП


Дисципліна “Теплотехніка” є нормативною дисципліною згідно зі стандартом освіти. Цю дисципліну викладають у енерегетичних, металургійних, гірничих, хімічних та політехнічних технікумах України.

До складу Теплотехніки входять наступні дисципліни: “Термодинаміка”, “Тепломасообмін” та “Механіка рідини та газів (Гідравліка)”.

Програма фахових вступних випробувань для абітурієнтів розроблена на базі робочих програм дисципліни “Теплотехніка”, що викладається у Зуєвському енергетичному, Придніпровському енергетично-будівному, Донецькому та Харцизькому металургійному технікумах. Робочі програми повністю збігаються.


^ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ ТА ЇХ ЗМІСТ.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Термодинаміка


Основні термодинамічні параметри. Закони iдеальних газiв. Газовi сумiшi. Теплоємкiсть. Перший закон термодинамiки. Термодинамiчнi процеси. Другий закон термодинамiки. Термодинамічний коефіцієнт корисної дії. Цикл Карно. Ентропiя. ТS - дiаграма. Ентальпія.

Термодинамiка водяної пари та вологого повiтря. Дiаграми hs та hd. Визначення параметрів водяної пари за таблицями та hs − діаграмою.

Витікання газів і пари та дроселювання.

^ Цикли паро −, газотурбінних та парогазових установок.

Цикли двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Цикли холодильних установок.


Основні термодинамічні параметри та одиниці їх виміру. Перерахунок одиниць виміру у систему СІ. Поняття про абсолютний тиск та абсолютну температуру. Перший закон термодинаміки. Термодинамічні процеси ідеальних газів: ізохорний, ізобарний, ізотермічний та адіабатний. Поняття про коефіцієнт адіабати. Звязок між параметрами процесу. Зображення процесів у P − та TS − діаграмах. Поняття про ентальпію. Визначення кількості теплоти та роботи процесів. Види завдання складу суміші ідеальних газів: масовий, обємний, мольний. Розрахунок процесів суміші ідеальних газів: газової постійної, параметрів процесу, кількості тепла та роботи процесу. Другий закон термодинаміки. Цикл Карно. Поняття про ентропію. Термодинамічний коефіцієнт корисної дії циклу.

Термодинамічні процеси водяної пари. Зображення процесів у P − , TS − та hs − діаграмах. Визначення параметрів станів процесу по таблицях термодинамічних властивостей води та водяної пари, а також за допомогою hs − діаграми.

Вологе повітря: основні поняття та визначення (вологе ненасичене повітря, вологовміст, відносна вологість). Визначення параметрів вологого повітря за hd − діаграмою.

Витікання газів і пари та дроселювання. Розрахунок швидкості та витрати газу при витіканні. Критична швидкість. Особливості дроселювання водяної пари. Визначення параметрів водяної пари у кінці дроселювання по hs − діаграмі.

Цикли паротурбінних установок (ПТУ). Принципова схема ПТУ, що працює за циклом Ренкіна. Зображення циклу Ренкіна в р -, Тs -, hs – діаграмах. Вплив початкових і кінцевих параметрів на термічний ККД циклу Ренкіна. Способи підвищення економічності паротурбінних установок: регенеративний підігрів живільної води, проміжний перегрів пари. Теплофікаційні цикли: з протитиском, з регульованими відборами пари.

Цикл газотурбінної установки (ГТУ) з підведенням теплоти при постійному тиску. Цикл ГТУ з підведенням теплоти при постійному обємі. Поняття про ступень стиску робочого тіла у компресорі, ступень підвищення тиску у камері згоряння, стпень попереднього розширення робочого тіла у камері згоряння. Зображення циклів ГТУ в р -, Тs – діаграмах. Визначення термічного ККД і методи підвищення ККД ГТУ. Переваги та недоліки ГТУ з різним підведенням теплоти.

Цикл парогазових установок. Схема установки. Принцип дії. Тs −діаграма. Визначення термічного ККД та параметрів станів циклу. Переваги та недоліки.

Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ). Принцип роботи та основні елементи ДВЗ. Ступінь тиску робочої суміші. Основні елементи двигунів. Принцип дії чотирьохтактних та двотактних ДВЗ. Переваги та недоліки.

Холодильні установки. Холодильні агенти та хладоносії. Схеми установок. Принцип дії. Компресійні, абсорбційні та пароежекторні холодильні установки. Основи розрахунків.


Перелік рекомендованої літератури


Основна


1. Костерев Ф.М., Кушнырев В.И. Теоретические основы теплотехники. − М.: Энергия, 1978. − 360 с.

2. Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена/В.Н.Афанасьев, С.И.Исаев, И.А.Кожинов и др.; Под ред. В.И.Крутова и Г.В.Петражицкого. − М.: Высшая школа, 1986.

3. Зубарев В.Н., Александров А.А., Охотин В.С. Практикум по технической термодинамике. − М.: Энергоатомиздат, 1986.

4. Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. − М.: Энергия, 1980. − 150 с.

5. Шелудченко В.І., Кравцов В.В., Волкова О.Г. Технічна термодинаміка.− Севастополь: Вебер, 2003. − 330 с.


Додаткова


1. Гухман А.А. Об основаниях термодинамики. − М.: Энергоатомиздат, 1986.

2. Жуковский В.С. Термодинамика/Под ред. А.А.Гухмана. − М.: Энергоатомиздат, 1983.

3. Шварцер Б.В. Основи теплотехніки та гідравліки. Збірник задач. − К.: Вища школа, 1974. − 116 с.


Тепломасообмін


Механiзм i закони переносу теплоти теплопровiднiстю, конвекцiєю та випромiнюванням. Сукупне передавання тепла вiд газiв до тiла. Передача теплоти через плоску та цилiндричну стiнку у стацiонарному тепловому станi. Тепловий опiр багатошарової стiнки. Розрахунок теплопередавання при граничних умовах 1-го та 3-го роду.

^ Тепловіддача за рахунок конвекції.

Закони випромiнювання твердих тiл. Випромiнювання газiв.

Теплообмінні апарати та їх розрахунок.


Види передачі тепла. Основні положення вчення про теплопровідність. Температурне поле, стаціонарне і нестаціонарне температурне поле, тепловий потік. Коефіцієнт теплопровідності, його фізичний смисл, коефіцієнт теплопровідності газів, рідин, діелектриків, металів. Стаціонарний тепловий стан. Розрахунок питомого теплового потоку, кількості тепла, яка передається при теплопровідності, конвекції, випромінюванні. Визначення кількості тепла, температур на межах шарів при передачі тепла теплопровідністю через плоску та циліндричну одно- та багатошарову стінки при граничних умовах 1 роду. Передача тепла від одного середовища до другого через плоску та циліндричну одно- та багатошарову стінки при граничних умовах 3 роду. Коефіцієнт теплопередачі. Визначення питомого теплового потоку та кількості тепла, температур на поверхнях та на межах шарів при передачі тепла через плоску та циліндричну одно- та багатошарову стінки при граничних умовах 3 роду. Критичний радіус ізоляції, його визначення.

Конвективний теплообмін. Основні положення конвективного теплообміну. Коефіцієнт тепловіддачі та його визначення для часткових випадків конвективного обміну з використанням довідкової літератури. Визначення питомого теплового потоку та кількості тепла.

Випромінювання. Передача тепла випромінюванням. Закони теплового випромінювання (Планка, Віна, Релея-Джинса, Кірхгофа, Стефана-Больцмана, Ламберта). Поняття про сірі тіла. Теплообмін випромінюванням між сірими тілами. Випромінювання газів. Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням.

Теплообмінні апарати.

Рекуперативні теплообмінні апарати. Призначення. Класифікація. Схеми та конструкції. Застосування рекуперативних теплообмінних апаратів. Переваги та недоліки. Схеми руху теплоносіїв. Основні положення теплового розрахунку. Середній температурний напір при прямотоці і противотоці. Коефіцієнт теплопередачі. Визначення кінцевих температур гарячого і холодного теплоносія при прямотоці. Визначення кінцевих температур гарячого і холодного теплоносія при противотоці.

Регенеративні теплообмінні апарати. Призначення. Класифікація. Схеми, конструкції та застосування регенеративних теплообмінних апаратів. Переваги та недоліки.

Методи розрахунків теплообмінних апаратів. Методики теплового конструкторського, перевірочного, компоновочного, гідромеханічного розрахунків теплообмінних апаратів. Їх цілі та задачі. Розрахунок апаратів з оребреними поверхнями теплообміну. Методи інтенсифікації теплообміну в теплообмінних апаратах.


Перелік рекомендованої літератури


Основна


1. Беляев Н.М. Основы теплопередачи. − К.: Вища школа, 1989. − 343 с.

2. Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена/В.Н.Афанасьев, С.И.Исаев, И.А.Кожинов и др.; Под ред. В.И.Крутова и Г.В.Петражицкого. − М.: Высшая школа, 1986.

3. Шварцер Б.В. Основи теплотехніки та гідравліки. Збірник задач. − К.: Вища школа, 1974. − 116 с.


Додаткова


1. Гинкул С.И., Шелудченко В.И., Кравцов В.В., Палкина С.В. Тепломассообмен. – Донецк: Норд – Пресс, 2006. – 298 с.

2. Гинкул С.И., Шелудченко В.И., Кравцов В.В. Вопросы тепло- и массопереноса в материалах, нагрева и охлаждения металла. – Донецк: РИА ДонГТУ, 2000. – 162 с.


Механіка рідини та газів (Гідравліка)


Статика. Кінематика. Динаміка. Розрахунки втрати енергії при русі рідин. Гідрогазодинамічні розрахунки трубопроводів і каналів. Застосування рівняння Бернуллі в технічних розрахунках і пристроях. Витікання рідини через отвори, насадки, сопла. Гідравлічні машини. Нагнітачі.


Статика. Умови рівноваги рідини. Висновок рівняння Паскаля. Статика серед, що стискаються. Барометрична формула. Застосування основного рівняння гідростатики для газів. Статики двох газів. Статика димаря.

Кінематика. Предмет кінематики рідини. Рівняння сплошності для реального стоку.

Динаміка. Рівняння руху. Рівняння руху (Ейлера) для ідеальної нестискуваної рідини. Рівняння Бернуллі. Енергетична і геометрична інтерпрітація рівняння Бернуллі. Втрати енергії. Рівняння Бернуллі в надмірному тиску.

Розрахунки втрати енергії при русі рідин. Втрати на тертя в потоці нестискуваних серед. Коефіцієнт тертя для ламінарного і турбулентного руху. Втрати в місцевих опорах, вибір коефіцієнтів і розрахункової швидкості. Гідростатичні опори (втрати геометричного тиску).


Гідрогазодинамічні розрахунки трубопроводів і каналів. Втрати на тертя в потоці серед, що стискуються (газів високого тиску). Визначення пропускної здатності.

Застосування рівняння Бернуллі в технічних розрахунках і пристроях. Дроссельні расходоміри. Діафрагма, сопло, труба Вентурі. Розрахункові формули, гідравлічний опір. Вимірювання швидкості і витрати за допомогою трубок швидкісного натиску; принцип вимірювання динамічного тиску. Явища кавітації, негативні наслідки; методи запобігання кавітації, розрахункові формули. Гідравлічний удар, причини виникнення на практиці, негативні наслідки, методи запобігання.

Витікання рідини через отвори, насадки, сопла. Витікання як процес переходу потенційної енергії в кінетичну і термодинамічного процесу розширення. Витікання нестискуваних серед через отвори, коефіцієнт стиснення струменя, коефіцієнт витрати. Витікання через циліндричні насадки: конфузор і дифузор. Витікання серед (газів високого тиску), що стискаються, докритичне, критичне і сверхкритичне закінчення. Форма сопла, рівняння Гюгоніо; комбіноване сопло Лаваля.

Гідравлічні машини. Нагнітачі. Поняття про гідравлічні машини і нагнітачі. Класифікація нагнітачів по конструктивній ознаці. Показники роботи нагнітачів. Вентилятори, димососи. Компресори, газодувки, эксгаустери. Насоси, умови безкавітаціонної роботи. Правила експлуатації нагнітачів. Робота трубопроводів з устаткуванням для підвищення тиску.


Перелік рекомендованої літератури


Основна


1. Теплотехника. Под редакцией А.Н.Баскакова. − М.: Энергатомиздат, 1982 − 264 с.

2. Механика жидкости и газа/ Аверин С.И. и др. – М.: Металлургия, 1987. – 304 с.

Додаткова


1. Шварцер Б.В. Основи теплотехніки та гідравліки. Збірник задач. − К.: Вища школа, 1974. − 116 с.

2. Курбатов Ю.Л., Шелудченко В.І., Кравцов В.В. Технічна механіка рідини і газу: Навчальний посібник.− Севастополь: “Вебер”, 2003. – 223 с.


Схожі:

«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка” icon«Металургія» Донецьк 2013р. Вступ
Мета програми фахового вступного випробування – надати орієнтири щодо підготовки абітурієнтів, які отримали диплом «Молодшого спеціаліста»...
«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка” iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Термодинаміка та тепломасоперенос, Теплоенергетика, Теплотехніка, Теплогенеруючі установки, Фізико-хімічні основи утворення шкідливих...
«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05100304, 05100304 Прилади І системи екологічного моніторингу Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
«Пристрої і системи екологічного моніторингу» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напрямку «Приладобудування»...
«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Науковий зміст і задачі шахтного будівництва і будівництва транспортних, гідротехнічних та інших підземних споруд. Керівничі документи...
«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дисципліна “Теплотехніка” є нормативною дисципліною згідно зі стандартом освіти. Цю дисципліну викладають у енерегетичних, металургійних,...
«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін...
«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050309, 05050309 Гірничі машини та комплекси Донецьк, Доннту, 2013р зміст тема вступ.
Призначення, класифікація, умови експлуатації, вимоги до обладнання гiрничих машин І комплексів (ГМіК). Класифікація гміК. Види руйнування...
«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050309, 05050309 Гірничі машини та комплекси Донецьк, Доннту, 2013р зміст тема вступ.
Призначення, класифікація, умови експлуатації, вимоги до обладнання гiрничих машин І комплексів (ГМіК). Класифікація гміК. Види руйнування...
«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040102, 05040102 Металургія кольорових металів Донецьк, Доннту, 2013р. Зміст програми вступ
До програми включено питання теорії та технології виробництва кольорових металів із рудо-мінеральної та техногенної сировини, питання...
«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка” iconВченої Ради Університету (протокол №7 від «6 березня» 2013р.); Приймальної комісії Університету (протокол №7 від «4 березня» 2013р.) Вступ програма
Програма фахового вступного випробування розроблена у відповідності з освітньо-професійною програмою «Магістр» зі спеціальності 05100402...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи