«Машинобудування» Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів» Донецьк 2013р. Мета icon

«Машинобудування» Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів» Донецьк 2013р. Мета
Скачати 66.52 Kb.
Назва«Машинобудування» Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів» Донецьк 2013р. Мета
Дата24.06.2013
Розмір66.52 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.050503 «Машинобудування»


Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та

експлуатація хіміко-технологічних комплексів»


Донецьк 2013р.


Мета вступного іспиту — з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних абітурієнтам для опанування ними бакалаврських програм за відповідними спеціальностями та проходження конкурсу. Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки абітурієнтів з дисциплін фундаментального циклу та професійно-орієнтованих фахової підготовки молодшого спеціаліста; виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок під час розв’язання практичних ситуацій.


^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати базову освіту за однойменним напрямом підготовки та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі загальнотехнічних наук. Обов’язковою умовою є володіння державною мовою.


^ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ


Програма вступних іспитів охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Донецькому національному технічному університеті з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки “Машинобудування”.

Випускники коледжів та технікумів за відповідним напрямом підготовки складають тестові випробування з курсів нормативних дисциплін фундаментального циклу, загально-технічної підготовки і окремих дисциплін за рішенням відповідних методичних комісій спеціальностей

Тестові завдання включають запитання, узгоджені методичними комісіями спеціальностей і дозволяють охопити весь базовий матеріал освітньо-професійної програми молодих спеціалістів за відповідними напрямами підготовки.


^ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається Правилами прийому на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра до Донецького національного технічного університету в 2013 році.


^ 3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ


3.1 Вимоги до знань базових понять


Абітурієнт повинен досконало володіти базовими поняттями з технічної механіки, такі як: матеріальна точка; абсолютно тверде тіло; сила; система сил; момент сили; деформація; напруження; епюра; міцність; жорсткість; швидкість; прискорення; робота; потужність; енергія; механізм; машина; механічна передача; модуль; передаточне число.


^ 3.2 Назва змістових блоків


1. Статика

1.1. Основні поняття та аксіоми статики

1.1.1. Аксіоми статики

1.2. Плоска та просторова системи сил

1.2.1. Плоска система збіжних сил

1.2.2. Пара сил

1.2.3. Плоска система довільно розташованих сил

1.2.4 Просторова система сил

1.2.5. Центр ваги


2. Опір матеріалів

2.1. Основні положення

2.1.1. Основні задачі опору матеріалів

2.2. Прості деформації

2.2.1. Розтяг і стиск

2.2.2. Кручення

2.2.3. Згин

2.3. Складні деформації

2.3.1. Гіпотези міцності і їх застосування

2.3.2. Стійкість стислих стержнів

2.4. Кінематика

2.4.1. Основні поняття кінематики

2.4.2. Кінематика матеріальної точки

2.4.3. Прості рухи твердого тіла

2.4.4. Складний рух точки

2.4.5. Складний рух твердого тіла

2.5. Динаміка

2.5.1. Основні поняття і аксіоми динаміки

2.5.2. Динаміка матеріальної точки

2.5.3. Робота і потужність

2.5.4. Загальні теореми динаміки


3. Деталі машин

3.1. Міцність при сталих ударних та циклічних навантаженнях

3.1.1. Надійність деталей машин

3.2. Механічні передачі

3.2.1. Загальні відомості про передачі

3.2.2. Фрикційні передачі

3.2.3. Зубчасті передачі

3.2.4. Передача гвинт-гайка

3.2.5. Черв'ячні передачі

3.2.6. Пасові передачі

3.2.7. Ланцюгові передачі

3.3. Вузли валів

3.3.1. Вали і осі

3.3.2 Підшипники

3.3.3. Муфти

^ 3.3.4. Шпонкові і шліцові з’єднання

3.4. Механізми

3.4.1. Механізми зворотно-поступального, коливального і переривчастого руху

3.5. Редуктори

3.5.1. Основні типи редукторів

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Федуліна А.І. Теоретична механіка: Навч.посіб. – К.: Вища школа, 2005. – 319 с.

2. Писаренко Г.С. та ін.. Опір матеріалів: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 655 с.

3. Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление материалов: Учеб. для машиностр. спец. техникумов. – М.: Высшая школа, 1989. – 325 с.

4. Фролов М.И. Техническая механика: Детали машин: Учеб. для машиностр. спец. техникумов. – М.: Высшая школа, 1990. – 325 с.

5. Чернавский С.А. и др. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб пособие для машиностр. спец. техникумов. – М.: Машиностроение, 1987. – 416 с.

6. Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкций редукторов: Учеб. пособие. – К.: Высшая школа, 1990. – 151 с.


Додаткова:

 1. Мовнин М.С. и др.. Основы технической механики: Учебник для техникумов. – Л.: Машиностроение, 1990. – 288 с.

 2. Березовский Ю.Н. и др. Детали машин: Учебник для машиностр. техникумов. – М.: Машиностроение, 1983. – 384 с.

 3. Мовнин М.С. и др. Руководство к решению задач по технической механики: Учеб. пособие для техникумов. – М.: Высшая школа, 1977. – 400 с.

 4. Пак В.В., Носенко Ю.Л. Вища математика. – К.: Либідь, 1996. – 260с.

 5. Анурьев В.Н. Справочник конструктора-машиностроителя. М., 1982.

 6. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. М., 1985.

 7. Курсовое проектирование деталей машин / Под ред. В.Н. Кудрявцева. Л., 1984.

 8. Орлов П.И. Основы конструирования. М., 1977.

 9. Решетов Д.Н. Детали машин. М., 1974.

 10. Технологія металів та матеріалознавство / Кнорозов Б.В., Усов Л.Ф., та інш. – М.: Металургія, 1987. – 800с.

 11. Технологія конструкційних матеріалів / Дальский А.М. та інші. – М.: Машинобудування. – 1985. – 448с.

 12. Павловський М.А. Теоретична механіка.-К.: Техніка, 2002. – 512 с.

 13. Писаренко Г.С. Сопротивление материалов. – Киев: Вища школа. –

 14. 1986. – 775с.

 15. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие для техникумов. – М.: Высш. шк., 1991. - 432 с.: ил.

 16. Справочник по инженерной графике. А.В. Потишко, Д.П. Крушевская. Под редакцией А.В. Потишко. Киев, «Будiвельник», 1976, стр.256.

 17. Суворов С.Г., Суворова Н.С. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах: Справочник. – М.: Машиностроение, 1984. – 352 с., ил.

Схожі:

«Машинобудування» Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів» Донецьк 2013р. Мета iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни
«Машинобудування», «Комп’ютеризовані енергомеханічні системи», «Комп’ютерне проектування мехатронного гірничого обладнання» денної...
«Машинобудування» Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів» Донецьк 2013р. Мета iconНапрям підготовки – «Менеджмент» Варіативна частина
Варіативна частина: «Організаційно-економічне та правове забезпечення у сфері підприємництва, торгівлі та послуг» акредитована за...
«Машинобудування» Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів» Донецьк 2013р. Мета iconКартка про інноваційну розробку
Назва розробки. Комплекс лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання об’єктів машинобудування»
«Машинобудування» Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів» Донецьк 2013р. Мета iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Назва розробки. Комплекс лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання об’єктів машинобудування»
«Машинобудування» Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів» Донецьк 2013р. Мета iconВ.І. Абєлєшов технічна експлуатація житлових будівель, готелів І туристичних комплексів
Абєлєшов В.І. Технічна експлуатація житлових будівель, готелів І туристичних комплексів: Навчальний посібник (для студентів напряму...
«Машинобудування» Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів» Донецьк 2013р. Мета iconМіського господарства
В. О. Салтиков, Ю. О. Васильєва, О. М. Ляшенко. Комп’ютерне проектування систем освітлення спортивних споруд: Навчальний посібник....
«Машинобудування» Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів» Донецьк 2013р. Мета iconОрієнтовний список тем до дипломного проектування (2013р.)
Загальна частина: Електротехнічні системи електропостачання цеху, збагачувальної фабрики, кар’єру, електрифікованого транспорту
«Машинобудування» Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів» Донецьк 2013р. Мета iconС. М. Єсаулов комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв навчальний посібник
Навчальний посібник з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (для студентів 5 – 6 курсів спец. 092203,...
«Машинобудування» Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів» Донецьк 2013р. Мета iconПрограма предмет Комп’ютери у фізичних дослідженнях
Фізика та електронно-обчислювальні машини. Комп’ютерне моделювання та комп’ютерні експерименти. Основні види комп’ютерних експериментів...
«Машинобудування» Варіативна частина навального плану: «Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів» Донецьк 2013р. Мета iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності
Мета дисципліни навчити студентів технології ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки в юридичній практиці. Основний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи