Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ мон №245 від 15. 07. 96 року міністерство освіти україни наказ №245 від 15 липня 1996 року icon

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ мон №245 від 15. 07. 96 року міністерство освіти україни наказ №245 від 15 липня 1996 року
Скачати 85.46 Kb.
НазваПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ мон №245 від 15. 07. 96 року міністерство освіти україни наказ №245 від 15 липня 1996 року
Дата23.04.2013
Розмір85.46 Kb.
ТипПоложення

Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

Наказ МОН № 245 від 15.07.96 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 245 від 15 липня 1996 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 1996 р.
за № 427/1452

Про затвердження Положення
про порядок переведення, відрахування та поновлення
студентів вищих закладів освіти


На виконання відповідно до окремого доручення Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1995 р. Зведених заходів щодо реалізації Указу Президента України від 12 вересня 1995 р. № 832/95 "Про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні" наказую:

1. Затвердити Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (додається).

2. Дія даного Положення поширюється на всі вищі заклади освіти I-IV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування та форм власності.

3. Вважати таким, що не застосовується у вищих закладах освіти на території України інструктивний лист Державного комітету СРСР з народної освіти від 13 травня 1991 року № 11 "Про порядок переведення, поновлення і відрахування студентів вищих і учнів середніх спеціальних учбових закладів".

Міністр       М.З. Згуровський

Затверджено
Наказом Міністерства освіти
України № 245 від 15.07.96 р.

^ Положення
про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти


Загальні положення

Дане Положення регулює питання переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - молодший спеціаліст та бакалавр, а також питання відрахування та поновлення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та магістр у вищих закладах освіти незалежно від підпорядкування та форм власності.

Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - спеціаліст та магістр, з однієї спеціальності на іншу не допускаються.

Ректори вищих закладів освіти, мають право розглядати, як виняток, питання переведення з одного вищого закладу освіти до іншого, або з однієї форми навчання на іншу студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - спеціаліст та магістр, тільки за умови переведення на ті ж самі спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка.

^ Переведення студентів

1. Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів (директорів) обох вищих закладів освіти.

2. Переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з вищою освітою на інший, з однієї спеціальності, за якою здійснюється підготовка молодших спеціалістів, на іншу, або з однієї форми навчання на іншу в межах вищого закладу освіти здійснює ректор (директор) цього закладу освіти.

3. Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

4. Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

5. Особи, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших державних вищих закладів освіти. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку.

Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця державного замовлення в даному чи іншому вищому закладі освіти на конкурсній основі і за умови згоди замовників.

6. Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому закладі освіти, можуть бути переведені до державних вищих закладів освіти на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній основі (п.5)

7. Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом переведення до державних вищих закладів освіти.

8. При існуванні двосторонніх угод (студент і підприємство, організація, установа), або тристоронніх (студент, заклад освіти і підприємство, організація, установа) переведення студентів з одного напрямку підготовки фахівців з вищою освітою на інший, з однієї спеціальності, форми на іншу, або з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється за умови внесення відповідних змін до даних угод, з дотриманням вимог чинного законодавства.

9. Переведення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись міністерствами або відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні вищі заклади освіти.

10. Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім'я ректора (директора) вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора (директора) того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись.

11. При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор (директор) вищого закладу освіти видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.

12. Ректор (директор) вищого закладу освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого вищого закладу освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого надійшов запит. У вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.

13. Ректор (директор) вищого закладу освіти, до якого переводиться студент, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

Відрахування студентів

14. Студент може бути відрахований з вищого закладу освіти:

 • за власним бажанням;

 • у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;

 • за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;

 • за академічну неуспішність;

 • за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти;

15. Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

^ Поновлення до складу студентів

16. Поновлення до складу студентів здійснюється ректором (директором) вищого закладу освіти незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

17. Студенти, які навчались в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом поновлення до державних вищих закладів освіти.

18. Особи, які відраховані з вищих закладів освіти III, IV рівнів акредитації, можуть бути поновлені на навчання до вищих закладів освіти I, II рівнів акредитації.

19. Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута у вищому закладі освіти протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.

20. Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється ректором (директором) вищого закладу освіти. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять.

21. Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. Ректор (директор) вищого закладу освіти має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

Оформлення документів

22. Студенту, який відрахований з вищого закладу освіти, видається академічна довідка встановленої форми, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.93 р. № 1058 "Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні", та оригінал документа про повну загальну середню (базову загальну середню) освіту. До особової справи студента вкладаються: копія академічної довідки, підписаної керівництвом вищого закладу освіти і скріпленої гербовою печаткою, завірена деканом (завідуючим відділенням) залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом декана (зав. відділенням) учбова картка студента з зазначенням виконання студентом навчального плану.

23. Відомості про вивчені предмети та складені заліки і екзамени вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр.

24. При заповненні академічної довідки студентам, які навчались без відриву від виробництва, в графі "Кількість годин за навчальним планом" ставиться кількість годин, які передбачені навчальним планом для денної форми навчання.

25. Студенту, який навчався в декількох вищих закладах освіти, видається академічна довідка, до якої вносяться оцінки, одержані ним під час навчання в цих закладах освіти. В цьому випадку до академічної довідки перед переліком предметів, складених у вищому закладі освіти, який видає довідку, вносяться предмети, складені в інших вищих закладах освіти та вказується назва цих закладів освіти.

26. До академічної довідки не вносяться предмети, з яких студент одержав незадовільні оцінки. Студентам, які вибули з першого курсу вищого закладу освіти і не складали екзамени і заліки видається академічна довідка з записом, що студент заліків та екзаменів не складав.

27. Студенту, який поновлений у вищому закладі освіти, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими предметами з відповідними оцінками, одержаними в іншому навчальному закладі. Перезарахування предметів здійснює декан факультету (завідуючий відділенням).

28. До особової справи студента (переведеного з іншого вищого закладу освіти або поновленого) вкладаються: виписка з наказу про зарахування, заява, академічна довідка.

29. Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі, до якої заносяться такі дані:

 • порядковий реєстраційний номер;

 • прізвище, ім'я, по батькові особи, яка одержала академічну довідку;

 • номер академічної довідки;

 • дата видачі;

 • підпис особи, яка одержала довідку;

 • підстава видачі академічної довідки.


^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИЛ И С Т N 1/9-466 від 28.12.2001

Ректорам (директорам) вищих

навчальних закладів


У зв'язку із зверненнями громадян та запитами, що надходять з вищих навчальних закладів, Міністерство освіти і науки України роз'яснює порядок оформлення документів при поновленні на навчання у вищих навчальних закладах осіб, які раніше були відраховані з інших вищих навчальних закладів.

Інформуємо, що відповідно до п. 22 Положення про порядок переведення студентів вищих закладів освіти (наказ Міністерства освіти України від 15.07.96 р. N 245 ( z0427-96 ) студенту, який відрахований з вищого навчального закладу, видається тільки академічна довідка встановленої форми та оригінал документа про

освіту, на підставі якого він вступив до вищого навчального закладу.

Цим же пунктом передбачено і порядок формування особової справи відрахованого студента (дана особова справа залишається у вищому навчальному закладі, з якого був відрахований студент).

Особа, яка бажає поновитись на навчання в іншому вищому навчальному закладі, подає на ім'я ректора цього закладу заяву, академічну довідку та оригінал документа про відповідну освіту (свідоцтво, атестат, диплом).

Вищий навчальний заклад, в якому поновилась на навчання особа, яка раніше навчалась в іншому вищому навчальному закладі, формує нову особову справу поновленого студента, до якої вкладається заява про поновлення, витяг з наказу про зарахування, академічна довідка та оригінал документа про відповідну освіту.

Треба зазначити, що направлення запиту щодо отримання поштою особової справи студента вищезгадане Положення передбачає тільки при переведенні студентів з одного вищого навчального закладу до іншого (розділ Положення ( z0427-96 ) "Переведення студентів"). Розділи Положення "Поновлення до складу студентів" та "Оформлення документів" направлення запиту до іншого вищого навчального

закладу при поновленні на навчання особи, яка раніше навчалась в іншому навчальному закладі, не передбачають.

Додатково повідомляємо, що після прийняття Верховною Радою України Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) нормативні документи, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів, у тому числі і Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів ( z0427-96 ), будуть викладені у новій редакції.


Заступник Державного секретаря М.Ф. Степко

Схожі:

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ мон №245 від 15. 07. 96 року міністерство освіти україни наказ №245 від 15 липня 1996 року icon1 Дія цього Положення поширюється на всі структурні підрозділи Університету
«Про вищу освіту», «Положенню про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти» (наказ...
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ мон №245 від 15. 07. 96 року міністерство освіти україни наказ №245 від 15 липня 1996 року iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року n 245 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
На виконання відповідно до окремого доручення Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1995 р. Зведених заходів щодо реалізації Указу...
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ мон №245 від 15. 07. 96 року міністерство освіти україни наказ №245 від 15 липня 1996 року iconГолова Приймальної комісії
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Міністерством освіти...
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ мон №245 від 15. 07. 96 року міністерство освіти україни наказ №245 від 15 липня 1996 року iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року
Статуту Херсонського державного університету; п. XIII «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу в хду (у редакції...
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ мон №245 від 15. 07. 96 року міністерство освіти україни наказ №245 від 15 липня 1996 року iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти На виконання відповідно до окремого доручення Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1995 р., Зведених заходів щодо
Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ мон №245 від 15. 07. 96 року міністерство освіти україни наказ №245 від 15 липня 1996 року iconПро затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти  
На виконання відповідно до окремого доручення Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1995 р., Зведених заходів щодо реалізації...
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ мон №245 від 15. 07. 96 року міністерство освіти україни наказ №245 від 15 липня 1996 року iconПро затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти
На виконання відповідно до окремого доручення Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1995 р., Зведених заходів щодо реалізації...
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ мон №245 від 15. 07. 96 року міністерство освіти україни наказ №245 від 15 липня 1996 року iconПоложення Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь...
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ мон №245 від 15. 07. 96 року міністерство освіти україни наказ №245 від 15 липня 1996 року iconПоложення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються...
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти Наказ мон №245 від 15. 07. 96 року міністерство освіти україни наказ №245 від 15 липня 1996 року iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151
Мон від 01. 02. 2010 №1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи