Міністерство освіти І науки, молоді та волинський національний університет імені лйєіукраїнки icon

Міністерство освіти І науки, молоді та волинський національний університет імені лйєіукраїнки
Скачати 81.96 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та волинський національний університет імені лйєіукраїнки
Дата14.09.2012
Розмір81.96 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЙЄІУКРАЇНКИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Волинський національний університет імені Лесі Українки (кафедра практики англійської мови)

проводить 3-5 червня 2011 року V Міжнародну наукову конференцію

„ПРІОРИТЕТИ ГЕРМАНСЬКОГО ТА РОМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА"

У рамках конференції працюватимуть такі секції: Дискурсознавство та текстологія. Етнолінгвістика. Лінгвокультурологія. Інтерлінгвістика. Крос-культурна комунікація. Когнітивна лінгвістика. Комунікативна лінгвістика. Контрактивна лінгвістика. Типологія мов. Лексична та граматична семантика.

Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов. Лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць. Новітні тенденції лексикографії. Соціолінгвістика. Термінознавство. Теорія і практика перекладу.

Функціональні характеристики мовних одиниць різних рівнів. Взаємодія слов'янського та романо-германського мовознавства. Теоретичні засади лінгвістичних досліджень.

Мови конференції - українська, російська, англійська, німецька, французька. Анкету-заявку на участь у конференції (відомості про автора: ПІП, науковий ступінь, учене звання, службова адреса із зазначенням організації та посади, домашня адреса, телефон, Е-таіІ, назва статті з обов'язковим зазначенням секції), роздрукований текст статті, електронний варіант статті на диску, для аспірантів — рекомендація наукового керівника до друку, копію чека про сплату вартості заочної участі у конференції (227 гр. за друк статті обсягом від 6 до 12 стор.), копію чека про сплату вартості безпосередньої участі в конференції на озері Світязь (проживання й харчування в університетському спортивно-оздоровчому таборі „Гарт" - 187 гр. за добу) та два конверти з марками надіслати до 15 квітня 2011 р. За адресою:

Євгенія Іванівна Гороть

пр. Волі, 13, кімната 152,

кафедра практики англійської мови,

Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, 43025

Кошти за участь у конференції переказувати на Головне управління Державного казначейства у Волинській області, МФО 803014, код 02125102

р/р 31251272210534

За участь у конференції „Пріоритети германського та романського мовознавства"

Від Іванова Івана Івановича

Матеріали доповідей планується опублікувати до початку конференції у часописі „Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки", серія „Філологічні науки. Мовознавство", затвердженому як фахове видання.

Регламент роботи конференції:

3 червня: заїзд учасників конференції, відкриття конференції, пленарне засідання (конференц-зал

табору „Гарт" ВНУ імені Лесі Українки на оз. Світязь);

4-5 червня: робота секцій, заключне пленарне засідання, від'їзд учасників конференції.

Контактний телефон: (0332) 799866 (кафедра практики англійської мови).

e-mail: horotprof@ukr.net

„Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки" є в переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук.

Приймаються до редагування і друку статті, огляди, рецензії українською мовою (за фахової необхідності -англійською, німецькою, французькою, іспанською, польською, російською, білоруською). Усі матеріали розглядаються редакційною колегією відповідного розділу журналу.

У редколегію збірника треба подати:

1) роздрукований текст статті (1 примірник, підписаний автором);

 • формат А-4, відстань між рядками - 1,5 інтервала, кегль 14, гарнітура Times; поля: ліворуч, угорі, внизу - 2,5 см, праворуч — 1 см; абзац — п'ять знаків;

 • сторінки статті мають бути пронумеровані;

 • не використовувати переносів;

 • дробові числа подавати через кому (0,10), а не через крапку;

 • формули: розмір шрифту - 11, великий індекс - 8, маленький індекс - 5, великий символ - 14, маленький символ - 11 пт;

 • таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву; рисунок, виконаний засобами Microsoft Word, згрупувати як один об'єкт;

 • ілюстративний матеріал у тексті подається курсивом;

 • список літератури оформляти за ДСТУ 7.1-2006, скорочення слів і словосполучень - за ДСТУ 358297; цитувати не більше десяти джерел, в оглядах - до ЗО; на кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті;

 • посилаючись на статтю, в списку літератури обов'язково вказувати її авторів, назву, джерело-видання, рік, випуск (число), сторінки; на книгу в цілому - авторів, назву (і жанр), місце видання, видавництво, рік та кількість сторінок; на інтернет-видання - джерело та дату використання;

 • посилання робляться так: [1, 5], тобто інформація міститься в джерелі 1 на сторінці 5; для кількох джерел одночасно: [7, 15; 15, 146; 18, 90]; можливе посилання й без зазначення сторінки, якщо мається на увазі джерело в цілому;

файл статті та додатково файли ілюстрацій (на диску СD); у форматі Windows , версії текстового редактора Microsoft Word; для ілюстрацій - формат JPG , роздільна здатність -300 dpi;

 1. рекомендацію наукового керівника (для аспірантів);

 2. відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові; адреса; електронна пошта; телефон.

Структура статті

1)УДК (у лівому верхньому куті);

2) ініціали автора, прізвище автора (у правому верхньому куті);

 1. учене звання, посада місце роботи (установа, підрозділ) автора (під прізвищем);

 2. назва статті (відцентрована, жирним шрифтом);

 3. повна назва установи та підрозділу, де виконувалася робота (курсивом, справа);

 4. анотація українською мовою (до 1000 знаків);

 5. ключові слова українською мовою (до 10 слів);

 6. прізвище, ініціали автора, назва статті російською мовою (жирним шрифтом і підкреслити);

 7. анотація російською мовою;

 1. ключові слова російською мовою;

 2. прізвище, ініціали автора, назва статті англійською мовою (жирним шрифтом і підкреслити);

 3. анотація англійською мовою;

12) ключові слова англійською мовою (для статей, написаних німецькою, французькою, польською, російською, білоруською мовою, додається цією мовою: прізвище, ініціали автора, назва статті, резюме, ключові слова;

 1. постановка наукової проблеми та її значення;

 2. аналіз останніх досліджень із цієї проблеми;

 3. формулювання мети та завдань статті;

 4. виклад основного матеріалу й обгрунтування отриманих результатів дослідження;

 5. висновки і перспективи подальших досліджень;

 6. література (слово «література» друкується відцентровано, жирним шрифтом, курсивом; на кожну позицію повинні бути посилання в статті);

 7. примітки, джерела ілюстративного матеріалу, список нестандартних скорочень;

21) адреса для листування, телефон (публікуються за бажанням автора);

Матеріали, оформлені без дотримання вимог, без надання копій чеків про сплату поліграфічних послуг або надіслані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

Зразок структури статті

УДК 81 '22:81 '42 Н. І. Андрейчук - кандидат філологічних наук,

доцент, провідний науковий співробітник Національного університету „Львівська політехніка"

Дослідження дискурсу як семіозису

^ Роботу виконано на кафедрі прикладної лінгвістики Національного університету „Львівська політехніка "

У статті зроблено спробу накреслити певні напрями дослідження дискурсу як семіозису та показано, як ці лінгвістичні напрями співвідносяться з різними типами інформації, яка міститься у знаках. Обґрунтовується значущість семіотики для міждисциплінарних досліджень дискурсу.

Ключові слова: дискурс, знак, семіозис, семіотика дискурсу.

^ Андрейчук Н. И. Исследования дискурса как семиозиса. В статье сделана попытка...

Ключевые слова: дискурс, знак, семиозис, «семиотика дискурса».

Andrevchuk N. I. Research of Discourse as a Semiosis. The article presents an attempt to indicate different researches dealing with discourse viewed as a semiosis. ... Key words: discourse, sign, semiozis, "semiotics of discourse".

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасна теорія дискурсу ...

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Аналіз сучасних досліджень дискурсу як семіотичного явища дозволяє виділити...

Висновки. Семіотична теорія робить внесок у міждисциплінарне дослідження... Перспективи подальшого дослідження. Одним із перспективних напрямів...

Література

 1. Бурбело В. Б. Художній дискурс в історії французької мови та культури 8 -
  18 ст. : автореф. Дис. . д-ра філол. наук / В. Б. Бурбело. - К. : Київ. Ун-т
  ім. Т. Шевченка, 1999. - 36 с.

 2. Воробьева О. П. Текстовые категории и фактор адресата /Воробьева О. П. - К. : Высш. шк., 1993. - 200 с.

 3. Греймас А. Ж. Обьяснительньш словарь теории язика / А. Ж. Греймас,
  Курте Ж. ; сост., вступ, сл. й общ. Ред. Ю. С. Степанова. - М. : Радуга,
  1983.-С. 485-550.

 4. Кубрякова Е. С. В поисках сущности языка / Кубрякова Е. С. // Вопросы
  когнитивной лингвистики : науч.-теор. Журн. - 2009. - № 1. - С. 5-12.

 5. Silvestein M., Urban G. The natural history of discourse / M. Silverstein,
  G. Urban // Natural histories of discourse/ - Chicago: The Univercity of
  Chicago Press, 1966. - [Електронний ресурс] — Режим доступу :
  http://bank.rug.ac.be/da/refs.htm

Зразок анкети-заявкиПрізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Організація, вуз
Посада
Службова адреса
Службовий телефон (з кодом міста)
Домашня адреса
Домашній телефон (з кодом міста)
Мобільний телефон
Е-mail
Назва статті укр. мовою
Назва статті рос. мовою
Назва статті англ. мовою
Секція
Заочна участь в конференції
Безпосередня участь в конференції на оз. Світязь
Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та волинський національний університет імені лйєіукраїнки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка Черкаський національний університет ім.
«Здоров’я дитини–основа майбутнього життя людини», яка відбудеться 17 квітня 2013 року в м. Умань
Міністерство освіти І науки, молоді та волинський національний університет імені лйєіукраїнки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та волинський національний університет імені лйєіукраїнки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та волинський національний університет імені лйєіукраїнки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та волинський національний університет імені лйєіукраїнки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та волинський національний університет імені лйєіукраїнки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та волинський національний університет імені лйєіукраїнки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» гжесюк аліна олександрівна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та волинський національний університет імені лйєіукраїнки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та волинський національний університет імені лйєіукраїнки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук вікторія михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та волинський національний університет імені лйєіукраїнки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» лавріненко олена валеріївна
Роботу виконано на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи