Положення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету \" Львівська політехніка \" Загальні засади icon

Положення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету " Львівська політехніка " Загальні засади
Скачати 88.09 Kb.
НазваПоложення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету " Львівська політехніка " Загальні засади
Дата28.10.2014
Розмір88.09 Kb.
ТипПоложення

Взірець
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з наукової роботи

Національного університету

“Львівська політехніка”

_______________З.Г.Піх

____ __________ 20___р.
Положення

про науково-дослідну лабораторію

(номер та назва науково-дослідної лабораторії)

Національного університету “Львівська політехніка”


 1. Загальні засади
  1. Науково-дослідна лабораторія (номер та назва науково-дослідної лабораторії) (далі – НДЛ) є структурним підрозділом:

 • науково-дослідної частини університету при кафедрі (вказати назву кафедри) навчально-наукового інституту (вказати назву інституту);

або

 • структурним підрозділом науково-дослідної частини, який входить до складу науково-дослідного відділу (вказати назву) навчально-наукового інституту (вказати назву інституту).

  1. Метою діяльності НДЛ є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг, виготовлення науково-технічної продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, у т.ч. фахівців вищої наукової кваліфікації.

1.3. НДЛ у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Національного університету «Львівська політехніка», Положенням про науково-дослідну частину Національного університету «Львівська політехніка» та цим Положенням.

1.4. НДЛ утворюється та ліквідується наказом ректора університету за поданням завідувача кафедри, погодженим з директором навчально-наукового інституту та проректором з наукової роботи, або за поданням директора навчально-наукового інституту, погодженим з проректором з наукової роботи.

1.5. НДЛ проводить діяльність відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України та пріоритетних напрямів діяльності університету.

1.6. НДЛ створюється на площах і науково-приладній базі університету та має відповідне матеріальне забезпечення.


 1. Наукові напрями та напрями діяльності НДЛ
  1. Науковими напрямами НДЛ є: (вказати наукові напрями).

  2. Основними напрямами діяльності НДЛ є: (вказати напрями діяльності, наприклад: проведення науково-дослідних робіт, надання консультаційних послуг, розроблення програмного забезпечення, нових матеріалів та технологій, створення та реалізація науково-технічної продукції, зразків обладнання, приладів, нової техніки, малих серій виробів технічного та побутового призначення тощо), а також здійснення маркетингу, провадження інноваційної діяльності, сприяння підготовці студентів, аспірантів і докторантів, вирішення актуальних наукових і науково-технічних проблем економіки, співпраця з підприємствами, вищими навчальними закладами, установами , компаніями, у т.ч. закордонними. 1. Кадрове забезпечення, склад та управління НДЛ
  1. Склад працівників НДЛ визначається штатним розписом.

  2. Штатними працівниками НДЛ є наукові та інженерно-технічні працівники.

  3. Для роботи в науково-дослідних лабораторіях на умовах сумісництва або за договорами цивільно-правового характеру можуть залучатись особи з відповідною кваліфікацією:

 • наукові працівники інших НДЛ,

 • науково-педагогічні та інші працівники університету,

 • докторанти, аспіранти, студенти університету,

 • а також працівники інших установ, організацій та підприємств,

  1. Посадові обов’язки та права працівників НДЛ визначаються посадовими інструкціями (відповідно до чинного законодавства).

  2. Наукове керівництво НДЛ здійснює науковий керівник (особа із числа наукових або науково-педагогічних працівників, який має досвід науково-дослідної роботи, науковий ступінь доктора або кандидата наук).

Науковий керівник:

 • формує стратегічні напрямки розвитку науково-дослідної лабораторії на перспективу;

 • організовує роботу, спрямовану на виконання перспективних і поточних завдань, координує науково-дослідну роботу;

 • контролює якість виконаних робіт;

 • забезпечує взаємодію навчального та наукового процесів шляхом залучення до науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів, а також наукових працівників лабораторії до навчального процесу;

 • сприяє підготовці дисертацій штатними науковими працівниками науково-дослідної лабораторії;

 • контролює підготовку наукових публікацій працівниками лабораторії.

  1. Керівництво поточною діяльністю науково-дослідної лабораторії здійснює завідувач лабораторії.

  2. Завідувач лабораторії призначається наказом ректора за поданням завідувача кафедри, погодженого з директором інституту та проректором з наукової роботи або за поданням директору інституту, погодженого з проректором з наукової роботи (форму наказу подано у Додатку.

Завідувач лабораторії:

 • організовує виконання науково-дослідних робіт;

 • забезпечує дотримання нормативних вимог, належне оформлення документації, вчасне звітування щодо виконаних робіт у встановленому порядку;

 • здійснює моніторинг у напрямку пошуку можливостей практичного застосування результатів виконаних робіт;

 • бере участь у підборі, атестації і оцінюванні діяльності працівників НДЛ,

 • забезпечує підтримання у належному технічному стані приладів та обладнання для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

 • забезпечує проведення метрологічної атестації та повірку приладів контрольно-вимірювальної апаратури;

 • забезпечує та контролює дотримання правил техніки безпеки.
 1. Фінансування діяльності та матеріально-технічне забезпечення НДЛ
  1. Фінансування діяльності НДЛ здійснюється за рахунок коштів, що надійшли за виконання науково-дослідних робіт, надання послуг, реалізації виготовленої науково-технічної продукції, а також від грантової діяльності, спонсорів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

  2. НДЛ надається (в межах затверджених планових витрат) оперативна самостійність у комплектуванні та придбанні устаткування;

  3. Усі бухгалтерські операції та бухгалтерській облік здійснюються через бухгалтерію університету. 1. Реорганізація або ліквідація НДЛ


5.1. Питання щодо реорганізації/ліквідації НДЛ порушується за поданням завідувача лабораторії, погодженого з директором навчально-наукового інституту на ім’я ректора.

5.2. Рішення щодо реорганізації або ліквідації НДЛ затверджується наказом ректора.

5.3. При реорганізації/ліквідації НДЛ працівникам, які звільняються, гарантується збереження їхніх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.


Проректор з економічних питань-головний бухгалтер
Ініціали, прізвище

Заступник начальника НДЧ
Ініціали, прізвище

Заступник начальника НДЧ
Ініціали, прізвище

Директор інституту
Ініціали, прізвище

Завідувач кафедри
Ініціали, прізвище

Завідувач НДЛ
Ініціали, прізвище

Начальник юридичного відділу
Ініціали, прізвище


Додаток 1
^ Паспорт науково-дослідної лабораторії

НДЛ___

при кафедрі_______

Інституту____________


^ Наказ про створення науково-дослідної лабораторії (НДЛ)
Назва НДЛ
^ Науковий керівник НДЛ
Завідувач НДЛ
Наукові напрями роботи НДЛ
^ Дозвільні документи


Необхідно вказати ліцензії, сертифікати, дозволи, свідоцтва та інші дозвільні документи, що підтверджують можливість науково-дослідної лабораторії здійснювати наукову діяльність .
 1. ^ Приміщення, закріплені за науково-дослідною лабораторією.

За науково-дослідною лабораторією закріплено __ кімнат загальною площею ___ м2, у тому числі (табл. 1):

Таблиця 1


навчально-наукового корпусу

№ кімнати

Площа,

м2

Призначення


 1. ^ Прилади та обладнання для виконання науково-дослідних робіт

Таблиця 2Назва

Рік випуску

Кількість

Дата повірки приладів
Додаток 2

Про створення науково-дослідної

лабораторії (номер, назва)
З метою організації проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг, виготовлення науково-технічної продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності
НАКАЗУЮ:


 1. Створити науково-дослідну лабораторію (далі - НДЛ) «_____________»

(назва НДЛ)

науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка» та присвоїти їй номер ______.

2. Затвердити Положення про науково-дослідну лабораторію «_____________», що додається.

(назва НДЛ)

3. Призначити науковим керівником НДЛ (вказати ПІП).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника НДЧ Лозинського А.О.

^ Підстава: подання завідувача кафедри, з візою директора інституту та резолюцією проректора з наукової роботи.

Ректор
Ю.Я.Бобало


^ Проект вносить:

Погоджено:Заступник начальника НДЧ

_________________ Лозинський А.О.

Проректор з наукової роботи

________________З.Г.Піх
Проректор з економічних питань-

головний бухгалтер

_______________А.С.Мороз
Заступник начальника НДЧ

_________________ Жук Л.В.
Начальник юридичного відділу

_______________А.М.Мороз

Схожі:

Положення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету \" Львівська політехніка \" Загальні засади iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету \" Львівська політехніка \" Загальні засади iconПоложення про науково-дослідну лабораторію психофізіології І. Загальні положення науково-дослідна лабораторія психофізіології створена наказом
Діяльність лабораторії регламентується нормативними актами, постановами, що діють в системі Міністерства освіти та науки України,...
Положення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету \" Львівська політехніка \" Загальні засади iconПоложення про науково-дослідну лабораторію фізіології кровообігу І. Загальні положення
Діяльність лабораторії регламентується нормативними актами, постановами, що діють в системі Міністерства освіти та науки України,...
Положення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету \" Львівська політехніка \" Загальні засади iconЗагальні положення
Про науково-дослідну лабораторію дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка
Положення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету \" Львівська політехніка \" Загальні засади iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету \" Львівська політехніка \" Загальні засади iconПоложення про науково-дослідну лабораторію дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна загальні положення
Це положення регламентує призначення, порядок створення, реорганізації, перейменування, управління та фінансування діяльності науково-дослідних...
Положення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету \" Львівська політехніка \" Загальні засади iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Завідувача науково-дослідного сектора (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної...
Положення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету \" Львівська політехніка \" Загальні засади iconПоложення про навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" загальна частина
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування навчально-наукового інституту (надалі...
Положення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету \" Львівська політехніка \" Загальні засади iconПоложення про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій нухт
move to 1192-20669
Положення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету \" Львівська політехніка \" Загальні засади iconПоложення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених (далі гранти Львівської політехніки), які фінансуються Національним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи