Форма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки icon

Форма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки
Скачати 426.5 Kb.
НазваФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки
Дата28.10.2014
Розмір426.5 Kb.
ТипДокументи

Додаток 1
Форма

Секція
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки: (згідно з Законом України від 12.10.2010 № 2519-17): _____________________________________________________________________________

Назва пріоритетного тематичного напряму:

(згідно з постановою КМУ від 07.09.2011 № 942):

_____________________________________________________________________________
Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:
Назва наукового проекту:

Керівник проекту (П.І.Б.)
Науковий ступінь учене звання


Місце основної роботи

Посада

Робоч. тел., факс: дом. тел.:

E-mail:
Запит розглянуто й погоджено рішенням науково-технічної ради Національного університету «Львівська політехніка» від «_____» 2014 р., протокол № .


^ Керiвник проекту


Проректор із наукової роботи

Національного університету «Львівська політехніка»

(підпис)
" "____________2014 р.

(підпис) Піх З.Г.
" "____________2014 р.

М.П.


Секція
ПРОЕКТ

фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету
Назва проекту:

(не більше 15 слів)Строки виконання (3 роки): з 2015р. по 2017р.

Обсяг фiнансування: тис. грн, зокрема на 2015 рiк:
1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)

^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків)

 • об’єкт дослідження;

 • предмет дослідження;

 • фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект;

 • актуальність та значимість проекту для отримання нових знань, підтвердження гіпотез, теорій, подальшого використання на практиці.

^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 • мета;

 • завдання, на вирішення яких спрямовано проект.

4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків):

 • аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми;

 • напрацювання авторів проекту в даному напрямі.

^ 5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА (до 40 рядків):

 • отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо;

 • порівняння очікуваних результатів із результатами інших авторів в даній області досліджень.

^ 7. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 5 роки):

 • захищені виконавцями проекту або під керівництвом (науковий керівник, науковий консультант) виконавців проекту кандидатські та докторські дисертації (за тематикою проекту);

 • перелік виданих монографій (розділів у монографіях) за тематикою проекту;

 • перелік виданих підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • основні публікації, які характеризують доробок авторів (не більше 10).

^ Таблиця 1.

Доробок авторів проекту за останні 5 років

Показники

Кількість

1.

Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

1.6 навчальні посібники без грифу МОН України;

1.7 словники, довідники.
2.

Підготовка наукових кадрів.

2.1 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий консультант) виконавців проекту докторських дисертацій;

2.2 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий керівник) виконавців проекту кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

^ 8. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

8.1 В навчальному процесі:

 • підготовка нових лекційних курсів та циклів лабораторних робіт;

 • використання для вдосконалення лекційних курсів та оновлення циклів лабораторних робіт;

 • виконання магістерських кваліфікаційних робіт та дипломного проектування спеціалістів;

 • видання підручників, навчальних посібників.

8.2 Підготовка кадрів вищої кваліфікації:

 • підготовка та захист кандидатських і докторських дисертацій за проблематикою проекту.

8.3 Інформація про опублікування та розповсюдження результатів:

 • монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ;

 • статті в журналах, віднесених до науково-метричних баз даних;

 • статті у фахових виданнях з переліку МОН України;

 • доповіді на міжнародних та вітчизняних конференціях.

^ Таблиця 2.

Очікувані результати

Показники

Кількість

1.

Заплановані публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

1.6 навчальні посібники без грифу МОН України;

1.7 словники, довідники.
2.

Заплановане використання результатів НДР при підготовці наукових кадрів.

2.1 захист докторських дисертацій за тематикою НДР;

2.2 захист кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

Таблиця 3.

Етапи роботи

Назва та зміст етапу

^ Очікувані результати етапу (зазначити конкретні наукові результати за етап),

звітна документація (зазначити кількість запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

1 етап (2015 р.)2 етап (2016 р.)3 етап (2017 р.)
^ 10. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ; кандидати наук ________;

 • молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти: ; студенти ______.

Р а з о м :

^ Таблиця 4.

Виконавці проекту*


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада і місце основної роботи

Вік

*вносяться дані про докторів та кандидатів наук, а також молодих вчених та наукових працівників без ступеня
^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.


Додаток 2

Форма

Секція
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки: (згідно з Законом України від 12.10.2010 № 2519-17): _____________________________________________________________________________

Назва пріоритетного тематичного напряму:

(згідно з постановою КМУ від 07.09.2011 № 942):

_____________________________________________________________________________
Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:
Назва наукового проекту:
Керівник проекту (П.І.Б.)
Науковий ступінь учене звання


Місце основної роботи

Посада

Робоч. тел., факс: дом. тел.:

E-mail:
Запит розглянуто й погоджено рішенням науково-технічної ради Національного університету «Львівська політехніка» від «_____» 2014 р., протокол № .


^ Керiвник проекту

________________________________

Проректор із наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»


(підпис)
" "____________2014 р.

(підпис) Піх З.Г.
" "____________2014 р.

М.П.


Секція

ПРОЕКТ

прикладного дослідження або розробки за рахунок видатків державного бюджету

Назва проекту:

(не більше 15 слів)Строки виконання (2 роки): з _2015р. по 2016р.

Обсяг фінансування: _______тис. грн., зокрема на 2015 рік: _____________.

1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)

^ 2. ПРИКЛАДНА ПРОБЛЕМА, НА ВИРІШЕННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНИЙ ПРОЕКТ(до 30 рядків):

 • об’єкт дослідження (розробки);

 • опис проблеми, що вирішується;

 • актуальність проблеми та обґрунтування необхідності результатів проекту для забезпечення потреб ринку.

^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 • мета;

 • завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети.

4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (до 30 рядків)

 • аналіз напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної проблеми;

 • результати власних попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту

^ 5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)

6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ПЕРЕВАГИ НАД АНАЛОГАМИ (до 40 рядків):

 • отримання нових або покращених існуючих технологій;

 • створення макетних або експериментальних зразків;

 • програмних продуктів;

 • методик і методичних рекомендацій;

 • проектів нормативних документів, технічної або технологічної документації;

 • матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо.

^ 7. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 5 років):

 • захищені виконавцями проекту або під керівництвом (науковий керівник, науковий консультант) виконавців проекту кандидатські та докторські дисертації (за тематикою проекту);

 • перелік виданих монографій (розділів у монографіях) за тематикою проекту;

 • перелік виданих підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва авторського права), продані ліцензії;

 • основні публікації, які характеризують доробок авторів (не більше 10);

 • обсяг кошті, отриманих від впровадження результатів, отриманих при виконанні попередніх проектів, та ефективність (відношення обсягу залучених авторами коштів для виконання НДР за тематикою попередніх проектів до коштів виділених авторам на виконання попередніх проектів з бюджету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту) використання коштів на попередні дослідження, підтверджена документально бухгалтерією ВНЗ.


^ Таблиця 1.

Доробок авторів проекту за останні 5 років

Показники

Кількість

 1. 1

Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

1.6 навчальні посібники без грифу МОН України;

1.7 словники, довідники.
 1. 2

Підготовка наукових кадрів.

2.1 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий консультант) виконавців проекту докторських дисертацій;

2.2 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий керівник) виконавців проекту кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
 1. 3

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності створені за тематикою НДР

3.1 отримано патентів (свідоцтв авторського права) України;

3.2 отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав.
 1. 4

Обсяг коштів, отриманих від впровадження результатів попередніх НДР у тис. грн.
 1. 5

Ефективність використання коштів
 1. 6

Кількість госпдоговорів, укладених за результатами виконання попередніх НДР


^ 8. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

8.1 В навчальному процесі:

 • підготовка нових лекційних курсів та циклів лабораторних робіт;

 • використання для вдосконалення лекційних курсів та оновлення циклів лабораторних робіт;

 • виконання магістерських кваліфікаційних робіт та дипломного проектування спеціалістів;

 • підручники, навчальні посібники.

8.2 Підготовка кадрів вищої кваліфікації:

 • підготовка та захист кандидатських і докторських дисертацій за проблематикою проекту.

8.3 Інформація про опублікування та розповсюдження результатів:

 • монографії;

 • статті в журналах, віднесених до науково-метричних баз даних;

 • статті у фахових виданнях з переліку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • доповіді на міжнародних та вітчизняних конференціях.

8.4 У промисловості, с/г, медицині або інших галузях:

- потенційні замовники та їх зацікавлення у використанні результатів, підтверджене офіційним листом з зазначенням можливих обсягів та термінів впровадження.
^ Таблиця 2.

Очікувані результати

Показники

Кількість

1.

Заплановані публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

1.6 навчальні посібники без грифу МОН України;

1.7 словники, довідники.
2.

Заплановане використання результатів НДР при підготовці наукових кадрів.

2.1 захист докторських дисертацій за тематикою НДР;

2.2 захист кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
3.

Отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності створені за тематикою НДР

3.1 буде отримано патентів (свідоцтв авторського права) України;

3.2 буде подано заявок на отримання патенту України;

3.3 буде отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав;

3.4 буде подано заявок на отримання патенту інших держав.
4.

Очікуваний обсяг коштів від впровадження результатів НДР у тис. грн.
^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

Таблиця 3.

Етапи роботи

Назва та зміст етапу

^ Очікувані результати етапу (зазначити конкретні наукові результати),

звітна документація (значити кількість запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

1 етап (2015 р.)2 етап (2016 р.)^ 10. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ; кандидати наук ________;

 • молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти: ; студенти ______.

Р а з о м :

^ Таблиця 4.

Виконавці проекту*


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада і місце основної роботи

Вік

*вносяться дані про докторів та кандидатів наук, а також молодих вчених та наукових працівників без ступеня

^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.


Додаток 3

Форма

^ КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЕКТ

Секція ________________________________________________________________________

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки:

(згідно з Законом України від 12.10.2010 № 2519-17): _______________________________________________________________________________

Назва пріоритетного тематичного напряму:

(згідно з постановою КМУ від 07.09.2011 № 942):

_______________________________________________________________________________
Назва комплексного наукового проекту: __________________________________________
Головна організація ____________________________________________________________

(повна назва)

Адреса: ________________________________________________________________________
Назва першої підтеми комплексного наукового проекту: ___________________________
Організація-співвиконавець ____________________________________________________

(повна назва)

Адреса: ________________________________________________________________________
Назва другої підтеми комплексного наукового проекту: ____________________________
Організація-співвиконавець ____________________________________________________

(повна назва)

Адреса: ________________________________________________________________________
Керівник комплексного проекту (П.І.Б.) ______

Науковий ступінь учене звання

Місце основної роботи ______

Посада ______

Робоч.тел., факс: дом. тел.

E-mail:

Керівники підтем комплексного проекту: (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи).

_______________________________________________________________________________

Запит розглянуто й погоджено рішенням науково-технічної ради Національного університету «Львівська політехніка» протокол від «_____» 2014 р., № ____


.^ Керiвник проекту
_______________/_________________/

Проректор із наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

(підпис)

« »____________2014 р.

(підпис) Піх З.Г.

« »____________2014 р.

М.П.Секція
^ КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЕКТ

фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету

Назва проекту: (не більше 15 слів)

Строки виконання (3 роки): з 2015р. по 2017р.

Загальний обсяг фiнансування: тис. грн, зокрема на 2015 рiк:

Обсяг фінансування головної організації _______тис. грн., зокрема на 2015 рік: _______.

^ Обсяг фінансування організації-співвиконавця _____тис. грн., зокрема на 2015 рік _____.

Обсяг фінансування організації-співвиконавця ____тис. грн., зокрема на 2015 рік ______.

1. АНОТАЦІЯ (15- 20 рядків)

(короткий зміст проекту)

^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (30-40 рядків)

 • об’єкт дослідження;

 • предмет дослідження;

 • фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект;

 • актуальність та значимість проекту для отримання нових знань, підтвердження гіпотез, теорій, подальшого використання на практиці.

^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (30-40 рядків)

 • мета;

 • завдання, на вирішення яких спрямовано проект.


4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (30-40 рядків):

 • аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми;

 • напрацювання авторів проекту в даному напрямі.

^ 5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(30-40 рядків)
6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА (60-70 рядків):

 • отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо;

 • порівняння очікуваних результатів із результатами інших авторів в даній області досліджень.

^ 7. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 5 роки):

 • захищені виконавцями проекту або під керівництвом (науковий керівник, науковий консультант) виконавців проекту кандидатські та докторські дисертації (за тематикою проекту);

 • перелік виданих монографій (розділів у монографіях) за тематикою проекту;

 • перелік виданих підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • основні публікації, які характеризують доробок авторів (не більше 30).

^ Таблиця 1.

Доробок авторів проекту за останні 5 років

Показники

Кількість

1.

Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

1.6 навчальні посібники без грифу МОН України;

1.7 словники, довідники.
2.

Підготовка наукових кадрів.

2.1 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий консультант) виконавців проекту докторських дисертацій;

2.2 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий керівник) виконавців проекту кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
^ 8. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (50-60 рядків):

8.1 В навчальному процесі:

 • підготовка нових лекційних курсів та циклів лабораторних робіт;

 • використання для вдосконалення лекційних курсів та оновлення циклів лабораторних робіт;

 • виконання магістерських кваліфікаційних робіт та дипломного проектування спеціалістів;

 • видання підручників, навчальних посібників.

8.2 Підготовка кадрів вищої кваліфікації:

 • підготовка та захист кандидатських і докторських дисертацій за проблематикою проекту.

8.3 Інформація про опублікування та розповсюдження результатів:

 • монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ;

 • статті в журналах, віднесених до науково-метричних баз даних;

 • статті у фахових виданнях з переліку МОН України;

 • доповіді на міжнародних та вітчизняних конференцій.

^ Таблиця 2.

Очікувані результати

Показники

Кількість

1.

Заплановані публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

1.6 навчальні посібники без грифу МОН України;

1.7 словники, довідники.
2.

Заплановане використання результатів НДР при підготовці наукових кадрів.

2.1 захист докторських дисертацій за тематикою НДР;

2.2 захист кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

Таблиця 3.1.

Головна організація-виконавець комплексного проекту

Етапи роботи

Назва та зміст етапу

^ Очікувані результати етапу (зазначити конкретні наукові результати за етап),

звітна документація (Зазначити кількості запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

1 етап (2015 р.)2 етап (2016 р.)3 етап (2017 р.)Таблиця 3.2.

Організація-співвиконавець комплексного проекту

^ Етапи роботи

Назва та зміст етапу

Очікувані результати етапу (зазначити конкретні наукові результати за етап),

звітна документація (Зазначити кількості запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

1 етап (2015 р.)2 етап (2016 р.)3 етап (2017 р.)Таблиця 3.3.

Організація-співвиконавець комплексного проекту

^ Етапи роботи

Назва та зміст етапу

Очікувані результати етапу (зазначити конкретні наукові результати за етап),

звітна документація (Зазначити кількості запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

1 етап (2015 р.)2 етап (2016 р.)3 етап (2017 р.)^ 10. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ; кандидати наук ________;

 • молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти: ; студенти ______.

Р а з о м :

Таблиця 4.

Виконавці проекту*

^ Основна організація-виконавець комплексного проекту

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада і місце основної роботи

Вік^ Організація-співвиконавець комплексного проекту

^ Організація-співвиконавець комплексного проекту

*вносяться дані про докторів та кандидатів наук, а також молодих вчених та наукових працівників без ступеня

^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.


Додаток 4

Форма

^ КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЕКТ

Секція ________________________________________________________________________

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки:

(згідно з Законом України від 12.10.2010 № 2519-17): _______________________________________________________________________________

Назва пріоритетного тематичного напряму:

(згідно з постановою КМУ від 07.09.2011 № 942):

_______________________________________________________________________________

Назва комплексного наукового проекту: __________________________________________
Головна організація ____________________________________________________________

(повна назва)

Адреса: ________________________________________________________________________
Назва першої підтеми комплексного наукового проекту: ___________________________
Організація-співвиконавець ____________________________________________________

(повна назва)

Адреса: ________________________________________________________________________
Назва другої підтеми комплексного наукового проекту: ____________________________
Організація-співвиконавець ____________________________________________________

(повна назва)

Адреса: ________________________________________________________________________
Керівник комплексного проекту (П.І.Б.) ______
Науковий ступінь учене звання

Місце основної роботи ______

Посада ______

Робоч.тел., факс: дом. тел.

E-mail:

Керівники підтем комплексного проекту: (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи).

_______________________________________________________________________________

Запит розглянуто й погоджено рішенням науково-технічної ради Національного університету «Львівська політехніка» протокол від «_____» 2014 р., № ____

.^ Керiвник проекту
_______________/_________________/

Проректор із наукової роботи

Національного університету «Львівська політехніка»

_________________ Піх З.Г.

(підпис)

« »____________2014р.

(підпис)

« »____________2014 р.

М.П.

Секція

^ КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЕКТ

прикладного дослідження або розробки за рахунок видатків державного бюджету

Назва проекту:

(не більше 15 слів)Строки виконання (2 роки): з _2015р. по 2016р.

Загальний обсяг фінансування: _______тис. грн., зокрема на 2015 рік: _____________.

^ Обсяг фінансування головної організації _______тис. грн., зокрема на 2015 рік: _________.

Обсяг фінансування організації-співвиконавця _____тис. грн., зокрема на 2015 рік ___.

Обсяг фінансування організації-співвиконавця _____тис. грн., зокрема на 2015 рік:_____.

1. АНОТАЦІЯ (15-20 рядків)

(короткий зміст проекту)

^ 2. ПРИКЛАДНА ПРОБЛЕМА, НА ВИРІШЕННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНИЙ ПРОЕКТ(30-40 рядків):

 • об’єкт дослідження (розробки);

 • опис проблеми, що вирішується;

 • актуальність проблеми та обґрунтування необхідності результатів проекту для забезпечення потреб ринку.

^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (30-40 рядків)

 • мета;

 • завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети.

4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (30-40 рядків)

 • аналіз напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної проблеми;

 • результати власних попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту

^ 5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(30-40 рядків)

6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ПЕРЕВАГИ НАД АНАЛОГАМИ (60-70 рядків):

 • отримання нових або покращених існуючих технологій;

 • створення макетних або експериментальних зразків;

 • програмних продуктів;

 • методик і методичних рекомендацій;

 • проектів нормативних документів, технічної або технологічної документації;

 • матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо.

^ 7. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 5 років):

 • захищені виконавцями проекту або під керівництвом (науковий керівник, науковий консультант) виконавців проекту кандидатські та докторські дисертації (за тематикою проекту);

 • перелік виданих монографій (розділів у монографіях) за тематикою проекту;

 • перелік виданих підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва авторського права), продані ліцензії;

 • основні публікації, які характеризують доробок авторів (не більше 30);

 • обсяг кошті, отриманих від впровадження результатів, отриманих при виконанні попередніх проектів, та ефективність (відношення обсягу залучених авторами коштів для виконання НДР за тематикою попередніх проектів до коштів виділених авторам на виконання попередніх проектів з бюджету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту) використання коштів на попередні дослідження, підтверджена документально бухгалтерією ВНЗ.


^ Таблиця 1.

Доробок авторів проекту за останні 5 років

Показники

Кількість

1.

Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

1.6 навчальні посібники без грифу МОН України;

1.7 словники, довідники.
2.

Підготовка наукових кадрів.

2.1 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий консультант) виконавців проекту докторських дисертацій;

2.2 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий керівник) виконавців проекту кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
3.

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності створені за тематикою НДР

3.1 отримано патентів (свідоцтв авторського права) України;

3.2 отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав.
4.

Обсяг коштів, отриманих від впровадження результатів попередніх НДР у тис. грн.
5.

Ефективність використання коштів
6.

Кількість госпдоговорів, укладених за результатами виконання попередніх НДР


^ 8. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (50-60 рядків):

8.1 В навчальному процесі:

 • підготовка нових лекційних курсів та циклів лабораторних робіт;

 • використання для вдосконалення лекційних курсів та оновлення циклів лабораторних робіт;

 • виконання магістерських кваліфікаційних робіт та дипломного проектування спеціалістів;

 • підручники, навчальні посібники.

8.2 Підготовка кадрів вищої кваліфікації:

 • підготовка та захист кандидатських і докторських дисертацій за проблематикою проекту.

8.3 Інформація про опублікування та розповсюдження результатів:

 • монографії;

 • статті в журналах, віднесених до науково-метричних баз даних;

 • статті у фахових виданнях з переліку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • доповіді на міжнародних та вітчизняних конференціях.

8.4 У промисловості, с/г, медицині або інших галузях:

- потенційні замовники та їх зацікавлення у використанні результатів, підтверджене офіційним листом з зазначенням можливих обсягів та термінів впровадження.
^ Таблиця 2.

Очікувані результати

Показники

Кількість

1.

Заплановані публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

1.6 навчальні посібники без грифу МОН України;

1.7 словники, довідники.
2.

Заплановане використання результатів НДР при підготовці наукових кадрів.

2.1 захист докторських дисертацій за тематикою НДР;

2.2 захист кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
3.

Отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності створені за тематикою НДР

3.1 буде отримано патентів (свідоцтв авторського права) України;

3.2 буде подано заявок на отримання патенту України;

3.3 буде отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав;

3.4 буде подано заявок на отримання патенту інших держав.
4.

Очікуваний обсяг коштів від впровадження результатів НДР у тис. грн.
^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

Таблиця 3.1.

Головна організація-виконавець комплексного проекту

Етапи роботи

Назва та зміст етапу

^ Очікувані результати етапу (зазначити конкретні наукові результати за етап та кількісні показники),

звітна документація (Зазначити кількість запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

1 етап (2015 р.)2 етап (2016 р.)Таблиця 3.2.

Організація-співвиконавець комплексного проекту

^ Етапи роботи

Назва та зміст етапу

Очікувані результати етапу (зазначити конкретні наукові результати за етап),

звітна документація (Зазначити кількості запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

1 етап (2015 р.)2 етап (2016 р.)Таблиця 3.3.

Організація-співвиконавець комплексного проекту

^ Етапи роботи

Назва та зміст етапу

Очікувані результати етапу (зазначити конкретні наукові результати за етап),

звітна документація (Зазначити кількості запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

1 етап (2015 р.)2 етап (2016 р.)
^ 10. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ; кандидати наук ________;

 • молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти: ; студенти ______.

Р а з о м :

Таблиця 4.

Виконавці проекту*

^ Основна організація-виконавець комплексного проекту

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада і місце основної роботи

Вік^ Організація-співвиконавець комплексного проекту

^ Організація-співвиконавець комплексного проекту

*вносяться дані про докторів та кандидатів наук, а також молодих вчених та наукових працівників без ступеня

11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.

Схожі:

Форма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки iconФорма комплексний проект секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 12. 10. 2010 №2519-17)
Форма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки iconФорма комплексний проект секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 09. 09. 2010 №2519-vi)
Форма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки iconФорма комплексний проект секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 09. 09. 2010 №2519-vi)
Форма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки iconФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки: (згідно з Законом України від 12. 10. 2010 №2519-17)
Форма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки iconФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 12. 10. 2010 №2519-17)
Форма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки iconФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 09. 09. 2010 №2519-vi)
Форма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки iconФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 12. 10. 2010 №2519-17)
Форма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки iconФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 12. 10. 2010 №2519-17)
Форма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки iconФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 12. 10. 2010 №2519-17)
Форма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки iconФорма Секція Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки: (згідно з Законом України від 09. 09. 2010 №2519-vi)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи