Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» icon

Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Скачати 57.39 Kb.
НазваЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Дата28.10.2014
Розмір57.39 Kb.
ТипДокументи

Зразок типової

посадової інструкції


Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»«Погоджено»

«Затверджено»

Голова профкому

________________В.Г.Гайдук

Начальник юридичного відділу

________________ А.М. Мороз

Начальник відділу охорони праці

________________В.Б.Шепітчак

Проректор з наукової роботи

Національного університету

“Львівська політехніка”

_________________З.Г.Піх
«___» ______________20 р


^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАВІДУВАЧА НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ВІДДІЛОМ ( ЛАБОРАТОРІЄЮ) НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ У СКЛАДІ УНІВЕРСИТЕТУ  1. загальні положення


Посадову інструкцію для завідувача науково-дослідним відділом (лабо-раторією) науково-дослідної частини у складі університету, розроблено науко-во-дослідною частиною Національного університету “Львівська політехніка” на підставі «Положення про атестацію наукових працівників», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 1475 від 13.08.1999 р. та відповідно до Постанови Держкомпраці СРСР № 416 від 30.12.1988 р., довідника кваліфі-каційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міні-стерства праці та соціальної політики України № 336 від 29.12.2004 р., а також Статуту Національного університету "Львівська політехніка” та Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом та “Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів, фахівців та робітників науково-дослідної частини” Національного університету “Львівська політехніка”, затвердженого наказом № 58-2-10 від 06 жовтня 2011р.

Посадову інструкцію розроблено з метою встановлення типових посадо-вих обов'язків та кваліфікаційних вимог до наукового працівника, який обіймає посаду завідувача науково-дослідним відділом (лабораторією) науково-дослід-ної частини у складі Національного університету «Львівська політехніка».2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ`ЯЗКИ2.1. Організовує виконання науково-дослідних робіт, визначає перспек-тиви їх розвитку у відповідній області знань, вибирає методи і засоби про-ведення досліджень і розробок, шляхи вирішення поставлених перед підроз-ділом наукових і технічних завдань.

2.2. Розробляє проекти перспективних і річних планів роботи підрозділу та представляє їх керівництву інституту.

2.3. Керує розробленням технічних завдань, методичних і робочих прог-рам, техніко-економічних обгрунтувань, прогнозів і пропозицій з розвитку від-повідної галузі науки і техніки або народного господарства, інших планових та методичних матеріалів.

2.4. Визначає установи, організації і підприємства співвиконавців запла-нованих науково-дослідних робіт.

2.5. Здійснює наукове керівництво із проблем, передбачених в тематично-му плані підрозділу, формулює їх кінцеві цілі і передбачувані результати та бере безпосередню участь у проведенні найважливіших робіт.

2.6. Контролює виконання передбачених тематичним планом завдань, до-говірних зобов'язань.

2.7. Забезпечує при цьому дотримання нормативних вимог, комплектність і якісне оформлення документації, дотримання встановленого порядку її узгод-ження.

2.8. Затверджує і подає на розгляд вченої ради інституту (науково-техніч-ної ради університету) наукові звіти по роботах, виконаних підрозділом.

2.9. Забезпечує практичне застосування їх результатів, авторський нагляд і надання технічної допомоги.

2.10. Організовує роботу з патентування наукових і технічних досягнень і забезпечення реєстрації винаходів раціоналізаторських пропозицій.

2.11. Забезпечує підвищення ефективності роботи підрозділу, раціональну розстановку працівників, вживає заходів по підвищенню творчої активності спеціалістів.

2.12. Стежить за безпечним проведенням робіт, дотриманням правил норм охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.13. Бере участь у підборі кадрів, проводить роботу з їх атестації та оцінки діяльності, підвищенню кваліфікації, подає пропозиції про оплату їх праці з урахуванням особистого вкладу в загальні результати роботи підрозділу.

2.14. Визначає напрями діяльності науково-дослідних відділів (лабора-торій) науково-дослідної частини у складі університету, організовує та коор-динує їх роботу.

2.15. Дбає про особисту безпеку і здоровя, а також про безпеку і здоровя оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території університету. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.3. ПОВИНЕН ЗНАТИ
3.1. Законодавчі і нормативні акти, наукові проблеми відповідної галузі знань, науки і техніки, напрямки розвитку галузі.

3.2. Чинне законодавство, вітчизняні і закордонні досягнення відповідного напряму, встановлений порядок організації, планування і фінансування, прове-дення і впровадження наукових досліджень і розробок.

3.3. Порядок підписання і виконання угод при спільному виконанні дос-ліджень з іншими закладами, організаціями і підприємствами.

3.4. Оформлення науково-технічної документації і запитів на придбання приладів, матеріалів, іншого наукового обладнання.

3.5. Системи керування науковими дослідженнями і розробками.

3.6. Форми оцінки діяльності і оплати праці робітників, форм їх матері-ального заохочення, діючі положення щодо підготовки і атестації кадрів.

3.7. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони пра-ці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуаль-ного захисту.
4. Права
4.1. Має право у визначених законодавством межах отримувати інфор-мацію від бухгалтерії, планово-фінансового відділу, відділу кадрів та інших підрозділів науково-дослідної частини та університету, яка стосується орга-нізації і виконання НДР та оплати праці, а також вносити свої пропозиції щодо організації і вдосконалення виконання НДР до будь-яких служб і посадових осіб університету.

4.2. Має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася вироб-нича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобовязаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця.

4.3. Має право на пільги та компенсацію за роботу в шкідливих умовах або за особливий характер праці (ст.8 Закону про відпустки).

5. Відповідальність
5.1. Несе відповідальність за невиконання своїх посадових обов'язків відповідно до чинного законодавства.

5.2. Несе безпосередню відповідальність за порушення вимог чинного законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ Вимоги
6.1. Науковий ступінь доктора або кандидата наук.

6.2. Наявність наукових праць.

6.3. Досвід наукової та організаторської роботи не менше 10 років.

6.4. На посаду завідувача науково-дослідним відділом (лабораторією) нау-ково-дослідної частини у складі університету на термін до 3 років можуть бути призначені без наукового ступеня висококваліфіковані фахівці з відповідної області знань, що володіють зазначеним досвідом роботи.


Директор інституту: __________ __________________

«____» __________ р. (підпис) (прізвище, ініціали)
Науковий керівник: __________ __________________

«____» __________ р. (підпис) (прізвище, ініціали)
З посадовою інструкцією

ознайомлений: __________ _________________

«____» __________р. (підпис) (прізвище, ініціали)

Схожі:

Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підроз-ділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Завідувача науково-дослідного сектора (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи