Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» icon

Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Скачати 58.51 Kb.
НазваЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Дата28.10.2014
Розмір58.51 Kb.
ТипДокументи

Зразок типової

посадової інструкції


Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»


«Погоджено»

«Затверджено»

Голова профкому

________________В.Г.Гайдук

Начальник юридичного відділу

________________ А.М. Мороз

Начальник відділу охорони праці

________________В.Б.Шепітчак

Проректор з наукової роботи

Національного університету

“Львівська політехніка”

_________________З.Г.Піх
«___» ______________20 р


^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ІНЖЕНЕРА

1. загальні положення
Посадову інструкцію для інженера науково-дослідного сектора (лабора-торії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини у складі університету, розроблено науково-дослід-ною частиною Національного університету “Львівська політехніка” на підставі «Положення про атестацію наукових працівників», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 1475 від 13.08.1999 р. та відповідно до Постанови Держ-компраці СРСР № 416 від 30.12.1988 р., довідника кваліфікаційних харак-теристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 336 від 29.12.2004 р., а також Статуту Націо-нального університету "Львівська політехніка” та Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом та “Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підроз-ділів, професіоналів, фахівців та робітників науково-дослідної частини” Націо-нального університету “Львівська політехніка”, затвердженого наказом № 58-2-10 від 06 жовтня 2011р.

Посадову інструкцію розроблено з метою встановлення типових поса-дових обов'язків та кваліфікаційних вимог до наукового працівника, який обіймає посаду інженера науково-дослідного сектора (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини у Національному університеті «Львівська політехніка».2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ`ЯЗКИ2.1. Виконує (з використанням засобів обчислювальної техніки, комуніка-цій та зв’язку) роботи в галузі науково-технічної діяльності з проектування, будівництва, інформаційного обслуговування, організації виробництва, праці та управління, метрологічного забезпечення, технічного контролю тощо.

2.2. Розробляє методичні та нормативні документи, технічну документа-цію, а також пропозиції та заходи щодо виконання розроблених проектів і прог-рам.

2.3. Проводить техніко-економічний аналіз, комплексно обґрунтовує ріше-ння, що приймаються і реалізуються, вишукує можливості скорочення циклу виконання робіт (послуг), сприяє підготовці процесу їх виконання, забезпе-ченню підрозділів необхідними технічними даними, документами, матеріала-ми, устаткуванням тощо.

2.4. Бере участь у роботах з досліджень, розроблення проектів і програм у проведенні заходів, пов’язаних з випробуваннями устаткування і впровад-женням його в експлуатацію, а також виконанні робіт із стандартизації тех-нічних засобів, систем, процесів, устаткування і матеріалів, у розгляданні тех-нічної документації та підготуванні необхідних оглядів, відгуків, висновків з питань виконуваної роботи.

2.5. Вивчає та аналізує інформацію, технічні дані, показники і результати роботи, узагальнює і систематизує їх, проводить необхідні розрахунки, вико-ристовуючи сучасну електронно-обчислювальну техніку.

2.6. Готує графіки робіт, замовлення, заявки, інструкції, пояснювальні за-писки, карти, схеми, іншу технічну документацію, а також установлену звіт-ність за затвердженими формами у визначені терміни.

2.7. Надає методичну і практичну допомогу під час реалізації проектів та програм, планів і договорів.

2.8. Здійснює експертизу технічної документації, нагляд та контроль за станом і експлуатацією обладнання.

2.9. Стежить за дотриманням установлених вимог, чинних норм, правил і стандартів.

2.10. Організовує роботу з підвищення науково-технічних знань працю-ючих.

2.11. Сприяє розвитку творчої ініціативи, раціоналізації, винахідництва, уп-ровадженню досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки, використання передового досвіду, які забезпечують ефективну роботу підрозділу.

2.12. Дбає про особисту безпеку і здоровя, а також про безпеку і здоровя оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території університету. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.3. ПОВИНЕН ЗНАТИ
3.1. Директивні та розпорядчі документи, методичні і нормативні матеріа-ли з питань виконуваної роботи.

3.2. Перспективи технічного розвитку та особливості діяльності підрозді-лу.

3.3. Принципи роботи, технічні характеристики, конструктивні особли-вості технічних засобів, що розробляються і використовуються, матеріалів та їх властивості.

3.4. Сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

3.5. Методи досліджень, правила та умови виконання робіт.

3.6. Основні вимоги до технічної документації, матеріалів, виробів.

3.7. Чинні стандарти, технічні умови, положення та інструкції щодо скла-дання й оформлення технічної документації.

3.8. Методи проведення технічних розрахунків і визначення економічної ефективності досліджень та розробок.

3.9. Досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний і зарубіжний дос-від у відповідній галузі діяльності.

3.10. Основи економіки, організації праці та управління.

3.11. Основи трудового законодавства.

3.12. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони пра-ці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуаль-ного захисту.

4. Права
4.1. Має право у визначених законодавством межах отримувати інфор-мацію від бухгалтерії, планово-фінансового відділу, відділу кадрів та інших підрозділів науково-дослідної частини та університету, яка стосується ор-ганізації і виконання НДР та оплати праці, а також вносити свої пропозиції щодо організації і вдосконалення виконання НДР до будь-яких служб і поса-дових осіб університету.

4.2. Має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася вироб-нича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобовязаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця.

4.3. Має право на пільги та компенсацію за роботу в шкідливих умовах або за особливий характер праці (ст.8 Закону про відпустки).
5. Відповідальність
5.1. Несе відповідальність за невиконання своїх посадових обов'язків від-повідно до чинного законодавства.

5.2. Несе безпосередню відповідальність за порушення вимог чинного за-конодавства з охорони праці та пожежної безпеки.6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ Вимоги
6.1. Провідний інженер: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою інженера I категорії – не менше 2 років.

6.2. Інженер 1 категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст); для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за посадою інженера II категорії – не менше 2 років

6.3. Інженер 2 категорії: повна вища освіта (спеціаліст). Стаж роботи за посадою інженера – не менше 1 року.

6.4. Інженер 3 категорії: повна вища освіта (спеціаліст) без вимог до ста-жу роботи.


Директор інституту: __________ __________________

«____» __________ р. (підпис) (прізвище, ініціали)
Науковий керівник: __________ __________________

«____» __________ р. (підпис) (прізвище, ініціали)
З посадовою інструкцією

ознайомлений: __________ _________________

«____» __________р. (підпис) (прізвище, ініціали)

Схожі:

Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Завідувача науково-дослідним відділом ( лабораторією) науково-дослідної частини у складі університету
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Завідувача науково-дослідного сектора (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи