Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» icon

Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Скачати 56.54 Kb.
НазваЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Дата28.10.2014
Розмір56.54 Kb.
ТипДокументи

Зразок типової

посадової інструкції


Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»


«Погоджено»

«Затверджено»

Голова профкому

________________В.Г.Гайдук

Начальник юридичного відділу

________________ А.М. Мороз

Начальник відділу охорони праці

________________В.Б.Шепітчак

Проректор з наукової роботи

Національного університету

“Львівська політехніка”

_________________З.Г.Піх
«___» ______________20 р


^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ТЕХНІКА

1. загальні положення
Посадову інструкцію для техніка науково-дослідної частини, підрозділу у складі університету розроблено науково-дослідною частиною Національного університету “Львівська політехніка” на підставі «Положення про атестацію наукових працівників», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 1475 від 13.08.1999 р. та відповідно до Постанови Держкомпраці СРСР № 416 від 30.12.1988 р., довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 336 від 29.12.2004 р., а також Статуту Національного університету "Львівська політехніка”, Колективного договору між адміністрацією і трудовим колек-тивом, та “Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів, фахівців та робітників науково-дослідної частини” Національного університету “Львівська політехніка”, затвердженого наказом № 58-2-10 від 06 жовтня 2011р.

Посадову інструкцію розроблено з метою встановлення типових посадо-вих обов'язків та кваліфікаційних вимог до працівника, який обіймає посаду техніка, що входить до складу науково-дослідної частини у Національному уні-верситеті «Львівська політехніка».2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ`ЯЗКИ2.1. Під керівництвом більш кваліфікованого працівника виконує роботу з проведення необхідних технічних розрахунків, розроблення нескладних проек-тів і простих схем, забезпечуючи їх відповідність технічним завданням, чинним стандартам та нормативним документам.

2.2. Здійснює налагодження, настроювання, регулювання і дослідну пере-вірку устаткування та систем у лабораторних умовах і на об’єктах, стежить за їх справним станом.

2.3. Бере участь у проведенні експериментів і випробувань, підключає прилади, реєструє необхідні характеристики та параметри і виконує оброблення отриманих результатів.

2.4. Бере участь у розробленні програм, інструкцій та іншої технічної документації у виготовленні макетів, а також у випробуваннях і експеримен-тальних роботах.

2.5. Виконує роботу зі збирання, оброблення і накопичення вихідних мате-ріалів, даних статистичної звітності, науково-технічної інформації.

2.6. Готує описи робіт, що проводяться, необхідні специфікації, діаграми, таблиці, графіки та іншу технічну документацію.

2.7. Вивчає з метою використання в роботі довідкову і спеціальну літера-туру.

2.8. Бере участь в обґрунтуванні економічної ефективності впровадження нової техніки та прогресивної технології, раціоналізаторських пропозицій і ви-находів.

2.9. Виконує роботу з оформлення планової та звітної документації, вно-сить необхідні зміни і виправлення до технічної документації згідно з рішення-ми, прийнятими під час розгляду та обговорення виконуваної роботи.

2.10. Приймає та реєструє документацію і кореспонденцію з виконання роботи, що надходить, забезпечує дотримання її у належному стані, веде облік проходження документів і контролює терміни їх виконання, а також здійснює технічне оформлення документів, закінчених діловодством.

2.11. Систематизує, обробляє і готує дані для складання звітів про роботу.

2.12. Вживає необхідних заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.

2.13. Дбає про особисту безпеку і здоровя, а також про безпеку і здоровя оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території університету. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.3. ПОВИНЕН ЗНАТИ
3.1. Нормативні правові акти та довідкові матеріали за тематикою роботи.

3.2. Основні методи виконання налагоджувальних робіт.

3.3. Термінологію, яка застосовується в спеціальній і довідковій літерату-рі, робочих програмах та інструкціях.

3.4. Чинні стандарти і технічні умови на технічну документацію, що роз-робляється, порядок її складання та правила оформлення.

3.5. Послідовність і техніку проведення вимірювань, спостережень та ек-спериментів.

3.6. Контрольно-вимірювальну апаратуру і правила користування нею.

3.7. Основи технології виробництва.

3.8. Технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, принципи роботи і правила експлуатації устаткування, що використовується, методи огляду устаткування і виявлення дефектів.

3.9. Методи і засоби вимірювання параметрів, характеристик та даних ре-жимів роботи устаткування, виконання технічних розрахунків, графічних та обчислювальних робіт.

3.10.Технічні засоби отримання, оброблення і передавання інформації.

3.11. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

3.12. Форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок ведення об-ліку та складання звітності.

3.13. Методи розрахунку економічної ефективності впровадження нової те-хніки та прогресивної технології, раціоналізаторських пропозицій та винахо-дів.

3.14. Основи ведення діловодства.

3.15. Основи економіки, організації виробництва, праці та управління.

3.16. Основи законодавства про працю.

3.17. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони пра-ці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуаль-ного захисту.

3.18. Правила і норми охорони праці.
4. Права
4.1. Має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася вироб-нича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобовязаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця.

4.2. Має право на пільги та компенсацію за роботу в шкідливих умовах або за особливий характер праці (ст.8 Закону про відпустки).
5. Відповідальність
5.1. Несе відповідальність за невиконання своїх посадових обов'язків від-повідно до чинного законодавства.

5.2. Несе безпосередню відповідальність за порушення вимог чинного за-конодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ Вимоги6.1. Технік 1 категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка II категорії – не менше 1 року.

6.2. Технік 2 категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра – без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста стаж роботи за професією техніка — не менше 2 років.

6.3. Технік: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до ста-жу роботи.


Директор інституту: __________ __________________

«____» __________ р. (підпис) (прізвище, ініціали)
Науковий керівник: __________ __________________

«____» __________ р. (підпис) (прізвище, ініціали)

З посадовою інструкцією

ознайомлений: __________ _________________

«____» __________р. (підпис) (прізвище, ініціали)

Схожі:

Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Завідувача науково-дослідним відділом ( лабораторією) науково-дослідної частини у складі університету
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підроз-ділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Завідувача науково-дослідного сектора (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи