Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання
Скачати 181.38 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання
Дата23.04.2013
Розмір181.38 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра бухгалтерського обліку


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


СТУДЕНТАМИ 5 КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 “ОБЛІК І АУДИТ”


МИКОЛАЇВ-2007


Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” підготували:


Пшениченко А.С., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Сердюк В.Т., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку

Сирцева С.В., асистент кафедри бухгалтерського обліку


^

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н. професор


Пантелєєв В.Д.


Рецензенти:

Криворучко І.М., замісник головного бухгалтера обласного управління сільського господарства при Миколаївській облдержадміністрації

Гончаренко І.В., к.е.н., доцент кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності


Друкується згідно з рішенням методичної комісії економічного факультету.

Протокол № 1 від “11вересня 2007 року.
ВСТУПНа сьогоднішньому етапі розвитку бухгалтерського обліку роль бухгалтера не зводиться тільки до чіткого виконання інструкцій та вказівок. Йому надається широке поле для професійної творчості, розвитку його професійної думки.

Водночас із збільшенням прав зростає і відповідальність бухгалтера: користувачі інформації мають право вимагати пояснень, чим саме керувався бухгалтер при вирішенні спірних питань.

Виробнича практика з бухгалтерського обліку є подовженням навчального процесу і важливим етапом у підготовці фахівців.

Мета практики – закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок з організації бухгалтерського обліку, розвиток науково-дослідницької роботи і залучення студентів до громадського життя трудового колективу сільськогосподарського підприємства.

Виробничу практику студенти проходять в базових підприємствах (господарствах).

Термін проходження виробничої практики встановлюється Робочим навчальним планом університету.

По закінченні практики студенти подають на кафедру Звіт про проходження виробничої практики, книгу реєстрації проходження виробничої практики, характеристику студента-практиканта, видану підприємством та підписану його керівником і головним бухгалтером, завірене направлення на виробничу практику.
^Ч А С Т И Н А 1

ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Виробнича практика з бухгалтерського обліку є продовженням навчального процесу і важливим етапом у підготовці фахівців.

Мета практики – закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навиків з організації бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах країни.

Завдання практики:

 • активна участь студентів у впровадженні на практиці сучасних економічних методів управління в Україні;

 • вивчення принципів побудови різних форм бухгалтерського обліку;

 • засвоєння порядку прийому і обробки первинних і зведених документів у кожному відділі бухгалтерії;

 • прийняття безпосередньої участі в підготовці інформації для запису в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку;

 • участь у проведенні інвентаризації господарських засобів аграрного підприємства;

 • навчитися критично оцінювати діючу практику обліку і обробки інформації, аналізувати ці процеси, проявляти елементи науково-дослідницької роботи;

 • участь в опрацюванні первинних і зведених документів при застосуванні комп’ютерної або інших автоматизованих форм обліку.
  1. ^ ОБ’ЄКТИ ПРОХОДЖЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


Виробничу практику по організації бухгалтерського обліку студенти проходять в передових державних, приватних підприємствах, агрофірмах, переробних промислових і інших сільськогосподарських формуваннях області.

^ Під час проходження практики рекомендується наступна послідовність дій:

 • знайомство з господарством, його виробничою структурою, управлінням, результатами господарської діяльності, діючими інструктивними матеріалами по організації бухгалтерського обліку;

 • обробка первинних і зведених документів та занесення їх даних в регістри аналітичного обліку розрахунків з оплати праці;

 • обліку доходів, витрат і результатів діяльності;

 • обліку власного капіталу і забезпечення зобов’язань.

  1. ^ ПРИБЛИЗНИЙ БЮДЖЕТ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПЕРІОД ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
№з/п
Зміст роботи
Тривалість (дні)
1
Знайомство з підприємством. Коротка економічна характеристика підприємства.
2
2
Вивчення діючих інструктивних матеріалів з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
1
3
Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками, облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками, облік розрахунків з бюджетом
3
4

Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.
4
РАЗОМ
10
^
1.4 КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ

Керівництво практикою з боку університету


Організація і учбово-методичне керівництво виробничою практикою студентів з боку університету здійснюється викладачами кафедри бухгалтерського обліку. Керівники від університету здійснюють методичне керівництво з питань виробничої практики, техніки складання документів, облікових регістрів, ведення книги реєстрації проходження виробничої практики, написання звіту, перевіряють якість і послідовність проходження програми практики, корегують план її подальшого проходження.

Керівник практики інформує кафедру і деканат про хід проходження практики студентом. Він має право поставити питання щодо звільнення студента від практики перед ректором університету, якщо студент не виконує програму, порушує дисципліну внутрішнього розпорядку дня.
^

Керівництво практикою з боку господарстваВідповідальним керівником практики студентів з бухгалтерського обліку в господарстві є головний бухгалтер, який в перший день практики ознайомиться з програмою разом зі студентом, визначає послідовність і основні етапи її проходження.

Керівник практики забезпечує кожного студента робочим місцем, документами і обліковими регістрами, передбаченими програмою практики з окремих ділянок організації облікової інформації, призначає консультантів з боку працівників бухгалтерії, контролює систематичність виконання календарного плану проходження практики, перевіряє і підписує книгу реєстрації проходження практики, повідомляє кафедру бухгалтерського обліку про випадки порушення трудової дисципліни.

По закінченні виробничої практики головний бухгалтер повинен дати оцінку проходження практики і видати виробничу характеристику.

Під час проходження практики студент повинен:

 • виконувати діючий в господарстві внутрішній розпорядок дня, приймати участь в роботі виробничих нарад, зборів, заходів суспільного життя господарства;

 • своєчасно і якісно виконувати завдання, передбачені програмою практики;

 • виконувати доручення і накази головного бухгалтера та керівника практики;

 • щоденно студент повинен вести книгу, де він в короткій формі записує проведену за день роботу, а також свої спостереження , замітки та висновки.

В кінці кожного тижня книгу проходження виробничої практики підписує головний бухгалтер. В кінці практики книга завіряється підписом керівника, головного бухгалтера, гербовою печаткою підприємства (Додаток Б).

В процесі проходження практики студент повинен не тільки вивчити фактичний стан обліку по вказаних розділах, але й дати критичний аналіз організації бухгалтерського обліку в господарстві. Тому необхідно виявити невідповідність прийнятих форм облікових регістрів, способів обліку, схем документообігу в господарстві відносно діючих інструктивних положень (стандартів) по організації бухгалтерського обліку і відобразити в звіті свої висновки і пропозиції щодо вдосконалення облікової інформації.

Але не всі відхилення від загальноприйнятої системи можуть бути негативними. Студенту потрібно ретельно розібратись, проаналізувати причини відхилення і якщо вони визнані організаційно-технологічними особливостями, тоді потрібно надати економічне обґрунтування їх застосувань і розробити пропозиції по вдосконаленню обліку.

Всі пропозиції по вдосконаленню обліку в господарстві повинні стати основою написання звіту про практику, курсових і дипломних проектів.

Складовою частиною звіту є додатки, документи і регістри обліку за розділами обліку в суцільній нумерації. В тексті здійснюється посилання на додатки.

ЧАСТИНА 2


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ.

Звіт про проходження виробничої практики повинен мати такі основні розділи:
^

2.1 Коротка економічна характеристика підприємства.


Розкрити історію створення, місцезнаходження підприємства, природні умови.

Визначити розмір і спеціалізацію господарства, основні фінансові показники діяльності.

^ 2.2 Вивчення діючих інструктивних матеріалів з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Ознайомитись з організацією бухгалтерського обліку та обліковою політикою на підприємстві, з формою бухгалтерського обліку, з Методичними рекомендаціями з планування обліку і калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств, Методичними рекомендаціями щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств №390 від 04.06.09р., затверджені МАПУ.

Якщо в господарстві застосовується автоматизована форма обліку, тоді також вивчаються обліково-методичні питання кожної теми, розглядаються.

Вивчити прийнятий в бухгалтерському обліку господарства план рахунків і виявити відхилення від нового плану рахунків, який набув чинності з 1 січня 2000 року. Ознайомитись з кваліфікаційним складом облікової служби підприємства і розподілом обов’язків між бухгалтерами. Розподіл обов’язків прикласти до звіту. Проаналізувати правильність складання і виконання графіка документообігу і прикласти його до звіту.

В звіті про практику вказати форму і методи бухгалтерського обліку, що використовуються в господарстві, розробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення розподілу обов’язків і графіка документообігу.

Вивчити і описати в звіті техніку складання журналів-ордерів і допоміжних відомостей. Якщо студент проходе практику у селянському (фермерському) господарстві, то вказати, які документи ведуть фермери.

Якщо в господарстві застосовується автоматизована форма обліку, тоді також вивчаються обліково – методичні питання кожної теми, розглядаються питання кодування облікових номенклатур, зміст і застосування кожної машинограми. З’ясувати, наскільки діючий в господарстві проект машиної обробки відповідає сучасним вимогам. Заповнені і загальноузгоджені машинограми господарства за один місяць виносять в розділ “ Додатки”.

2.3 Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками, облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками, облік розрахунків з бюджетом.
Ознайомитись зі змістом П(с)БО11 “Зобов’язання”. Вивчити систему розрахункових відносин господарства з постачальниками (підрядниками), ознайомитись з обліком зобов’язань за розрахунками з банками за одержані кредити.

Ретельно вивчити порядок оформлення розрахунково-платіжних документів: рахунків-фактур, доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних доручень, довіреностей, товаро - транспортних накладних.

придбати практичні навики складання реєстру операцій по рахунках з постачальниками (3.3 с.-г.), журналу-ордеру 3 В с.-г.;

виявити і описати облік неотфактурованих постачань;

заповнити Головну книгу за даними журналу-ордеру № 3 В с.-г.. та іншими регістрами;

накреслити схему документообігу з обліку розрахункових операцій, яка застосовується в господарстві;

ознайомитись з порядком проведення інвентаризації розрахунків, відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку.

Додати до звіту:

рахунок-фактуру (2-3 примірника), платіжне доручення (2 примірника), реєстр операцій (2-3 постачальника), журнал-ордер № 3 В с.-г..

Ознайомитись з нормативними документами щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій по кредитах банків та іншими позиками. Ознайомитись з порядком укладання кредитного договору. Перевірити кореспонденцію рахунків господарських операцій з обліку кредитів.

Додати до звіту журнал-ордер № 2 с.-г.

Ознайомитись із законодавством України щодо податку на додану вартість, фіксованого сільськогосподарського податку та інших податків, а також відображенням в бухгалтерському обліку операцій з податку на додану вартість, фіксованого сільськогосподарського податку та інших податків; зробити записи в журнал-ордер № 3 Г с.-г. та відомості аналітичного обліку.

Додати до звіту:

журнал-ордер № 3 Г с.-г. та відомості аналітичного обліку;

розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку ;

податкову декларацію з ПДВ (загальну, скорочену);

головну книгу за рахунками 641,642.


^ 2.4 Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.

1. Ознайомитись з Положенням про оплату праці в господарстві, з порядком прийому та звільнення працівників господарства, документацією з цих питань;

2. Вивчити методику планування фонду оплати праці на рік. З’ясувати, які виплати входять до фонду оплати праці, а які ні.

3. Вивчити форми і види оплати праці, які застосовуються в господарстві, вказати їх особливості в умовах внутрішньогосподарського розрахунку. Ознайомитись з обліком і контролем оплати праці в господарстві.

4. Приймати участь в складанні первинних документів з обліку праці та її оплати в рослинницькій бригаді, фермі, автопарку, ремонтній майстерні, будівничій бригаді.

5. Вивчити документацію, яка подається до банку для отримання зарплати.

6. Засвоїти техніку складання розрахунково-платіжних відомостей (книги обліку з оплати праці). Детально вивчити методику нарахування почасової, відрядної оплати, за класність, стаж роботи, за листками непрацездатності, за час відпусток тощо. Порядок обліку кожного виду утримань з нарахованої суми заробітної плати.

7. Вивчити порядок систематизації, узагальнення, групування даних про заробітну плату (оплату праці) та віднесення їх у витрати виробництва разом з нарахованими внесками до фондів соціального страхування, в резерв для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

8. Приймати участь в складанні зведених відомостей ф.№ 5.1 с.-г. нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї по об’єктах обліку. Провести звірку кінцевих показників з відповідними регістрами (журнали-ордери № 1, 3А, 3Б, 3Г, 5В с.-г).

9. Вивчити кореспондуючі рахунки з обліку праці та її оплати, а також організацію аналітичного та синтетичного обліку. Скласти журнал-ордер № 10.2 с.-г. по рахунках 66,65,47 звірити з іншими регістрами, заповнити Головну книгу. Накреслити схему запису в регістрах з обліку розрахунків з оплати праці, виявити і обґрунтувати відхилення від діючих інструктивних вказівок.

Вивчити і викласти:

Зміни в системі документації (первинна і зведена), якими бухгалтерськими проводками оформлюється нарахування зарплати та утримання з неї.

Прикласти до звіту про практику (по 1 примірнику.): всі первинні документи, накопичувальні, групувальні відомості, які використовують для складання журналу-ордеру № 5Б с.-г., 7 с.-г. по рахунках 66, 65, 47, розрахунково-платіжну відомість чи книгу розрахунків з оплати праці, зведені відомості, привести приклади розрахунку заробітку, відпускних, допомоги по непрацездатності, скласти звіти і розрахунки сум страхових внесків до соціальних фондів, утримання з доходів податку на доходи фізичних осіб.


ЧАСТИНА 3

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗВІТУ

Під час перебування в господарстві складається звіт щодо проходження виробничої практики. При складанні звіту необхідно використовувати дані книги реєстрації проходження практики, де показано короткий аналіз організації облікової інформації в господарстві і пропозиції по її удосконаленню.

За розділами звіту методичні вказівки приведені в другій та третій частинах програми. В завершенні звіту вказується перелік недоліків в організації бухгалтерського обліку по даному господарству і пропозиції щодо його удосконалення. Вони повинні спиратися на інформацію, викладену в звіті і мати коротке економічне обґрунтування.

Обов’язковими додатками до звіту є:

1. Направлення на проходження виробничої практики від університету.

 1. Книга реєстрації проходження практики, завірена керівником практики від господарства;

 2. Бухгалтерська документація (вказана в завданні);

 3. Характеристика про виробничу роботу під час проходження практики студентом, підписана керівником господарства і головним бухгалтером.

Звіт повинен мати підписи керівника практики з підприємства та керівника практики від кафедри бухгалтерського обліку.


^ Загальні вимоги до оформлення основного тексту звіту.

Обсяг звіту практики повинен становити 50 сторінок рукописного тексту або 35 друкованого. Текстову частину звіту виконують на аркушах встановленої форми рукописним текстом, або за допомогою комп'ютера. Текст звіту необхідно друкувати на аркушах білого паперу формату А4 (210-297мм), через 1,5 міжрядкових інтервал до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Текст звіту необхідно друкувати, залишаючи поле таких розмірів: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Цифровий матеріал, який приводиться в звіті. Як правило, повинен оформлюватися у формі таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, назву і слово “Таблиця". Назву не підкреслюють. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не менше ніж 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці не треба включати. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш, при перенесені таблиці на іншу сторінку назву вміщують тільки над першою частиною. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Текст основної частини звіту поділяють на розділи, підрозділи.

Заголовки структурних частин звіту “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “ДОДАТКИ” – друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої). З абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту)та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам. Кожний розділ звіту треба починати з нової сторінки.

^ Вимоги до додатків.

Додатки до звіту з практики можуть включати форми первинних і зведених документів, накопичувальних відомостей, регістрів синтетичного і аналітичного обліку, організаційно-технологічних схем,

Додатки оформляються як продовження звіту на наступних його сторінках, розміщуючи їх згідно порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований з великої букви, симетрично відносно тексту сторінки. Посеред рядка друкується слово “Додаток” і велика літера, що означає додаток. Додатки слід позначити послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад “Додаток А”).Текст кожного додатка за необхідністю може бути поділений на розділи та підрозділи, які нумерують у межах кожного додатку.


^ Вимоги до представлення звіту.

Звіт з практики погоджується студентом з керівником бухгалтерської служби підприємства і надається на кафедру бухгалтерського обліку у трьохденний термін після закінчення практики. Звіт приймається за умови, що студент виконав вимоги програми практики. Звіт повинен бути закріплений нитками, шнуром, металевими скобами. Якщо звіт не відповідає установленим вимогам, керівник не допускає студента до захисту. Звіт повинен бути виправлений студентом відповідно до зауважень керівника.


^ Порядок захисту звіту з практики

Захист звіту з практики проводиться за графіком, встановленим керівником практики кафедри бухгалтерського обліку.

Мета захисту – студент-практикант має підтвердити відповідну підготовку й оцінку здібностей і навичок виконання виробничих функцій. Студент повинен добре орієнтуватися у змісті поданого до захисту звіту, вміти розкрити питання, які наведені у частині 2 програми практики.

Насамперед студенту потрібно підготувати відповіді на зауваження викладача –керівника з практики, а потім готуватися до захисту звіту в цілому. Кожний звіт, виходячи з його змісту і захисту може буде бути оцінений за прийнятою у вищих навчальних закладах бальною системою. Звіт вважається захищеним, якщо він оцінюється позитивно (“відмінно”, “добре”, “задовільно”).

Звіт, визнаний незадовільним, повертається студенту для переробки та усунення окремих недоліків. Несвоєчасна здача звіту з практики на кафедру прирівнюється до неявки. Тим студентам, які не здали без поважних причин , у встановлений термін, звіт з практики, ставиться оцінка “незадовільно”.

^ Список використаних джерел


 1. Наказ Міносвіти України № 161 від 2 червня 1993р.

 2. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міносвіти України № 93 від 8 квітня 1993р.

 3. Рекомендації щодо організаційно - методичного забезпечення проведення виробничої практики та оформлення результатів Виконання програмних завдань студентами, затверджене Міносвіти України від 5 липня 2001р.Додаток А


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра бухгалтерського обліку


ЗВІТ


проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку


практиканта групи Б 5/


______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, група)


____________________

(назва господарства)


Керівник практики з Звіт прийняв викладач

“Бухгалтерського обліку”

від підприємства __________ ___________________

(посада) (П.І.Б.)

______________________

(П.І.Б.)


Миколаїв 20__


Додаток Б


КНИГА


реєстрації проходження виробничої практики в


___________________________

(назва господарства)


практиканта


_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)Дата

Місце проходження

Практики

Задачі і обов’язки студента при виконанні облікової роботи

Зауваження та

пропозиції

щодо виконання завдання


Підпис

керівника


Підпис практиканта


М.П. Підпис керівника


Дата

ЗМІСТ


ВСТУП 4

ЧАСТИНА 1. ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ І ОРГАНІЗАЦІЯ

ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ 5

ЧАСТИНА 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИ КИ 9

ЧАСТИНА 3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ

ЗВІТУ 13

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

ДОДАТКИ 18


Схожі:

Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами спеціальності 050106 “Облік і аудит” підготували
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами спеціальності 050106 “Облік і аудит” підготували
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки до проходження виробничої практики студентами IV курсу денної та V курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент»,...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фінансового обліку І для студентів 3 курсу
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фінансового обліку І для студентів III курсу напряму підготовки 030509...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо проходження комплексної практики з фаху студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 "облік І аудит"
Методичні вказівки щодо проходження комплексної практики з фаху студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки до проходження виробничої практики студентами 6-го курсу спеціальності 505107 „Економіка підприємства заочного факультету
Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами 6-го курсу спеціальності 050107 „Економіка підприємства” заочного...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку і аудиту для студентів 5 курсу спеціальності 050106...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи