Положення про навчально-науковий інститут Національного університету \"Львівська політехніка\" загальна частина icon

Положення про навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" загальна частина
Скачати 245.29 Kb.
НазваПоложення про навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" загальна частина
Дата21.02.2014
Розмір245.29 Kb.
ТипПоложення


ПОЛОЖЕННЯ про навчально-науковий інститут

Національного університету "Львівська політехніка"


1.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 1. Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування навчально-наукового інституту (надалі - Інститут) Національного університету "Львівська політехніка" (надалі Університет).

 2. Інститут створений наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2001 р. № 676 з метою удосконалення управління та структури Університету, поліпшення якості освітньої та наукової діяльності, ефективного використання кадрового потенціалу й матеріально-технічної бази, підвищення якості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр у системі ступеневої освіти.

 3. Інститут є структурним підрозділом Університету без права юридичної особи.

 4. Інститут діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету і цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень Ректора, ухвал Вченої ради Львівської політехніки та Вченої ради Інституту, що набрали чинності відповідно до Статуту Університету.

 5. Інститут має обліковий рахунок в бухгалтерії Університету, штамп, бланки з назвою Університету і своєю назвою та реквізитами, власну символіку.


^ 2.ПРЕДМЕТ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

 1. Основним предметом діяльності Інституту є освітня діяльність у визначеній для нього області, яка охоплює навчальну, виховну, наукову, науково-впроваджувальну, культурну, методичну сфери.

 2. Основні напрями діяльності Інституту:

 1. підготовка фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр у співпраці з іншими Інститутами Університету, зокрема з Інститутом прикладної математики та фундаментальних наук і з Інститутом гуманітарних та соціальних наук; перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у співпраці з Інститутом післядипломної освіти;

 2. підготовка науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації та участь в їх атестації;

 1. наукові дослідження і споріднені з ними роботи інноваційного циклу "наука -виробництво";

 2. науково-методична, організаційно-методична, виховна, культурно-освітня, інформаційна, видавнича діяльність;

 3. участь у профорієнтаційній роботі;

 4. участь у міжнародній співпраці Університету.

8. З метою розвитку матеріальної бази і підвищення ефективності основних напрямів

діяльності Університету Інститут:

 1. виконує науково-дослідні, науково-технічні, науково-виробничі, проектно-пошукові, дослідно-конструкторські, конструкторсько-технологічні, пуско­налагоджувальні, монтажні, будівельно-монтажні та експериментальні роботи;

 2. виготовляє експериментальні та дослідні зразки, спеціальне устаткування і пристрої, продукцію науково-технічного, навчального і господарського призначення;

 3. здійснює інноваційну діяльність;

 4. надає послуги в інформаційній сфері;

 5. надає спеціальні послуги фахівців високої кваліфікації згідно зі Статутом Університету;

 6. бере участь у розвитку поліграфічної бази, виданні навчально-методичної, наукової літератури, іншої поліграфічної продукції;

 7. співпрацює з іноземними партнерами і міжнародними організаціями в рамках міжнародної діяльності Університету;

 8. надає платні послуги, визначені для вищих навчальних закладів чинним законодавством України та відповідними нормативними документами;

 9. бере участь в інших видах господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України та Статуту Університету.

^ 3.ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІНСТИТУТУ

9. Головні завдання Інституту:

9.1. навчальна діяльність:

 1. забезпечення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і суспільство;

 2. прищеплення студентам, екстернам навичок набуття знань, підготовка їх до професійної діяльності у певній галузі;

 3. участь у виконанні державного замовлення та інших угод щодо підготовки фахівців з вищою освітою;

 4. підготовка молоді до самостійної підприємницької діяльності за вибраним фахом;

 5. післядипломна освіта, у тому числі перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у співпраці з Інститутом післядипломної освіти;

 6. професійна орієнтація абітурієнтів і студентів, інформування їх про ситуацію на ринку зайнятості;

 7. працевлаштування випускників.

9.2. виховна діяльність:

9.2.1. формування соціально зрілої, творчої особистості;

 1. формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

 1. виховання морально, психічно і фізично здорових громадян;

 1. дотримання загальноприйнятих етичних норм, створення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

 1. просвітницька діяльність.

9.3. наукова та інша творча діяльність:
9.3.1. проведення наукових досліджень, творчої, мистецької діяльності як основи

підготовки майбутніх фахівців, науково-технічного та культурного розвитку держави;

9.4. науково-методична та організаційно-методична діяльність:

9.4.1. визначення змісту освіти з урахуванням державних стандартів освіти,
освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм
(за погодженням з Університетом);


9.4.2. визначення методів, форм і засобів навчально-виховного процесу.
10. Інститут має право:

10.1. щодо навчальної діяльності:

 1. брати участь у формуванні пропозицій Університету щодо відкриття та закриття напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки фахівців; щодо ліцензованого обсягу підготовки фахівців за напрямами та спеціальностями, закріпленими за Інститутом; планів приймання осіб для навчання за вказаними напрямами та спеціальностями; в межах ліцензованого обсягу подавати пропозиції щодо формування контингенту студентів, екстернів і слухачів, які навчаються за кошти державного та місцевих бюджетів, кошти юридичних і фізичних осіб, за умови обов'язкового виконання державного замовлення;

 2. брати участь у формуванні контингенту аспірантів і докторантів, які навчатимуться за державним замовленням, а також за кошти юридичних і фізичних осіб;

10.2. щодо наукової та іншої творчої діяльності:

 1. визначати напрями, програми і організаційні форми науково-дослідної діяльності та реалізації її результатів разом з відповідними службами Університету;

 2. брати участь у створенні в установленому порядку Спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів та приймати рішення Вченої ради Інституту про рекомендацію щодо присвоєння вчених звань;

 3. пропонувати кандидатури для присудження наукового ступеня "Доктор honoris causa" і для присвоєння почесного звання "Почесний професор Національного університету "Львівська політехніка"";

10.3. щодо організаційної діяльності:

 1. пропонувати зміни у структурі Інституту;

 1. за дорученням Університету брати участь у діяльності міжнародних організацій;

10.3.3. на підставі відповідних угод, укладених Університетом, отриманих грантів
тощо брати участь у скеруванні на навчання, практику, стажування,
підвищення кваліфікації у навчальні та наукові заклади, підприємства та
установи інших держав студентів, аспірантів, працівників Інституту;


10.3.4. брати участь у прийманні студентів, аспірантів, фахівців та делегацій з
інших держав з дотриманням норм чинного законодавства України;


10.4. щодо господарської діяльності:

 1. розвивати навчально-наукову, інформаційну, виробничу інфраструк­тури;

 2. здійснювати господарську діяльність, а види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню - після отримання Університетом відповідних ліцензій у встановленому законодавством порядку;

10.4.3. оперативно управляти та користуватися державним майном
Університету, закріпленим за Інститутом;


 1. брати участь у формуванні спеціального фонду (спеціальні кошти) та використовувати їх згідно із кошторисом, затвердженим Ректором;

 2. включати до кошторисів і використувати кошти та матеріальні цінності, отримані Університетом від юридичних та фізичних осіб за цільовим призначенням для Інституту;

 3. брати участь у капітальному будівництві, реконструкції та капітальному ремонті основних засобів за рахунок коштів, передбачених кошторисом Інституту та цільових коштів, виділених Університету для Інституту;

10.5. щодо соціальних питань:

 1. відповідно до чинного законодавства пропонувати встановлювати надбавки до посадових окладів, доплати та інші заохочувальні виплати в межах фонду заробітної плати за рахунок коштів, виділених з державного та місцевих бюджетів, власних коштів Університету, виділених Інституту;

 2. пропонувати встановлювати підвищені стипендії, іменні стипендії, стипендії Вченої ради Університету, стипендії фундаторів - юридичних та фізичних осіб згідно з чинним законодавством;

 3. здійснювати заходи з охорони праці та протипожежної безпеки у підрозділах Інституту.

 1. Інститут може мати інші права, надані Ректором Університету.

 2. Обов'язки Інституту:

 1. дотримання норм чинного законодавства, Державних стандартів України, вимог Статуту Університету та цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку, виконання наказів та розпоряджень Ректора Університету;

 2. виконання державних замовлень і зобов'язань за договорами з юридичними і фізичними особами, покладених Університетом на Інститут, зокрема щодо навчальної, наукової та виховної роботи з студентами;

 3. дотримання фінансової дисципліни, цільового використання коштів, правил ведення обліку та звітності;

 4. збереження та раціональне використання майна і коштів Університету за­безпечення своєчасного та якісного проведення інвентаризації матеріальних цінностей Інституту;

 5. створення безпечних умов праці, навчання та виховання;

 6. виконання зобов'язань Університету щодо працевлаштування випускників за напрямами і спеціальностями, закріпленими за Інститутом;

 1. дотримання санітарних та екологічних норм, здійснення заходів з охорони праці та протипожежної безпеки в підрозділах Інституту;

 2. сприяння соціальному захисту й оздоровленню студентів, аспірантів, докторантів та працівників Інституту;

 3. створення умов для задоволення культурних потреб працівників і студентів, функціонування їх самодіяльних колективів.

^ 4.СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

13. До структури Інституту входять:

 1. кафедри (з їх філіями);

 2. служба управління - дирекція, до складу якої можуть входити два функційні підрозділи:

 1. деканат базової вищої освіти;

 2. деканат повної вищої освіти.

14. У структурі Інституту можуть бути:

 1. департаменти (відділи), центри, лабораторії;

 2. інші підрозділи, передбачені Статутом Університету.

 1. Структуру Інституту визначає Ректор згідно з вимогами чинного законодавства, відповідних нормативних документів, Статуту Університету та цього Положення.

 2. Структурні підрозділи діють на підставі Положень про них, затверджених Ректором.

 3. Структурний підрозділ Інституту створюється, реорганізується або ліквідується наказом Ректора на підставі ухвали Вченої ради Університету. Ініціатором розгляду питання про створення, реорганізацію або ліквідацію структурного підрозділу Інституту перед Вченою радою Університету може бути Ректор, Вчена рада Університету, Директор Інституту, Вчена рада Інституту.

^ 5.УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ

 1. Управління Інститутом здійснює Директор Інституту.

 2. Директор Інституту має двох заступників, якими є:

 1. декан базової вищої освіти - заступник директора; очолює деканат базової вищої освіти;

 2. декан повної вищої освіти - заступник директора; очолює деканат повної вищої освіти.

 1. Директор Інституту може мати заступника з виховної та організаційно-господарської роботи.

 2. Штат дирекції визначається штатним розписом Інституту, затвердженим Ректором; працівники дирекції виконують свої обов'язки згідно з посадовими інструкціями, затвердженими Ректором.

^ 6.ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ

23. Директор, здійснюючи управління Інститутом, має такі обов'язки:

23.1. забезпечувати дотримання та організовувати виконання в Інституті вимог чинного законодавства, наказів Міністерства освіти і науки України, інших нормативних актів, Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку,

нормативних документів Університету, наказів та розпоряджень Ректора і цього Положення;

 1. організовувати планування, здійснення та контроль за всіма напрямами освітньої діяльності, визначеними для Інституту;

 2. забезпечувати дотримання норм, організовувати планування, виконання заходів з охорони праці та протипожежної безпеки в Інституті.

24. Директор, здійснюючи управління Інститутом, виконує такі функції:

 1. бере участь від імені Інституту у роботі Вченої ради Університету, ректорату, приймальної комісії Університету, членом яких він є;

 2. розробляє стратегію діяльності та програму розвитку Інституту й організовує оперативне управління діяльністю Інституту;

 1. визначає функційні обов'язки та подає Ректору для затвердження посадові інструкції працівників Інституту;

 2. видає розпорядження, які стосуються діяльності Інституту;

 3. здійснює організаційну підготовку та забезпечення діяльності Вченої ради Інституту;

 1. організує складання і контролює виконання навчальних програм і планів, програм і планів науково-дослідних робіт, програм і планів інших видів діяльності Інституту, організує і контролює виконання договірних зобов'язань Інституту;

 2. здійснює оперативне управління майном і коштами Університету, закріпленими за Інститутом, забезпечує своєчасне і якісне проведення інвентаризації матеріальних цінностей Інституту;

 3. подає Ректору проект, контролює і відповідає за виконання зведеного кошторису використання спеціальних коштів Інституту, затвердженого Ректором;

24.9.організує ведення внутрішнього госпрозрахунку з усіх видів діяльності
Інституту з урахуванням ефективного використання всіх закріплених за
Інститутом площ та вартості площ згідно з нормативами Львівської політехніки;


 1. вносить проекти наказів, які стосуються діяльності Інституту, студентів та екстернів Інституту;

 2. подає пропозиції або візує пропозиції керівників структурних підрозділів Інституту про наймання працівників для роботи у підрозділах Інституту; погоджує проекти наказів, які стосуються діяльності Інституту і внесені іншими структурними підрозділами Університету;

 3. подає пропозиції щодо формування контингенту студентів, екстернів, аспірантів і докторантів Інституту;

 4. подає Ректору пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників, студентів, аспірантів і докторантів Інституту; пропозиції щодо накладення стягнень;

 5. подає пропозиції Ректору щодо відкриття або закриття напрямів, спеціальностей і спеціалізацій підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у Інституті;

 6. у співпраці з відділом працевлаштування Університету здійснює пошук робочих місць і забезпечує скерування на роботу випускників напрямів і спеціальностей, закріплених за Інститутом, згідно з отриманим фахом і кваліфікацією;

 7. організовує та підтримує зв'язки із випускниками;

 1. подає Ректору пропозиції щодо змін в організаційній структурі Інституту та результати розгляду їх Вченою радою Інституту;

 2. подає Ректору пропозиції щодо організації взаємодії з іншими інститутами та підрозділами Університету;

 3. забезпечує виконання зобов'язань адміністрації за Колективним договором в частині, яка стосується Інституту;

 4. організує висвітлення діяльності Інституту в інформаційних виданнях Університету, а також в Internet;

 5. організовує запровадження і підтримує використання комп'ютеризованих інформаційних систем для адміністративної роботи;

 6. діє в межах інших повноважень, наданих йому Ректором;

 1. на час відпустки, відрядження або хвороби тимчасово делегує свої повноваження одному із заступників;

 2. щорічно звітує про свою діяльність перед зборами колективу Інституту.

25. Перелік документів, які підписує Директор Інституту:

 1. розпорядження;

 2. індивідуальні плани викладачів та завідувачів кафедр;

 3. плани роботи кафедр;

 4. пропозиції Інституту;

 5. зовнішнє листування Інституту;

 6. документи, скеровані до інших підрозділів Університету;

25.7.документи супроводу навчального процесу та його результатів, які стосуються
студентів (екзаменаційні та залікові відомості, талони, довідки тощо).


26. Перелік документів, які візує Директор Інституту:

26.1.проекти наказів, внесені іншими підрозділами Університету, які стосуються
діяльності Інституту;


26.2.освітньо-професійні програми та навчальні плани для напрямів і спеціальностей
підготовки фахівців, закріплених за Інститутом;


26.3.заяви осіб про прийняття на роботу в Університет (для роботи у підрозділах
Інституту); подання керівників структурних підрозділів Інституту з цих питань;


26.4.графіки використання робочого часу працівників Інституту, графіки відпусток,
заяви про відпустку;


 1. документи про погодинну оплату праці;

 2. експертні висновки на опублікування;

 3. договори з фізичними і юридичними особами.

^ 7.ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ ІНСТИТУТУ

 1. Збори колективу Інституту (надалі - Збори) є колегіальним органом врядування Інституту. У Зборах беруть участь штатні працівники Університету, які працюють у підрозділах Інституту і трудові книжки яких зберігаються в Університеті (надалі - працівники Інституту). Інтереси студентів та аспірантів на Зборах представляють студенти і аспіранти - члени Вченої ради Інституту та Вченої ради Університету, які навчаються за напрямами або спеціальностями, підпорядкованими Інституту.

 2. Збори повноважні, а ухвали цих Зборів чинні, якщо в них беруть участь не менше ніж 2/3 спискового складу працівників Інституту. Для прийняття ухвали необхідно, щоб за неї проголосувало більше ніж половина учасників Зборів.

 1. Керівні органи Зборів обираються відкритим голосуванням на кожних Зборах.

 2. Збори беруть участь у врядуванні Інституту в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Положенням.

 3. Збори заслуховують щорічний звіт Директора Інституту про діяльність Інституту і приймають ухвалу з оцінкою цієї діяльності.

 4. Збори подають на розгляд Директора пропозиції щодо поліпшення діяльності Інституту, його розвитку, у тому числі у соціально- побутовій та культурній сферах.

^ 8.ВЧЕНА РАДА ІНСТИТУТУ

 1. Вчена рада є дорадчим органом врядування Інституту, який розглядає найважливіші питання діяльності та розвитку Інституту.

 2. Вчена рада Інституту формується на засадах, визначених Регламентом виборів до Вчених рад навчально-наукових інститутів Національного університету "Львівська політехніка", затвердженим Вченою радою Університету.

 3. До Вченої ради інституту входять за посадою:

 1. Директор інституту;

 2. заступники Директора;

35.3.завідувачі кафедр та керівники наукових підрозділів інститутського
підпорядкування.

36. Виборними членами Вченої ради Інституту є:

36.1.науково-педагогічні та наукові працівники підрозділів інституту з вченими
ступенями докторів чи кандидатів наук і з вченими званнями, обрані згідно з
квотами представництва цих підрозділів;


36.2.студенти та аспіранти напрямів та спеціальностей підготовки, підпорядкованих
Інституту, делеговані органами студентського самоврядування Інституту згідно
з квотою представництва студентів та аспірантів, яка становить не більше ніж
10 % від повного складу Вченої ради Інституту; особовий склад студентів та
аспірантів у Вченій раді Інституту переглядається на початку кожного
навчального року.


 1. Термін повноважень Вченої ради Інституту становить 5 років.

 2. Головою Вченої ради Інституту є Директор Інституту.

 3. Діяльність Вченої ради здійснюється згідно з цим Положенням і Регламентом, затвердженим Вченою радою Інституту.

 4. Вчена рада:

40.1.обговорює найважливіші питання предмета та напрямів діяльності Інституту
і приймає ухвали з цих питань;


40.2.розглядає пропозиції про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних
підрозділів Інституту;


40.3.опрацьовує, розглядає і подає Директорові Інституту для затвердження
проекти нормативних документів, які регламентують види діяльності Інституту,
неунормовані іншими нормативними документами;


40.4.розглядає та подає Ректору і Вченій раді Університету кандидатури на посади
завідувачів кафедр, підпорядкованих Інституту;


 1. розглядає конкурсні (атестаційні) справи науково-педагогічних і наукових працівників Інституту;

 2. розглядає і подає Вченій раді Університету кандидатури для присудження вчених звань старшого наукового співробітника, доцента, професора;

40.7.розглядає і подає Голові Вченої ради Університету кандидатури для
присудження наукового ступеня "Доктор honoris causa", почесного звання
"Професор Національного університету "Львівська політехніка"";


40.8.розглядає і подає Вченій раді Університету кандидатури для отримання іменних
та спеціальних стипендій.


41. Ухвали Вченої ради Інституту реалізуються розпорядженнями Директора Інституту.

^ 9.СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ІНСТИТУТІ

 1. Органом студентського самоврядування в Інституті є Колегія студентів та аспірантів Інституту. Колегія студентів та аспірантів Інституту виражає інтереси всіх студентів та аспірантів Інституту денної форми навчання, представляє їх перед адміністрацією Інституту та у Вченій раді Інституту.

 2. Основні завдання студентського самоврядування в Інституті визначені Статутом Університету.

 3. Повноваження органу студентського самоврядування визначені Положенням про студентське самоврядування Університету.

 4. Органи студентського самоврядування на рівні академічної групи, курсу, Інституту, гуртожитку обираються і діють згідно з Положенням про студентське самоврядування Університету.

^ 10.НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА ІНСТИТУТУ

 1. Науково-методична рада (надалі - НМР) Інституту - дорадчий орган при Директорі Інституту, який розглядає найважливіші питання навчальної, методичної та видавничої діяльності в Інституті.

 2. НМР Інституту очолює декан повної вищої освіти.

 3. Формування складу та робота НМР здійснюється згідно з Положенням про НМР Інституту, затвердженим Ректором.

^ 11.ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ

 1. Працівник Інституту - це особа, що є штатним працівником Університету та пра­цює у підрозділах Інституту.

 2. Науково-педагогічний працівник Інституту - це особа, яка працює в Університеті на штатній посаді, віднесеній чинними нормативними документами до науково-педагогічних посад: викладача-стажиста, асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана, директора.

 3. Науковий працівник Інституту - це особа, яка працює в Університеті на штатній посаді, віднесеній чинними нормативними документами до наукових посад: молодшого наукового, наукового, старшого наукового, провідного наукового, головного наукового співробітника, завідувача науково-дослідної лабораторії, завідувача науково-дослідного відділу, начальника науково-технічного центру.

 4. Штатний розпис Інституту затверджує Ректор на підставі подання Директора Інституту.

 1. Директора Інституту приймає на посаду і звільняє з посади Ректор Університету відповідно до чинного законодавства.

 2. Заступників Директора Інституту, керівників структурних підрозділів Інституту наймає на роботу і звільняє Ректор за поданням Директора Інституту і відповідно до чинного законодавства.

 3. Науково-педагогічних, наукових та інших працівників Інституту наймає на роботу і звільняє Ректор відповідно до чинного законодавства, за поданням Директора Інституту або за поданням керівника відповідного структурного підрозділу з візою Директора Інституту.

 4. Обов'язки та права працівників Інституту визначаються чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Положенням про Інститут, положеннями про підрозділи Інституту, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, посадовими та функційними інструкціями, іншими нормативними та інструктивними документами.

^ 12.СТУДЕНТИ, ЕКСТЕРНИ, АСПІРАНТИ, ДОКТОРАНТИ ІНСТИТУТУ

 1. Студентами Інституту є особи, зараховані наказом Ректора для навчання в Університеті з метою здобуття вищої освіти за напрямами і спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців в Інституті. Права і обов'язки студентів Інституту визначаються чинним законодавством та Статутом Університету.

 2. Екстернами Інституту є особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень, не нижчий від бакалавра, зараховані наказом Ректора для здобуття ними в Університеті вищої освіти на рівні "Спеціаліст" або "Магістр" шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання в Університеті заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальними планами напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в Інституті. Права і обов'язки екстернів визначаються чинним законодавством та Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України.

 3. Студенти та екстерни навчаються за освітньо-професійними програмами та навчальними планами напрямів і спеціальностей, закріплених за Інститутом, і затвердженими в установленому порядку.

 4. Докторанти та аспіранти Інституту - це особи, які здобувають наукові ступені докторів або кандидатів наук за науковими спеціальностями, за якими в Інституті у встановленому порядку відкрита відповідна підготовка. Права та обов'язки докторантів і аспірантів визначаються нормативними документами про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

 5. Діяльність студентів, екстернів, аспірантів, докторантів Інституту регламентується чинним законодавством, Статутом Університету та цим Положенням.

 6. Формування контингенту студентів, екстернів, аспірантів і докторантів Інституту здійснюється на підставі пропозицій Директора Інституту згідно з планами набору, показниками державного контракту на підготовку фахівців в аспірантурі та докторантурі, сформованими і затвердженими у встановленому порядку згідно з чинним законодавством.

 7. Розподіл студентів певного напряму підготовки (рівень підготовки "Бакалавр") для навчання за спеціальностями і спеціалізаціями напряму здійснюється на конкурсних засадах з урахуванням наявності договорів про майбутнє працевлаштування за фахом.

^ 13.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Організація навчального процесу в Інституті здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту та нормативних документів Університету та Інституту.

 2. Інститут подає до науково-методичного управління Університету свої пропозиції щодо складання розкладу навчальних занять з урахуванням використання у навчальному процесі приміщень (аудиторій, лабораторій, кабінетів), обладнання та устаткування, закріплених за Інститутом; розкладу проведення заходів підсумкового контролю, розкладу засідань Державних екзаменаційних комісій тощо.

 3. Інститут забезпечує документальний супровід навчального процесу для студентів, екстернів, слухачів, які навчаються за напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями, закріпленими за Інститутом.

^ 14.НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Наукові дослідження і розробки, створення науково-технічної продукції та інші види творчої діяльності в Університеті (надалі - наукова діяльність) є невід'ємними складовими освітньої діяльності Інституту. Наукова діяльність здійснюється згідно з законами України "Про освіту", "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності" та іншими чинними нормативними актами, Статутом Університету, цим Положенням, програмами і планами наукової діяльності Університету та Інституту.

 2. Засади наукової діяльності в Інституті відповідають положенням, сформульованим в Статуті Університету.

 3. Наукова діяльність Інституту скерована на реалізацію окремих напрямів наукової діяльності Університету, окреслених Статутом.

 4. Наукову діяльність Інституту координує декан повної вищої освіти.

 5. Суб'єктами наукової діяльності в Інституті є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, конструкторсько-технологічні підрозділи (об'єднання, відділи), галузеві лабораторії, випробувальні лабораторії, їх об'єднання, центри, групи тощо, які діють в Інституті або в його підрозділах.

 6. Організаційна структура управління та відносини суб'єктів наукової діяльності регламентуються окремим положенням, що затверджується Ректором.

 7. Фінансування наукової діяльності Інституту здійснюється за рахунок коштів, джерела надходження яких визначені Статутом Університету.


^ 15.МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Інститут бере участь у встановленні міжнародних зв'язків та у зовнішньо- економічній діяльності відповідно до Статуту Університету в межах повноважень, наданих Ректором.


16.^ МАЙНО ТА ФІНАНСИ ІНСТИТУТУ

 1. Майно Інституту складається з основних фондів, обігових коштів та інших активів, закріплених за Інститутом згідно з бухгалтерськими документами бухгалтерії Університету.

 2. Майно, передане Університету для Інституту цільовим скеруванням як безоплатний або благодійний внесок чи як пожертвування юридичних та фізичних осіб, без дозволу Директора Інституту не може бути передане структурним підрозділам, які не входять до складу Інституту, і повинно бути використане за цільовим призначенням.

 3. Майно Інституту з дозволу Директора може перерозподілятися тільки між структурними підрозділами Інституту з обов'язковим оформленням актів приймання-передавання та фіксацією такого передавання в бухгалтерії Університету. Передавання майна за межі Інституту може бути здійснене тільки з дозволу Ректора Університету.

 4. Джерелами фінансування діяльності Інституту є:

 1. кошти, передбачені у кошторисах Інституту з усіх видів його діяльності, затверджених Ректором Університету;

 2. кошти, отримані Інститутом за виконання його працівниками госпдоговірних робіт;

78.3.кошти від реалізації прав інтелектуальної власності, створеної працівниками
Інституту під час виконання ними своїх обов'язків;


78.4.безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб,
у тому числі з інших держав.


 1. Кошти Інституту можуть бути використані для фінансування усіх структурних підрозділів Університету відповідно до кошторисів Університету, затверджених Ректором.

 2. Облік надходження та використання коштів Інституту здійснюється на його обліковому рахунку в бухгалтерії Університету.

17.^ РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ІНСТИТУТУ

 1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та ліквідація Інституту здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за ініціативою Ректора або ініціативою (ухвалою) Вченої ради Університету, погодженою з Ректором.

 2. У разі реорганізації чи ліквідації Інституту працівникам, студентам, екстернам, слухачам, аспірантам, докторантам Інституту гарантуються їх права відповідно до чинного законодавства України.

18.ПРОЦЕДУРА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

83. Це Положення запроваджується і зміни до нього вносяться наказом Ректора,
виданим на підставі ухвали Вченої ради Університету.

Схожі:

Положення про навчально-науковий інститут Національного університету \"Львівська політехніка\" загальна частина iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про навчально-науковий інститут Національного університету \"Львівська політехніка\" загальна частина iconПоложення про почесного доктора І професора Національного університету "Львівська політехніка"
Дане положення регламентує присвоєння звання почесного (достойного) доктора і професора Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про навчально-науковий інститут Національного університету \"Львівська політехніка\" загальна частина iconПоложення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення
Про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка”
Положення про навчально-науковий інститут Національного університету \"Львівська політехніка\" загальна частина iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про навчально-науковий інститут Національного університету \"Львівська політехніка\" загальна частина iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про навчально-науковий інститут Національного університету \"Львівська політехніка\" загальна частина iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про навчально-науковий інститут Національного університету \"Львівська політехніка\" загальна частина iconПоложення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених (далі гранти Львівської політехніки), які фінансуються Національним...
Положення про навчально-науковий інститут Національного університету \"Львівська політехніка\" загальна частина iconРозклад проведення вступних випробувань на і-й курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році
ДН. Хустський навчально-консультаційний центр Національного університету «Львівська політехніка»
Положення про навчально-науковий інститут Національного університету \"Львівська політехніка\" загальна частина iconПоложення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету "Львівська політехніка" є постійно діючою організацією
Асоціація випускників Національного університету “Львівська політехніка” є постійно діючою організацією
Положення про навчально-науковий інститут Національного університету \"Львівська політехніка\" загальна частина iconНаказ №83-2-10 Про призначення грантів Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи