Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» icon

Статут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Скачати 478.17 Kb.
НазваСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Сторінка2/2
Дата21.02.2014
Розмір478.17 Kb.
ТипДокументи
1   2
^ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

 1. Управління Університетом здійснюється на засадах: автономії та самоврядування; розмежування прав, обов’язків і відповідальності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, органів управління вищою освітою, керівництва Університету та його структурних підрозділів; поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

^ НАГЛЯДОВА РАДА

 1. Наглядову раду Університету створюють для допомоги Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки та здійснення громадського контролю за його діяльністю.

 2. Наглядова рада Університету діє згідно з Законом України “Про вищу освіту” та з Положенням про національний вищий навчальний заклад України.

 3. Персональний склад Наглядової ради затверджують в установленому законодавством порядку.

РЕКТОР

 1. Керівником Університету є Ректор, який діє на засадах єдиноначальності згідно з законодавством і цим Статутом. Порядок призначення та вимоги до кандидатури на посаду Ректора визначає законодавство України.

 2. Повноваження Ректора:

  1. вирішує питання діяльності Університету в межах законодавства та цього Статуту;

  2. видає накази та розпорядження, які стосуються діяльності Університету;

  3. представляє Університет в органах державної влади та управління, у відносинах з юридичними і фізичними особами; відповідає за результати його діяльності;

  4. розпоряджається майном і коштами Університету;

  5. виконує зведений кошторис доходів і видатків Університету; укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

  6. наймає та звільняє в установленому порядку працівників Університету;

  7. формує згідно з нормативними актами контингент студентів, екстернів, слухачів, аспірантів і докторантів;

  8. зараховує, переводить на наступний рік навчання, поновлює, залишає для повторного навчання, надає академічні відпустки та відраховує студентів, екстернів, слухачів, аспірантів і докторантів;

  9. застосовує заходи морального і матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності;

  10. забезпечує охорону праці в Університеті, дотримання законності і порядку;

  11. забезпечує дотримання службової та державної таємниці, нерозголошення конфіденційної службової інформації, що є власністю держави;

  12. разом з профспілковими організаціями подає на затвердження Конференції трудового колективу Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір і після затвердження підписує його; забезпечує виконання зобов’язань адміністрації за цим договором;

  13. укладає від імені Університету договори з юридичними і фізичними особами;

  14. затверджує і вводить в дію нормативні акти Університету (положення, регламенти, загальні правила і норми, кошториси доходів і видатків тощо);

  15. визначає та затверджує організаційну структуру і штатний розпис Університету;

  16. визначає функціональні обов'язки та затверджує посадові інструкції працівників Університету;

  17. контролює і організує виконання статутних та договірних зобов'язань Університету.

 3. Ректор може мати також інші повноваження згідно з законодавством України.

 4. Ректор може тимчасово (на час відпустки, хвороби чи відрядження) делегувати наказом свої повноваження одному з проректорів та без вказання конкретного терміну – частину своїх повноважень проректорам (наказом і посадовими інструкціями).

 5. Ректор зобов'язаний забезпечувати:

  1. дотримання і виконання в Університеті вимог законодавства, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших нормативних актів та цього Статуту;

  2. проведення навчально-виховного процесу згідно з державними стандартами якості освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців відповідного рівня кваліфікації для потреб національної економіки, освіти і науки;

  3. виконання державного замовлення та договірних зобов'язань з підготовки фахівців для потреб національної економіки, зокрема на комерційних засадах;

  4. високу ефективність науково-дослідної роботи і впровадження наукових розробок;

  5. провадження інноваційної діяльності на засадах комплексної взаємодії освіти, науки та інновацій;

  6. перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників Університету;

  7. виконання програм соціального розвитку колективу;

  8. своєчасне подання Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України та іншим органам установленої статистичної і бухгалтерської звітності.

 6. Для вирішення основних питань діяльності Університету ректор створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їхні повноваження.

 7. Ректор щорічно звітує перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Конференцією трудового колективу про діяльність Університету.

 8. У разі виходу на пенсію з посади Ректора особу, яка пропрацювала на цій посаді не менш як два терміни поспіль, призначають Почесним ректором з виплатою грошового утримання за рахунок Університету в розмірі заробітної плати, яку вона отримувала перед виходом на пенсію. Призначення Почесним ректором здійснюється згідно з законодавством.

РЕКТОРАТ

 1. Ректорат – орган управління Університету, призначений для систематичного обговорення та погодження основних питань оперативної діяльності Університету.

 2. Ректорат очолює Ректор, який визначає персональний склад Ректорату. Ректор та члени ректорату призупиняють своє членство в політичних партіях та громадсько-політичних об'єднаннях на період виконання своїх повноважень в ректораті.

 3. Засідання Ректорату скликає та проводить Ректор.

^ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 1. Найвищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є Конференція трудового колективу (надалі Конференція). Делегатами конференції обирають працівників, трудові книжки яких зберігаються в Університеті, й особи, які навчаються в Університеті.

 2. Загальна чисельність делегатів Конференції становить 270 осіб, з них 240 – представники всіх категорій працівників Університету, трудові книжки яких зберігаються в Університеті, 30 – представники осіб, які навчаються в Університеті. Не менше ніж 75% делегатів Конференції становлять науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету.

 3. Делегатів Конференції від працівників Університету обирають на 7 років за регламентом і квотами, визначеними ухвалою Конференції попереднього скликання. Делегатів Конференції від осіб, які навчаються, обирають на 1 рік згідно з регламентом і квотами, встановленими найвищим органом студентського самоврядування Університету.

 4. Повноваження Конференції:

  1. приймає Статут та вносить зміни до нього;

  2. розглядає проект Колективного договору й уповноважує представників до його підписання і контролю за виконанням;

  3. обирає Комісію з трудових спорів згідно з трудовим законодавством України;

  4. обирає виборних представників до Вченої ради Університету;

  5. обирає претендента на посаду Ректора Університету шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції до вищого органу управління;

  6. щорічно заслуховує звіт Ректора та оцінює його діяльність;

  7. затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету;

  8. затверджує Положення про органи студентського самоврядування;

  9. надає додаткові права та визначає додаткові обов’язки науково-педагогічним працівникам, студентам, аспірантам і докторантам з дотриманням законодавства.

 5. Постійно діючим керівним органом конференції є Президія, склад якої обирають на першому засіданні Конференції нового скликання.

 6. Повноваження Президії:

  1. скликає Конференцію;

  2. створює спеціальні комісії для вивчення та підготовки проектів ухвал з питань, що їх виносять на розгляд Конференції;

  3. керує засіданнями Конференції;

  4. організує опрацювання проекту Колективного договору;

  5. контролює виконання ухвал Конференції та інформує про їх виконання;

  6. призначає позачергові вибори в підрозділах для заміни тих делегатів, що вибули або втратили свої повноваження;

  7. вносить пропозиції стосовно припинення повноважень окремих делегатів.

 7. Засідання Конференції відбуваються не рідше ніж один раз на рік. Засідання Конференції скликає Президія за ініціативою Ректора, на підставі ухвали Вченої ради Університету або на вимогу не менш як третини делегатів Конференції. Письмову вимогу з підписами делегатів вручають секретареві Президії. Президія розглядає вимогу впродовж одного тижня з дня її подання і скликає засідання Конференції не пізніше ніж за три тижні від дня одержання вимоги.

 8. Засідання Конференції є повноважним, якщо в ньому беруть участь щонайменше дві третини загальної чисельності делегатів. Рішення Конференції є чинним, якщо за нього проголосувала більш як половина від загальної чисельності делегатів.

^ ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Вчена рада Університету (надалі Вчена рада) – колегіальний орган, який розглядає найважливіші питання діяльності та розвитку Університету. Робота Вченої ради та вибори до неї здійснюються згідно з Регламентом Вченої ради, ухваленим Вченою радою попереднього скликання.

 2. До складу Вченої ради входять:

  1. Ректор;

  2. проректори;

  3. директори - голови Вчених рад інститутів та голови Педагогічних рад коледжів, технікумів і ліцеїв, що належать до структури Львівської політехніки;

  4. вчений секретар Університету, який виконує функції секретаря Вченої ради;

  5. директор науково-технічної бібліотеки Університету;

  6. Президія Конференції трудового колективу;

  7. голова профспілкового комітету найчисленнішої профспілки працівників Університету;

  8. голова Ради молодих науковців Університету;

  9. керівник органу студентського самоврядування Університету;

  10. виборні представники науково-педагогічних працівників з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук;

  11. виборні представники інших працівників Універсистету, трудові книжки яких зберігаються в Університеті;

  12. виборні представники осіб, які навчаються в Університеті.

  13. кількість науково-педагогічних працівників має становити не менше 75% від загальної чисельності Вченої ради, а не менше 10% - виборні представники з числа осіб, що навчаються в Університеті.

 3. Виборних представників працівників Університету обирає Конференція трудового колективу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

 4. Кожна кафедра представлена у Вченій раді однією виборною особою.

 5. Виборних представників осіб, які навчаються в Університеті, обирає найвищий орган студентського самоврядування.

 6. Головою Вченої ради Університету є Ректор. Ректор може ввести до складу Вченої ради Університету представників структурних підрозділів, які не мають у своєму складі кафедр.

 7. Термін повноважень Вченої ради становить 7 років, розпочинається 1 червня і закінчується 31 травня. Конференція колективу може змінити термін повноважень Вченої ради на 1 рік.

 8. Склад Вченої ради та зміни в ньому затверджує Ректор своїми наказами. Із Вченої ради виводять членів, що припинили трудові відносини з Університетом, та членів – працівників Університету, звільнених з посад, з яких їх було введено до складу Вченої ради, а також членів, що подали на ім'я Голови Ради мотивовану заяву про вихід зі складу Ради.

У разі ліквідації кафедри членство її представника у Вченій раді припиняється. Новостворені кафедри набувають право представництва у Вченій раді Університету.

Представників новостворених кафедр та членів Ради замість вибулих вводять до складу Ради згідно з регламентом формування чинної Вченої ради Університету.

 1. Вчена рада:

  1. відповідно до Закону України "Про вищу освіту" обговорює найважливіші питання діяльності та розвитку Університету і приймає ухвали з цих питань;

  2. подає Конференції проект Статуту Університету, а також змін і доповнень до нього;

  3. опрацьовує у відповідних комісіях, розглядає і подає Ректорові на затвердження проекти нормативних документів Університету, які регламентують усі види статутної діяльності Університету, проекти створення, організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних підрозділів Університету та кафедр;

  4. розглядає за поданням Ректора кандидатури на заміщення посад проректорів, керівників інститутів, директора бібліотеки та головного бухгалтера Університету;

  5. обирає на посади таємним голосуванням завідувачів кафедр і професорів;

  6. приймає ухвали про присудження вченого звання доцента та професора, старшого наукового співробітника;

  7. присуджує почесний науковий ступінь "Доктор honoris causa" та надає почесне звання "Професор Національного університету "Львівська політехніка"" на підставі відповідних положень Університету;

  8. рекомендує науковців у дійсні члени і в члени-кореспонденти Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України та інших академій;

  9. висуває та представляє кандидатури працівників Університету до урядових нагород і присвоєння почесних звань;

  10. висуває та представляє наукові розробки і проекти на здобуття національних і міжнародних премій;

  11. встановлює іменні стипендії та стипендії Вченої ради Університету, рекомендує кандидатів на здобуття іменних і спеціальних стипендій;

  12. розглядає і подає Ректорові пропозиції стосовно переліку, складу і повноважень дорадчих функціональних органів Університету – науково-методичної і науково-технічної рад, бюджетно-фінансової комісії тощо.

 2. Розгляд питань Вченою радою і прийняті ухвали оформляють протоколами засідань, які підписують Голова та секретар Вченої ради.

 3. Ухвали Вченої ради реалізуються на підставі наказів Ректора.

^ СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ

 1. Студентське самоврядування – організована громадська діяльність осіб, які навчаються в Університеті, спрямована на гармонійний розвиток особистості, усвідомлення обов'язків, забезпечення захисту їхніх прав та інтересів та їхньої участі в управлінні Університетом. Усі особи, які навчаються в Університеті, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

 2. Студентське самоврядування діє відповідно до законодавства України, рішень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, цього Статуту, положення про студентське самоврядування в Університеті.

 3. Основні завдання студентського самоврядування:

  1. забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

  2. активізація навчальної, наукової і громадської діяльності студентів;

  3. створення студентських культурно-освітніх гуртків, клубів, товариств, інших аматорських організацій;

  4. співпраця і взаємодія з керівництвом та громадськими організаціями Університету;

  5. проведення соціологічних досліджень серед студентів, моніторинг їхніх інтересів;

  6. сприяння працевлаштуванню студентів і випускників;

  7. організація побуту і відпочинку студентів, масових культурно-освітніх і спортивних заходів;

  8. захист прав та інтересів студентів;

  9. участь у міжнародній студентській діяльності.

 4. Фінансову основу студентського самоврядування Університету складають кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менше 0,5% коштів спеціального фонду Університету. Не менше як 30% цих коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в Університеті.

 5. Органи студентського самоврядування мають права, визначені законодавством України, цим Статутом та Положенням про студентське самоврядування Університету, зокрема такі:

  1. розпоряджатися коштами та іншим майном, які є на їхньому балансі та їхніх банківських рахунках, відповідно до законодавства України;

  2. погоджувати рішення про відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на навчання;

  3. погоджувати рішення про переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, або осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

  4. погоджувати призначення заступника директора навчально-наукового інституту, проректора, які відповідають за роботу зі студентами;

  5. погоджувати рішення про поселення осіб, які навчаються в Університеті, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

  6. погоджувати затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.

 6. Найвищим органом студентського самоврядування є конференція представників осіб, що навчаються в Університеті, яка має такі основні повноваження:

  1. ухвалює Положення про студентське самоврядування, вносить до нього зміни і подає на затвердження Конференції трудового колективу;

  2. визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування;

  3. обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їхні звіти;

  4. щорічно обирає 30 делегатів Конференції трудового колективу Університету з числа осіб, які навчаються;

  5. здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про студентське самоврядування Університету.

 7. Конференцію представників осіб, які навчаються в Університеті, скликають не рідше ніж один раз на рік. Порядок скликання конференції визначений Положенням про студентське самоврядування Університету.

 8. Положення про студентське самоврядування є чинним після його затвердження Конференцією трудового колективу від дати уведення в дію наказом Ректора.

 9. Університет надає органам студентського самоврядування організаційну, методичну, фінансову і майнову підтримку.

 10. Органи студентського самоврядування на рівні академічної групи, курсу, факультету, інституту, гуртожитку, студентського містечка, Університету обираються і діють згідно з Положенням про студентське самоврядування.

^ ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Державної національної програми "Освіта"("Україна XXI століття").

^ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Учасниками навчально-виховного процесу в Університеті є:

  1. студенти, екстерни, слухачі, аспіранти і докторанти;

  2. керівні, науково-педагогічні, педагогічні, наукові працівники;

  3. спеціалісти, стажисти;

  4. навчально-допоміжний персонал.

^ ПРАВОВИЙ СТАТУС СТУДЕНТІВ, ЕКСТЕРНІВ, СЛУХАЧІВ,
АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ


 1. Студентами є особи, зараховані наказом Ректора на навчання в Університеті з метою здобуття вищої освіти. Підставою для зарахування є рішення Приймальної комісії. Особи, зараховані студентами Університету, дають Урочисту присягу студента Львівської політехніки.

 2. Студенти навчаються за освітньо-професійними програмами та навчальними планами, затвердженими в установленому порядку.

 3. Відрахування студентів та повторне прийняття відрахованих осіб (поновлення), надання перерви у навчанні (зокрема академвідпустки), залишення для повторного навчання на курсі здійснюються наказом Ректора згідно з нормативними актами.

 4. Студенти, які успішно завершили навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні, отримують документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації.

 5. Студенти мають права на:

  1. навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями, ліцензованими в Університеті;

  2. вибір форми навчання та навчальних дисциплін за спеціальністю в межах освітньо-професійної програми та навчального плану, затверджених у встановленому порядку;

  3. відвідування навчальних занять з інших напрямів і спеціальностей;

  4. перерву у навчанні, зокрема на академвідпустку, повторне навчання на курсі, повторне прийняття на навчання після відрахування (поновлення), переведення на іншу форму навчання, напрям або до іншого закладу освіти згідно з Законом України "Про вищу освіту" і відповідними положеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

  5. забезпечення стипендією в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, місцем для проживання в гуртожитку;

  6. матеріальну допомогу згідно з законодавством України;

  7. додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий день та інші пільги, визначені законодавством України для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

  8. продовження освіти за напрямом чи спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, отримання додаткових освітніх послуг за відповідною угодою з Університетом;

  9. одержання скерування або рекомендації для навчання в інших вітчизняних та закордонних закладах освіти;

  10. користування в установленому порядку навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою та навчально-оздоровчою базами Університету;

  11. доступ до інформації в усіх галузях знань;

  12. участь у наукових дослідженнях і розробках, у конференціях, олімпіадах і конкурсах;

  13. участь у студентському самоврядуванні та діяльності громадських організацій;

  14. безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту в студентських гуртожитках Університету;

  15. трудову діяльність у позанавчальний час;

  16. захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій, які принижують честь і гідність людини;

  17. інші права згідно з законодавством України.

 6. Залучення студентів, слухачів, аспірантів і докторантів за рахунок навчального часу до роботи й інших заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

 7. Обов'язки студентів:

  1. додержання законодавства України, положень цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, моральних і етичних норм;

  2. систематичне і глибоке засвоєння знань, вироблення практичних навичок;

  3. набуття і підвищення професійної майстерності та культурного рівня;

  4. вчасне і повне виконання завдань і вимог, визначених освітньо-професійними програмами, навчальними планами, графіками робіт і розкладами занять;

  5. інформування керівників навчальних підрозділів та викладачів про неможливість вчасного виконання завдань, участі в контрольних заходах та відвідування занять;

  6. бережливе ставлення до майна Університету.

 8. Працевлаштування випускників Університету здійснюється згідно з Законом України “Про вищу освіту”.

 9. Студенти, екстерни і слухачі, що навчаються за кошти юридичних або фізичних осіб, можуть мати додаткові права та обов'язки, передбачені укладеними договорами (контрактами).

 10. Наказом Ректора студентів, екстернів і слухачів відраховують з Університету:

  1. за власним бажанням;

  2. за незадовільні результати семестрових контрольних заходів;

  3. за невиконання навчального плану та графіка навчального процесу;

  4. за незадовільні результати, отримані під час державної атестації;

  5. за появу в Університеті чи в гуртожитку в стані алкогольного, наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

  6. на підставі вироку суду про позбавлення волі;

  7. за одноразове грубе порушення правил внутрішнього розпорядку (за згодою профспілкової організації студентів або органів студентського самоврядування);

  8. за порушення умов контракту (угоди, договору).

 11. Права і обов'язки екстернів визначає положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України.

 12. Слухачами є особи, котрі навчаються в Університеті у навчальному підрозділі, який здійснює підготовку до вступу в Університет, або у спеціалізованих підрозділах післядипломної освіти. Правовий статус слухачів та їхні відносини з Університетом визначаються укладеними договорами.

 13. Права та обов'язки докторантів і аспірантів визначаються нормативними документами про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

^ ПРАВОВИЙ СТАТУС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ,
НАУКОВИХ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ


 1. Трудові відносини між усіма категоріями працівників Універсистету та Університетом укладаються відповідно до вимог законодавства та нормативних документів України.

 2. Права та обов'язки науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників Університету визначають Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", інші нормативні акти, колективний договір та індивідуальні договори (контракти) трудового найму.

 3. Працівники Університету зобов’язані письмово повідомляти Університет про об’єкти права інтелектуальної власності (промислові зразки, корисні моделі, винаходи, відкриття тощо), створені внаслідок виконання обов’язків за будь-якими формами трудових відносин з Університетом; майнові права на такі об’єкти права інтелектуальної власності належать Університету.

 4. Науково-педагогічні та наукові працівники підвищують свою кваліфікацію у таких формах:

  1. докторантура;

  2. переведення на посади наукових співробітників для завершення дисертації;

  3. аспірантура;

  4. творча відпустка для завершення дисертації;

  5. надання статусу здобувача наукового ступеня кандидата наук;

  6. навчання в інститутах (на факультетах) підвищення кваліфікації;

  7. стажування у вищих навчальних закладах, в науково-дослідних установах, конструкторських бюро, промислових підприємствах тощо, зокрема за кордоном.

 5. Педагогічні працівники підвищують свою кваліфікацію у формах, зазначених у пп. 90.3, 90.4, 90.5, 90.6 і 90.7.

 6. Службові права та обов'язки навчально-допоміжного й адміністративно-обслуговувального персоналу визначаються посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету.

 7. Керівництво Університету забезпечує працівникам:

  1. належні умови праці, підвищення кваліфікації, побуту, відпочинку і медичного обслуговування;

  2. правовий, соціальний і професійний захист;

  3. встановлення посадових окладів, доплат і надбавок відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та законодавства України;

  4. дотримання норм законодавства у сфері трудових відносин і норм цього Статуту.

 8. За досягнення високих результатів у роботі працівників Університету можуть заохочувати:

  1. представленням до державних нагород та до присудження державних премій;

  2. присвоєнням почесних звань;

  3. подякою Ректора та іншими відзнаками Університету (преміями, грамотами тощо);

  4. підвищенням посадового статусу.

 9. За порушення вимог цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету, трудової дисципліни на підставі положень трудового законодавства України на працівників Університету можуть бути накладені дисциплінарні стягнення аж до звільнення з роботи.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Організація навчального процесу в Університеті здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти. Навчальний процес здійснюється в аудиторіях, лабораторіях, комп'ютерних класах, на базах практик, полігонах. За Університетом на постійно закріплені бази геодезичної та будівельної практик (геодезичні полігони) в м. Бережани Тернопільської області та в м. Шацьку Волинської області; навчально-оздоровчі табори "Політехнік-1" в м. Алушті Автономної Республіки Крим, "Політехнік-2" в с. Славсько Львівської області, "Політехнік-3" в с.Коблево Миколаївської області, "Політехнік-4" в с. Зозулі Золочівського району Львівської області, які належать Університету.

 2. Навчання студентів, екстернів і слухачів Університету здійснюють за такими плановими документами:

  1. освітньо-професійними програмами;

  2. навчальними планами;

  3. робочими навчальними програмами дисциплін;

  4. навчальними графіками та розкладами занять і контрольних заходів;

  5. іншими плановими документами, регламентованими вищими органами управління.

 3. Порядок розробки і затвердження планових документів визначають відповідні нормативні документи Університету.

 4. Організація підготовки аспірантів і докторантів визначається нормативними документами про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів і здійснюється за індивідуальними планами на підставі угод між Університетом та аспірантом або докторантом.

^ НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Наукові дослідження і розробки, створення науково-технічної продукції та інші види творчої діяльності в Університеті (надалі – наукова діяльність) є невід'ємними складовими навчальної діяльності. Наукова діяльність здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншими нормативними актами.

 2. Наукова діяльність як один із основних чинників підготовки фахівців та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації здійснюється на засадах:

  1. інтеграції навчального процесу, науки і виробництва;

  2. використання досягнень науки і науково-технічного прогресу в навчальному процесі;

  3. участі провідних учених та інженерних працівників у навчальному процесі;

  4. участі професорсько-викладацького складу у виконанні фундаментальних та прикладних досліджень, створенні науково-технічної продукції;

  5. виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу;

  6. участі студентів, аспірантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників у наукових конференціях, творчих конкурсах і олімпіадах.

 3. Основні напрями наукової діяльності Університету:

  1. фундаментальні і прикладні дослідження в гуманітарній, природничій і технічній галузях науки за державними замовленнями і міжнародними програмами;

  2. прикладні дослідження, створення науково-технічної продукції, дослідно-конструкторські, конструкторсько-технологічні та проектно-пошукові роботи за господарськими договорами або контрактами;

  3. інжиніринг – послуги з інноваційного циклу "наука-виробництво" на комерційних засадах (розробка, обґрунтування й експертиза інвестиційних проектів; проектування і створення нових виробничих і позавиробничих об'єктів; організація виробництва і комерціалізація нових видів продукції; впровадження нових технологій і ноу-гау (know-how), пусконалагоджувальні роботи; удосконалення управління; консультації, аудит, експертна оцінка, лабораторний аналіз, сертифікація, метрологічна атестація, програмне забезпечення та інші інтелектуальні послуги);

  4. створення стандартів вищої освіти, монографій, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;

  5. пропаганда наукових досягнень і комерціалізація інтелектуальної власності;

  6. виробництво та реалізація наукомісткої продукції.

 4. Суб'єктами наукової діяльності в Університеті є:

  1. науково-дослідні лабораторії, центри, групи, спеціальні конструкторські бюро, які діють у складі інститутів, факультетів та кафедр;

  2. окремі науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, конструкторсько-технологічні підрозділи (об'єднання, інститути, відділи), галузеві лабораторії, випробувальні лабораторії, їх об'єднання, центри;

  3. технопарк та інші підрозділи з функціями впровадження і комерціалізації результатів наукової діяльності.

 5. Організаційну структуру управління науковою діяльностю та відносини її суб'єктів регламентує окреме положення, яке затверджує Ректор.

 6. Фінансування наукової діяльності здійснюється в порядку, визначеному нормативними документами, які регламентують діяльність дослідницьких університетів, зокрема за рахунок:

  1. коштів Державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних і науково-пошукових досліджень, а також на виконання робіт у пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки;

  2. коштів, що надійшли до Університету за виконання науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт за договорами, від реалізації науково-технічної продукції та надання послуг;

  3. власних коштів Університету, спонсорських внесків, кредитів та інших джерел, визначених законодавством України.

^ МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Університет встановлює міжнародні зв'язки та здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством України.

 2. Зовнішньоекономічну діяльність Університет провадить через укладання договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

 3. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Університету є:

  1. навчання іноземних громадян, післядипломна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців, підготовка науковців через аспірантуру, докторантуру, надання статусу здобувачів наукового ступеня кандидата наук в Університеті;

  2. підготовка та стажування студентів, підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах, наукових установах і фірмах за кордоном ;

  3. відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів Університету з іноземними партнерами; запрошення на роботу в Університеті закордонних фахівців;

  4. наукові дослідження і розробки на замовлення закордонних підприємств, установ та організацій, спільні наукові дослідження і розробки;

  5. наукові роботи за ґрантами міжнародних та іноземних фондів, за контрактами з іноземними фірмами;

  6. інші види зовнішньоекономічної діяльності, передбачені законодавством України.

 4. Підготовка фахівців для зарубіжних країн в Університеті здійснюється за міждержавними угодами України, а також угодами міністерств, відомств, вищих закладів освіти, укладеними з органами влади, організаціями, фірмами, вищими закладами освіти інших країн, іноземними громадянами та міжнародними організаціями.

 5. Навчання іноземних громадян здійснюється згідно з нормативними актами.

 6. Валютні надходження, матеріальні цінності, отримані від зовнішньоекономічної діяльності, Університет використовує для забезпечення власної статутної діяльності згідно зі своїм кошторисом.

^ МАЙНО ТА КОШТИ УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Майно Університету складається з основних фондів, обігових коштів та інших активів, вартість яких відображається в його балансі. Майно Університету не може бути передане органами виконавчої влади будь-яким органам, підприємствам, установам, організаціям.

 2. Земельні ділянки в межах, визначених відповідними документами, належать Університетові на правах власності чи постійного користування відповідно до Земельного кодексу України і вилученню не підлягають.

 3. Університетові належить на правах оперативного управління:

  1. майно, вартість якого була відображена в балансі Університету на момент його створення;

  2. майно, набуте Університетом після його створення за кошти Державного бюджету;

  3. капітальні вкладення і дотації з Державного та місцевих бюджетів;

  4. майно інших підприємств і організацій, приєднаних до Університету;

  5. майно, набуте внаслідок оренди державного майна.

 4. Університетові належить майно на правах повного господарського відання:

  1. придбане за позабюджетні кошти (за кошти додаткових джерел фінансування, крім плати за оренду державного майна);

  2. передане Університетові як благодійні внески чи пожертви фізичних або юридичних осіб.

 5. Університет може розміщувати тимчасово вільні кошти зі спеціального фонду (позабюджетні кошти) на депозитних вкладах в банках відповідно до договорів, укладених із цими банками.

 6. Університет може передавати в оренду згідно з законодавством України та внутрішніми нормативними актами індивідуально визначені майнові об'єкти без права їх викупу.

 7. Майно Університету можуть використовувати інші юридичні особи і громадяни, у тому числі працівники Університету, лише за орендними договорами.

 8. Відчуження майна Університету може здійснюватися лише у випадках, передбачених законодавством України.

 9. Кошти від продажу майна використовуються виключно на розвиток матеріальної бази Університету.

 10. Основним джерелом фінансування діяльності Університету є Державний бюджет. Фінансування передбачається у Державному бюджеті України на відповідний рік за окремою бюджетною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і здійснюється за індивідуальними нормативами, які встановлює Кабінет Міністрів України.

 11. Додатковими (позабюджетними) джерелами фінансування діяльності Університету є:

  1. кошти, одержані за навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців за укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;

  2. кошти, одержані за науково-дослідні та інші роботи, виконані Університетом за договорами з підприємствами, установами й організаціями, фізичними особами;

  3. доходи від надання платних освітніх послуг;

  4. надходження від реалізації об’єктів права інтелектуальної власності Університету;

  5. доходи від господарської діяльності,

  6. доходи від реалізації продукції підрозділів Університету та передавання в оренду майнових об'єктів;

  7. доходи, отримані від надання послуг спортивними базами та навчально-оздоровчими таборами Університету;

  8. дотації місцевих органів виконавчої влади і самоврядування, міністерств і відомств України;

  9. банківські кредити і позички;

  10. дивіденди, проценти, доходи від розміщення на депозитах вільних коштів та від інших позареалізаційних операцій, не заборонених законодавством України;

  11. безоплатні або благодійні внески, пожертви юридичних і фізичних осіб, зокрема й з інших держав;

  12. інші кошти з позабюджетних джерел фінансування.

 12. Фінансування діяльності Університету та його платежі можуть здійснюватися в національній або іноземних валютах згідно з законодавством України.

 13. Бюджетні кошти використовуються на розвиток матеріальної бази Університету і на поточні витрати, необхідні для виконання державних замовлень, згідно з кошторисом, що затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 14. Позабюджетні кошти використовуються на розвиток матеріальної бази Університету і на поточні витрати, необхідні для виконання його договірних зобов'язань з юридичними та фізичними особами, на здійснення наукової та виробничо-комерційної діяльності згідно з кошторисами, які затверджує Ректор, або за його розпорядженнями про здійснення комерційних і фінансових операцій. Напрями і порядок використання позабюджетних коштів Університету визначаються окремими положеннями, які затверджує Ректор.

 15. Університет самостійно визначає зміст і форми фінансових і господарських відносин між структурними підрозділами та всередині їх, крім випадків, передбачених законодавством України.

 16. Університет користується банківськими кредитами і несе відповідальність за виконання кредитних договорів та дотримання фінансової дисципліни згідно з законодавством України.

 17. Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з Законами України «Про оплату праці», «Про освіту», «Про вищу освіту» відповідно до трудового законодавства України за схемами посадових окладів і тарифними ставками, встановленими Кабінетом Міністрів України.

 18. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Університету, порядок встановлення надбавок, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників визначаються окремими положеннями, розробленими відповідно до законодавства України, які затверджує Ректор.

 19. Стипендіальний фонд Університету використовується згідно з державними нормативними актами і положеннями про призначення стипендій, затвердженими Ректором.

 20. Підрозділи Університету можуть діяти на засадах економічного самоврядування (госпрозрахунку) згідно з чинними в Університеті нормативними актами.
^

Порядок звітності, контролю за здійсненням
фінансово-господарської діяльності

 1. Університет відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про Державне казначейство України" та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 2. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

 3. Ректор і головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

 4. Аудит діяльності Університету здійснюють згідно з законодавством.

^ ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Ліквідацію чи реорганізацію (злиття, поділ, приєднання, виділення, інші перетворення) Університету здійснюють згідно з законодавством України .

^ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗМІНИ СТАТУТУ

 1. Цей Статут діє від дати його реєстрації в установленому порядку.

 2. Зміни та доповнення до Статуту вносять відповідно до законодавстваУкраїни після прийняття їх Конференцією трудового колективу Університету.


Ректор

Національного університету "Львівська політехніка" Ю.Я. БОБАЛО

ДОДАТОК 1

до Статуту Національного університету

"Львівська політехніка"


^ СИМВОЛІКА ТА АТРИБУТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

1. Герб Університету

Обрамлений лавровими гілками овал на кронштейні із зображенням голови лева. В овалі вміщено зображення ризаліту головного корпусу та напис на його антаблементі –"LITTERIS ET ARTIBVS" (наукам та мистецтвам), а також рік заснування Університету – 1844. Зовнішнім обрамленням композиції є напис "Національний університет «Львівська політехніка»". Зображення Герба монохромне.

^ 2. Хоругва Університету

Біле прямокутне полотнище, розшите золотом, із зображенням малого Державного Герба України і Герба Університету.

 1. ^ Колар Ректора

Колар (церемоніальний ланцюг) Ректора має форму орденського ланцюга, який складається з медальйона-підвіски, 16 ажурних медальйонів та 16 декоративних ланок. Медальйон-підвіска – картуш з вміщеним зображенням Герба Університету. Ажурні медальйони одного виду містять зображення малого Державного Герба України, а другого виду – фігуру лева, елемент Герба міста Львова. Медальйони розміщені почергово і з’єднані декоративними ланками з кольорами Державного Прапора України.

 1. Мантії

  1. ^ Мантія Ректора: Об'ємна, з глибокими складками чорна мантія з оксамитовими амарантовими широкими вилогами і манжетами, чорна стійка, чорна оксамитова пелерина з амарантовою облямівкою. Підкладка вишневого кольору. До мантії додається чорний оксамитовий берет з амарантовою облямівкою.

  2. ^ Мантія проректора: Чорна мантія з вузькими чорними оксамитовими вилогами та манжетами, оздобленими поздовжньою амарантовою облямівкою. Підкладка чорна. До мантії додається чорний оксамитовий берет.

  3. ^ Мантія директора навчально-наукового інституту, члена ректорату: Чорна мантія з чорними оксамитовими вилогами і манжетами, оздобленими гранатовою облямівкою. До мантії додається чорний оксамитовий берет.

  4. ^ Мантія професора : Чорна мантія з чорними оксамитовими вилогами і манжетами, по краю оздобленими гранатово-амарантовим шовковим шнуром. До мантії додається чорний оксамитовий берет.

  5. Мантія почесного професора Львівської політехніки: Чорна мантія з гранатовою кокеткою на плечах і чорними манжетами з гранатовою облямівкою. До мантії додається чорний оксамитовий берет.

 2. Використання символіки Університету та атрибутів Ректора, членів ректорату, професора та почесного професора Львівської політехніки визначається Регламетном проведення урочистих заходів, прийнятим Вченою радою Університету.

1   2

Схожі:

Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconПро затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
У зв’язку із закінченням повноважень Конференції колективу Національного університету "Львівська політехніка" із затвердженим складом...
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconПро затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
Статуту університету, Регламенту виборів делегатів Конференції трудового колективу, схваленого Конференцією 22 березня 2007 року...
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconШановний (а) п. ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої всеукраїнської виставки навчальної та наукової літератури «Політехніка книжкова»
Національного університету «Львівська політехніка» за адресою м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, хол IV навчального корпусу Національного...
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconСтату т національного університету "львівська політехніка"
Всі зміни І доповнення до Статуту (нова редакція) є невід’ємною частиною установчих документів Національного університету "Львівська...
Статут національного університету \"львівська політехніка\" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» iconСтату т національного університету "львівська політехніка"
Всі зміни І доповнення до Статуту (нова редакція) є невід’ємною частиною установчих документів Національного університету "Львівська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи