Положення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1 icon

Положення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1
Скачати 60.12 Kb.
НазваПоложення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1
Дата21.02.2014
Розмір60.12 Kb.
ТипПоложенняПоложення про юридичний відділ

Національного університету “Львівська політехніка»


Загальне положення

1. Юридичний відділ університету створений у відповідності із Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 року за №690. В склад юридичного відділу у відповідності із штатним розкладом введена посада начальника юридичного відділу, провідних юристів, юрисконсультів юридичного відділу. Начальник юридичного відділу підпорядковується безпосередньо ректору університету. Провідні юристи і юрисконсульти підпорядковуються начальнику юридичного відділу.

2. Основним завданням юридичного віддлу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодовства, інших нормативних документів університетом, а також співробітниками університету під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.


3. У своїй діяльності юридична служба керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим положенням та іншими нормативними актами. З питань ведення правової роботи юридична служба керується рекомендаціями Мінюсту.

Юридичний відділ університету:

1. Організує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності університету;

2. Координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів університету, що регулює відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;

3. Перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис ректора, та візує їх за наявності і погодження цих проектів відповідними підрозділами. Прийняття актів правового характеру без попередньої перевірки юридичною службою не допускається;

4. Готує і вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів університету, що фактично втратили чинність, не відповідають умовам діяльності або видані з порушенням вимог законодавства;

5. Здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає ректору для вживання заходів до їх зміни чи скасування;

6. Бере участь у підготовці, укладанні та контролі за виконанням господарських договорів ( контрактів ) з іншими підприємствами, установами, органіцзаціями, дає правову оцінку їх проектам;

7. Організує претензійну та веде позовну роботу: представляє у встановленому законом порядку інтереси університету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені університету чи університетом у зв'язку із порушенням її майнових прав і законних інтересів; контролює додержання структурними підрозділами встановленого в університеті порядку пред'явлення і розгляду претензій;

8. Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів ( контрактів ); вносить керівнику підприємства пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;

9. Дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна; розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;

10. Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку; бере участь у підготовці і укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень;

11. разом з відповідними підрозділами підприємства бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на робочому місці; надає правову допомогу працівникам університету, які потребують соціального захисту;

12. Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників, вносить пропозиції ректорові про поновлення порушених прав; в разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності, дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень;

13. Сприяє своєчасному вживанню заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

14. Організує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників університету, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування, дає консультації з правових питань.

Юридичний відділ університету має право:

1. Перевіряти додержання законності в університеті та його структурних підрозділах;

2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб університету і його структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3. Інформувати ректора університету у разі покладання на нього ( юридичний відділ ) виконання роботи, що не належить до функцій юридичного відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

4. Залучати за згодою керівника структурного підрозділу університету відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього обов'язків;

5. Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в університеті у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства;

6. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, наказів, інших правових актів установи, що суперечить закону, є обов'язковими для розгляду керівництвом університету та керівниками структурних підрозділів.

Університет зобов'язується створювати умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечувати їх певним приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

Схожі:

Положення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1 iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1 iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1 iconПоложення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальн е положення 1
Начальник юридичного відділу підпорядковується безпосередньо ректору університету. Провідні юристи і юрисконсульти підпорядковуються...
Положення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1 iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1 iconПоложення про почесного доктора І професора Національного університету "Львівська політехніка"
Дане положення регламентує присвоєння звання почесного (достойного) доктора і професора Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1 iconПоложення про навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" загальна частина
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування навчально-наукового інституту (надалі...
Положення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1 iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1 iconПоложення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету "Львівська політехніка" є постійно діючою організацією
Асоціація випускників Національного університету “Львівська політехніка” є постійно діючою організацією
Положення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1 iconПоложення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених (далі гранти Львівської політехніки), які фінансуються Національним...
Положення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1 iconПоложення про організацію проведення практики студентів Національного університету "Львівська політехніка" Львів 2006 Це положення підготовлене комісією у складі
Лозинський О. Ю., д т н., професор, директор Інституту енергетики та систем керування – голова комісії Вченої ради університету з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи