Перелік дисциплін, які виносяться icon

Перелік дисциплін, які виносяться
Скачати 68.89 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться
Дата14.09.2012
Розмір68.89 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності

«Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки


Методи і засоби захисту інформації

Алгоритмічні мови та програмування

Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації

Системи технічного захисту інформації


Програми дисциплін


Методи і засоби захисту інформації


Класифікація методів і засобів захисту інформації

Основні форми представлення інформації. Основні об’єкти захисту інформації. Технічні засоби прийому, обробки, збереження і передачі інформації (ТЗПІ). Об’єкт ТЗПІ. Основні канали витоку інформації. Класифікація і характеристика технічних каналів витоку інформації. Електромагнітні, електричні і параметричні канали. Повітряні, вібраційні, електроакустичні, оптико-електронні канали. Пасивні (контроль і обмеження доступу на об’єкти ТЗПІ, локалізація випромінювань, розв’язка інформаційних сигналів) та активні (просторове зашумлення, лінійне зашумлення, знищення закладних пристроїв) технічні заходи.

Методи і засоби захисту інформації від витоку

технічними каналами

Пасивні та активні методи захисту. Побічне електромагнітне випромінювання. Екранування технічних засобів. Електростатичне екранування. Магнітостатичне екранування. Заземлення технічних засобів. Основні вимоги до системи заземлення. Опір заземлення. Фільтрація інформаційних сигналів. Роздільні трансформатори. Завадопоглинаючі фільтри. Основні вимоги до захисних фільтрів. Просторове і лінійне зашумлення. Основні вимоги до системи просторового зашумлення. Системи «білий шум» та «синфазні завади». Генератори шуму, типи та основні характеристики. Ефективність просторового зашумлення. Системи лінійного зашумлення та їх застосування.

Методи і засоби захисту мовної інформації

Звукоізоляція приміщень. Основні вимоги та оцінка ефективності звукоізоляції. Звукоізоляція дверей та вікон приміщення. Використання акустичних екранів. Використання спеціальних кабін.

Акустичне маскування. Віброакустичне маскування. Генератори акустичного шуму. Структура та основні характеристики систем активного віброакустичного маскування. Виявлення і придушення диктофонів і акустичних закладок. Детектори диктофонів. Пристрої електромагнітного придушення диктофонів. Системи ультразвукового придушення диктофонів. Особливості та шляхи перехоплення інформації з використанням телефонних ліній. Обмеження інформативних сигналів. Фільтрація інформативних сигналів. Відключення джерел інформативних сигналів. Лінійне зашумлення телефонних ліній. Метод синфазної маскувальної НЧ завади. Метод ВЧ маскувальної завади. Метод ультразвукової маскувальної завади. Метод підвищення напруги. Метод «обнуління». Компенсаційний метод. Метод «випалювання».


Література

1. Хорошко В.А., Чекатов А.А. Методы и средства защиты информации. – К.: ЮНИОР, 2003. – 504 с.

2. Максименко Г.А., Хорошко В.А. Методы выявления, обработки и идентификции сигналов радиозакладных устройств. – К.: ПолиграфКонсалтинг, 2004. – 317 с.

3. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства защиты информации. Т. 1 : Несанкционированное получение информации. – К.: Арий, 2008. – 464 с.

4. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства защиты информации. Т. 2 : Информационная безопасность. – К.: Арий, 2008. – 344 с.


Алгоритмічні мови та програмування


Алгоритмічна мова C#

Принципи об’єктно-орієнтованого програмування. Елементарні типи даних та літерали мови C#, позначення типів даних; цілочисельні літерали та літерали з плаваючою крапкою; символьні та рядкові літерали; логічні літерали. Базові вирази та оператори мови C##: оператор присвоєння; ініціалізація змінних та переліків; перевірка результату ініціалізації; математичні, унарні, складені, порозрядні, логічні оператори; оператори відношення; пріоритети операторів.

Об’єктно-орієнтоване програмування: класи, об’єкти, данні та методи. Успадкування; маскування методів базового класу; модифікатори доступу. Поліморфізм; раннє та пізнє зв’язування; абстрактні класи; перевантаження операторів.

Алгоритмічна мова Сі

Елементи мови C: алфавіт; константи; ідентифікатори, ключові слова, коментарі. Структура програми на мові C: вихідна програма; вихідні файли; виконання програми; поняття про простір імен. Оголошення об’єктів мови C: базові типи даних та області їх значень; синтаксис та правила інтерпретації описувачів. Оголошення змінних; оголошення функції; ініціалізація змінних базових та складних типів; абстрактні імена типів. Вирази та операнди: ідентифікатори; константи; символьні рядки; виклики функцій; індексні вирази. Операції мови C: перетворення типів операндів за замовченням; унарні, мультиплікативні, адитивні операції. Операції присвоєння; пріоритет та порядок виконання операцій; перетворення типів. Оператори мови С: пустий та складений оператори; оператор-вираз; умовний оператор. Оператори циклу; оператори керування процесом виконання циклу; оператори переходу та повернення. Функції мови С: оголошення та визначення функцій. Виклик функцій; функції із змінним числом аргументів; рекурсивні функції; бібліотека стандартних функцій та її використання. Директиви препроцесору та вказівки компілятору: іменовані константи та макровизначення.


Література

1. Шилдт Г. C#: учебный курс: [пер. с англ.]. – СПб.: Питер; К.: Издательская группа BHV, 2003.

2. Марченко А. Л. Основы программирования на C# 2.0. – БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2007.

3. Керниган Б., Ритчи Д., Фьюэр А. Язык программирования Си. Задачи по языку Си: [пер. с англ.]. – М.: Финансы и статистика, 1985.


Мікропроцесори в системах

технічного захисту інформації


Технічні та програмні засоби універсальних мікропроцесорів

Мікропроцесори (МП), основні поняття і визначення. Класифікація МП. Основні області застосування. Архітектурні особливості МП. Поняття про систему команд МП. Типова архітектура універсального МП. Система команд мікропроцесора і8080. Командний та машинний цикли.

Взаємодія мікропроцесорів з системою пам’яті та периферійними пристроями

Будова і функціонування системної шини. Організація та типи пам’яті мікропроцесорної системи. Режими роботи мікропроцесора при обслуговуванні зовнішніх пристроїв. Режим роботи мікропроцесора при обслуговуванні переривань. Режим прямого доступу до пам’яті.

Архітектура та принципи функціонування

мікроконтролерів сімейства AVR

Структура однокристальних мікроконтролерів. Архітектура ядра, підсистеми вводу-виводу та периферійних пристроїв мікроконтролерів сімейства AVR. Організація пам’яті програм та пам’яті даних і способи адресації в мікроконтролерах AVR. Управління і обробка перериваннями в мікроконтролерах AVR. Система команд та мова асемблер мікроконтролерів AVR.

Будова, характеристики та функціонування

периферійних модулів мікроконтролерів сімейства AVR

Тактовий генератор, схема скиду та сторожовий таймер. Паралельні порти вводу-виводу та аналоговий компаратор. Таймери/лічильники в мікроконтролерах AVR. Режим таймера, функції захоплення, порівняння. Універсальний асинхронний приймач-передавач. Програмування режимів передачі і приймання даних.


Література

1. Мікропроцесорна техніка: Підручник / Ю.І. Якименко, Т.О. Терещенко, Є.І. Сокол, В.Я. Жуйков, Ю.С. Петергеря; за ред. Т.О. Терещенка. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка»; Кондор, 2004. – 440 с.

2. Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К. Основы микропроцессорной техники. Курс лекций: учебное пособие. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет Информационных Технологий», 2004. – 440 с.

3. Лебедев М.Б. CodeVisionAVR: пособие для начинающих. – М.: Додэка-ХХI, 2008. – 592 с.


Системи технічного захисту інформації


Концепція технічного захисту інформації

Системний підхід до технічного захисту інформації. Основні положення. Цілі, завдання і ресурси системи технічного захисту інформації. Принципи побудови системи технічного захисту інформації.

Теоретичні основи технічного захисту інформації

Характеристика інформації, що захищається. Поняття про інформацію, що захищається. Види інформації, що захищається. Демаскуючі ознаки об’єктів захисту. Класифікація демаскуючих ознак об’єктів захисту. Властивості інформації як предмету захисту. Носії і джерела інформації. Види загроз безпеці інформації. Джерела загроз безпеці інформації.

Вивчення та аналіз загроз інформаційним ресурсам

об’єктів захисту інформації

Загальний огляд основних загроз інформації та способів несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації. Класифікація та коротка характеристика технічних каналів витоку інформації. Вивчення та аналіз можливих загроз, здійснюваних по технічним каналам спеціального впливу.

Системи активного і комплексного захисту

інформативного сигналу

Завади в системах акустичного і віброакустичного маскування. Системи зашумлення. Акустичні хвилеводи в системах захисту мовної інформації. Комплекси акустичного та віброакустичного захисту інформації. Системи захисту конфіденційних переговорів. Системи захисту телефонних ліній передач. Активні і комбіновані системи захисту інформації від витоку через мережу живлення. Системи захисту радіовипромінювань інформативних сигналів.

Основи проектування та розроблення систем захисту інформаційних ресурсів об’єкта

Оцінка потенційної загрози та вибір адекватних засобів захисту. Проект та схема системи захисту. Вибір технічних засобів для організації системи безпеки.


Література

1. Торокин А.А. Основы инженерно-технической защиты информации. – М.: Гелиос АРБ, 2005. – 960 с.

2. Хорев А.А. Способы и средства защиты информации. – М.: МО РФ, 1998. – 316 с.

3. Меньшаков Ю.К. Защита объектов и информации от технических средств разведки. – М.: Изд-во Рос. гос. гуманит. ун-та, 2002. – 399 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи