Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин»
Скачати 103.34 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин»
Дата14.09.2012
Розмір103.34 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин»


Теорія хімічних процесів органічного синтезу

Хімія і технологія органічних речовин

Основи проектування хімічних виробництв

Технологічне обладнання виробництв органічного синтезу


Програми дисциплін


Теорія хімічних процесів органічного синтезу


Cтехіометричний аналіз і розрахунок матеріального балансу хімічних реакцій

Матеріальний баланс простих і складних хімічних реакцій. Безрозмірні характеристики матеріального балансу реакцій.

Побудова кінетичних моделей хімічних реакцій

Основні поняття хімічної кінетики. Кінетична модель хімічної реакції. Побудова кінетичних моделей зі схеми реакції. Побудова кінетичних моделей реакцій, які відбуваються за участю стабільних речовин. Побудова кінетичних моделей багатостадійних реакцій, які відбуваються за участю інтермедіатів. Теорія стаціонарних реакцій. Метод маршрутів реакцій.

Побудова кінетичних моделей реакцій на основі експериментальних даних

Експериментальні установки для дослідження закономірностей хімічних реакцій. Встановлення відтворюваності роботи установки. Вибір умов проведення кінетичних дослідів. Експериментальні серії.

Математична обробка кінетичних експериментів.
Обчислення параметрів кінетичних моделей


Інтегральний метод аналізу кінетичних кривих. Диференціальний метод аналізу кінетичних кривих. Обробка кінетичних даних і обчислення параметрів моделей. Дослідження і обробка даних для гомогенних каталітичних реакцій.

Використання математичних моделей хімічних реакцій для вибору оптимальних умов їх проведення

Аналіз математичних моделей при виборі умов проведення простих хімічних реакцій. Аналіз математичних моделей при виборі умов проведення складних реакцій. Послідовне і паралельне сполучення реакторів.


Література

1. Піх З.Г. Теорія хімічних процесів органічного синтезу : Підручник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002. – 396 с.

2. Піх З.Г. Теорія хімічних процесів органічного синтезу : Електронний навчальний посібник ВНС ЛП (http://vns.lp.edu.ua/moodl/course/view.php?id=9379). – Зареєстровано НМУ НУ «ЛП» (№ Е41-216-3/2011 від 17.03.2011 р.).


Хімія і технологія органічних речовин


Застосування парафінових вуглеводнів в органічному синтезі

Нижчі та вищі парафіни, їх фізико-хімічні властивості. Природні ресурси парафінових вуглеводнів. Методи виділення нижчих парафінів із природних і побіжних газів. Каталітична ізомеризація н-парафінів С4С5. М’які та тверді парафіни лінійної будови, методи їх виділення з фракцій нафти. Вимоги до чистоти різноманітних парафінових вуглеводнів, які використовують як сировину органічного синтезу.

Застосування олефінів в органічному синтезі

Фізико-хімічні властивості нижчих олефінів. Структура споживання олефінів C2 і С3. Теоретичні основи крекінгу і піролізу вуглеводнів. Вільно-радикальний характер і ланцюговий механізм реакцій термічного розкладу вуглеводнів. Залежність виходу і складу продуктів термічного розкладу вуглеводнів від природи сировини, температури і часу контакту.

Технологія процесів крекінгу і піролізу

Піроліз газоподібної та рідкої вуглеводневої сировини. Способи піролізу. Режими піролізу та вибір умов його проведення. Технологічна схема піролізної установки. Баланс піролізу етану і бензину. Технологічне оформлення процесу каталітичного крекінгу. Виділення і концентрування олефінів з газів крекінгу і піролізу. Тенденції розвитку процесу розділення газів піролізу.

Застосування ароматичних вуглеводнів в органічному синтезі

Джерела ароматичної сировини. Структура споживання і структура виробництва бензену. Коксування вугілля. Хімічні перетворення сировини під час каталітичного риформінгу. Технологічне оформлення процесу каталітичного риформінгу. Гідродеалкілування алкілароматичних вуглеводнів з одержанням бензену і нафталіну. Одержання ароматичних вуглеводнів методами каталітичної ізомеризації, диспропорціонування і трансалкілування.

Використання ацетилену в органічному синтезі

Одержання ацетилену з карбіду кальцію. Очищення карбідного ацетилену від домішок. Одержання ацетилену піролізом вуглеводневої сировини. Електрокрекінг, окисний піроліз, регенеративний піроліз, піроліз у плазмі. Виділення ацетилену з газів піролізу. Порівняння техніко-економічних показників різноманітних методів виробництва ацетилену.

Хімічне використання синтез-газу і окису вуглецю

Методи промислового одержання синтез-газу. Окисна конверсія вуглеводнів, її наукові основи і технологічна схема. Засоби очищення синтез-газу і регулювання його складу. Одержання синтез-газу з вугілля, основи теорії і технології цього процесу, його перспективи. Одержання концентрованого окису вуглецю. Техніко-економічне порівняння способів виробництва синтез-газу.

Процеси галогенування

Області використання галогеновмістних продуктів органічного синтезу. Загальна характеристика процесів галогенування. Галогенуючі агенти. Радикально-ланцюгове хлорування, його наукові основи. Технологія рідкофазного і газофазного радикально-ланцюгового хлорування. Продукти, які одержують цими методами. Іонно-каталітичне галогенування. Приєднання галогенів по ненасичених зв'язках, його наукові основи, технологія. Реакція хлоргідринування. Галогенування алкенів і алкінів, наукові основи і технологія. Галогенування ароматичних сполук в ядро, його наукові основи, технологія, продукти. Реакції розщеплення хлорзаміщених вуглеводнів. Технологія і продукти. Процеси фторування вищими фторидами металів, фтором, фтористим воднем та його солями. Наукові основи реакцій. Технологія і продукти. Процеси розщеплення хлорпохідних, суміщені та комбіновані процеси на їх основі. Продукти отримані цим методом. Способи утилізації хлорорганічних відходів. Реакція оксихлорування, каталізатори, механізми і способи проведення реакції.

Процеси гідролізу, гідратації, естерифікації та амідування

Значення та класифікація процесів гідролізу гідратації, естерефікації і амідування. Гідроліз і дегідрохлорування хлорпохідних. Виробництво спиртів і фенолів. Процеси гідратації і дегідратації, їх наукові основи. Гідратація олефінів. Технологія прямої та сульфатнокислої гідратації. Гідратація ацетилену. Дегідратація спиртів. Процеси естерифікації. Наукові основи і продукти. Типи реакторів. Технологія процесів. Естерифікація спиртами і олефінами. Гідратація, гідроліз і етерифікація нітрилів. Виробництво метилметакрилату. Синтез і перетворення нітрогенопохідних кислот.

Процеси алкілування

Загальна характеристика реакції алкілування. Алкілуючі агенти. Алкілування по атому карбону. Наукові основи і технологія алкілування ароматичних сполук, продукти. Алкілування ізопарафінів. S-алкілування, його наукові основи і технологія, продукти. Реакції О- і Н-алкілування, їх наукові основи, технологія, продукти. Оксиалкілування і синтези з алкенілоксидів, їх наукові основи і технологія, продукти. Вінілування. Його наукові основи і технологія, продукти.

Процеси окиснення

Значення і класифікація процесів окиснення. Окиснюючі агенти, енергетична характеристика та техніка безпеки у процесах окиснення. Основні продукти, які одержують процесами окислення. Наукові основи радикально-ланцюгових процесів окиснення. Механізм утворення продуктів. Селективність радикально-ланцюгового окиснення. Гомогенний каталіз. Типи реакційних апаратів для рідкофазного окиснення.

Хімія і технологія одержання гідропероксидів та їх застосування. Технологія одержання фенолу і ацетону кумольним методом. Окиснення нижчих парафінів у газовій фазі. Наукові основи окиснення парафінів С4С9 до оцтової кислоти. Одержання СЖК, закономірності процесу, продукти і технологія. Окиснення нафтенів та їхніх похідних, хімія і продукти. Виробництво спиртів і кетонів. Окиснення спиртів і кетонів в дикарбонові кислоти, наукові основи і технологія. Окиснення метилбензолів в ароматичні кислоти. Продукти. Окиснення ненасичених альдегідів і спиртів. Одержання надкислот. Хімія і технологія одержання оцтової кислоти і ангідриду. Одержання пероксиду водню окисненням вторинних спиртів. Гетерогенно-каталітичне окислення, каталізатори наукові основи і селективність окислення. Основні типи реакційних вузлів. Хімія і технологія окиснення пропілену і ізобутилену. Окислювальний амоноліз вуглеводнів, хімія і технологія. Прямий синтез оксиду етилену. Епоксидування олефінів надкислотами, пероксидом водню і гідропероксидами.

Процеси дегідрування і гідрування

Значення процесів дегідрування і гідрування, класифікація, наукові основи, каталіз і селективність. Хімія і технологія процесів дегідрування. Дегідрування вторинних спиртів. Окисне дегідрування метанолу. Дегідрування алкілароматичних сполук, каталізатори і продукти. Типи реакційних вузлів. Дегідрування парафінів і олефінів, продукти, селективність. Закономірності та технологія дегідрування парафінів С4С5 до олефінів. Виробництво дієнів. Окисне дегідрування парафінів до дієнів. Хімія і технологія процесів гідрування. Каталіз, основні закономірності, продукти. Технологія рідкофазного і газофазного гідрування. Типи реакційних вузлів.

Синтези на основі оксиду вуглецю

Значення і класифікація синтезів на основі оксиду карбону. Каталіз і наукові основи синтезу вуглеводнів. Типи реакційних вузлів. Виробництво метанолу. Перспективи його розвитку. Синтез карбонових кислот та їхніх похідних. Виробництво мурашиної та оцтової кислот карбонілуванням метанолу.

Процеси конденсації по карбонільній групі

Конденсація альдегідів і кетонів з ароматичними сполуками. Синтез ацеталей, реакція Принса. Одержання ізопрену. Конденсація альдегідів і кетонів з нітрогеновмістними основами. Одержання капролактаму. Реакції типу альдольної конденсації.


Література

1. Піх З.Г., Реутський В.В., Івасів В.В., Іващук О.С. Хімія і технологія органічних речовин : Електронний навчальний посібник ВНС ЛП (http://vns.lp.edu.ua/moodl/course/view.php?id=9369). – Зареєстровано НМУ НУ «ЛП» (№ Е41-216-2/2011 від 10.03.2011 р.).

2. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. – М.: Химия, 1988. – 592 с.

3. Тимофеев В.С., Серафимов Л.А. Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза. – М.: Химия, 1992. –

432 с.


Основи проектування хімічних виробництв


Основи технологічного проектування

Загальні поняття. Передпроектна розробка. Проектно-кошторисна документація. Створення та оцінка надійності технологічної схеми. Компонування обладнання. Погодження та затвердження проекту, авторський нагляд. Технологічний регламент.

Хіміко-технологічні системи

Мета створення хіміко-технологічних систем. Особливості технології органічного синтезу. Принципи створення безвідходних і маловідходних виробництв. Виробництво як система. Властивості та основні етапи створення хіміко-технологічних систем. Типи технологічних зв’язків. Особливості безперервних і періодичних процесів.

Матеріальні баланси хіміко-технологічних процесів

Поняття матеріального балансу. Вихідні дані для розрахунку матеріальних балансів. Принципи складання матеріальних балансів технологічних процесів.

Теплові баланси хіміко-технологічних процесів

Поняття теплового балансу. Принципи складання теплових балансів. Теплоносії та холодоагенти. Поняття ексергетичного балансу.

Елементи системного аналізу в технології органічного синтезу

Застосування системного аналізу під час створення хіміко-технологічних систем. Критерії оптимізації хіміко-технологічних систем. Вплив технологічних параметрів на економічні показники процесу.


Література

1. Мельник С.Р., Мельник Ю.Р., Піх З.Г. Проектування та розрахунок технологічних процесів органічного синтезу : Навчальний посібник. – Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 448 с.

2. Солтис М.М., Закордонський В.П. Теоретичні основи процесів хімічної технології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 430 с.


Технологічне обладнання виробництв органічного синтезу


Конструкційна розробка технологічного устаткування

Специфіка обладнання виробництв органічного синтезу. Типове технологічне обладнання. Конструювання нестандартного обладнання. Масштабування обладнання. Обґрунтування потужності та режиму роботи обладнання.

Матеріали для виготовлення та захисту обладнання

Вимоги до матеріалів і критерії їх вибору. Металічні матеріали. Неметалічні матеріали. Захисні покриття.

Теплова ізоляція апаратів і трубопроводів

Теплоізоляційні матеріали, їх класифікація. Конструкція теплової ізоляції. Послідовність розрахунку теплової ізоляції.

Конструкційні особливості технологічного обладнання

Конструкційні елементи апаратів. Обичайки, днища, секції. Теплообмінні пристрої. Пристрої для перемішування середовищ. Штуцери.

Трубопроводи

Призначення, класифікація та прокладання трубопроводів. Розрахунок трубопроводів.

Реакційні апарати виробництв органічного синтезу

Задачі проектування реакційного вузла. Температурний режим роботи реактора. Вимоги до хімічних реакторів. Класифікація та застосування реакторів. Принципи конструювання реакційних апаратів. Характеристика основних типів реакційних апаратів. Реактори для процесів у газовій фазі на твердому каталізаторі (реактори з нерухомим шаром каталізатора і з рухомим каталізатором). Реактори для процесів у газовій фазі з використанням рідких каталізаторів (реакційні апарати барботажного типу, типу ерліфт, пінного типу, з механічним розпиленням рідини). Реактори для процесів у рідкій фазі (реактори з мішалками, реакційні апарати проточного типу). Реактори для процесів у газовій фазі. Полімеризатори. Трубчасті печі.

Допоміжне обладнання виробництв органічного синтезу

Колонні апарати. Теплообмінні апарати. Ємності. Машинне устаткування

Технологічний розрахунок обладнання виробництв органічного синтезу

Визначення технологічних розмірів апаратів за даними діючих установок. Принципи розрахунку печей піролізу. Механічний розрахунок апарата.


Література

1. Мельник С.Р., Мельник Ю.Р., Піх З.Г. Проектування та розрахунок технологічних процесів органічного синтезу. Навчальний посібник. – Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 448 с.

2. Рейхсфельд В.О., Шеин. В.С., Ермаков В.И. Реакционная аппаратура и машины заводов основного органического синтеза и синтетического каучука. – Л.: Химия, 1985. – 264 с.

3. Гутник С.П., Кадоркина Г.Л., Сосонко В.Е. Примеры и задачи по технологии органического синтеза. – М.: Химия, 1984. – 192 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин»
Основні поняття хіміко-технологічного процесу. Стехіометричні розрахунки. Раціональність технологічного процесу І критерії його завершеності....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів»
Поліконденсація: мономери, лінійна І тривимірна, рівноважна І нерівноважна. Хімічні реакції перетворень полімерів: полімераналогічні,...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук»
Полімеризація з розкриттям циклів. Ступінчата (міграційна) полімеризація. Полімеризація елементоорганічних І неорганічних мономерів....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
Загальні відомості про нафту. Розвідка нафти. Видобуток нафти. Класифікація нафт. Процеси, за допомогою яких здійснюється переробка...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»
ДО. Основні поняття до: операція, оперувальна сторона, стратегія, стан, діючі фактори операції, критерії ефективності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Технологія і обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія і обладнання виробництва кераміки та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи