Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин»
Скачати 127.02 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин»
Дата14.09.2012
Розмір127.02 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин»


Теоретичні основи технології неорганічних речовин

Теоретичні основи хімії та технології води

Хімічна технологія основних солей та мінеральних добрив

Хімічна технологія зв’язаного азоту

Хімічна технологія сірки та сульфатної кислоти

Хімічна технологія соди, лугів і глинозему

^ Устаткування галузі й основи проектування


Програми дисциплін


Теоретичні основи технології неорганічних речовин


Хімічна термодинаміка у ТНР

Основні поняття хіміко-технологічного процесу. Стехіометричні розрахунки. Раціональність технологічного процесу і критерії його завершеності. Застосування та математичний вираз першого закону термодинаміки в технологічних розрахунках.

Ентальпія. Теплоємність і методи її обчислення. Складання матеріального та енергетичного балансів у ТНР. Термохімія. Тепловий ефект хімічного процесу. Застосування другого і третього законів термодинаміки. Напрямок процесів у термодинамічних системах. Зв’язок ентропії з іншими властивостями системи. Абсолютне значення ентропії. Ентропія і функції напрямку хімічних процесів. Методи розрахунку константи рівноваги.

Хімічна рівновага в гетерогенних системах. Розрахунок складу рівноважної суміші неідеальних газових систем. Термодинаміка реальних газів. Рівняння стану газу і межі їх застосування. Залежності ентальпії, ентропії, внутрішньої енергії і теплоємності від тиску. Взаємозв’язок Ср та СV реальних газів. Дроселювання та ізотропне розширення газів і пари. Розрахунок термодинамічних функцій реальних газів, інтегрування диференційних рівнянь.

Хімічна кінетика у ТНР

Ексергетичний аналіз у технології неорганічних речовин. Теоретичні основи ексергетичного методу термодинамічного аналізу. Ексергетичний баланс і ексергетичний ККД хіміко-технологічних процесів. Розрахунок термічної ексергії.

Кінетика гомогенних реакцій. Гомогенні і гетерогенні реакції. Кінетика гомогенних реакцій у замкнутих хімічних елементах ХТС. Кінетика ланцюгових реакцій. Кінетика гомогенних реакцій у розчинах. Кінетика гетерогенних некаталітичних хіміко-технологічних процесів. Дифузійна стадія гетерогенних процесів. Кінетика хемосорбційних процесів. Кінетика некаталітичних процесів за участю твердих речовин.

Гетерогенно-каталітичні процеси

Каталіз і прогрес в технології неорганічних речовин. Класифікація каталітичних процесів. Основні положення теорії гетерогенного каталізу. Стадії та області перебігу гетерогенно-каталітичної реакції. Приклади кінетичних розрахунків гетерогенно-каталітичних процесів технології неорганічних речовин.


Література

1. Теорія процесів виробництв неорганічних речовин / І.М. Астрелін, А.К. Запольський, В.І. Супрунчук, Г.Н. Прокоф’єва ; за ред. А.К. Запольського. – К.: Вища шк., 1992. – 399 с.

2. Мельников Б.І. Технологія тонкого неорганічного синтезу : навч. посіб. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.

Теоретичні основи хімії та технології води


Вода, її роль в житті на Землі та використання води

в побуті та промисловості

Промислово-господарська потреба у воді за сучасних умов. Основи природоохоронного законодавства. Класифікація вод за об’єктами її використання. Умови утворення стічних вод та їх класифікація. Принципи каналізування стічних вод. Категорії водоймищ. ГДК забруднювачів у водоймах. Схеми очисних споруд.

Природні та стічні води – багатокомпонентні системи

Характеристика природних і стічних вод як багатокомпонентних систем. Будова молекули води. Фізичні властивості води. Аномальні властивості води. Класифікація домішок за фазово-дисперсним станом. Показники якості води. Характеристика органолептичних та санітарно-хімічних показників якості води. Мінералогічний склад води. Гіпотетичний сольовий склад води.

Методи водопідготовлення, механічні методи очищення води від домішок

Загальна характеристика методів видалення з води домішок. Класифікація методів видалення домішок за Л. Кульським. Принципи вибору методів оброблення води та їх порівняльна техніко-економічна характеристика. Механічні методи видалення з води грубодисперсних завислих речовин. Теоретичні основи процесів відстоювання води. Видалення з води завислих речовин фільтруванням. Типи фільтрів у процесах водопідготовлення. Зернисте завантаження фільтрів. Флотація водних суспензій та емульсій. Електрофлотація.

Коагуляція домішок води

Видалення з води дисперсних колоїдних домішок. Фізико-хімічні основи коагуляції. Будова і властивості частинок і систем. Коагулянти і флокулянти, які використовують у процесах водопідготовлення.

Знезараження води

Окиснювальні методи знезараження води. Олігодинамія. Фізичні методи знезараження води.

Сорбційні методи очищення води

Видалення з води домішок твердими сорбентами. Межі використання сорбційних методів. Динаміка процесу адсорбції. Характеристика сорбентів, які використовують у процесах водопідготовлення.

Біохімічні методи очищення води

Суть біохімічного очищення води та межі його застосування. Активний мул і біоплівка. Вимоги до вод, які поступають на біохімічне очищення. Основні споруди біохімічного очищення у природних та штучних умовах. Основні складові частини схем біохімічного оброблення води. Методи перероблення та утилізації осадів .

Твердість води та методи її зм’якшення

Вимоги щодо твердості води, яку використовують в промисловості та гідроенергетиці. Методи зм’якшення води. Основні реагенти для зм’якшення води. Вибір економічно доцільного методу зм’якшення води. Теоретичні основи та технологія зм’якшення води за допомогою іонного обміну. Регенерація іонітів.

Опріснення та знесолення води. Стабільність води

Суть опріснення та знесолення води. Характеристика та області використання методів: дистиляції, виморожуванням, гіперфільтрації, газогідратного та електрохімічних методів. Мембранні методи. Вуглекислотна рівновага. Стабілізація води. Методи стабілізації води.


Література

1. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.: Вища шк., 2005. – 671 с.

2. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / А.К. Запольський, Н.А. Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін та ін. – К.: Лібра, 2000. – 552 с.


Хімічна технологія основних солей та мінеральних добрив


Значення мінеральних добрив, їх властивості та сировина для виробництва

Агротехнічне значення мінеральних добрив. Класифікація мінеральних добрив. Сировина для виробництва мінеральних добрив в Україні і світі. Фізичні властивості мінеральних добрив.

Основні процеси та апарати технологій мінеральних добрив

Процеси дроблення, випалювання, сушіння. Процеси розчинення та кристалізації. Процеси розділення суспензій, концентрування розчинів і суспензій. Процеси гранулювання.

Фосфорні добрива

Виробництво фосфору, термічної фосфатної кислоти, фосфоритного борошна. Виробництво простого та подвійного суперфосфату, екстракційної фосфатної кислоти. Технології виробництва подвійного суперфосфату. Утилізація фторидних газів. Виробництво преципітату, знефторених фосфатів.

Азотні добрива

Виробництво нітрату амонію: фізико-хімічні основи процесу, технологічна схема агрегата АС-72М (АС-67, АС-72). Рідкі азотні добрива.

Калійні добрива

Виробництво хлориду калію. Переробка полімінеральних калійних руд Прикарпаття. Виробництво сульфату калію та калімагнезії. Конверсійні методи одержання сульфату калію. Виробництво калійних добрив за кордоном.

Комплексні мінеральні добрива. Мікродобрива

Виробництво мікродобрив. Виробництво нітрату калію. Виробництво фосфатів амонію. Виробництво нітроамофосфатів. Виробництво нітрофосок. Рідкі комплексні добрива. Виробництво змішаних добрив.

Значення, принципи розташування та інтенсифікація
виробництв мінеральних солей


Значення, основні сфери застосування мінеральних солей. Природна сировинна база для промисловості солей, способи добування сировини, їх порівняльна характеристика. Основні напрямки технічного прогресу у виробництвах мінеральних солей. Фізико-хімічні властивості солей.

Діаграми рівноваги сольових систем – теоретична основа для передбачення технологічних показників перебігу процесів та напрямків їх вдосконалення

Фази, компоненти і ступені свободи сольових систем. Правило фаз Гіббса. Принципи відповідності і безперервності в графічному зображенні діаграм рівноваги сольових систем. Правила з’єднувальної прямої та важеля. Діаграми розчинності двокомпонентних систем без утворення і з утворенням кристалогідратів. Просторова політермічна діаграма трикомпонентної системи. Використання трикутників Гіббса і Розебума для визначення складу трикомпонентної системи. Зображення ізотермічної діаграми трикомпонентної системи і розрахунки випарювання води і кристалізації солей з використанням цієї діаграми. Діаграми розчинності трикомпонентних систем з утворенням кристалогідратів, конгруентно та інконгруентно розчинних подвійних солей. Зображення діаграм розчинності трикомпонентних систем у прямокутній системі координат та розрахунки за допомогою цих діаграм. Діаграми розчинності чотирикомпонентної водної взаємної системи і розрахунки кристалізації солей у цій системі.

Солі фосфору

Поліфосфати, їх властивості і застосування. Виробництва натрію триполіфосфату. Технології харчових і кормових фосфатів – кальцію дигідрогенфосфату і кальцію фосфату.

Солі сірки

Застосування і сировина для виробництва натрію сульфату. Теоретичні основи одержання мірабіліту з природних розчинів. Одержання безводного натрію сульфату плавленням і сушінням мірабіліту, випарюванням розчинів та висолюванням з розчинів. Застосування сульфітних солей і сировина для їх виробництва. Виробництво натрію сульфіту з сірки (IV) оксиду і натрію карбонату. Одержання натрію сульфіту як відходу виробництва фенолу. Відновлення натрію сульфату твердими і газоподібними відновниками. Технологічна схема виробництва натрію сульфіду відновленням натрію сульфату воднем.

Солі міді

Застосування і способи виробництва мідного купоросу. Технологія мідного купоросу з мідного брухту. Одержання мідного купоросу електролізом. Виробництво гідроксокупруму (ІІ) карбонату (малахіту) з розчинів купруму(ІІ) нітрату та кальцинованої соди.

Сполуки фтору

Технологія двоступеневої абсорбції відхідних фторвмісних газів з одержанням фторсилікатної кислоти. Застосування і технологія натрію фторсилікату. Виробництво фтороводню і фторидної (плавикової) кислоти з плавикового шпату.

Сполуки хлору

Властивості, застосування кальцію хлориду, сировина для його одержання. Технологія виробництва кальцію хлориду з рідких відходів содового виробництва. Технологічна схема виробництва безводного кальцію хлориду з вапняку і хлоридної кислоти. Застосування і способи одержання барію хлориду. Технологічна схема виробництва барію хлориду хлоридкальцієвим способом. Властивості і застосування алюмінію хлориду. Технології алюмінію хлориду високотемпературним хлоруванням алюмінієвмісних матеріалів (глинозему, бокситу, каоліну). Застосування і властивості хлороводню і хлоридної кислоти. Технологічні схеми виробництва хлоридної кислоти абсорбцією водню хлориду з охолодженням та адіабатичною абсорбцією.


Солі хрому

Застосування і сировина для одержання сполук хрому. Фізико-хімічні основи процесу окисного випалювання хроміту. Технологічна схема та обладнання, що використовується для одержання натрію хромату та перетворення його в натрію дихромат. Технологія калію дихромату.


Література

1. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. – Л.: Химия, 1989. – 352 с.

2. Теорія процесів виробництв неорганічних речовин / І.М. Астрелін, А.К. Запольський, В.І. Супрунчук, Г.Н. Прокоф’єва ; за ред. А.К. Запольського. – К.: Вища шк., 1992. – 399 с.

3. Химическая технология неорганических веществ : учеб. пособие в 2 кн. / Под ред. проф. Т.Г. Ахметова. – М.: Высш. шк., 2002. – Кн. 1. – 688 с.; Кн. 2. – 533 с.


Хімічна технологія зв’язаного азоту


Одержання азоту і водню

Методи фіксації азоту з повітря. Методи одержання низьких та наднизьких температур. Теоретичні основи процесу та технологія виділення з повітря кисню, азоту та інертних газів. Методи одержання водню в промисловості. Одержання водню фізичним та хімічними способами. Газифікація палива. Конверсія метану. Конверсія СО.

Синтез аміаку

Фізико-хімічні властивості аміаку. Статика синтезу аміаку. Кінетика процесу каталітичного синтезу аміаку. Конструкція основного обладнання синтезу аміаку. Технологічні схеми синтезу аміаку(за середнього та високого тиску).

Синтез метанолу і інших продуктів органічного синтезу

Фізико-хімічні основи синтезу метанолу з водню і СО. Синтез метанолу за низького тиску. Синтез вищих спиртів.

Виробництво нітратної кислоти

Фізико-хімічні основи виробництва нітратної кислоти. Виробництво слабкої нітратної кислоти за атмосферного і підвищеного тисків та комбінованим способом. Методи очищення викидних газів від оксидів азоту. Фізико-хімічні основи одержання нітратної кислоти прямим синтезом.

Виробництво карбаміду

Карбамід, його фізико-хімічні властивості. Фізико-хімічні основи процесу синтезу карбаміду.


Література

1. Методи розрахунків у технології неорганічних виробництв : підруч. / О.Я. Лобойко, Л.Л. Товажнянський, І.О. Слабун та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. Ч.1 : Зв’язаний азот. – 512 с.

2. Технологія аміаку : навч. посіб. / М.А. Янковський І.М., Демиденко та ін. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2004. –300 с.

3. Технологія неорганічних речовин : навч. посіб. / М.Д. Волошин, А.Б. Шестозуб, Я.М. Черненко, Л.О. Зеленська. – Ч. 1 : Технологія газів. – Дніпропетровськ, 2009. – 311 с.


Хімічна технологія сірки та сульфатної кислоти


Властивості сірки та її сполук. Сірковмісна сировина

Області застосування сірки та її сполук. Основні фізичні, кристалохімічні та хімічні властивості сірки та її сполук. Товарні та спеціальні види сірки, їх порівняльна характеристика. Самородні сірчані руди, їх характеристика. Сировина хімічно зв’язаної сірки.

Технологія сірки

Методи переробки природних сірчаних руд. Геотехнологічні методи. Методи прямого вилучення сірки. Комбіновані методи вилучення сірки. Технологія попутної сірки. Виробництво сірки із природних сірководеньвмісних газів. Виробництво сірки з інших видів сировини. Технологія очищення сірки від мінеральних домішок. Технологія очищення сірки від органічних домішок. Виробництво спеціальних видів сірки. Виробництво гранульованої сірки. Виробництво меленої сірки.

Технологія сульфатної кислоти

Товарні сорти сульфатної кислоти. Сировина для одержання сульфатної кислоти. Спалювання сірковмісної сировини. Спалювання колчедану, сірки та сірководню. Очищення та осушення газу обпалу. Окиснення сірки (IV) до сірки (VI) оксиду. Абсорбція сірки (VI) оксиду з одержанням сульфатної кислоти. Особливості одержання сульфатної кислоти на базі сірки та сірководню. Основні шляхи удосконалення контактного методу. Одержання сульфатної кислоти із нетрадиційної сировини


Література

1. Яворський В. Технологія сірки і сульфатної кислоти : підруч. – Львів: в-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 404 с.

2. Кожухар В.Я., Шамшурін В.О., Попова І.М. Сірчана кислота. – Одеса: Екологія, 2005. – 192 c.


Хімічна технологія соди, лугів і глинозему


Виробництво кальцинованої соди

Кальцинована і каустична сода, їх значення для народного господарства. Стадія очищення «сирого розсолу». Відділення абсорбції аміаку. Відділення карбонізації амонізованого розсолу. Фільтрація суспензії гідрокарбонату натрію. Відділення кальцинації «сирого гідрокарбонату натрію». Відділення дистиляції «фільтрової рідини» та «слабких рідин». Відділення одержання вуглекислого газу. Одержання вапняного молока.

Виробництво каустичної соди

Електрохімічні способи виробництва каустичної соди. Одержання «рідкої каустичної соди».


Література

1. Зайцев І.Д., Ткач Г.А., Стоев Н.Д. Производство соды. – М.: Химия, 1986. 0150 280 с.

2. Крашенинников С.А. Технология соды. – М.: Химия, 1988. – 303 с.


Устаткування галузі й основи проектування


Устаткування заводів неорганічних речовин

Класифікація та вимоги до устаткування. Нормативно-технічна документація. Технологічний, тепловий, гідравлічний, енергетичний і механічний розрахунки апаратів. Монтаж і ремонт устаткування заводів хімічної промисловості

Матеріали для хімічних апаратів

Матеріали і сплави для хімічного машинобудування. Корозія, способи захисту металів та сплавів від корозії. Маркування металів і сплавів. Металеві і неметалеві конструкційні матеріали. Ізоляційні і футерувальні матеріали. Розрахунок товщини ізоляції.

Розрахунок основних деталей хімічної апаратури на міцність

Розрахунок тонкостінних циліндричних оболонок на внутрішній і зовнішній тиск. Еліптичні, півкульові, плоскі і конічні днища (кришки). Розрахунок на внутрішній і зовнішній тиск. Способи приєднання їх до корпуса. Основні типи фланців і фланцевих з'єднань. Опори вертикальних і горизонтальних апаратів. Розрахунок корпусів апаратів на вітрове навантаження. Апаратура високого тиску. Розрахунок основних деталей апаратів високого тиску на міцність.

Основні апарати хімічних виробництв

Апарати з перемішуючими пристроями. Колонні апарати. Машини для подрібнення і класифікації матеріалів. Апарати для розділення рідких і газових неоднорідних систем. Розчинники і кристалізатори. Гранулятори і змішувачі твердих матеріалів. Насоси, компресори і вентилятори. Транспорт та зберігання газів, рідин і твердих матеріалів. Спеціальне устаткування.

Основи промислового проектування

Визначення техніко-економічної доцільності створення нового або реконструкції діючого підприємства. Основні принципи розміщення підприємств хімічної промисловості. Техніко-економічне обґрунтування доцільності реконструкції діючого або будівництва нового хімічного підприємства. Вибір місця для будівництва промислового підприємства. Завдання на проектування промислових підприємств. Склад технічного проекту.


Література

1. Волошин М.Д. Устаткування галузі і основи проектування : підруч. / М.Д. Волошин, А.Б. Шестозуб, В.М. Гуляєв. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2004. – 371 с.

2. Тетеревков А.И., Печковский В.В. Оборудование заводов неорганических веществ и основы проектирования. – Минск: Вышейшая шк., 1981. – 335 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин»
Матеріальний баланс простих І складних хімічних реакцій. Безрозмірні характеристики матеріального балансу реакцій
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук»
Полімеризація з розкриттям циклів. Ступінчата (міграційна) полімеризація. Полімеризація елементоорганічних І неорганічних мономерів....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів»
Поліконденсація: мономери, лінійна І тривимірна, рівноважна І нерівноважна. Хімічні реакції перетворень полімерів: полімераналогічні,...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
Загальні відомості про нафту. Розвідка нафти. Видобуток нафти. Класифікація нафт. Процеси, за допомогою яких здійснюється переробка...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»
ДО. Основні поняття до: операція, оперувальна сторона, стратегія, стан, діючі фактори операції, критерії ефективності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Технологія і обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія і обладнання виробництва кераміки та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи