Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля icon

Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля
НазваІсторія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля
Сторінка1/2
Дата14.09.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ
І МІСТОБУДУВАННЯТестовий контроль знань

ДО І МОДУЛЯ


для студентів усіх спеціальностей

базового напряму 06.01.02 “Архітектура”


Частина І

(третій семестр)


Затвердженно

на засіданні кафедри

дизайну та основ архітектури.

Протокол № 1 від 30.08.2008 р.


Львів – 2008

Історія архітектури і містобудування: Тестовий контроль знань до І модуля для студентів усіх спеціальностей базового напряму 06.01.02 “Архітектура”. Частина І (третій семестр) / Укл.: Т.М. Клименюк. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. –
36 с.


Укладач Клименюк Т.М., канд. арх., доц.


Відповідальний за випуск Черкес Б.С., д-р арх., проф.


Рецензенти Дида І.А., канд. арх., доц.,

Ковальчук Х.І., канд. арх., доц.


^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ
І МІСТОБУДУВАННЯ


Метою викладання дисципліни “Історія архітектури і містобудування” є: вивчити основні етапи розвитку архітектури народів світу відповідно до зміни суспільно-економічних формацій, а також навчити студента розуміти закономірності розвитку функції і форми, соціальної ролі архітектури як засобів матеріальної і духовної організації життя суспільства.

Завданням дисципліни є: навчити студента розуміти вплив соціально-політичної і ідеологічної ситуації, що панує в певній економічній формації на розвиток архітектури; вивчення студентами відомостей про розвиток будівельної техніки і конструктивних рішень, а також особливостей архітектурно-планувальних і містобудівних прийомів основних архітектурних пам’яток та їх комплексів, поселень, міст; опанування студентами професійної термінології.

Вивчення матеріалу розділів проводиться у такій послідовності:

 • загальна характеристика регіону, що розглядається, його природно-кліматичні особливості, будівельні матеріали, конструктивні рішення, форми та декорування характерних будівель;

 • розгляд найхарактерніших споруд, комплексів як прикладів архітектури певного історичного періоду в даному регіоні з детальним аналізом архітектурно-художнього і конструктивного вирішення, творчого методу автора;

 • узагальнені висновки за цим розділом.

Після вивчення кожної теми студентам пропонується виконати графічні роботи. Для глибшого вивчення матеріалу деякі теми пропонуються для самостійного вивчення, для самоперевірки пропонується контрольні запитання.

Автор для контролю знань студентів наводить тестові завдання і рекомендує навчальну літературу.

Отриманий в результаті вивчення курсу обсяг знань дасть змогу студентам професійно орієнтуватися в забудові історичних міст і селищ.

Впродовж навчального процесу викладач пропонує проведення тематич­них екскурсій, під час яких здійснюють порівняльні аналізи місцевих пам’яток архітектури певного періоду з відповідними світовими зразками.

Лише засвоївши все прогресивне і найкраще, що створено людством, і спираючись на власні національні традиції, українські студенти зможуть зробити свій вагомий внесок у розвиток загальносвітової архітектури.

^ РОБОЧА ПРОГРАМА

З КУРСУ “Історія архітектури і містобудування”
для спеціальності 06.01.02 “Архітектура”

РІВЕНЬ – БАКАЛАВР АРХІТЕКТУРИ

Курс: ІІ. Семестр: ІІІ. Лекцій 30 год. Практичних занять немає. Самостійна робота 32 год. Модульний контроль з екзаменом – 10 год. Разом годин 72. Екзамен ІІІ семестр.

№ з/п

Назви розділів, тем до І модульного контролю

Годи-ни

ІІІ семестр1

^ РОЗДІЛ 1. ЗАРОДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
У ДОБУ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА


Вступна лекція. Основні поняття про архітектуру. Природа та специфіка архітектури. Архітектура як єдність утилітарних, конструктивно-технічних та ідейно-художніх завдань. Будівель­на діяльність первісної людини. Формування тектонічних систем та історична послідовність розвитку архітектури.22–3

^ РОЗДІЛ ІІ. АРХІТЕКТУРА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

1. АРХІТЕКТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Основні періоди історії культури Єгипту: Стародавнє, Середнє і Нове царства. Будівельні матеріали і техніка. Історичний розвиток основних типів монументальних споруд. Мастаба, піраміди, типи храмових споруд та їх ансамблі. Історичний розвиток архітектурних форм і зародження ордерної системи в стояково-балкових конструкціях. Синтез мистецтв і архітектури. Єгипетський житловий будинок. Містобудування Єгипту.44–5

^ 2. АРХІТЕКТУРА НАРОДІВ МЕЖИРІЧЧЯ
ТА СТАРОДАВНЬОГО ІРАНУ


Основні етапи розвитку художньої і будівельної культури шумеро-ак­кадійського, ассірійського і вавилонського періодів. Будівельні матеріали і конструкції. Розвиток типів житлових і монументальних споруд, зіккурати, палацові і оборонні споруди. Особливості рельєфів і скульп­тури, застосування поліхромної поливної кераміки в опорядженні споруд.

Матеріальна, духовна і художня культура Ірану епохи Ахеменідів. Будівельні матеріали і конструктивні системи меморіальних і палацових споруд. Палацовий ансамбль Персеполя і проблеми синтезу мистецтв і архітектури. Розвиток нових типів арочно-склепінчатих і купольних кон­струкцій в епоху Сассанідів. Палацові споруди в Фірузабаді і Ктесіфоні.4

Продовження


з/п

Назви розділів, тем до І модульного контролю

Годи-ни6–8

^ 3. АРХІТЕКТУРА СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Особливості архітектури егейського світу та Критської морської держави. Палацовий комплекс в Кноссі. Архітектура мікенського пеіоду на Пелопонезі та видатні пам’ятки Мікен і Тірінфа. Роль егейської культури для розвитку культури стародавньої Греції. Основні етапи розвитку грецької будівельної культури: архаїчний, класичний та елліністичний періоди, їх характеристика. Заро­дження основних типів житлової, громадської і монументальної архітектури та еволюція їх об’ємно-просторових і конструктивних вирішень в архаїчний період. Утворення і розвиток ордерних систем та проблеми синтезу скульптури й архітектури в грецьких монументальних спорудах. Розквіт грецької архітектури в класичний період і видатні пам’ятки громадських та сакральних споруд. Ансамбль Акрополя в Афінах, Парфенон. Грецький театр. Грецька архітектура елліністичного періоду як вияв злиття грецьких традицій з традиціями мистецтва народів Близького Сходу. Містобудування Греції.6
Разом за 8 лекцій ІІІ семестру

16^ Самостійна робота

Мета завдання: закріпити лекційний матеріал. Навчитися працювати з додатковою літературою, зарисовувати пам‘ятки архітектури, їх декор, конструктивне рішення, а також відтворювати об’ємне зображення споруди за ортогональними проекціями.

^ Мета виконання роботи: навчатися аналізувати особливості архітектурно-планувальних і містобудівних прийомів основних архітектурних пам’яток. За заданою темою вибирають плани і фасади споруди і, використовуючи знання з проекційного креслення, рисунка будують її аксонометрію.

Завдання виконують в конспекті і на аркуші паперу формату А-4 олівцем з подальшим обведенням тушшю. Зображення оздоблюють антуражем і стафажем ретроспективного характеру.

з/п

Зміст роботи

Годи-ни

ІІІ семестр

1

Закріплення лекційного матеріалу, зарисовки до розділу І: Зародження будівельного мистецтва у добу первісного суспільства.

1

2

Практичне завдання 1. Еволюція жител у первісну добу.

1

3

Закріплення лекційного матеріалу, зарисовки до розділу ІІ.1. Архітек­тура Стародавнього Єгипту.

1

4

Практичне завдання 2. Архітектура Стародавнього Єгипту. Типи храмових споруд та їх ортогональні зображення.

1

5

Закріплення лекційного матеріалу, зарисовки до розділу ІІ. 2. Архітектура народів Межиріччя та Стародавнього Ірану.

1

6

Практичне завдання 3. Архітектура народів Межиріччя та Старо­давнього Ірану. Типи житлових і культових споруд та їх ортогональні зображення.

1

7

Закріплення лекційного матеріалу, зарисовки до розділу ІІ. 3. Архітектура Стародавньої Греції.

1

8

Практичне завдання 4. Архітектура Стародавньої Греції. Архаїчний період. Основні типи ордерних систем і їх застосування.

1

9

Практичне завдання 5. Архітектура Стародавньої Греції. Класичний період. Основні типи храмових споруд та їх ортогональні зображення.

1

10

Практичне завдання 6. Архітектура Стародавньої Греції. Елліністичний період. Основні типи житлових споруд та їх ортогональні зображення.

1Продовженняз/п

Зміст роботи

Годи-ни

11

Графічна робота 1. Композиційний аналіз пам’ятки архітектури

Мета завдання: ознайомитись з різними архітектурними стилями на прикладах пам’яток архітектури. Набути навичок для самостійного композиційного аналізу пам’ятки архітектури.

Завдання виконується у вигляді таблиці на ватмані формату А-2. Кожний студент самостійно вибирає об’єкт дослідження. На першій стадії збирають матеріал за літературними та іконографічними джерелами. На другій стадії здійснюють композиційний аналіз проекту. На третій стадії зібраний матеріал: історична довідка, ситуаційний план, фото, рисунок, ортогональні креслення, перспективні чи аксоно­метричні зображення компонуються на аркуші і виконуються в довільній графічній техніці.

6
Разом за 11 самостійних занять ІІІ семестру

16^ Навчально-методичні матеріали:


1. Клименюк Т.М., Ремешило-Рибчинська О.І., Петришин Г.П., Дида І.А., Щербаков І.Л. Історія архітектури та містобудування: Конспект лекцій для підготовки до державного іспиту на здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра архітектури для студентів усіх спеціальностей базового напряму 6.1201 “Архітектура”. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – 108 с.

2. Клименюк Т., Мацкевий Л., Ковальчук Х. Історія архітектури і містобудування. Зошит 1. Зародження будівельного мистецтва у добу первісного суспільства. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2001. – 26 с.

3. Клименюк Т.М., Проскуряков В.І., Ковальчук Х.І. Ілюстрований словник архітектурних термінів. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – 76 с.

4. Тимофієнко В.І. Історія архітектури Стародавнього світу: Підручник для вузів. – К.: Наук. думка, 2006. – 512 с.

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 1. Вик. ст. гр. АР-______________________


В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді:


 1. Питання: Назвіть період пізнього палеоліту (5 балів):

а) І–ІV ст. до н. е.;

б) І–ІІ тис. до н. е.;

в) 40–10 тис. до н. е.

 1. Питання: Назвіть тип мегалітичної споруди на рис. 1 (5 балів):

а) курган;

б) менгір;

в) дольмен.

 1. ^ Закінчити фразу: Дольменами називаються... (5 балів):

а) вертикально поставлені величезні за розмірами камені;

б) композиція з двох і більше вертикально поставлених каменів, пере­критих горизонтальною кам’яною плитою, прототип стояково-балкової системи;

в) кам’яні плити чи стовпи, розташовані по колу;

 1. ^ Питання: Дайте визначення поняттюантаблемент(5 балів):

а) верхня горизонтальна частина архітектурного ордера, що підтримується колонами;

б) нижня несуча балка;

в) верхня частина фасаду у вигляді трикутника.

 1. ^ Питання: Що зображено на рис. 2? (5 балів):

а) кромлех;

б) інтер’єр Великої ападани у Персеполі;

в) палац Саргона ІІ у Дур-Шаррукіні.

6. Питання: До якого типу храмів належить храм Ментухотепа І в Дейр ель Бахрі? (5 балів):

а) окремо поставлений храм;

б) напівскельний храм;

в) скельний храм.

7. Питання: Назвіть тип грецького храму на рис. 3 (5 балів):

а) простиль;

б) периптер;

в) моноптер.
Рис. 1Рис. 2Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 2. Вик. ст. гр. АР-_______________________


^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді: 1. Питання: Назвіть період мезоліту (5 балів):

а) ХІІ–ІХ тис. до н. е.;

б) І–ІV ст. до н. е.;

в) І–ІІ тис. до н. е.

 1. Питання: Назвіть тип мегалітичної споруди на рис. 1 (5 балів):

а) дольмен;

б) скельний храм;

в) кромлех.

 1. ^ Закінчити фразу: Менгірами називаються... (5 балів):

а) вертикально поставлені величезні за розмірами камені;

б) прямокутне у плані місце поклоніння чи церемоній;

в) кам’яні плити чи стовпи, розташовані по колу.

 1. ^ Дайте визначення поняттю:архітрав(5 балів):

а) нижня несуча балка;

б) нижня опорна частина колони;

в) верхня частина фасаду у вигляді трикутника.

5. Питання: Що зображено на рис. 2? (5 балів):

а) курган;

б) менгір;

в) мастаба.

6. Питання: До якого типу храмів належить храм Хонсу в Корнаку (5 балів):

а) окремо поставлений храм;

б) напівскельний храм;

в) скельний храм.

7. Питання: Назвіть, який грецький ордер зображено на рис. 3 (5 балів):

а) коринфський;

б) доричний;

в) іонічний.
Рис. 1Рис. 2Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 3. Вик. ст. гр. АР-_________________________


^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді: 1. Питання: Назвіть період неоліту (5 балів):

а) ХІІ–ІХ тис. до н. е.;

б) І–ІV ст. до н. е.;

в) VІІІ–VІІ тис. до н. е.

 1. Питання: Назвіть тип споруди, зображеної на рис. 1 (5 балів):

а) житлова;

б) храмова;

в) поховальна.

^ 3. Закінчити фразу: Фриз доричного ордера складається з… (5 балів):

а) елементів, що чергуються – тригліфів і метоп, часто прикрашених рельєфами чи розписом;

б) іонік та гуттів;

в) фасций та мутул.

^ 4. Дайте визначення поняттюкарниз(5 балів):

а) верхня частина класичного антаблемента;

б) головна балка, нижня частина антаблемента;

в) верхня плита капітелі колони.

5. Питання: Що зображено на рис. 2? (5 балів):

а) етруський храм;

б) єгипетський храм;

в) святилище.

 1. ^ Питання: Назвіть архітекторів храму Парфенон (5 балів):

а) Мнесикл і Перикл;

б) Іктин і Каллікрат;

в) Фідій і Імхотеп.

 1. Питання: Назвіть тип грецького храму на рис. 3 (5 балів):

а) амфіпростиль;

б) периптер;

в) антовий.

Рис. 1Рис. 2Риc. 3


Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури і містобудування”. Варіант 4. Вик. ст. гр. АР-___________________________

^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді: 1. Питання: Назвіть період бронзового віку (5 балів):

а) ХІІ–ІХ тис. до н. е.;

б) ІV – початок І тис. до н. е.;

в) І–ІІ ст. до н. е.

 1. Питання: Як називалась площа у Стародавньої Греції для проведення народних зібрань (рис. 1) (5 балів):

а) агора;

б) акрополь;

в) стоа.

 1. ^ Питання: Яка мегалітична споруда називається дольменом? (5 балів):

а) вертикально поставлені оброблені чи необроблені камені;

б) кам’яні плити чи стовпи, розташовані по колу;

в) композиція з двох і більше вертикально поставлених каменів перекритих горизонтальною кам’яною плитою, прототип стояково-балкової системи.

4. Питання: Що зображено на рис. 2? (5 балів):

а) триліт;

б) капітель доричного ордера;

в) капітель іонічного ордера.

5. Питання: З яких елементів, що чергуються, складається фриз доричного ордера? (5 балів):

а) іонік та гуттів;

б) фасцій та мутул;

в) тригліфів та метоп.

6. Питання: Назвіть тип грецького храму, прямокутного у плані, оточеного двома рядами колон (5 балів):

а) диптер;

б) периптер;

в) амфіпростиль.

7. Питання: Назвіть тип грецького храму на рис. 3 (5 балів):

а) простиль;

б) псевдопериптер;

в) в антах.Рис. 1Рис. 2Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 5. Вик. ст. гр. АР-_________________________


^ В
(прізвище)
ибиріть варіант правильної відповіді: 1. Питання: Назвіть період Нового царства Стародавнього Єгипту (5 балів):

а) 3000–2400 рр. до н. е.;

б) 2100–1700 рр. до н. е.;

в) 1584–1071 рр. до н. е.

 1. ^ Питання: Як називалась громадська споруда часів давньогрецької класики у вигляді галереї з одним чи кількома рядами колон перед стіною? (рис. 1) (5 балів):

а) агора;

б) стоа;

в) пропілеї.

3. Питання: Які споруди називаються мегалітами? (5 балів):

а) кургани;

б) первісні споруди, виконані з величезних необроблених або грубо прите­са­них кам’яних брил без вживання будівельного розчину;

в) обеліски.

4. Питання: З яких елементів, що чергуються, складається фриз доричного ордера? (5 балів):

а) іонік та гуттів;

б) фасцій та мутул;

в) тригліфів та метоп.

5. Питання: Що зображено на рис. 2? (5 балів):

а) повздовжній розріз, план, поперечний перспективний переріз храму Зевса в Олімпії;

б) боковий фасад, план, розріз по гіпостильному залу храму Парфенон;

в) переріз, план, перспектива будинку,присвяченому царю Аспусу в Пантікопеї.

6. Питання: Назвіть, яка піраміда стала наступним етапом в розвитку пірамід після піраміди Джоссера в Саккара (5 балів):

а) піраміда Хеопса;

б) піраміда Снофру в Медумі;

в) піраміда Снофру в Дашурі;

7. Питання: Назвіть тип грецького храму на рис. 3 (5 балів):

а) простиль;

б) периптер;

в) псевдодиптер.Рис. 1Рис. 2Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 6. Вик. ст. гр. АР-_________________________


^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді: 1. Питання: Назвіть період Середнього царства Стародавнього Єгипту (5 балів):

а) 3000–2400 рр. до н. е.;

б) 2100–1700 рр. до н. е.;

в) 1584–1071 рр. до н. е.

^ 2. Питання: Як називається укріплена частина давньогрецького міста, зазвичай розміщена на узвишші – релігійний і культурно-громадський центр? (рис. 1)
(5 балів):


а) акрополь;

б) піргос;

в) агора.

3. Питання: Назвіть, яка піраміда стала наступним етапом в розвитку пірамід після піраміди Джоссера в Саккара (5 балів):

а) піраміда Хеопса;

б) піраміда Снофру в Медумі;

в) піраміда Снофру в Дашурі;


4. Питання: З яких елементів, що чергуються, складається фриз доричного ордера? (5 балів):

а) іонік та гуттів;

б) фасцій та мутул;

в) тригліфів та метоп.

5. Питання: Як називається найпростіший тип грецького храму, прямокутного в плані, з двома колонами між виступаючими торцями стін? (5 балів):

а) диптер;

б) периптер;

в) в антах.

6. Питання: Що зображено на рис. 2? (5 балів):

а) капітель іонічного ордера;

б) капітель коринфського ордера;

в) капітель доричного ордера.

7. Питання: Назвіть тип грецького храму на рис. 3 (5 балів):

а) простиль;

б) периптер;

в) диптер.Рис. 1Рис. 2Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 7. Вик. ст. гр. АР-__________________________


^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді:1. Питання: Назвіть період Пізнього Єгипту (5 балів):

а) 3000–2400 рр. до н. е.;

б) 1071–332 рр. до н. е.;

в) 1584–1071 рр. до н. е.

 1. ^ Питання: Як називається підпора антаблементу у вигляді скульптурного зобра­ження жіночої фігури? (рис. 1) (5 балів):

а) каріатида;

б) статуя;

в) кора.

3. Питання: Назвіть елементи ордера, які об’єднує антаблемент (5 балів):

а) архітрав, фриз, карниз;

б) карниз, колона, капітель;

в) фронтон, абака, ехін.

^ 4. Питання: Назвіть тип грецького храму, прямокутний в плані, з колонними портиками на торцевих фасадах і гладенькими поздовжніми стінами з квадрів (5 балів):

а) амфіпростиль;

б) адітон;

в) птерон.

5. Питання: Що зображено на рис. 2? (5 балів):

а) перспектива інтер’єра двору та план адміністративної споруди античних часів, призначена для засідання ради старійшин;

б) боковий фасад, план, булевтерія;

в) перспектива інтер’єра двору та план гімнасій.

6. Питання: Як називаються декоративні сади, розташовані на високопідне­се­них штучних підмурівках? (5 балів):

а) висячі ;

б) партерні;

в) месопотамські.

^ 7. Питання: Назвіть тип грецького храму на рис. 3 (5 балів):

а) простиль;

б) периптер;

в) ападана.Рис. 1Рис. 2Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 8. Вик. ст. гр. АР-_________________________


^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді: 1. Питання: Назвіть елліністичний період Стародавнього Єгипту (5 балів):

а) 332–30 рр. до н. е.;

б) 2100–1700 рр. до н. е.;

в) 1584–1071 рр. до н. е.

2. Питання: Як називається монументальний фасад давньоєгипетського храму у вигляді двох глухих веж, які звужуються догори? (5 балів):

а) портал;

б) пілястр;

в) пілон.

3. Питання: Назвіть споруду на рис. 1 (5 балів):

а) Башта вітрів в Афінах;

б) містерійний храм кабірів на о. Самофракія;

в) базиліка на о. Делос.

4. Питання: До якого типу храмів належить храм Хонсу в Карнаці? (5 балів):

а) окремо поставлений храм;

б) напівскельний храм;

в) скельний храм.

5. Питання: Для чого призначалася агора в Стародавній Греції? (5 балів):

а) засідання ради старійшин;

б) прийому послів і загальних трапез;

в) для народних зібрань;

6. Питання: Назвіть класичні грецькі ордери на рис. 2 (5 балів):

а) доричний, іонічний, коринфський;

б) тосканський, доричний, композитний;

в) протодоричний, іонічний, коринфський.

^ 7. Питання: Назвіть тип грецького храму на рис. 3 (5 балів):

а) простиль;

б) периптер;

в) диптер.
Рис. 1Рис. 2Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 9. Вик. ст. гр. АР-_________________________


^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді: 1. Питання: Назвіть період Стародавнього царства Єгипту (5 балів):

а) 2800–2250 рр. до н. е.;

б) 2100–1700 рр. до н. е.;

в) 1584–1071 рр. до н. е.

 1. Питання: Як називається багатоярусна, ступінчаста храмова башта на платформі в архітектурі народів Месопотамії? (5 балів):

а) зикурат;

б) замок;

в) ступінчаста піраміда.

 1. ^ Питання: Назвіть тип житлового будинку на рис. 1 (5 балів):

а) мегарон;

б) пастадний;

в) біт-хілані.

4. Питання: Що зображено на рис. 2? (5 балів):

а) перспектива, інтер’єр та план адміністративної споруди античних часів, яка призначалась для засідання ради старійшин – булевтерій;

б) перспектива, інтер’єр та план громадської споруди для зібрань народних представників – еклесіастерій;

в) перспектива, інтер’єр та план споруди для фізичних вправ – палестра.

5. Питання: Як називається монументальний фасад давньоєгипетського храму у вигляді двох глухих веж, які звужуються догори? (5 балів):

а) портал;

б) пілястр;

в) пілон.

6. Питання: Назвіть архітекторів, авторів храму Парфенон? (5 балів):

а) Мнесікл і Перікл;

б) Каллікрат і Іктін;

в) Фідій і Піфей.

^ 7. Питання: План якого грецького храму зображено на рис. 3 (5 балів):

а) Артеміди в Ефесі;

б) Ніки Аптерос в афінському Акрополі;

в) Ерехтейон в афінському Акрополі.

Рис. 1Рис. 2
Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 10. Вик. ст. гр. АР-_________________________


^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді: 1. Питання: Назвіть період піднесення Нової Вавилонської імперії (5 балів):

а) 625–538 рр. до н. е.;

б) 1000–605 рр. до н. е.;

в) IV тис. –2300 р. до н.е.

 1. ^ Питання: Назвіть тип споруди на рис. 1 (5 балів):

а) житловий, пастадний будинок;

б) мегарон;

в) перистильний будинок.

3. Питання: Назвіть тип грецького храму, круглого в плані, часто з купольним завершенням (5 балів):

а) толос;

б) октостиль;

в) адітон.

4. Питання: Як називається підземний або влаштований просто неба вузький прохід до поховальної камери, розташованої в кургані? (5 балів):

а) дромос;

б) галерея;

в) меандр.

5. Питання: Що зображено на рис. 2? (5 балів):

а) план театру Діоніса в Афінах;

б) план міста Геркуланум;

в) план булевтерія в Мілеті.

6. Питання: Як називається проміжок між двома колонами, розташованими поруч? (5 балів):

а) інтерколумній;

б) птерон;

в) ентазис.

7. Питання: Як називається місце для здійснення релігійних обрядів, яке вважа­лось місцем перебуванням божества? (рис. 3) (5 балів):

а) простиль;

б) споруда культового призначення;

в) святилище.Рис. 1Рис. 2
Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 11. Вик. ст. гр. АР-________________________


^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді: 1. Питання: Назвіть період Найдавніших монархій Межиріччя (Шумеро-Аккадський період) (5 балів):

а) 625–538 рр. до н. е.;

б) 1000–605 рр. до н. е.;

в) IV тис. –2300 р. до н. е.

 1. ^ Питання: Назвіть тип споруди на рис. 1 (5 балів):

а) житловий будинок з портиком, вирішеним у вигляді пастади;

б) житловий будинок типу мегарон;

в) житловий будинок – домус.

3. Питання: Яка споруда називається зикуратом? (5 балів):

а) витягнута споруда, прямокутна в плані, з вхідною лоджією між баштами, поширена в архітектурі хетів;

б) багатоярусна, ступінчаста храмова башта на платформі в архітектурі народів Месопотамії;

в) надмогильний насип із землі або каміння, конічної форми.

4. Питання: Назвіть тип грецького храму, прямокутного в плані, оточеного з усіх боків одним рядом колон (5 балів):

а) простиль;

б) периптер;

в) диптер.

5. Питання: Що зображено на рис. 2? (5 балів):

а) загальний вигляд, план театру Діоніса в Афінах;

б) загальний вигляд, план міста Геркуланум;

в) загальний вигляд, план театру в Епідаврі.

6. Питання: Як називається плоске дерев’яне покриття на балках або стінах, зроблене у вигляді суцільного настилу? (5 балів):

а) накат;

б) аннезі;

в) оберіг.

7. Питання: Що зображено на рис. 3? (5 балів):

а) розрізи і план гробниці Aтрея в Мікенах;

б) розрізи і план землянки.

в) розрізи і план мастаби.Рис. 1Рис. 2Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 12. Вик. ст. гр. АР-________________________


^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді: 1. Питання: Назвіть період піднесення Вавилонського царства (5 балів):

а) 625–538 рр. до н. е.;

б) 2150–1000 рр. до н. е.;

в) IV тис. –2300 р. до н. е.

 1. Питання: Як називається культова споруда, яка складається з групи кам’яних стовпів, розміщених по колу та перекритих горизонтальними кам’яними плитами. Має ритуальне або астрономічне призначення? (5 балів):

а) кромлех;

б) святилище;

в) стійбище.

 1. ^ Питання: Назвіть тип споруди на рис. 1 (5 балів):

а) євтинтерія;

б) телестерій;

в) храм в антах.

 1. Питання: Як називається пам’ятник на честь померлих або загиблих, встановлений на символічній могилі, в якій не знаходиться праху похованих, характерний для культури Стародавнього Єгипту (5 балів):

а) кенатаф;

б) хорагічний пам’ятник;

в) обеліск.

5. Питання: Назвіть тип грецького храму, прямокутного в плані, оточеного з усіх боків двома рядоми колон (5 балів):

а) простиль;

б) периптер;

в) диптер.

6. Питання: Що зображено на рис. 2? (5 балів):

а) загальний вигляд мавзолею у Галікарнасі;

б) загальний вигляд вівтаря Зевса в Пергамі;

в) загальний вигляд театру в Епідаврі.

7. Питання: Назвіть тип грецького храму на рис. 3 (5 балів):

а) простиль;

б) периптер;

в) толос.Рис. 1Рис. 2Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури і містобудування”. Варіант 13. Вик. ст. гр. АР-__________________________

^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді:1. Питання: Назвіть період час піднесення Ассирійського царства (5 балів):

а) 625–538 рр. до н. е.;

б) 1000–605 рр. до н. е.;

в) IV тис.–2300 р. до н. е.

2. Питання: Що зображено на рис. 1? (5 балів):

а) тромп ступінчастий у вигляді кількох арочок, розташованих одна над однією, відповідно збільшуючись у своїх розмірах;

б) дентикули у вигляді невеликих призматичних виступів;

в) сталактити, які декоративно оформлюють склепіння.

3. Питання: Які споруди називаються мегалітами? (5 балів):

а) кургани;

б) первісні споруди, виконані з величезних необроблених або грубо притесаних кам’яних брил без вживання будівельного розчину;

в) обеліски.

4. Питання: До якого типу храмів належить храм Хонсу в Карнаці? (5 балів):

а) окремо поставлений храм;

б) напівскельний храм;

в) скельний храм.

5. Питання: Як називається верхня частина фасаду трикутної форми, утвореної горизонтальним і двома нахиленими карнизами споруди? (5 балів):

а) айван;

б) фронтон;

в) кесон.

6. Питання: Дайте класифікацію давньогрецького храму за кількістю колон на торцевому фасаді на рис. 2 (5 балів):

а) октостиль;

б) декастиль;

в) додекастиль.

7. Питання: Назвіть тип грецького храму на рис. 3 (5 балів):

а) простиль;

б) периптер;

в) толос.Рис. 1Рис. 2

Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 14. Вик. ст. гр. АР-_________________________


^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді: 1. Питання: Назвіть період піднесення Стародавнього Ірану (5 балів):

а) ІІІ ст. до н. е. – VІІ ст. н. е.;

б) VІ–ІV ст. до н. е.;

в) І–V ст. до н. е.

2. Питання: Дайте класифікацію давньогрецького храму за кількістю колон на торцевому фасаді на рис. 1 (5 балів):

а) октостиль;

б) декастиль;

в) гексастильний периптер.

 1. ^ Питання: Як називається монументальний гранчастий стовп, квадратний чи прямо­кутний в плані, що звужується догори і має пірамідальне завершення? (5 балів):

а) обеліск;

б) менгір;

в) ордер.

4. Питання: Що зображено на рис. 2? (5 балів):

а) конструкція покриття і світлових прорізів гіпостильного залу храму Амона в Карнаці;

б) конструкція покриття ападани в Персеполі;

в) конструкція покриття палацу Саргона ІІ у Дур-Шаррукині.

5. Питання: Які споруди називаються мегалітами? (5 балів):

а) кургани;

б) первісні споруди, виконані з величезних необроблених або грубо притеса­них кам’яних брил без вживання будівельного розчину;

в) обеліски.

6. Питання: Назвіть тип грецького храму, прямокутного в плані, оточеного з усіх боків двома рядами колон (5 балів):

а) простиль;

б) периптер;

в) диптер.

7. Питання: Назвіть систему, за якою було розплановане грецьке місто Мілет (рис. 3) (5 балів):

а) гіпподамова;

б) периптеріальна;

в) лінійнаРис. 1Рис. 2Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 15. Вик. ст. гр. АР-________________________


^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді: 1. Питання: Назвіть час піднесення Стародавньої Персії (5 балів):

а) ІІІ ст. до н. е. – VІІ ст. н. е.;

б) VІ–ІV ст. до н. е.;

в) І–V ст. до н. е.

 1. ^ Питання: Що зображено на рис. 1 (5 балів):

а) Висячі сади Семіраміди у Вавилоні;

б) гіпостильний зал єгипетського храму;

в) галерея.

3. Питання: Які споруди називаються мегалітами? (5 балів):

а) кургани;

б) первісні споруди, виконані з величезних необроблених або грубо притеса­них кам’яних брил без вживання будівельного розчину;

в) обеліски.

4. Питання: Як називається монументальний фасад давньоєгипетського храму у вигляді двох глухих веж, які звужуються до гори? (5 балів):

а) портал;

б) пілястр;

в) пілон.

5. Питання: Назвіть тип грецького храму, прямокутного в плані, оточеного з усіх боків одним рядом колон (5 балів):

а) простиль;

б) периптер;

в) амфіпростиль.

6. Питання: Що зображено на рис. 2? (5 балів):

а) антаблемент класичного ордера;

б) капітель доричного ордера;

в) пілон.

7. Питання: Що зображено на рис. 3 (5 балів):

а) іподром – спеціальне місце для кінських перегонів, оточене місцями для глядачів;

б) стадіон для спортивних змагань з трибунами для глядачів і допоміжними будівлями.

в) палестра – споруда або комплекс для фізичних вправ і навчання підлітків.
Рис. 1Рис. 2Рис. 3

Модуль І

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури
і містобудування”. Варіант 16. Вик. ст. гр. АР-________________________


^ В
(прізвище)
иберіть варіант правильної відповіді: 1. Питання: Окресліть часові межі Троянського періоду в архітектурі Егейського світу (5 балів):

а) ІV–ІІІ тис. до н. е.;

б) ХVІІІ–ХІV ст. до н. е.;

в) ХІV–ІІ ст. до н. е.

 1. Питання: Що зображено на рис. 1 (5 балів):

а) Висячі сади Семіраміди у Вавилоні;

б) гіпостильний зал єгипетського храму;

в) головний вхід у палац Саргона ІІ у Дур-Шаррукині.

 1. ^ Питання: Як називається культова споруда, призначена для виконання ритуаль­них обрядів і поховання фараонів? (5 балів):

а) заупокійний храм;

б) піраміда;

в) усипальня.

4. Питання: Назвіть вхідну споруду з портиками й колонадами у священній огорожі теменосу, акрополя (5 балів):

а) пандус;

б) пропілеї;

в) теменос.

5. Питання: Як називається приміщення для збереження творів живопису в античні часи? (5 балів):

а) пінакотека;

б) піргос;

в) галерея.

6. Питання: Назвіть елементи ордера, які об’єднує антаблемент (рис. 2) (5 балів):

а) архітрав, фриз, карниз;

б) карниз, колона, капітель;

в) фронтон, абака, ехін.

7. Питання: Що зображено на рис. 3 (5 балів):

а) сфінкс і піраміда;

б) саркофаг і піраміда;

в) кенотаф і храм.
Рис. 1Рис. 2

Р
ис. 3

  1   2

Схожі:

Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля iconІсторія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ
Тестовий контроль знань до модуля ІІ для студентів усіх спеціальностей базового напряму 06. 01. 02 “Архітектура”. Частина І (третій...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля iconН.І. Криворучко Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування»
«Історія мистецтв, архітектури та містобудування» «Історія містобудування, архітектури та мистецтва Європи та Америки хіх-сер. ХХ...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля iconТестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка”
Тестовий контроль знань, умінь І навичок студентів з модуля „Мікроекономіка”. Тестові завдання за змістовими модулями для студентів...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля iconЛ. П. Панова історія мистецтва, архітектури та містобудування бароко І класицизму конспект
Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування бароко І класицизму» (для студентів 3 курсу денної...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля iconО. В. Конопльова Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування»
«Історія мистецтв, архітектури та містобудування» «Архітектура та мистецтво Відродження» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля iconКонспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування»
Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки 060102...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія мистецтва, архітектури та містобудування»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія мистецтва, архітектури та містобудування» (для...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля iconГ. Л. Коптєва історія мистецтв, архітектури та містобудування розділ 2 мистецтво, архітектура та містобудування початку ХХ ст. Конспект
...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля iconМіністерствоосвітиінауки україни
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 3 курсу напрямку...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля iconКонспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» для студентів 3 курсу напрямку 1201 060102)
Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» для студентів 3 курсу напрямку 1201 060102 «Архітектура»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи