Частина ІІ (третій семестр) icon

Частина ІІ (третій семестр)
НазваЧастина ІІ (третій семестр)
Сторінка1/5
Дата14.09.2012
Розмір1.08 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІ”


ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИТестовий контроль знань

ДО МОДУЛЯ 1–2


для студентів усіх спеціальностей

базового напряму 06.01.02 “Архітектура”


Частина ІІ

(третій семестр)


Затвердженно

на засіданні кафедри

дизайну та основ архітектури.

Протокол № 5 від 11.01.2010 р.


Львів – 2010

Історія архітектури: Тестовий контроль знань до модуля 1-2 для студентів усіх спеціальностей базового напряму 06.01.02 “Архітектура”. Ч. ІІ (третій семестр) / Укл.: Т.М. Клименюк. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 50 с.


Укладач Клименюк Т.М., канд. арх., доц.


Відповідальний за випуск Черкес Б.С., д-р арх., проф.


Рецензенти Дида І.А., канд. арх., доц.,

Ковальчук Х.І., канд. арх., доц.

^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ

Метою викладання дисципліни “ Історія архітектури ” є: вивчити основні етапи розвитку архітектури народів світу відповідно до зміни суспільно-економічних формацій, а також навчити студента розуміти закономірності розвитку функції і форми, соціальної ролі архітектури як засобів матеріальної і духовної організації життя суспільства.

Завданням дисципліни є: навчити студента розуміти вплив соціально-політичної і ідеологічної ситуації, що панує в певній економічній формації, на розвиток архітектури; вивчення студентами відомостей про розвиток будівельної техніки і конструктивних рішень, а також особливостей архітектурно-планувальних і містобудівних прийомів створення основних архітектурних пам’яток та їх комплексів, поселень, міст; опанування студентами професійної термінології.

Вивчають матеріал розділів у такій послідовності:

 • загальна характеристика регіону, що розглядається, його природно-кліматичні особливості, будівельні матеріали, конструктивні рішення, форми та декорування характерних будівель;

 • розгляд найхарактерніших споруд, комплексів як прикладів архітек­тури певного історичного періоду в певному регіоні з детальним аналізом архітектурно-художнього і конструктивного вирішення, творчого методу автора;

 • узагальнені висновки за цим розділом.

Після вивчення кожної теми студенти мають виконати графічні роботи. Для глибшого вивчення матеріалу деякі теми пропонуються для самостійного вивчення, для самоперевірки пропонується контрольні запитання.

Для контролю знань студентів наведено тестові завдання і рекомендовану навчальну літературу.

Отриманий в результаті вивчення курсу обсяг знань дасть змогу студентам професійно орієнтуватися в забудові історичних міст і селищ.

Впродовж навчального процесу викладач проводить тематичні екскурсії, під час яких здійснює порівняльні аналізи місцевих пам’яток архітектури певного періоду з відповідними світовими зразками.

Лише засвоївши все прогресивне і найкраще, що створено людством, і спираючись на власні національні традиції, українські студенти зможуть зробити свій вагомий внесок у розвиток загальносвітової архітектури.

^ РОБОЧА ПРОГРАМА

З КУРСУ “Історія архітектури”
для спеціальності 06.01.02 “Архітектура”

РІВЕНЬ – БАКАЛАВР АРХІТЕКТУРИ

Курс: ІІ. Семестр: ІІІ. Лекцій 30 год. Практичних занять немає. Самостійна робота 32 год. Модульний контроль з екзаменом – 10 год. Разом годин 72. Екзамен у ІІІ семестрі

з/п

Найменування розділів, тем

Годин


1

2

3


3 семестр1

(16 – 17)

^ РОЗДІЛ ІІІ. АРХІТЕКТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ.

 1. АРХІТЕКТУРА ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Античні традиції і вплив християнської релігії на формування візантійського мистецтва і архітектури. Основні етапи розвитку візантійської архітектури та її особливості. Будівельна техніка, конструкції та формування основних об’ємно-просторових вирішень і застосування синтезу мистецтв у ранньовізантійській архітектурі. Собор Софії у Константинополі. Архітектура середньовізантійського періоду. Розвиток хрестовокупольних об’ємно–просторових вирішень та видатні пам’ятки архітектури. Характерні особливості архітектури пізньовізантійського періоду. Значення візантійської архітектури та її вплив на формування художньої та будівельної культури у Вірменії, Грузії та Київській державі.4

2 (18)

 1. ^ АРХІТЕКТУРА КРАЇН АРАБСЬКОГО ХАЛІФАТУ, МУСУЛЬМАНСЬКОГО СХОДУ ТА КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ

Загальна характеристика архітектурних шкіл мусульманської архітектури, особливості їх об’ємно–просторових, конструктивних та художніх вирішень. Характерні види споруд та видатні пам’ятки архітектури Арабського Халіфату. Синтез візантійських і арабських концепцій в архітектурі Османської імперії.

23(19)

Особливості розвитку архітектури народів Середньої Азії. Арабські завоювання і виникнення нових типів споруд. Будівельна техніка і художнє опорядження. Видатні пам’ятки архітектури Середньої Азії. Мавзолей Ісмаїла Саманіда в Бухарі, мечеть Бібі–Ханим та архітектурні ансамблі Самарканду. Матеріальна і духовна культура середньовічного Китаю. Характерні риси споруд, конструктивні і художні особливості китайського зодчества. Китайський сад. Своєрідні риси архітектури Японії, Індії та сусідніх країн.

2

4-5


(20 – 21)

^ 3. СЕРЕДНЬОВІЧНА АРХІТЕКТУРА В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Романська архітектура в Західній Європі періоду феодальної роздрібненості. Основні типи споруд: замки і оборонне будівництво, житло, монастирські комплекси. Культові споруди та їх об’ємно-просторове і конструктивне вирішення. Архітектурні школи і своєрідність пам’ятників романського періоду в різних країнах Європи.4

Продовження таблиці

1

2

3

6-8

(22 – 23)

Готична архітектура періоду розвитку вільних міст. Розвиток міської культури і будівництва. Основні типи споруд, їх об’ємно-просторові, конструктивні та художні вирішення. Синтез архітектури, живопису і скульптури в готичній культовій архітектурі. Містобудівна культура, житлове будівництво. Особливості розвитку готичної архітектури в різних країнах Європи та видатні архітектурні пам’ятки.

Пам’ятки середньовічної архітектури у Львові.

49-11


(24 – 26)

^ РОЗДІЛ ІV. АРХІТЕКТУРА НОВОГО ЧАСУ

ХV – ПОЧ. XX СТ.

 1. АРХІТЕКТУРА ПЕРІОДУ ВІДРОДЖЕННЯ В ІТАЛІЇ

Джерела розвитку культури Відродження в Італії. Творче осмислення античної та середньовічної спадщини в культурі та архітектурі епохи Відродження. Проторенесанс в Італії. Ранній Ренесанс в Італії. Провідні типи споруд і характерні риси їх об’ємно-просторових, конструктивних та архітектурно-композиційних вирішень. Проблеми синтезу мистецтв в архітектурі. Новаторські риси в творчості Брунеллескі, Мікелоццо, Алберті, Лаурана, Джуліано да Сангало. Зародження теорії архітектури. Високий Ренесанс в Італії. Перене­сення центру архітектурної діяльності у м. Рим. Вдосконалення ордерних систем та їх роль в архітектурній композиції. Провідні майстри періоду Високого Ренесансу: Браманте, Перуцці, Антоніо да Сагнало та їх твори. Архітектурна діяльність Рафаеля і Мікеланджело. Історія будівництва собору св. Петра в Римі як вираз зародження нових тенденцій в архітектурі Ренесансу. Пізній Ренесанс Італії і пошуки нових концепцій. Теоритична і творча діяльність Віньоли та Палладіо.612

(27)

 1. ^ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ РЕНЕСАНСУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Умови формування національних шкіл архітектури Ренесансу у Франції, Іспанії, Нідерландах, Німеччині та їх характерні риси. Ренесанс у слов’янських країнах. Пам’ятки ренесансу у Львові як вияв взаємодії різних культур.213

(28)

 1. ^ АРХІТЕКТУРА ПЕРІОДУ БАРОКО В ІТАЛІЇ

Творчі етапи розвитку стилю бароко в Італії. Пошуки нових ансамблевих, об’ємно-просторових вирішень та виразності архітек­турних форм. Провідні архітектори епохи: Мадерна, Берніні, Борроміні, Гваріні, Ювара, Лонгена та їх твори.


214

(29)

 1. ^ АРХІТЕКТУРА ФРАНЦІЇ ХVII – ПОЧАТКУ ХІХ ст.

Архітектурна спадщина ХVII ст. і становлення французького класицизму в творах Ф. Мансара, Ж.А. Мансара, Лево, Ленотра, Перро, Блонделя. Стиль Регентства (рококо). Палацова і садово-паркова архітектура. Провідні архітектори зрілого французького класицизму: Габріель, Суфло, Леду та їх твори. Заключний етап розвитку французького класицизму – стиль “ампір”.

2Продовження таблиці

1

2

315

(30)

 1. ^ АРХІТЕКТУРА ІНШИХ КРАЇН ЄВРОПИ ХVII –
  ПОЧАТКУ ХІХ ст.


Історичні етапи розвитку англійського класицизму. Творчість Джонса, Рена, Гиббса, Вуда, Ванбрука та ін. Англійський натуральний парк. Англійське палладіанство XVІІІ ст.

Німецьке бароко і рококо (Нейман, Дінценгофер, Беер, Пеппельман). Становлення німецького класицизму (Кнобельсдорф, Шлютер). Строгий німецький класицизм у творах Шінкеля, Лангханса, Кленце.

Архітектура XVIII ст. в Австрії. Шенбружський палацово-парковий ансамбль і Бельведер у Відні. Творчість Фішера фон Ерляха і костьол Карла Боромея у Відні. Архітектура Російської імперії XVIII – поч. XIX ст. Роль іноземних архітекторів у період Петрівського бароко. Російське бароко середини XVIII ст. (Растреллі, Ухтомський, Чевакін­ський). Зародження і розвиток російського класицизму (Баженов, Казаков, Камерон, Кваренгі). Російський класицизм першої третини XIX ст. у творах Вороніхіна, Захарова, Тома де Томона, Стасова, Россі. Особливості пам'яток архітектури періодів бароко і класицизму у Львові.2
Разом за ІІІ семестр

302.2. Практичні заняття – не передбачено.

2.3. Самостійна робота – 32 год.

Мета занять: закріпити лекційний матеріал. Навчитися працювати з додатковою літературою, з архівними матеріалами, обміряти пам’ятки архітектури, робити фотофіксацію.з/п

Зміст (теми) занять

Годин

3 семестр

1

Закріплення лекційного матеріалу, зарисовки за розділом ІІІ.1. Архі­тектура Візантійської імперії.

1

2

Закріплення лекційного матеріалу, зарисовки до розділу ІІІ.2. Архі­тектура країн Арабського халіфату, мусульманського Сходу та країн Східної Азії.

1

3

Закріплення лекційного матеріалу, зарисовки до розділу ІІІ.3. Середньо­вічна архітектура в країнах Західної Європи.

2

4–6

Закріплення лекційного матеріалу, зарисовки до розділу ІV. Архітектура Нового часу ХV – поч. ХІХ ст. Архітектура періоду Відродження в Італії. Особливості розвитку архітектури Ренесансу в різних країнах Європи.

2

7

Закріплення лекційного матеріалу, зарисовки до розділу ІV. Архітектура Нового часу ХV – поч. ХІХ ст. Архітектура періоду бароко в Італії. Архітектура Франції та інших країн Європи ХVІІ – початку ХІХ ст.
^ Продовження таблиці

1

2

3

8

Практичне завдання 1. Пошуково-обмірні дослідження архітектури Львова (інших міст) ХV – поч. ХІХ ст.

Мета завдання: ознайомитись з архівними кресленнями споруд Львова (інших міст) вибраного (заданого) періоду. Набути навичок пошуку пям’яток історії архітектури чи їх деталей, яким загрожує знищення. Навчитися проводити натурні обстеження (обміри, фотофіксацію, замальовки).

Завдання виконується на аркушах ватману формату А-3. Кожний студент самостійно вибирає об‘єкт дослідження. На першій стадії збирають матеріал в бібліотеках, архівах, житлово-експлуатаційних конторах. На другій стадії проводять фотофіксацію об’єкта дослідження, його замаль­овку і обміри. На третій стадії зібраний матеріал (історичні довідки, ситуаційний план, фото, рисунок, кроки, ортогональні креслення, перспективні чи аксонометричні зображення) компонуються на аркушах, виконуються в довільній графічній техниці і підшиваються в альбом.

8

9

Контрольна робота. Композиційний аналіз пам’ятки архітектури, споруд Львова (іньших міст) ХV – поч. ХХ ст., згідно з отриманим завданням.

Мета контрольної роботи: перевірити знання різних архітектурних стилів на прикладі пам’ятки архітектури, споруд Львова (інших міст) ХV – поч. ХХ ст. та набути навичок самостійного аналізу різних архітектурних стилів.

Контрольна робота полягає у написанні реферату і кресленні таблиці на аркуші ватману формату А-3. Кожний студент самостійно вибирає об’єкт дослідження. На першій стадії збирають матеріал в бібліотеках, архівах, житлово-експлуатаційних конторах. На другій стадії здійснюють композиційний аналіз об’єкта. На третій стадії зібраний і проаналізо­ваний матеріал оформляється у вигляді реферату і таблиці на аркуші ватману формату А-3.

12
Разом за ІІІ семестр

32


Список літератури

1. Клименюк Т.М., Ремешило-Рибчинська О.І., Петришин Г.П., Дида І.А., Щербаков І.Л. Історія архітектури та містобудування: Конспект лекцій для підготовки до державного іспиту на здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра архітектури для студентів усіх спеціальностей базового напряму 6.1201 “Архітектура”. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 2005, 108 с.

2. Клименюк Т.М., Проскуряков В.І., Ковальчук Х.І. Ілюстрований словник архітектурних термінів. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 76 с.

3. Вечерський В.В. Курс історії архітектури: Методичний посібник. – К.: 2006.

4. Клименюк Т., Ковальчук Х. Архітектура класицизму у Львові. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2000. – 37 с.

Модуль І, семестр 3

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури”

Варіант 1. Вик. ст. гр. АР-____прізвище_________________________


з/п

Виберіть варіант правильної відповіді на поставлене запитання, виконайте рисунки до питань: 2, 3, 4 (5 балів)

Рисунки

1

Період розвитку дороманської архітектури:

а) VІІ – Х ст.;

б) Х – ХІІ ст.;

в) ХІІІ – ХV ст.;

г) І – ІІІ ст. н.е.
2

Як називається головна житлова і найкраще укріпле­на башта феодального замку в середньовічній Європі, яку використовували як рятівний пункт оборони?

а) домус;

б) дольмен;

в) донжон;

г) дзвіниця.

3

Автором Виховного будинку у Флоренції є:

а) А. да Сангалло;

б) Д. Браманте;

в) Ф. Брунеллескі;

г) Д. Б. да Віньола.

4

Правильним є таке визначення поняття “ЦИТАДЕЛЬ”:

а) укріплена фортеця;

б) поставлена окремо укріплена споруда всередині фортеці;

в) тип поселення з житловими будинками навколо амбарів;

г) вертикально поставлена кам’яна брила.

5

На рис. 1 зображено:

а) капітелі романських колон;

б) капітелі візантійських колон;

в) капітелі готичних колон;

г) капітелі класичних ордерів.6

На рис. 2 зображено фасад:

а) собору св. Петра, Рим, арх. Мікеланджело;

б) каплиці-ротонди Темп’єтто, Рим, арх. Браманте;

в) церква Санта-Марія Новелла, Флоренція, арх. Леон Баттіста Альберті;

г) палаццо Фарнезе, Рим, арх. А. Сангало-молодший.7

На рис. 3 зображено:

а) аннезі;

б) готичний перспективний портал;

в) романський перспективний портал;

г) вікно “роза”.
Модуль І, семестр 3

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури”

Варіант 2. Вик. ст. гр. АР-____прізвище_____________________________________


з/п

Виберіть варіант правильної відповіді на поставлене запитання, виконайте рисунки до питань: 2, 3, 4 (5 б.)

Рисунки

1

Період розвитку Романської архітектури:

а) кінець Х – ХІІ ст.;
б) ХІІІ–ХV ст.

в) 5 – 4 –те тис. до н.е.

г) Х–ХІІ ст. до н.е.
2

^ Прямокутна у плані частина простору нефа у романсь­кому храмі під одним хрестовим склепінням, підтриму­вана чотирма інколи шістьма підпорами, називається:

а) травея;

б) торус;

в) трактир;

г) зруб.

3

РАТУША призначалась:

а) для органів міського самоврядування у європейських країнах епох Середньовіччя і Нового часу;

б) для чистих жіночих занять (рукоділля тощо);

в) для укріплення фортеці, міста;

г) для стрільби з ручної зброї.

4

Правильним є таке визначення поняття “АРКБУТАН:

а) відкрита лучкова повзуча арка, яка передає розпір хрестових склепінь центрального нефа на опорний стовп у вигляді контрфорса, що знаходиться за межами молитовного приміщення;

б) система арок у вигляді кількох ярусів закомар;

в) арка, утворена двома дугами, що перетинаються під кутом;

г) арковий проріз з трьох частин.

5

На рис. 1 зображено:

а) розріз романської базиліки;

б) розріз готичної базиліки;

в) фасад ротонди;

г ) трифорій.6

На рис. 2 зображено фасад:

а) палаццо Ручеллаї, Флоренція, побуд. арх. Росселіно за проектом Леона Батиста Альберті, 1404 – 1472;

б) каплиці-ротондиТемп’єтто, Рим, арх. Браманте;

в) палаццо Канчелерія, Рим, арх. Л.Б. Альберті, 1439–1510;

г) палаццо Фарнезе, Рим, арх. А. да Сангалло, 1514–1589.7

На рис. 3 зображено:

а) пілони;

б) хрестоцвіти;

в) фіали;

г) краби.Модуль І, семестр 3

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури”

Варіант 3. Вик. ст. гр. АР-____прізвище_______________________________________


з/п

Виберіть варіант правильної відповіді на поставлене запитання, виконайте рисунки до питань: 2, 3, 4 (5 б.)

Рисунки

1

Період розвитку ранньої готичної архітектури:

а) ХІІІ–ХV ст.;

б) VІІ–ХІ ст.;

в) ХІІ–ХІІІ ст.;

г) Х–ХІІ ст. до н.е.
2

^ Комплекс різноманітних споруд або приміщень, призначе­ний для проживання людей, які присвятили себе служінню релігійному культу, називається:

а) монастир;

б) церква;

в) пресвітерій;

г) храм;

3

РАТУШІ у готичну добу призначалися:

а) для засідань органів самоврядування міст;

б) для оборони міст;

в) для торгівлі;

г) для вказування напрямку.

4

Правильним є таке визначення поняття “ПАЛАС”:

а) палац феодального замку в кільці фортечних стін у середньовічній Німеччині;

б) споруда з мебльованими кімнатами для тимчасового проживання приїжджаючих до міста;

в) приміщення або споруда для зберігання творів скульптури;

г) споруда середнього навчального закладу у країнах Західної Європи з XVI ст.

5

На рис. 1 зображено:

а) ападана;

б) план італійського палаццо;

в) план романської базиліки;

г) план раньохристіянської базиліки.6

На рис. 2 зображено фрагмент:

а) Виховного будинку, Флоренція, арх. Ф. Брунеллескі, 1444;

б) палаццо Вендрамін – Калерджи, Венеція, арх. П. Ломбардо;

в) палаццо Медічі-Рікардо, Флоренція, арх. М. де Бартоломео;

г) капликі ротонди Темп’єтто, Рим, арх. Браманте.7

На рис. 3 зображено:

а) склепіння сітчасте з люнетами;

б) склепіння хрестове;

в) півциркульне склепіння;

г) віялоподібне склепіння.Модуль І, семестр 3

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури”

Варіант 4. Вик. ст. гр. АР-____прізвище_________________________________


з/п

Виберіть варіант правильної відповіді на поставлене запитання, виконайте рисунки до питань: 2, 3, 4 (5 б.)

Рисунки

1

Період розвитку архітектури зрілої готики:

а) VІІ–ХІ ст.;

б) ХІІ – ХІІІ ст.;

в) ХІІІ – ХІV ст.;

г) І–ІІ ст.
2

^ Крита галерея, що оточувала по периметру велику церкву в романській період або одночасно оточувала монастирський двір, називається:

а) клуатр;

б) дромос;

в) анфілада;

г) галерея.

3

До архітектури романського періоду, належить:

а) капелла Пацці, Флоренція, 1443;

б) каплиця-ротонда Темп’єтто, Рим, 1502;

в) собор Сен-Сернен в Тулузі (Франція), 1120;

г) вівтар Зевса в Пергамі, 180 р. до н.е.


4

Правильним є таке визначення поняття “ВеликиЙ ордер”:

а) система стояково-балкових конструкцій, утворювана колонами чи пілястрами висотою в два і більше поверхів;

б) орнаментальна чи зображальна декоративна прикраса;

в) ніша в товщі стіни, призначена для статуї або великої вази;

г) споруда італійської кампаніли.

5

На рис. 1 зображено:

а) вікно “роза”;

б) ключ;

в) хрестоцвіт;

г) вімперг.6

Визначте і зазначте на рис. 2 елементи, характерні для плану готичного храму:

а) середохрестя, травея;

б) альтанка, тромп;

в) вестибюль, таберна;

г) конха, вікно “роза”.
7

На рис. 3 зображено фасад:

а) палаццо Ручеллаї, Флоренція, побуд. арх. Росселіно за проектом Леона Батиста Альберті, 1404 – 1472;

б) каплиці-ротонди Темп’єтто, Рим, арх. Браманте;

в) палаццо Канчелерія, Рим, арх. Л.Б. Альберті, 1439–1510;

г) капели Пацці монастиря Санта-Кроче, Флоренція,
арх. Ф. Брунеллескі, 1429.Модуль І, семестр 3

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури”

Варіант 5. Вик. ст. гр. АР-____прізвище_________________________________


з/п

Виберіть варіант правильної відповіді на поставлене запитання, виконайте рисунки до питань: 2, 3, 4 (5 б.)

Рисунки

1

Час будівництва собору Паризької Богоматері:

а) 1444 – 1452;

б) 1350 – 1412;

в) 1163 – 1250;

г) ІІІ – V ст.
2

Профільоване ребро готичного склепіння називається:

а) кокошнік;

б) нервюра;

в) шатер;

г) профіль.

3

^ ЧЕРВОНА ЛІНІЯ” призначена для:

а) позначення у плані лінії забудованої ділянки;

б) здійснення релігійних обрядів;

в) позначення межі концертів і публічних зібрань;

г) декоративного оздоблення фасадів та інтер’єрів.

4

Правильне визначення поняття “ПРИТВОР”:

а) зовнішня тераса, площадка, що охоплює будинок з декількох боків;

б) вхідне приміщення християнського храму;

в) крите світле приміщення, довжина якого перевищує ширину;

г) місце для жертвоприношення.

5

На рис. 1 зображено:

а) широкий прохід між рядами місць;

б) склепіння;

в) інтер’єр романської базиліки;

г) інтер’єр готичного храму.6

Визначте і зазначте на рис. 2 елементи, характерні для розрізу готичного храму:

а) емпора, нервюра, апсида;

б) фіал, аркбутан, контрфорс;

в) нартекс, средохрестя, півциркульне склепіння;

г) підпружна арка, вікно “роза”, колона.7

На рис. 3 зображено план будівлі:

а) собору св. Петра, Рим, арх. Мікеланджело;

б) каплиця-ротонда Темп’єтто, Рим, арх. Браманте;

в) палаццо Корнер, Венеція; арх. Сансовіно;

г) палаццо Фарнезе, Рим, арх. А. Сангало-молодший.Модуль І, семестр 3

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури”

Варіант 6. Вик. ст. гр. АР-____прізвище_________________________________


з/п

Виберіть варіант правильної відповіді на поставлене запитання, виконайте рисунки до питань: 2, 3, 4 (5 б.)

Рисунки

1

Назвіть час розвитку архітектури періоду пізньої готики:

а) ІІІ– V ст.;

б) ХІV–ХVІ ст.;

в) ХІІІ – ХІV ст.;

г) І–ІІ ст.
2

КОНТРФОРСОМ називається:

а) вертикальний чи вужчий догори виступ стіни;

б) будівля, стіни якої являють собою дерев’яний брусчатий остов;

в) випущений з стіни кінець балки для підтримування карниза балкона, колони;

г) піднята над землею частина фундаменту

3

До складу ансамблю Соборної площі у Пізі входять:

а) собор, баптистерій, кампаніла “Падаюча башта”;

б) ротонда, агора;

в) периптер, дзвіниця, опістодом;

г) адітон, екседра.

4

Кругла споруда, найчастіше перекрита куполом, називається:

а) анфілада;

б) аркада;

в) колонада;

г) ротонда.

5

На рис. 1 зображено:

а) собор св. Петра, Рим, арх. Мікеланджело;

б) собор Паризької Богоматері;

в) абатство Данфермлен, Шотландія (романська базиліка);

г) палаццо Фарнезе, Рим, арх. А. Сангало-молодший.
6

На рис. 2 зображено фасад:

а) церкви Санта Марія деі Міраколі, Венеція, арх.П. Ломбардо, 1481;

б) каплиці-ротонди Темп’єтто, Рим, арх. Браманте;

в) палаццо Канчелерія, Рим, арх.Л.Б. Альберті, 1439–1510;

г) капела Пацці, Флоренція, арх. Ф. Брунеллескі, 1429.7

На рис. 3 зображено план:

а) собору Паризької Богоматері;

б) собору в Реймсі;

в) собору в Вормсі;

г) Амьєнського собору.


Модуль І, семестр 3

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури”

Варіант 7. Вик. ст. гр. АР-____прізвище_________________________________


з/п

Виберіть варіант правильної відповіді на поставлене запитання, виконайте рисунки до питань: 2, 3, 4 (5 б.)

Рисунки

1

Період розвитку італійської архітектури Проторенесансу:

а) остання третина ХІІІ – початок ХІ V ст.;

б) початок ХІ V – 90-ті рр. Х V ст.;

в) 90-ті рр. Х V – початок Х VІ ст.;

г) 40-ві рр. Х V І – початок Х V ІІ ст.
2

Фігурний пірамідальний шпиль над пінаклем, увінчаний хрестоцвітом, називається:

а) фіал;

б) ферма;

в) флігель;

г) пілон.

3

До архітектури готичного періоду належить:

а) собор Парижської Богоматері;

б) вілла Ротонда;

в) каплиця-ротонда Темпьєтто;

г) пам’ятник Лізікрата.

4

Автором Виховного будинку у Флоренці, є:

а) А. да Сангалло;

б) Д. Браманте;

в) Ф. Брунеллескі;

г) М. ді Бартоломео.

5

На рис. 1 зображено:

а) аркатурний фриз;

б) пластичні форми різних абрисів;

в) спосіб мурування стін;

г) арабеска.6

На рис.2 зображено фрагмент фасаду:

а) собору св. Петра, Рим, арх. Мікеланджело;

б) каплиці-ротонди Темп’єтто, Рим, арх. Браманте;

в) церкви Санта-Марія Новелла, Флоренція, арх. Леон Баттіста Альберті;

г) Санта Марія делла Граціє в Мілані, арх. Донато Браманте, розпочата в 1492.
7

На рис. 3 зображено:

а) собор св. Петра, Рим, арх. Мікеланджело;

б) каплицю-ротонду Темп’єтто, Рим, арх. Браманте;

в) палаццо Корнер, Венеція, арх. Сансовіно;

г) палаццо Фарнезе, Рим, арх. А. Сангало-молодший.Модуль І, семестр 3

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури”

Варіант 8. Вик. ст. гр. АР-____прізвище_________________________________


з/п

Виберіть варіант правильної відповіді на поставлене запитання, виконайте рисунки до питань: 2, 3, 4 (5 б.)

Рисунки

1

Період розвитку італійської архітектури Високого Відродження:

а) остання третина ХІІІ – початок ХІV ст.;

б) початок ХІV – 90-ті рр. ХV ст.;

в) 90-ті рр. ХV – початок ХVІ ст.;

г) 40-ві рр. ХVІ – початок ХVІІ ст.
2

Відкрита лучкова повзуча арка, яка передає розпір хрестових склепінь центрального нефа на контрфорс, називається:

а) нервюра;

б) аркбутан;

в) аркада;

г) хибна.

3

^ АРКА РОЗВАНТАЖУВАЛЬНА” призначалася:

а) для рівномірного розподілу навантаження або його передачі на підпори, простінки, замуровувалася у стіну;

б) для монахів під час молитви, була пишно прикрашена інтарсіями;

в) для відмежовування арки від опори;

г) для кутів діагональних стиків розпалубки.

4

Правильне визначення поняття “ФОРТЕЦЯ”:

а) будівельний комплекс, розрахований на довгочасний захист завдяки міцності споруд і спроможності вести кругову оборону;

б) теорія і практика створення різних оборонних споруд;

в) укріплена резиденція з палацом правителя області;

г) палац феодального замку в кільці фортечних стін.

5

На рис. 1 зображено:

а) вікно “роза”;

б) вікно в романському стилі;

в) трифорій;

г) галерея королів.6

На рис. 2 зображено фасад:

а) церкви Санта Марія деі Міраколі, Венеція, арх. П. Ломбардо, 1481;

б) каплиці-ротонди Темп’єтто, Рим, арх. Браманте;

в) палаццо Канчелерія, Рим, арх. Л.Б. Альберті, 1439–1510;

г) капели Пацці, Флоренція, арх. Ф. Брунеллескі, 1429.
7

На рис. 3 зображено:

а) житловий мещанський будинок, характерний для європейського середньовічного міста з фахверковою конструкцією стін;

б) середньовічне городище у Західній Європі, де тимчасово ховалися мешканці навколишніх селищ рефугіум;

в) трапезний будинок католицького монастиря – рефекторій;

г) велика споруда з парадними приміщеннями житлового призначення.
Модуль І, семестр 3

Тестовий контроль знань з дисципліни “Історія архітектури”

Варіант 9. Вик. ст. гр. АР-____прізвище_________________________________


з/п

Виберіть варіант правильної відповіді на поставлене запитання, виконайте рисунки до питань: 2, 3, 4 (5 б.)

Рисунки

1

Період розвитку італійської архітектури пізнього Відродження:

а) остання третина ХІІІ – початок ХІV ст.;

б) початок ХІV – 90-ті рр. ХV ст.;

в) 90-ті рр. ХV – початок ХVІ ст.;

г) 40-ві рр. ХVІ – початок ХV ІІ ст.
2

^ Декоративна деталь у вигляді стилізованих згорнутих листків або квітів, якими прикрашали фіали, шпилі, вімперги готичних соборів, називається:

а) краб;

б) краплі;

в) кракле;

г) гути.

3

Призначення “МОНАСТИРЯ”:

а) комплекс різних споруд або приміщень для проживання людей, які присвятили себе служінню релігійному культу;

б) для стрільби під час оборони;

в) адміністративна споруда для міського самоврядування;

г) для підтримання п’яти склепіння або нервюри.

4

Правильне визначення поняття “Контрфорс”:

а) підпірний вертикальний виступ стіни або масивний стовп, що плавно або уступами розширя­ється донизу;

б) завершення прясла стіни середньовічної церкви;

в) підпірна внутрішня стіна, що підтримує хрестові склепіння;

г) частина оборонної башти замку, яка виступала відносно сусідніх стін наполовину свого об’єму.

5

На рис. 1 зображено:

а) біфорій;

б) вікно паладіанське;

в) трифорій;

г) галерея королів.6

На рис. 2 зображена:

а) невеличка фортеця, розташована перед головними міськими воротами або перед головним укріпленням – барбакан;

б) сторожева вежа, що розташовувалася між двома баштами на бруствері чи парапеті оборонної стіни – бартизана;

в) напівкругла, кругла, багатокутна (але не 5-кутна) кам’яна оборонна споруда з відкритою горжею – бастея;

г) міська башта, звичайно прибудовувалася до ратуші –белфорт.7

На рис. 3 зображено фасад:

а) собору св. Петра, Рим, арх. Доменіко Фонтана;

б) собору Паризької Богоматері, арх. Жан з Шелля, Пьєр з Монтрейля;

в) собору Нотр-Дам, Амьєн, арх. Роберт з Люзарша;

г) палаццо Фарнезе, Рим, арх. А. Сангало-молодший.  1   2   3   4   5

Схожі:

Частина ІІ (третій семестр) iconІсторія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ
Тестовий контроль знань до модуля ІІ для студентів усіх спеціальностей базового напряму 06. 01. 02 “Архітектура”. Частина І (третій...
Частина ІІ (третій семестр) iconІсторія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля
Тестовий контроль знань до І модуля для студентів усіх спеціальностей базового напряму 06. 01. 02 “Архітектура”. Частина І (третій...
Частина ІІ (третій семестр) iconДокументи
1. /Частина 1/101.pdf
2. /Частина 1/107.pdf
Частина ІІ (третій семестр) iconДокументи
1. /Частина 2/10.pdf
2. /Частина 2/100.pdf
Частина ІІ (третій семестр) iconІ. Англомовні магістерські програми
Навчання за програмами розраховане на три семестри (два семестри академічного навчання, третій семестр написання магістерської роботи...
Частина ІІ (третій семестр) iconІ. Англомовні магістерські програми
Навчання за програмами розраховане на три семестри (два семестри академічного навчання, третій семестр написання магістерської роботи...
Частина ІІ (третій семестр) icon1-а частина семестрового завдання на весняний семестр 2010-2011 навч р

Частина ІІ (третій семестр) iconНаказ
Про організацію І проведення навчально залікової та екзаменаційної зимової сесії на першому (І семестр), другому (ІІІ семестр), третьому...
Частина ІІ (третій семестр) iconНаказ
Про організацію І проведення навчально залікової та екзаменаційної зимової сесії на першому (І семестр), другому (ІІІ семестр), третьому...
Частина ІІ (третій семестр) iconНаказ
Про організацію І проведення навчально залікової та екзаменаційної зимової сесії на першому (І семестр), другому (ІІІ семестр), третьому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи