Національний університет \"львівська політехніка\" icon

Національний університет "львівська політехніка"
Скачати 208.14 Kb.
НазваНаціональний університет "львівська політехніка"
Дата14.09.2012
Розмір208.14 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Науково-методичної ради інституту

_________ / ___________ /

«____» __________ 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дисципліни ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ

Для базового напряму Документознавство та інформаційна діяльність

Для спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність


Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

1 семестр

2 семестр

Всього

1 семестр

2 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

48
48


Практичні (семінарські) заняття, год.Модульний контроль, годВсього аудиторних, год.

52
52


Самостійна робота, год

56
56


Загальний обсяг, год

108
108


Курсова роботаКонтрольні роботи, штЕкзамениЗаліки

1
1
Львів – 2008


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму «Культура»


Робоча навчальна програма складена:


доцент, к. пед.наук
^ Вербицька П.В.Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

історії України, науки і техніки.


Протокол № від " " 2008 р.


Завідувач кафедри Р.Д.Зінкевич


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол № від " " 2008 р.


.


^ 1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі


    1. Мета викладання дисципліни


Метою вивчення навчальної дисципліни "Діловий етикет" є формування у студентів необхідних для майбутньої професійної діяльності теоретичних знань про сутність, структуру, функціональної заданості етикету в організації й упорядкуванні соціальних й професійних зв'язків,  колективних й індивідуальних видів поведінки; ; роль етикету у формалізації культурних еталонів і цивілізованих стереотипів моральних відносин у діловій професійній практиці; розвиток раціонально-емоційної сфери моральної свідомості; формування базових та професійних комунікативних компетентностей з метою задоволення інформаційних потреб органів управління, організацій, фірм та установ.


1.2. Завдання вивчення дисципліни


У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен оволодіти базовими знаннями теоретичних засад розвитку етикету як соціокультурного феномену, засвоїти основні поняття і моделі етикетної ділової поведінки, а саме:

  • філософсько-етичний аналіз етикету як соціокультурного феномену;

  • історичні типи етикету як стійкі системи у соціальній та професійній взаємодії людей;

  • моральна складова етикету у системі соціально-професійної комунікації;

  • структурні складові етикету, його функціональна заданість в організації й упорядкуванні соціально-професійних зв'язків,  колективних і індивідуальних видів поведінки.

  • місце етикету у формалізації культурних еталонів і цивілізованих стереотипів моральних відносин та розвитку раціонально-емоційної сфери моральної свідомості.

  • роль етикету в сучасній діловій практиці;

  • етикет як аксіологічний компонент поведінки і спілкування особистості в системі  професійної діяльності;

  • культурні стереотипи соціально-професійної комунікативності.Вивчення базових теоретичних засад ділового етикету необхідні для подальшого розвитку практичних навичок професійної діяльності фахівців із спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», а також для вдосконалення міжособистісного спілкування.

Набуті комунікативні компетентності спрятимуть налагодженню ефективних зв'язків у діловій практиці, із ЗМІ, різними групами громадськості, розвитку культури ділового спілкування та досягнення особистого успіху в подальшій професійній кар'єрі.


1.3 Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу


№ з/п

Назва дисциплини

Наза розділів та тем

1

Історія української та зарубіжної культури

історичні типи етикету як  стійкі системи у соціальній взаємодії людей; історичні корені та особливості національного етикету; культура спілкування; розвиток етикету в інших європейських країнах

2

Документознавство

сучасна документно-комунікаційна система

3

Філософія

місце етикету у формалізації культурних еталонів і цивілізованих стереотипів моральних відносин та розвитку раціонально-емоційної сфери моральної свідомості; його функціональна заданість в організації й упорядкуванні соціальних зв'язків.


4

Психологія

моральний та психологічний аспекти, етичні та психо­логічні механізми етикету

5

Соціологія

зміна технології та сучасні організації

Феномен громадської думки

Засоби масової інформації та масова культура

6

Інформатика

Сучасні технології збирання, накопичення, обробки та зберігання інформації.


7

Комунікативні технології в інформаційному суспільстві

Комунікативна культура; комунікативні технології; ділова комунікація

2. Зміст дисципліни


2.1. Лекції - 48 годин


№ з/п
^

Найменування розділів, тем


Кіль-кість годинI семестр

1
^

Предмет і завдання навчальної дисципліни


2
Зміст терміну “етикет”. Місце етикету як предмету етичного знання в  міждисциплінарному комплексі гуманітарних наук. Актуальність курсу «Діловий етикет». Інтерпретація поняття “етикет” в трьох головних вимірах: історичному, структурному та функціональному, Предметна сфера терміу і поняття “етикет” . Логіко-семантичний аналіз “етикету”, його змістові обмеження. Взаємозв'язок етики й етикету . Морально-етикетна парадигма в сучасних соціальних практиках. Включеність етикету в  основні сфери життєдіяльності людей, його місце в гармонізації їхніх відносин.

Місце етикету як предмету етичного знання в  міждисциплінарному комплексі гуманітарних наук, проаналізувати термінологічні межі та понятійно-категоріальну галузь “етикету”.

Актуальність і практична значущість курсу, місце дисципліни в системі філософсько-етичного знання, мета й основні завдання, методи дослідження, зв'язок проблеми введення етикету з вимогами сучасної комунікативної практики.


2

2
^

Теоретичні засади виникнення та розвитку етикету як соціокультурного феномену


20
Історична ретроспектива виникнення та становлення етикету як соціокультурного феномену. Розвиток етичної думки в ракурсі характеристики зовнішньої поведінки соціальних суб’єктів. Історія етичної думки: практичні рекомендації щодо втілення культури в комунікативну діяльність. Етикетна проблематика в концепціях мислителів минулого.

Суперечливий характер морально-поведінкових форм його розвитку  і особливості змін конкретно-історичного прояву етикетної реальності, характеристика його відносно самостійних утворень як історичних типів: протоетикет, придворний церемоніал, світські пристойності,  радянський етикет, сучасний діловий етикет; протиріччя функціонування етикету в сфері моральної діяльності,  положення про амбівалентний характер його існування.


4
^ Головні історичні етапи становлення етикету як соціокультурного явища.

Філософські ідеї “культивування людяності” у стародавній час.Етикет стародавнього світу: Греція, Рим, Єгипет. Індійський етикет Давньокитайський етикет. Етикет Японії.
Вимоги до форми поведінки в етичній спадщині  середньовіччя і Відродження. Виникнення і сутність християнського етикету Моральні норми й принципи християнського етикету Християнський етикет і його роль у практичному вихованні людини Поширення християнського етикету в Україні.
Перші різновиди етикету: дипломатичний та придворний. Середньовічний етикет (лицарські норми поведінки). Етикет в епоху Відродження та Нового часу. Відмінності між европейським та східним етикетом. Етикетні норми в українській культурі.


4
^ Етикет як феномен моральності культури. Правила етикету і моральні вимоги. Порівняльний аналіз моральної норми та правил етикету; специфіка етикету як регулятора поведінки. Функції правил етикету: здатність транслювати, конкретизувати, візуалізувати укладену в моральну норму цінність; привнесення до  комунікативного простору раціональність(упорядкованість, співвіднесеність) та емоційність (тональність).

Етикет як феномен моральності культури; унікальний засіб реалізації добра, провідна роль у ствердженні морально-ціннісного за допомогою естетичної норми, утилітарно прагматичної доцільності та креативно-результативної практики і цим самим  сприяє моральному удосконалюванню соціальної особистості. Порівняльний аналіз моральних вимог і правил етикету і охарактеризувати відмітні риси етикетної поведінки  як відносно самостійного факту  соціоморальної реальності. 

Структурна модель етикету, його елементи: вимоги до зовнішньої  сторони вчинків і дій (правила гарного тону); стратегічні тенденції до візуалізації поведінки (такт, стиль, образ); самоповедінка (належну, пристойну) як відносно самостійну соціокультурну  реальність.


2
^ Характерні риси етикетної поведінки як явища  соціоморальної реальності.

Соціально психологічні засади етикетної поведінки. Системний аналіз етикетної поведінки в аспекті чуттєво-сприйманої сторони соціальної активності; комплекс нормативних стереотипів, зразків, моделей як її база. Різноманітність етикетної поведінки (ігрової, публічної, видовищної, організованої та погодженої) як форма факту (манери, прийоми та інші техніки), і як форма процесу (ритуал, церемоніал, процедура та інші види колективної діяльності).

Аналіз культурних форм поведінки та спілкування. Продуктивність етикетного феномену для сучасного стану політики, економіки та повсякденного укладу життя українського суспільства, поєднання національно-етнографічного, універсального та загальнолюдського в основних напрямках соціальної активності його громадян.


2

^ Цивілізовані практики  поведінки та спілкування.

Наявність етикету в логосфері культури через втілення зв'язку думки  і стійких мовних формул, готових до вживання фраз і  діапазону тональності. Мовний етикет та його місце в  транслюванні морального на всіх рівнях соціальної комунікативності від окремого зв'язку до всесвітнього єднання. Філософсько-етична традиція в осмисленні проблем вербального спілкування, складові  стратегії мовного етикету, пов'язані як з актом говоріння, так і неговоріння;  морально-психологічні та формально-логічні принципи його реалізації. Норми мовного спілкування.


2
^ Правила етикету у невербальній комунікації.


Кінетичні особливості невербального спілкування. Жести, їх "розшифровування". Жести відкритості, підозрілості, захисту, роздумів і оцінки сумніву, неузгодженості. Міміка. Пози. Проксемічні особливості невербального спілкування. Зони просторової території людини. Інтимна, особиста, соціальна, публічна зони. Розташування учасників переговорів: кутове розташування, позиція ділової взаємодії, конкуруючо-оборонна позиція, незалежна позиція. Візуальний контакт. Види поглядів, їх тлумачення дій, що рекомендуються. Психологічні і паралінгвістичні особливості невербального спілкування. Міжнаціональні відмінності невербального спілкування.2
^ Культура етикету як засіб розв’язання конфлікту.

Альтернативи етикету. Етикетна та позаетикетна поведінка. Місце альтернатив етикету в розвитку й становленні культури  поведінки та спілкування. Етикетна та позаетикетна поведінка: нейтрально-етикетна як невідповідна сталому зразку культурної поведінки; неетикетна як ненавмисне порушення  правил гарного тону; антиетикетна як демонстративне попрання загальноприйнятих правил і норм.

Конфлікти і конфліктні ситуації, культура їх розв’язання. Конфліктна ситуація. Інцидент. Класифікація конфліктів. Внутрішньособистий, міжособистий конфлікт, конфлікт між особою і групою, міжгрупові конфлікти.

^ Типи поведінки людей в конфліктній ситуації.Розв’язання конфліктів.


43

Діловий етикет як складова корпоративної культури.


26^ Підприємницька етика й етикет ділового спілкування.

Діловий етикет, історичні корені та орієнтація суб'єкта діяльності на корисні результати досвіду. Місце моральних цінностей у діловому етикеті. Діловий етикет та створення іміджу через організацію  предметно-комунікативного поля. Значення терміну “етикет” як ярлик, покажчик, характеристика. Модуль стереотипної поведінки як єдність етичного й етикетного в сучасних соціально-економічних умовах.

Особливості ділового етикету як явища стійкої тенденції в культурі поведінки і спілкування, пов'язаної з розгалуженою системою практично значущої соціальної діяльності. Інтенсивність і ефективність соціально-практичних відносин й актуалізація культури поведінки з  боку її технічних  прийомів. Виявлення і поширення ділового етикету як  універсальної  форми  спілкування. Значення етикету для досягнення успіхів у діловій сфері. Світський та діловий етикет
Найпоширеніші помилки у сфері ділового етикету. Діловий протокол у бізнесі.4
^ Діловий етикет як складова корпоративної культури.


Норми та принципи ділового спілкування (усного та письмового), поведінки у різних ділових ситуаціях (вітання, рекомендування, ведення неформальної бесіди, проведення ділового інтерв’ю, організація та проведення робочих зустрічей, засідань, ділових обідів, підготовка ділових поїздок як у межах країни, так і за кордон). Етикет індивідуального робочого місця. Норми ділового етикету при використанні сучасної ділової техніки: телефонів, автовідповідачів, факсів, персональних комп’ютерів, мобільних телефонів. Етикет бізнес-карток; основні принципи підготовки ділових паперів; контакти із засобами масової інформації. Культура кореспонденції. СЕТІКЕТ (основні правила поведінки в мережі Інтернет).

^ Основні принципи тайм-менеджменту. Питання конфіденційності та безпеки офісних документів і матеріалів,


4
^ Діловий етикет та діловий імідж.


Створення професійного іміджу ділової людини, іміджу компанії чи організації. Визначення поняття "імідж". Пріоритетні якості при створенні іміджу. Якості як наслідок освіти і виховання (моральнісні цінності, психічне здоров’я, здатність до міжособистого спілкування). Якості, які пов’язані з життєвим і професійним досвідом людини. Моделі поведінки. Етикетні моделі. Значення зовнішнього вигляду у створенні іміджу; Основні вимоги до одягу ділової людини; традиційний діловий гардероб; неформальний діловий одяг; важливі складові професійного іміджу ділової людини (міміка, жести, поза); особистий догляд

4
^ Етикет у морально-регулятивному полі комунікативного менеджменту.

Аналіз проявів етикетного в організаційній та управлінській  діяльності. Етикет в системі менеджменту - метамовою ділових контактів. Функції етикетної поведінки: актуалізація морально ціннісного, створення моделей поведінки соціально активного суб’єкта комунікації, формування її цільової спрямованості. Етикет керівника і підлеглого.


2
^ Етикет у співпраці з іноземними партнерами.


Особливості ділового етикету в зарубіжних країнах. Риси характеру й особливості поведінки народів Західної Європи та Північної Америки. Система моральних настанов та ієрархія цінностей народів Сходу. Діловий етикет в країнах Азії. Особливості спілкуваннЯ з представниками ділових кіл Японії та Китаю. Національні особливості міжособистісних комунікацій в бізнесі; Основи національного ділового спілкування (порівняльний огляд); Контекстуальність культури і співвідношення вербальних і невербальних коммунікацій; Мова рухів тіла в національних культурах.

Кроскультуральні бар’єри в комунікаціях і їх подолання: Культурні підстави конфліктів та способи їх розв’язання; Культура і культура прийняття рішень – національні підходи.

Культури і бізнес-етикет: Кроскультуральні ділові зустрічі: Національні особливості процесу перемовин; Мета перемовин; Фактор часу у процесі перемовин; Зміст і контекст перемовин; Етапи підготовки і проведення перемовин (вибір місця і часу, протокол, роль перекладача); Поведінка учасників під час перемовин; Значення і форми контактів після завершення перемовин; Презентації у кроскультуральному середовищі.

Культури і бізнес-етика - проблема культурного релятивізму: Етика бізнесу і культурні відмінності; Глобалізація етики бізнесу; Стратегії розв’язання етичних проблем у міжнародному бізнесі.
4
^ Дипломатичний етикет та протокол.

Поняття дипломатичного церемоніалу. Предмет, принципи, значення дипломатичного протоколу. Історія дипломатичного протоколу. Зносини дипломатичних представництв із зовнішньополітичними відомствами та урядовими установами. Дипломатичні привілеї та імунітети. Дипломатичні візити, їх місце в дипломатичній практиці. Етикет дипломатичної бесіди. Особливості титулування співрозмовників під час дипломатичних контактів.4
^ Етикетна поведінка, її місце в комунікативних технологіях та професійній сфері. 

Вплив етикету  на значні явища  соціальної дійсності (мистецтво, реклама, ЗМІ, менеджмент). Етичний дискурс у рекламі. Роль реклами в трансляції етикетних зразків поведінки через  кліширування, тиражування, наслідування. Мас-медіа і етикет:  сприяння створенню стереотипів культурного і  цивілізованого та здатність  руйнувати моральні уявлення. Діловий етикет професіонала у сфері комунікативних технологій.

^ Роль повсякденності в становленні етикетної культури;  вплив етикету  на значні явища  соціальної дійсності (мистецтво, реклама, ЗМІ, менеджмент).42.2. Самостійна робота ­­- год.
з/п

Зміст роботи

Кіль-

кість годин
1 семестр
1.

Підготовка до семінарських занять
2

Підготовка до контрольних занять /до здачі модулів/

Затверджено на комісії з планування самостійної роботи студентів методичної ради інституту

« » 2008 р.

_______________________


2.3. Проведення семестрових заліків.


Модульний

Контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Контроль-ний захід (КЗ)

Модульна оцінка

(ПК КЗ)

Прак-тичні заняття

КР

Разом балів (ПК)

^ 3. Навчально-методичні матеріали


3.1. Література до теоретичного курсу

Білик Е. Сучасна енциклопедія етикету: 1000 правил і корисних порад/ Елліна Білик, Пер. з рос. Олени Росінської,. - Донецьк: БАО, 2005. - 382 с.
Галушко В. Діловий протокол та ведення переговорів: Навч. посіб./ В.П. Галушко,. - Вінниця: Нова книга, 2002. - 222 с.
Гах Й. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник/ Йосип Гах, М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки Галицька академія . - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 158 с.
Герет Т. Етика бізнесу: монографія/ Томас М.Герет, Річард Дж.Клоноскі, Пер. з англ. Остап Ватаманюк, Ред. Степан Панчишин, Роман Цяпало,. - 2-е вид.. - К.: Основи, 1999. - 214 с.
Етика ділового спілкування: Курс лекцій/ Міжрегіон. акад.управл. персоналом Тамара Чмут, Галина Чайка, Микола Лукашевич, Ірина Осечинська. - К.: МАУП, 1999. - 203 с.
Калашник Г. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: навч. посіб.. — К. : Знання, 2007. — 143с.
Кубрак О. Етика ділового та повсякденного спілкування: учбовий посібник/ Олег Кубрак,. - 3-тє вид., стереотип.. - Суми: Університетська книга К.: ВД Княгиня Ольга , 2005. - 221 с.
Культура ділового спілкування: Навч. посібник/ Укл. Людмила Зубенко, Віктор Нємцов,. - К.: ЕксОб, 2000. - 196 с.
Палеха Ю. Ділова етика: учбовий посібник/ Юрій Палеха, Європейський ун-т фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу. - К.: Вид-во Європейського ун-ту фінанас., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. - 179 с.
Пост Эмили Этикет. – М., 1996.

Право зовнішніх зносин. Збірник документів. / Упорядники: Алданов Ю.В.,Забара І.М., Резніченко В.І. – К., 2003.

Резніченко В. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / Київська міська держ. адміністрація. — К. : УНВЦ Рідна мова , 2003. — 480с.
Руденко Г.Д. Основи дипломатичного протоколу. – К., 1996.

Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навчальний посібник / О.П. Сагайдак; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Знання, 2006. – 382 с.

Статінова Н. Етика бізнесу: Навчальний посібник/ Ніна Статінова, Світлана Радченко М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2001. - 279 с.
Стоян Т. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник/ Тетяна Стоян, М-во освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм.. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 231 с.
Тимошенко Н. Корпоративна культура: Діловий етикет: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 392с.
Чмут Т. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник/ Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка,. - 2-е вид., пере-роб. і доп.. - К.: Вікар, 2002. - 223 с.


Brake T. Doing business Internationally: the Guide to Cross-Cultural Success. N.Y., 1995.

Communication, Culture and Organizational Process.| Ed. By W.B.Gundykunst. -International and Intercultural communicational Annual, Vol.IX. Beverly Hills (CA), 1985.

Elashmawi, Farid; Harris, Philip R. Multicultural Management 2000: Essential Cultural Insights for Global Business Success. Houston (TX), 1998.

Schneider, Susan & Barsoux, Jean-Louis. Managing Across Cultures. London, 1999.

Trompenaars, Fons & Hampden-Turner, Charles. Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business.-2nd ed. London, 1997.


^ 4. Узгодження з іншими дисциплінами.
з п^

Назва дисципліни, з якою проводиться

Узгодження


Прізвище викладача

Підпис, дата

1

Діловодство


Комова М.В.
2
^
Підготовка інформаційних документів та документування документів

Комова М.В
3

Діловий етикет

Кизименко В.Д.

4

Промислова естетика

Барановська Н.М.
5

Етика та естетика

Химиця Н.О.
6

Комунікативні технології в інформаційному суспільстві

Вербицька П.В.
7

Ділова комунікація

Вербицька П.В.


Схожі:

Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет “Львівська політехніка”
Робочу навчальну програму розроблено для напряму 000305 „Філологія”, фахове спрямування „Прикладна лінгвістика”, розглянуто та затверджено...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет «Львівська політехніка»
Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Політико-правові аспекти державотворчого процесу в Україні:...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи