Національний університет \"львівська політехніка\" icon

Національний університет "львівська політехніка"
Скачати 157.95 Kb.
НазваНаціональний університет "львівська політехніка"
Дата14.09.2012
Розмір157.95 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Науково-методичної ради ІГСН

_________ Куньч З.Й.

«28» 08. 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дисципліни КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Для базового напряму КУЛЬТУРА

Для спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність


Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

1 семестр

2 семестр

Всього

1 семестр

2 семестр

Всього

Лекційні заняття, год
13

13


Практичні (семінарські) заняття, год.
26

26


Модульний контроль, год
6

6


Всього аудиторних, год.
45

45


Самостійна робота, год
36

36


Загальний обсяг, год
81

81


Курсова роботаКонтрольні роботи, штЕкзамени
1

1


Заліки

Львів – 2008


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму «Культура»


Робоча навчальна програма складена:


к. пед.наук
^ Вербицька П.В.Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

історії, теорії та практики культури.


Протокол № ___________2008 р.


Завідувач кафедри Зінкевич Р.Д.


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол № __________2008 р.


.


^ 1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі


    1. Мета викладання дисципліни


Метою вивчення навчальної дисципліни "Комунікативні технології в інформаційному суспільстві" є формування у студентів необхідних для майбутньої професійної діяльності теоретичних знань про сутність, структуру, моделі комунікації та базові комунікативні технології в інформаційному суспільстві; розвиток базових та професійних комунікативних компетентностей з метою задоволення інформаційних потреб органів управління, організацій, фірм та установ.


1.2. Завдання вивчення дисципліни


У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен оволодіти базовими знаннями теоретичних засад розвитку комунікативних процесів у суспільстві, основних понять, моделей комунікації та сучасних комунікативних технологій.

Вивчення базових теоретичних засад теорії комунікації необхідні для подальшого розвитку практичних навичок професійної діяльності фахівців із спеціальності документознавство та інформаційна діяльність у сфері зв’язків із громадськістю, кадрової політики, управління персоналом, маркетингу, реклами тощо, а також для вдосконалення міжособистісного спілкування.

Практичні навички організації та планування ділових комунікацій, їх успішне застосування фахівцями у професійній діяльності спрятимуть налагодженню ефективних зв'язків зі ЗМІ, різними групами громадськості, розвитку культури ділового спілкування та досягнення особистого успіху в побудові професійної кар'єри.


1.3 Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу


№ з/п

Назва дисциплини

Наза розділів та тем

1

Історія української та зарубіжної культури

Культура спілкування.

Розвиток комунікації в Європі та Україні.

2

Документознавство

Соціальна документно-комунікаційна система.

3

Філософія

Постіндустріальне, інформаційне суспільство.

Організаційні основи соціальності. Суспільні відносини.


4

Політологія

Громадянське суспільство.

Засоби масової інформації.

Виборчі технології.

Демократія.

5

Соціологія

Зміна технології та сучасні організації.

Феномен громадської думки.

Засоби масової інформації та популярна культура.

6

Інформатика

Сучасні технології збирання, накопичення, обробки та зберігання інформації.


2. Зміст дисципліни


2.1. Лекції - 13 годин


№ з/п
^

Найменування розділів, тем


Кіль-кість годинII семестр


1 модуль

1
^

Предмет і завдання навчальної дисципліни


2
Означення поняття "комунікативні технології" як наукової диципліни. Об'єкт і предмет дослідження. Зміст, структура, функції комунікативних технологій. Взаємозв'язок навчальної дисципліни з іншими науками.
2
^

Теоретичні засади розвитку комунікативних поцесів в інформаційному суспільстві.
Лекція 1.

Інформаційне суспільство: основні характеристики, національні та глобальні аспекти. Комунікація як процес в інформаційному суспільстві. Структура комунікативного процесу, моделі комунікації.

^ Модель Якобсона. Модель Шеннона-Вівера. Модель Нью кома. Модель Лотмана. Модель Еко. Модель Барта. Модель знаку.

Моделі масової комунікації. Лідери громадської думки. Пропагандистські моделі. Контр пропагандистські моделі. Модель „спіралі мовчання”. Модель телевізійної комунікації.

^ Прикладні моделі комунікації. Релігійна комунікація. Ділова комунікація. Психоаналіз і психотерапія. Рекламна комунікація. Риторика. Теорія аргументації.


2
Лекція 2.

Комунікативний простір та його організація. Символічна організація. Візуальна організація. Організація подій. Міфологічна організація. Комунікативна організація.

Методи аналізу масової комунікації. Аналіз змісту, пропаганди, чуток.

2

3

^ Комунікативні технології

----------------------------------------------------------------------------------------

Лекція 1

Політичні технології: основні поняття. Перформанс: основні поняття. Релігійні технології. Виборчі технології. Стратегія і тактика виборчої кампанії. Технології цивілізованого лобіювання


2
^

ІІ модуль


3

Комунікативні технологіїЛекція 2

Комунікації у сфері зв’язків із громадськістю.

Імідж і технології його формування. Інструментарій створення або корекції іміджу організації. Засоби інформації як середовище формування іміджу.

Управління механізмами формування новин як основа роботи спіндоктора і прес-секретаря.

Модель впливу в інформаційній кампанії.


2
Лекція 3.

Особливості та механізми комунікативного впливу в умовах кризових ситуацій.

Особливості кризових комунікацій. Породження, блокування інформації. Загальні питання менеджменту криз. Семіотичні, комунікативні, когнітивні механізми впливу. Медіатор та кризовик як професія.

----------------------------------------------------------------------------------------

Лекція 4.

Організація та планування ділових комунікацій.

Створення промов і професія спічрайтера. Прес-секретар як професія. Спеціаліст з чуток. Рекламіст.

Майстерність комунікації. Звязки із засобами масової інформації. Ораторське мистецтво. Позамовні навички комунікації.2


2


2.2. Cемінарські заняття – 26 год.


№ з/п^

Зміст ( теми ) занять


Кіль-кість годин


2 семестр

1 модуль

1

Предмет і завдання навчальної дисципліни

2

2

Теоретичні засади розвитку комунікативних поцесів в інформаційному суспільстві.
Заняття 1. Комунікація як процес в інформаційному суспільстві: структура, моделі.

4

Заняття 2. Комунікативний простір та його організація.

2

Заняття 3. Методи аналізу масової комунікації.

2

3

Комунікативні технологіїЗаняття 1. Комунікативні технології: політичні, виборчі, релігійні, перформанс.

4

2 модуль

3

Комунікативні технології
Заняття 2. Комунікації у сфері зв’язків із громадськістю.

Імідж і технології його формування.

4

Заняття 3. Особливості та механізми комунікативного впливу в умовах кризових ситуацій.

2
Заняття 4. Організація та планування ділових комунікацій.


6

РАЗОМ:

26


2.3. Самостійна робота ­­- 38 год.
з/п

Зміст роботи

Кіль-

кість годин
2 семестр
1.

Підготовка до семінарських занять

30

2

Підготовка до контрольних занять /до здачі модулів/

8Затверджено на комісії з планування самостійної роботи студентів методичної ради інституту

« » 2006 р.

_______________________


2.4. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів. Розподіл балів модульних контролів (МК)


Модульний

Контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Контроль-ний захід (КЗ)

Модульна оцінка

(ПК КЗ)

Прак-тичні заняття

КР

Разом балів (ПК)

2 семестр, всього

у тому числі

40

10

50

50

100

1-й МК

20

5
25

50

2-й МК

20

5
25

50


2.5. Розподіл балів присвоєних студентам (до екзамену)


Мод.

конт

роль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль


Контро-

льний

захід

Семестрова

оцінка

(ПК + КЗ)

Лаб.

зан.

Сем.

зан.

РГР

КР


КП

(КР)

Реферат

Колок-віум

Разом

балів

ПК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

40

-

-

-

-

-

40

60

100

1-й

-

20

-

-

-

-

-

20

30

50

2-й

-

20

-

-

-

-

-

20

30

50^ 3. Навчально-методичні матеріали


3.1. Література до теоретичного курсу

ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення.-К.:ДержстандартУкраїни, 1994.- 53 с.

Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів: Навч. Посіб. – Вінниця, 2002.

Герет Т., Клонскі Р. Етика бізнесу. – К., 1999.

Ганжин В.Т. Паблик рилейшнз. Что это значит? Введение в средоведческую коммуникацию. – М., 1998

Деловая репутация // Управление персоналом. – 2000. - №3.

Дзвінчук Д. Психологічні основи ефективного управління. – К., 2000.

Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М., 1998

Соколов И. Технологии популярности, или паблик рилейшнз. – Минск, 1999

Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навч.посіб. – К.: Знання, 2005.

Чмут Т.К. Культура спілкування: Навч. Посіб. – Хмельницький, 1999.

Чмут Т.К. Культура спілкування як цілісний феномен // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб.науков. праць.- 2000. № 2.

Чалдини Р. Психология влияния. – СПб., 1999

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. Посіб. – К., 2001.

Aronson M., Spetner D. Public Relations Writer’s Handbook. – New York, 1993

Bruce B. Images of Power. How the Image Makes Shape Our Leaders. – London, 1992

Jones N. Soundbites and Spin Doctors. How Politicians Manipulate the Media – and Vice Versa. – London, 1996

Kurtz H. Spin Cycle. How the White House and the Media Manipulate the News. – New York, 1998

^

3.2. Література до семінарських занять


Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М., 1998.

Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений. – М., 2002.

Верхоглазенко В. Система мотивации персонала // Консультант директора. – 2002. - №4.

Власов Л.В., Гладков В.Н. Секретарь - помощник руководителя.- Л.: 1989.- 108 с.

Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч.посіб.для вищ. та серед. спец. навч. закладів.- 2-е вид.- К.: А.С.К., 2000.- 173 с.

Джей Э. Эффективная презентация. – Минск, 1997.

Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч.посіб.- К.: Либідь, 1998.- 256 с.

Дэйвис Ф. Ваш абсолютный имидж. – М., 1997

Жмыриков А.Н. Как победить на выборах. – Обнинск, 1995.

Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. – М., 1994

Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. – М., 1995

Менеджмент успеха – Как заставить сотрудников «гореть на работе». http: //management.com.ua/hrm/hrm043.html

Почепцов Г.Г. Как становятся президентами. Избирательные технологии ХХ века. – Киев, 1999

Почепцов Г.Г. Спиндоктор, который умеет “лечить” событие. – М., 1999

Російсько-український словник-довідник "Порадник ділової людини".- К., 1995.- 316 с.

Сліпушко О.Українська мова й етапи кар'єри ділової людини.- К.: Криниця, 1999.- 199 с.

Тугаєнко-Сєряк С.М.Довідник службовця.- К.: А.С.К., 2000.- 416 с.


4. Узгодження з іншими дисциплінами.з п^

Назва дисципліни, з якою проводиться

Узгодження


Прізвище викладача

Підпис, дата

1

Діловодство


Комова М.В.
2
Підготовка інформаційних документів та документування документів

Комова М.В
3

Діловий етикет

Кизименко В.Д.

4

Промислова естетика

Барановська Н.М.
5

Етика та естетика

Химиця Н.О.


Схожі:

Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет “Львівська політехніка”
Робочу навчальну програму розроблено для напряму 000305 „Філологія”, фахове спрямування „Прикладна лінгвістика”, розглянуто та затверджено...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет «Львівська політехніка»
Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Політико-правові аспекти державотворчого процесу в Україні:...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи