Національний університет \"львівська політехніка\" icon

Національний університет "львівська політехніка"
Скачати 204.75 Kb.
НазваНаціональний університет "львівська політехніка"
Дата14.09.2012
Розмір204.75 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Науково-методичної ради інституту

_________ / Куньч З.Й. /

« 28 »_09 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дисципліни ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Для базового напряму КУЛЬТУРА

Для спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність


Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

1 семестр

2 семестр

Всього

1 семестр

2 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

32

32

64


Практичні (семінарські) заняття, год.

16

48

64


Модульний контроль, год

6

6

12


Всього аудиторних, год.

58

90

148


Самостійна робота, год

50

90

140


Загальний обсяг, год

108

180

228


Курсова роботаКонтрольні роботи, штЕкзамени

1

1

Заліки

Львів – 2008


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму «Культура»


Робоча навчальна програма складена:


доц., к. філол. наук
^ Комова М.В.

доц., к. іст. наук
Зінкевич Р.Д.
Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

історії, теорії та практики культури.


Протокол _№1__28.08__2008р.


Завідувач кафедри ^ Р.Д. Зінкеви


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол _______________________2008 р.


.


1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі


1.1. Мета викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни "Документознавство" є формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про сутність, структуру, функції і класифікацію документів, які складають основу документної комунікації; вироблення вмінь і навичок збирання, класифікації, опрацювання та використанння документів з метою задоволення інформаційних потреб органів управління підприємств, організацій, фірм та установ.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

^ В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

- структуру, властивості та ознаки документних потоків і масивів, методи їх аналізу та оцінки;

- закономірності процесів зростання, старіння, розсіювання документної інформації;

- характеристики документа як системного об"єкта;

- методи і способи документування;

- форми реалізації документної комунікації;

- системи документних комунікацій;

- класифікацію і типологізацію документів;

- види видань і неопублікованих документів;

- характеристики документів на новітніх носіях інформації;

^ Підготовлений фахівець повинен вміти:

- застосовувати раціональні прийоми пошуку, збору, приймання та використання документної інформації.


1.3 Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу


№ з/п

Назва дисциплини

Наза розділів та тем

1

Історія української та зарубіжної культури

Розвиток книгодрукування в Західній Європі та Україні

2

Інформатика

Документні комунікаційні системи

2. Зміст дисципліни


2.1. Лекції - 64 годин


№ з/п
^

Найменування розділів, тем


Кіль-кість годин

1

2

3


1 семестр


1 модуль

1
^

Документознавство як наука


2
Означення поняття "документознавство" як наукової диципліни. Основні етапи розвитку документознавтва. Об'єкт і предмет документознавства. Структура документознавства. Взаємозв'язок документознавства з іншими науками.
2
^

Документ як система
Лекція 1.

Сутність поняття "документ". Генезис та розвиток поняття "документ". Документ як частина системи соціальних комунікацій. Характеристика документа як системного об"єкта. Властивості документа. Ознаки документа. Функції документа.

2
Лекція 2.

Інформаційний складник документа. Поняття "інформація". Теорія інформаційної комунікації. Класифікація соціальної інформації. Документна інформація. Матеріальний (фізичний) складник документа. Поняття "матеріальний складник документа". Матеріальна основа документа. Форма матеріального носія інформації. Способи документування.

2
Лекція 3.

Структура документа. Загальна характеристика документа. Внутрішня структура документа. Зовнішня структура документа. Реквізити документа.

2

3

^ Методи і способи документування

2
Основні поняття процесу документування. Кодування інформації. Поняття про мови. Знаковий метод фіксування інформації. Способи і засоби фіксування інформації.
4

^ Соціальна документно-комунікаційна система
Лекція 1.

Документна комунікація. Документа комунікація як підсистема соціальної комунікації. Співвідношення документної і недокументної комунікації.

2

Лекція 2.

Документна комунікаційна система. Підситеми документної комунікаційної ситеми: атрибутивна, функціональна, управлінська. Сукупності документів.

2

Лекція 3.

Документна діяльність. Процес створення документа. Документний фонд: бібіотечний, архівний, мезейний, інформаційний.

2
^

ІІ модуль


5

Класифікація документівЛекція 1

Класифікація документів як теоретичний напрямок документознавства. Співвідношення видової і типологічної класифікації документів. Розвиток класифікації документів.

4
Лекція 2.

Класифікація за інформаційним складником документа. Класифікація за матеріальним складником документа. Класифікація за матеріальним (фізичним) складником документа. Класифікація документів за обставинами їх побутування у зовнішньому середовищі.

4

6
^

Типологічна класифікація документів.
Лекція 1.

Офіційні видання. Наукові видання. Науково-популярні видання. Навчальні видання.

4
Лекція 2.

Виробничі видання. Суспільно-політичні видання. Довідкові видання. Інформаційні видання. Видання для дозвілля. Рекламні видання. Літературно-художні видання.

4


2 семестр


1 модуль

7
^

Книга як основний вид видань
Лекція 1.

Означення поняття "книга". Історія стародавньої книги. Винайдення та поширення книгодрукування в Європі. Книговидавнича діяльність Й.Гутенберга, А.Мануція, Х.Плантена, фірми Ельзевірів. Українська рукописна книга. Початок книгодрукування в Україні. Книговидавнича діяльність І.Федорова. Документ як артефакт.

6
Лекція 2.

Книга як різновид документа. Основні характеристики книги як виду документів. Структура книги: внутрішні елементи книги, зовнішні елементи книги. Апарат книги

4

8
^

Патентний і нормативний документ


4
Патентний документ. Патентна ситема в Україні та за кордоном. Авторське свідоцтво і патент. Патентна документація на новітніх носіях інформації.Система стандартизації в Україні та за кордоном. Нормативний документ із стандартизації. Промисловий каталог. Прейскурант.
9

^ Періодичне і продовжуване видання

2Загальна характеристика періодичного і продовжуваного видання. Газета – найдавніший різновид періодичних видань. Журнал. Продовжуваний збірник. Бюлетень. Календар. Експрес-інформація.
^

ІІ модуль

10

Нотне видання. Картографічне видання

2
Загальна характеристика нотних видань. Класифікація нотних видань. Структура нотних видань. Загальна характеристика картографічних видань. Картографічні знаки. Карта. Атлас. Глобус.
11

^ Образотворче видання

2
Загальна характеристика образотворчих видань. Плакат. Художня репродукція. Естамп. Художня листівка. Альбом. Прикладна графіка.
12

^ Неопублікований документ

4
Поняття "неопублікований документ". Звіт про науково-дослідну і дослідно-конструкторську роботу. Депонований рукопис. Дисертація. Автореферат дисертації. Препринт. Науковий переклад. Оглядово-аналітичний документ.
13

^ Діловий документ

2
Загальна характеристика ділового документа. Класифікація ділових документів. Текст документа. Реквізити і оформлення ділового документа. Довідково-нформаційні документи. Розпорядчі документи. Організаційні документи. Кадрові документи.
14

Кінофотофонодокумент

2
Загальна характеристика кінофотофонодокументів. Кінодокумент (діафільм, кінофільм, відеофільм). Фотодокумент (фотографія, діапозитив). Фонодокумент (грамплатівка, фонограма).
15

^ Документи на новітніх носіях інформації

4
Загальна характеристика документів.на новітніх носіях інформації. Магнітний документ. Оптичний документ. Голографічний документ.
Разом

64


2.2. Cемінарські заняття


№ з/п^

Зміст ( теми ) занять


Кіль-кість годин

1

2

3

1 семестр

1 модуль

1

Документознавство як наука

2

2

Документ як система
Заняття 1. Інформаційний складник документа

2

Заняття 2. Матеріальний складник документа. Структура документа

2

3

Соціальна документно-комунікаційна система

2

2 модуль

4

5

6

Класифікація документів за інформаційним складником

2

Класифікація документів за матеріальним складником

2

Типи документів

4


2 семестр


1 модуль

7

Книга як основний вид видань
Заняття1 :Книга: історія розвитку

6

Заняття 2. Книга як різновид документа

6

8

Патентний і нормативний документ.

6

9

Періодичне і продовжуване видання

6
2 модуль
10

Нотне видання. Картографічне видання.

6

11

Образотворче видання. Кінофотофонодокумент.

6

12

Неопублікований документ. Діловий документ.

6

13

Документи на новітніх носіях інформації

6

РАЗОМ:

64


2.3. Самостійна робота ­­- 140 год.
з/п

Зміст роботи

Кіль-

кість годин
1 семестр
1.

Підготовка до семінарських занять

54

2.

Підготовка до контрольних занять /до здачі модулів/


20.

2 семестр
1.

Підготовка до семінарських занять

54

2

Підготовка до контрольних занять /до здачі модулів/

20Затверджено на комісії з планування самостійної роботи студентів методичної ради інституту

« » _______________ 2008 р.

_______________________


2.4. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів. Розподіл балів модульних контролів (МК)


Модульний

Контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Контроль-ний захід (КЗ)

Модульна оцінка

(ПК КЗ)

Прак-тичні заняття

КР

Разом балів (ПК)

1 семестр, всього

у тому числі

30

10

40

60

100

1-й МК

15

5

20

30

50

2-й МК

15

5

20

30

50


2.5. Розподіл балів присвоєних студентам (до екзамену)


Мод.

конт

роль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль


Контро-

льний

захід

Семестрова

оцінка

(ПК + КЗ)

Лаб.

зан.

Сем.

зан.

РГР

КР


КП

(КР)

Реферат

Колок-віум

Разом

балів

ПК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

30

-

10

-

-

-

40

60

100

1-й

-

15

-

5

-

-

-

20

30

50

2-й

-

15

-

5

-

-

-

20

30

50^

Розподіл балів присвоєних студентам до диференційного заліку
Максимальна оцінка в балах

Поточний контрольСеместрова

оцінка


Лаб.

Зан.

Сем.

Зан.

РГР

КР


КП

(КР)

Реферат

Колок-віум

Разом

балів

ПК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

40

-

60

-

-

-

100

100


^ 3. Навчально-методичні матеріали


3.1. Література до теоретичного курсу

1. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" // Бібліотечний вісник.- 1995.- № 2.- С.1-5.

2. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення.- К.: Держстандарт України, 1995.- 47 с.

3. ДСТУ 2732-94. Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення.- К.: Держстандарт України, 1994.- 53 с.

4. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення.-К.:ДержстандартУкраїни, 1994.- 53 с.

5. ДСТУ 2394-94. Інформація та документація.Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення.- К.: Держстандарт України, 1994.- 89 с.

6. Комова М.В. Діловодство: Навч. посібник / Нац. ун-т “Львівська політехніка”, Ін-т гуманітар. і соц.наук. – Львів, Тріада плюс, 2006. – 220 с.

7. Комова М.В. Діловодство: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2007. – 217 с.

8. Комова М.В. Документознавство: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2007. – 294 с.

9. Комова М.В. Складання ділових документів: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2006. – 176 с.

11. Книговедение: Энциклопедический словарь / Редкол.: Н.М.Сикорский и др.- М., 1982.- 664 с.

12. Кушнаренко Н.Н.Докуметоведение: Учеб.- 2-е изд., перераб. и доп.- К.: Знання, 2000.- 459 с.

13. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посібник

для студ. ін-тів культури / Рівн. держ. ін-т культур.- К.: Кн. палата України, 1998.- 80 с.

14. Швецова-Водка Г.М. Типологія книги: Навч. посібник для студ. ін-тів культури / Рівн. держ. ін-т культур.- К.: Кн. палата України, 1999.- 68 с.

^

3.2. Література до семінарських занять


1. Власов Л.В., Гладков В.Н. Секретарь - помощик руководителя.- Л.: 1989.- 108 с.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч.посіб.для вищ. та серед. спец. навч. закладів.- 2-е вид.- К.: А.С.К., 2000.- 173 с.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч.посіб.- К.: Либідь, 1998.- 256 с.

4. КузнецоваТ.В.и др.Документы и делопроизводство: Справ. пособие.- М., 1991.- 270 с.

5. Пономарів О.Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посіб.- К.: Либідь, 1999.- 240 с.

6. Російсько-українськийсловник-довідник "Порадник ділової людини".- К., 1995.- 316 с.

7. Сліпушко О.Українська мова й етапи кар'єри ділової людини.- К.: Криниця, 1999.- 199 с.

8. Тугаєнко-Сєряк С.М.Довідник службовця.- К.: А.С.К., 2000.- 416 с.

9. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посібник

для студ. ін-тів культури / Рівн. держ. ін-т культур.- К.: Кн. палата України, 1998.- 80 с.

10. Швецова-Водка Г.М. Типологія книги: Навч. посібник для студ. ін-тів культури / Рівн. держ. ін-т культур.- К.: Кн. палата України, 1999.- 68 с.


^ 4. Узгодження з іншими дисциплінами.

з пНазва дисципліни, з якою проводиться

Узгодження


Прізвище викладача

Підпис, дата

1

Діловодство


Комова М.В.
2
Складання ділових документів

Комова М.В.


Схожі:

Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет “Львівська політехніка”
Робочу навчальну програму розроблено для напряму 000305 „Філологія”, фахове спрямування „Прикладна лінгвістика”, розглянуто та затверджено...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет «Львівська політехніка»
Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Політико-правові аспекти державотворчого процесу в Україні:...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи