Національний університет \"львівська політехніка\" icon

Національний університет "львівська політехніка"
Скачати 155.77 Kb.
НазваНаціональний університет "львівська політехніка"
Дата14.09.2012
Розмір155.77 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Науково-методичної ради ІГСН

______________ Куньч З.Й.

«____» __________ 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дисципліни МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ

Для базового напряму КУЛЬТУРА


Для спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність


Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

1 семестр

2 семестр

Всього

1 семестр

2 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

32
32

12
12

Практичні заняття, год

32
32

14
14

Модульний контроль, год

6
6


Всього аудиторних, год.

70
70

26
26

Самостійна робота, год

65
65

109
109

Загальний обсяг, год

135
135

135
135

Курсова роботаКонтрольні роботи, шт


1
1

Екзамени

1
1

1
1

Заліки

Львів – 2008


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму «всі напрями»


Робоча навчальна програма складена:К.і.н., доц.
^ Новак-Каляєва Л.М.Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

історії, теорії та практики культури


Протокол № ___ від______2008 р.

Завідувач кафедри

к.і.н., доцент .Д.Зінкевич


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол № _____ від "____" ___________ 2008 р.


.


1. Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі


1.1. Мета викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни "Методика підготовки документів" є формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про методику підготовки ділових документів, які проходять документування в процесі управлінської діяльності; набуття практичних навичок з використання державних стандартів, інших нормативних і методичних документів для документаційного забезпечення управління; складання та оформлення усіх видів документів, які входять до складу уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів.


    1. Завдання вивчення дисципліни

^ В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

– закони, державні стандарти, інші нормативні та методичні документи із документаційного забезпечення управління;

– основні напрямки уніфікації і стандартизації документів, уніфіковану систему організаційно-розпорядчих документів;

  • правила складання і оформлення ділових документів.


^ Підготовлений фахівець повинен вміти:

– використовувати державні стандарти, інші нормативні та методичні документи для документаційного забезпечення управління;

– застосовувати раціональні прийоми складання та оформлення усіх видів ділових документів: організаційно-розпорядчих, довідково-інформаційних, обліково-фінансових, господарсько-договірних, особових офіційних.


1.3 Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу


№ з/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Документознавство

Діловий документ

2

Діловодство

Документування управлінської діяльності

3

Підготовка інформаційних документів, документування та документування документів

Характеристика та вимоги до оформлення організаційно-розпорядчих, особисто-офіційних, довідково-інформаційних, обліково-фінансових, господарсько-договірних документів, кадрових документів


2. Зміст дисципліни


2.1. Лекції - 32 год.


№ з/п^

Найменування розділів і тем


Кіль-кість годин

1

2

3

1 семестр

1 модуль

1.

^ Законодавство України, державні стандарти, інші нормативні та методичні документи із документаційного забезпечення управління


4

2.

^ Документування управлінської діяльності

2
Документування управлінської діяльності як сукупність процесів фіксації управлінських дій. Складання документів. Оформлення бланків документів. Реквізит - елемент документа. Датування документів. Індексація документів. Погодження документів. Засвідчення документів. Адресування документів. Резолюція. Відмітки про проходження та виконання документів. Оформлення копій документів. Оформлення додатків до документів. Вимоги до документів, що виготовляються машинописними засобами. Розмноження документів.
3.
^

Характеристика та вимоги до оформлення організаційно-розпорядчих документів


4
Інструкція, положення, правила, статут, вказівка, наказ, постанова, розпорядження.
4.

^ Методика підготовки та оформлення інформаційних документів та документів колегіальних органів

2
Анотація, відгук, рецензія, висновок, довідка, огляд, доповідна записка, пояснювальна записка, запрошення, звіт, службовий лист, оголошення, план, протокол, витяг з протоколу, телеграма, факс, телефонограма.
5.

^ Методика підготовки документів науково-дослідницької діяльності.

Кваліфікаційні документи науково-дослідницької діяльності: дипломна робота, магістерська робота, дисертаційна робота. Основні вимоги до кваліфікаційної роботи. Структура роботи, кореляція складових частин. Структура та вимоги до Вступу, основної частини, Висновків. Методика підготовки та оформлення наукового апарату (посилання та Список використаних джерел і літератури).

6
2 модуль

6.

^ Методика підготовки та оформлення обліково-фінансових документів

2
Акт, доручення, розписка, список, таблиця.
7.

^ Методика підготовки та оформлення господарсько-договірних документів

4
Договір, трудова угода, контракт
8.

^ Методика підготовки та оформлення документів щодо особового складу

4
Автобіографія, заява, пропозиція, скарга, характеристика, анкета, резюме, особова картка, особова справа, трудова книжка
9.

^ Оформлення кадрових документів

4
Особливості кадрових документів як різновиду організаційно-розпорядчої документації. Оформлення приймання на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення з роботи, надання відпустки, відряджень.
РАЗОМ:

32


2.2 Практичні заняття – 32 год.


№ з/п
^

Зміст ( теми ) занять


Кіль-кість годин
1

2

3


1 модуль
1.

Законодавство України, державні стандарти, інші нормативні та методичні документи із документаційного забезпечення управління

4
2

Реквізити ділових документів

2
3.

Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів (інструкція, положення, правила, статут, вказівка, наказ, постанова, розпорядження)

4
4.Складання та оформлення довідково-інформаційних документів (анотація, відгук, рецензія, висновок, довідка, огляд, доповідна записка, пояснювальна записка, запрошення, звіт, службовий лист, оголошення, план, протокол, витяг з протоколу, телеграма, факс, телефонограма)

2


5.


^ Методика підготовки документів науково-дослідницької діяльності.

Вимоги до кваліфікаційних документів науково-дослідницької діяльності: дипломна робота, магістерська робота, дисертаційна робота. Опрацювання зразків кваліфікаційних робіт по структурі та кореляції складових частин: Вступу, основної частини, Висновків. Підготовка та оформлення наукового апарату (посилання та Список використаних джерел і літератури).

6
2 модуль
6

Складання та оформлення обліково-фінансових документів (акт, доручення, розписка, список, таблиця)

6
7

Складання та оформлення господарсько-договірних документів (договір, трудова угода, контакт)

4
8

Складання та оформлення документів щодо особового складу (заява, пропозиція, скарга, характеристика, анкета, резюме, особова картка, особова справа, трудова книжка, автобіографія )

4
РАЗОМ:

32

30


2.3. Самостійна робота - 65 год.
з/п

Зміст роботи

Кіль-кість годин

1.
^

Підготовка до практичних занять


20

2.

Підготовка до контрольних занять /до здачі модулів/

20

3.

Виконання індивідуального домашнього завдання

25Перелік індивідуальних домашніх завдань:


1

Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів

4 год.

2

Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

2 год

3

Складання та оформлення документів науково-дослідницької діяльності

6 год.

4

Складання та оформлення обліково-фінансових документів

4 год

5.

Складання та оформлення господарсько-договірних документів

4 год
Складання та оформлення документів щодо особового складу

5 год.


^ Затверджено на комісії з планування самостійної роботи студентів методичної ради інституту

«____» __________ 2008 р.

________________________


2.4. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів. Розподіл балів модульних контролів (МК)


Модульний

Контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Контроль-ний захід (КЗ)

Модульна оцінка

(ПК КЗ)

Прак-тичні заняття

КР

Разом балів (ПК)

1 семестр, всього

у тому числі

40

10

50

50

100

1-й МК

20

5
25

50

2-й МК

20

5
25

50^ 3. Навчально-методичні матеріали


3.1. Література до теоретичного курсу


1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 11. – Ст.81.

2. Закон України “Про державну таємницю”// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст.93.

3. Закон України “Про інформацію”// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст.650.

4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження інструкцій про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”// Офіційний вісник України. – 1998. – № 48. – Ст.1764.

5. ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення.

6. ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови.

7. ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення.

8. ДК 010-99 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД).

9. ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы.

10. ДСТУ 4163-2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.

11. Бибик С.П. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта.- К.: Вид-во "Довіра", УНВЦ "Рідна мова", 1997.- 399 с.

12. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів.-2-е вид.- К.: А.С.К., 2000.- 173 с.

13. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К.: Вища шк., 1987.- 351 с.

14. Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посіб. - К.: МАУП,2001.- 131 с.

15. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посіб. - 4-те вид., випр. - К.: МАУП,2001.- 256 с.

16. Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство: Справ. пособ. – К.:Вища школа, 1988.- 320 с.


3.2. Література до практичних занять


1. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. - К.: Сталкер, 1997.- 349 с.

2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1998.- 256 с.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і допов.- К.: Либідь, 2000.- 284 с.

4. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення: Навч. посіб. для вищ. і серед. спеціальн. навч. закладів. - Х.: Торсінг, 2001.- 384 с.

5. Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів укр. мовою. - К.: Техніка, 1992.- 399 с.

6. Паламар Л.М., Кацовець Г.М. Мова ділових паперів. - К.: Либідь, 1995.- 207 с.

7. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посіб.- 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Либідь,1998.- 296 с.

8. Палеха Ю.І. Управлінське документування. В2 ч. / Європейський університет. – К.: Європ. ун-т, 2001-2002.

9. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П.Складання ділових паперів: Практикум: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. - К.: Либідь, 2002.- 240 с.

10. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1999.- 240 с.

11. Російсько-український словник-довідник "Порадник ділової людини". - К., 1995.- 316 с.

12. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. - К.: Криниця, 1999.- 199 с.

13. Суд. Зразки документів ( Заяви, позовні заяви, скарги, клопотання): Практ. посіб. Упоряд. І.А. Куян. - К.: Оріяни, 2000.-172 с.

14. Тугаєнко-Сєряк С.М. Довідник службовця. - К.: А.С.К., 2000.- 416 с.

15. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К.: Вища шк., 1998.- 271с.

16. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. - К.: Літера, 1999.- 208с.


2008 рік


Схожі:

Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет “Львівська політехніка”
Робочу навчальну програму розроблено для напряму 000305 „Філологія”, фахове спрямування „Прикладна лінгвістика”, розглянуто та затверджено...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет «Львівська політехніка»
Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Політико-правові аспекти державотворчого процесу в Україні:...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи