Робоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини icon

Робоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Скачати 181.38 Kb.
НазваРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Дата14.09.2012
Розмір181.38 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Науково-методичної ради ІГСН

_________Куньч З.Й.

«28» 08 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дисципліни Міжнародні відносини

Для базового напряму “Культура”

Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

1 семестр

2 семестр

Всього

1 семестр

2 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

64
64


Практичні заняття, год

32
32


Модульний контроль, год

6
6


Всього аудиторних, год

102
102


Самостійна робота, год

60
66


Загальний обсяг, год

162
162


Курсова роботаКонтрольні роботи, штЕкзамени

1
1


Заліки

Львів – 2008


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму ___”Культура”___


Робоча навчальна програма складена:


доц., к. і. н.
^ Тарабан В.М.
Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

історії, теорії та практики культури.


Протокол № 1 від 28.08. 2008 р.


Завідувач кафедри Зінкевич Р.Д.


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол № 1 від 1. 09. 2008 р.


.


1. Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі


1.1. Метою вивчення дисципліни є: вивчення курсу з історії міжнародних відносин, дипломатичних стосунків ХХ століття, діяльність міжнародних організацій по збереженню миру в умовах будівництва держави в Україні.


1.2.Завдання вивчення дисципліни: основні проблеми дипломатії, її вплив на події міжнародного життя, зміни, які відбуваються в світі, та державному житті.


В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

 1. Основні поняття та терміни, які є визначальними для розуміння дипломатії і дипломатичної служби.

 2. Закономірності розвитку дипломатії, її цілі і завдання, особливості становлення української дипломатії у ХХ столітті.

 3. Взаємозв”язок внутрішньої зовнішньої політики, значення міжнародних організацій і конференцій при проведенні багатостороньої дипломатії.


Підготовлений фахівець повинен уміти :

 1. Проводити аналіз дії міжнародних договорів на території України.

 2. Проводити порівняльний аналіз дипломатичних заходів спрямованих на розбудову стосунків Української держави із країнами світу.

 3. Застосувати отримані знання при виконанні службових обов'язків після закінчення учбового закладу.1.3 Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу:


№ з/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Нова історія країн Західної Європи

2

Історія України
2. Зміст дисципліни

2.1. Лекції - 64 годин.
п/п
^
Найменування розділів, тем

К-ть

год.
Тема 1. Східні слов`янські племена та їх зв`язки зі своїми сусідами ( ІІ – VІІІ ст.)

Зародження слов`янства та їх розселення. Етногенез східних слов`ян та їх боротьба за своє існування. Зв`язки місцнвого населення з скіфами, сарматами, грецькими містами – державами, готами. Участь східно-слов`янських племен в житті Південної та Південно-Східної Європи. Антична держава та її стосунки з Візантією. Зв`язки слов`ян з хазарським каганатом. Міграційні та асиміляційні процеси у слов`янському світі. Державні утворення слов`ян – Куявія, Славія та Артанія. Київська держава та її зв`язки з Візантією. Основні завдання зовнішньополлітичної діяльності Київської держави.

Тема 2. Міжнародні відносини Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

Зовнішня політика Київської держави. Її напрями і мета. Організація дипломатичної діяльності. Міждержавні зв`язки Русі і Візантії. Договори між ними про мир і дружбу. Політичні аспекти прийняття християнства на Русі. Вхід Русі в коло християнських держав. Стосунки Русі з народами Сходу, Північної і Західної Європи. Феодальна роздробленість Русі і зміни характеру її зовнішньої політики. Відносини Русі з сусідніми державами – Польщею і Чехією, Угорщиною. Русько-половецькі відносини. Створення Галицько-Волинського князівства та його зв`зки з зарубіжними країнами. Зовнішня політика Данила Галицького та його наступників. Галицько-Волинська держава та її боротьба за незалежність.

^ Тема 3. Українські землі у міжнародній політиці іноземних держав ( ХІV – перша половина ХVІІ ст.).

Занепад Галицько-Волинської держави. Боротьба за українські землі між Московською і Литовсько-Польськими державами. Заснування Запорізької Січі та участь козацтва в міжнародній європейській політиці. Розвиток дипломатії Запорізької Січі. Папство на Україні. Поширення впливу Ресі Посполитої на Схід. “Ліга християнської міліції”. Українсько-перські взаємини. Контакти запорожців з грузинськими князями. Роль козаків у знищенні турецької навали. Козацько-турецькі взаємини.ю Зростання ролі Запорізької Січі в міжнародній політиці Європи.

Угода Запорізької Січі з Кримом і її роль в історії України. Дипломатична боротьба за українські землі в умовах Тридцятилітньої війни. Зв`язки Запорізької Січі з Францією. Козацтво – рівноправний і впливовий суб`єкт міжнародного життя.

^ Тема 4. Міжнародні відносини України ( др. половина ХVІІ – ХVІІ).

Міжнародні відносини України в роки визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. Система союзів Б.Хмельницького проти Польщі. Відносини з військом Донським, Кримським ханством, Російською імперією, Трансільванією, Молдовією, Туреччиною, Литвою, Мунтанією (Валенсією), Венеціанською республікою, Швецією та ін. Дипломатичні заходи Б.Хмельницького. Українсько-російські взаємини. Договір Б.Хмельницького з Московською державою 1654 р. Переяславська Рада. “Просительные письма». Міжнародні відносини Української держави після смерті Б.Хмельницького. Переяславські статті Ю.Хмельницького. Московські статті І.Брюховецького. Андрусівське перемир`я. Договірні статті лівобережного гетьмана Д.Многогрішного з російським царем. “Вірний мир”. Зв`язки І.Мазепи із Швецією. Культурні та торгові зв`язки І.Мазепи із Туреччиною та ыншими краънами.

^ Тема 5. Україна в міжнародній політиці Російської і Австро-Угорської імперій та інших держав ( кінець ХVІІІ ст. – 1917 р.)

Політика України в планах Росії та Австрії в кінці ХVІІІ – поч. ХІХ ст. Поділи Польщі Австрією, Прусією та Росією. Період бездержавності України. Доля українського народу. Внутрішня політика Росії та Австрії щодо України. Українська проблема в російсько-пруських відносинах. Українське питання у французько-російському протистоянні на початку ХІХ ст. Україна в ракурсі європейських держав 1853 – 1856 рр. Україна в концепції партії Бетмана-Гольвега, “залізного канцлера” Отто фон Бісмарка. Концепція Київського королівства. Україна в політичних програмах Росії, Австрії, Німеччини, поляків, Туреччини, Франції та Англії в 60-80-х рр. ХІХ ст. Українське питання в позиції Польської соціалістичної партії в кінці ХІХ – поч. ХХ ст. Україна в міжнародних відносинах в роки Першої світової війни. Україна в планах Росії, Німеччини, Австро-Угорщини. Акт двох цісарів – австрійського та німецького проутворення польської держави. Лютнева революція 1917 р. в Росії – необхідність розв`язання українського питання на міжнародній арені.

Тема 6. Україна на міжнародній арені в період національної революції 1917-1920 рр.

Національна революція на Україна. Утворення Української Центральної Ради. Інтерес до України з боку Росії, японських, французьких, італійських, румунських, сербських і бельгійських представництв. Визнання суверенності України. Брестські переговори. Делегація В.Голубовича. Визнання самостійності української делегації державами Четвертного Союзу та Радянською Росією. Позиція української делегації на переговорах. Двовладдя на Україні і зміна становища. ІV Універсал – проголошення незалежності України. Новий склад делегації Української Народної Республіки на переговорах у Бресті. Визнання України самостійною державою державами Четвертого Союзу. 10 статей Брестського мирного договору. Таємна стаття договору про поділ Галичини. Значення Брестського мирного договору. Таємна стаття договору про поділ Галичини. Значення Брестського мирного договору для долі України. Українська держава на міжнародній арені в період правління гетьмана П.Скоропадського. Головні завдання зовнішньої політики гетьмана. Ратифікація Туреччиною Брестського мирного договору з Україною. Доба директорії. Погіршення міжнародного становища України. Наступ більшовиків на Україну. Акт Злуки УНР і ЗУНР. Боротьба за державність у Східній Галичині. Напрямки зовнішньополітичної діяльності ЗУНР. Паризька конференція і українське питання. “Українська пресова служба”. Прорахунки Директорії в дипламатичній діяльності за кордоном. Ускладнення відносин з Антантою. “Трикутник смерті”. Варшавський договір та його наслідки для України. Ризький мирний договір – поразка української дипламатії.

Тема 7. Зовнішньополітичне становище України між двома світовими війнами (1921 – 1939 рр.)

Зовнішньополітична діяльність українських урядів і міжнародне становище України у перші повоєнні роки. Розділення України кордонами чотирьох держав. “Українське питання”. Діяльність урядів УНР та ЗУНР в екзилі. Генуезька конференція – спроба уряду ЗУНР у вирішенні долі Східної Галичини. Діяльність Є.Петрушевича. Утворення УРСР. Ліквідація українського республіканського наркомату закордонних справ і дипламатичних представництв. Сталінська диктатура – ліквідація самостійної зовнішньої політики України. Політика і плани іноземних держав щодо України. “Буковинська” карта. “Східногалицьке питання”. “Санітарний кордон”. Східноєвропейська політика Англії. “Українська політика” Німеччини. Прихід до влади А.Гітлера і питання “життєвого простору”. Німецько-польський акт про ненапад, початок “вічного миру” і “дружба двох народів”. Окупація Австрії та розчленування Чехословацької республіки. Перетворення її у Федерацію в складі Чехії, Словаччини та Підкарпатської Русі – Карпатської України. Агресія Угорщини на Карпатську Україну та її окупація. Геополітичні інтереси Німеччини і СРСР до Західної України. Договір про ненапад між Німеччиною і СРСР. Початок Другої світової війни.

Тема 8. Українське питання у міжнародній політиці в роки Другої світової війни.

Українська РСР і західноукраїнські землі в міжнародних планах іноземних держав на початку Другої світової війни ( 1939 – 1941 рр.). Використання А.Гітлером Організації Українських Націоналістів для дестабілізації Польщі. Таємний протокол договору між Німеччиною і СРСР і розмежування сфер впливу. Вступ радянських військ на територію Західної України. Підписанння німецько-радянського договору про дружбу і кордони. Народні Збори Західної України. Декларація про воз`єднання Західної України з УРСР і входження до складу Радянської України. Входження до складу УРСР Північної Буковини. Агресія фашистської Німеччини на СРСР. Акт 30 червні. Окупаційна політика нацистів. Розчленування українських земель. Переговори польського еміграційного уряду в Лондоні з урядом СРСР. Боротьба українського народу за свободу і незалежність.

Україна в зовнішньополітичних планах Сталіна і західних держав на завершальному етапі війни. Закони Верховної Ради СРСР “Про утворення військових формувань союзних республік”, “Про надання союзним республікам повноважень у галузі зовнішніх відносин”. Право України на членство в Організації Об`єднаних Націй.

Тема 9. Україна в міжнародних відносинах після Другої світової війни ( 1945 – 1990 рр.)

Відновлення української дипломатії. Кримська колнференція. Конференція у Сан-Франціско. Звернення уряду УРСР до Конференції. Внесок української делегації в розробку положень Статуту ООН. Питання східних кордонів Польщі. "Лінія Керзона” в історичній долі українських земель. Акція “Вісла”. Завершення воз`єднання українських земель в єдиній державі. Підписання УРСР Паризького мирного договору з Італією, Румунією, Болгарією, Угорщиною і Фінляндією та його значення. Українська дипломатія у переговорах по обмеженню озброєнь і збройних сил і забороні атомної зброї. Робота українських представників у міжнародних організаціях. “Холодна війна” і занепад миротворчих та інших ініціатив у країні. Розвиток міжнародних відносин з країнами РЕВ. Конгрес захисту миру. Перший всесвітній конгрес прихильників миру в Парижі та Празі. “Хрущовська відлига” та розрядка відносин між сходом і заходом. У лещатах “брежнєвської докторини”. Діяльність України в ЮНЕСКО. Участь у роботі МАГАТЕ. Основи взаємовідносин між СРСР і США. Включення України в краще поглиблення розрядки Введення радянських військ в Афганістан – принципова помилка радянської зовнішньої політики. Допомога України країнам, що визволилися від колоніальної залежності. Процес перебудови. Закінчення “холодної війни”. Утвердження процесу нового політичного мислення. Меморандум про всеосяжну систему міжнародного миру і безпеки. Семінар ООН в Києві з питань багатосторонніх заходів зміцнення миру і запобігання війни. Відкриття в Києві Генерального консульства ФРН. Перший Всесвітній Конгрес Асоціації україністів.

Тема 10. Основні напрямки зовнішньої політики на сучасному етапі незалежної України

Декларація про Державний суверенітет України – нові можливості на терені міжнародної політики. Концепція нової зовнішньої політики, основні її напрями. Акт про незалежність України – налагодження двостороннього співробітництва на міжнародному рівні. Припинення існування СРСР і створення Співдружності Незалежних Держав. Певне місце зовнішньополітичної діяльності України в її межах. Декларація про принципи та основні напрями розвитку українсько-польських відносин. Зв’язки України з країнами заходу. Візит Президента Л.М.Кравчука до Франції, Канади і США. Діяльність України в ООН та інших міжнародних організаціях. Участь України в розв'язанні глобальних проблем людства. Незалежна Україна в сучасних міжнародних відносинах.

4


3. Розподіл балів присвоєних студентам (до екзамену)


Мод.

конт

роль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль


Контро-

льний

захід

Семестрова

оцінка

(ПК + КЗ)

Лаб.

зан.

Сем.

зан.

РГР

КР


КП

(КР)

Реферат

Колок-віум

Разом

балів

ПК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

40

-

-

-

-

-

40

60

100

1-й

-

20

-

-

-

-

-

20

30

50

2-й

-

20

-

-

-

-

-

20

30

50

ЛІТЕРАТУРА

 1. Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. – Львів, 2001.

 2. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Т.1, П. – М., 1995.

 3. Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1999.

 4. Історія міжнародних відносин України від найдавніших часів до 1917 р. Колектив авт. Серкіз Я.І., Єременко Л.В., Лагунова Н.Т. та ін. – Львів, 1992.

 5. Історія міжнародних відносин України (1917 – 1992 рр.) Колектив авт. Серкіз Я.І., Вол Б.Д., Малик Я.Й. та ін. – Львів, 1992.

 6. Історія міжнародних відносин України (ХХ століття) Під ред. В.Трофимовича. – Львів, 1996.

 7. Історія України та її державності (За ред. Дещинського Л.Є.). – Львів, 2004.

 8. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. – Львів, 1995.

 9. Марущак М.Й. Історія дипломатії ХХ століття. – Львів, 2000.

 10. Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. – К., 1992.

 11. Мленич Л. МИД. Министры иностранных дел. Тайная дипломатия Кремля. – М., 2003.

 12. Нариси з історії дипломатії України. Авт. колектив: О.І.Галенко, Є.Є.Камінський, М.В. Кірсенко та ін. – К., 2001.

 13. Овсій І.О. Зовнішня політика України від давніх часів до 1944 р. – К., 1999.

 14. Політична історія України. – К., 2001.

 15. Україна в міжнародних відносинах ХХ ст. – Львів, 1997.

 16. Міжнародні відносини і дипломатія княжої Руси – України // Історичний календар – альманах Червоної Калини на 1939 р. – Львів, 1939.

 17. Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. – М., 1968.

 18. Перхавко В.Б. Связи Древней Руси со словянскими странами. – М., 1987.

 19. Котляр М. Д.Галицький. – К., 1979.

 20. Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: ІХ – первая половина Х в. – М., 1980.

 21. Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. – М., 1982.

 22. Русина О.В. Україна під татарами і Литвою. – К., 1998.

 23. Плохий С. Папство и Украина. Политика римской курии на украинских землях в ХУІ – ХУП вв. – К., 1989.

 24. Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорізького: Українське козацтво в міжнародних відносинах ХУІ – середини ХУІІ ст. – К., 1991.

 25. Баран О. Козаки в Тридцятилітній війні // На службі Кліо. Зб. наук. праць на пошану Л.Винара з нагоди 50 – ліття його наукової діяльності. – К., Львів, 2000.

 26. Федорчук Я. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми /1648 – серпень 1649 рр./. - Львів, 1993.

 27. Гой П. Дипломатичні стосунки України з Московщиною 1648-1651. – Львів, 1996.

 28. Федорчук Я. Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1657. – Львів, 1996.

 29. Горобець В.М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини ХУІІ – першої чверті ХУШ ст. – К., 1995.

 30. Мельник Л. Політична історія Гетьманщини ХУШ ст. у документах і матеріалах. – К., 1997.

 31. Тейлор Дж. Борьба за господство в Европе 1848-1918. – М., 1958.

 32. Европейська політика: від регіональних конфліктів до Першої світової війни. – Чернівці, 1995.

 33. Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923. – Т.1. – Львів, 1998.

 34. Держалюк М.С. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917-1922 рр. – К., 1998.

 35. Дещинський Л.Є. Брестський мир в історії становлення української державності. // Держава та армія, Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, №431. – Львів, 2001.

 36. Павлюк О. Боротьба України за незалежність і політика США /1917-1923 рр./. – К., 1996.

 37. Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. – Львів, 1998.

 38. Гетьманчук М.П. “Українське питання” в радянсько-польських відносинах 1920-1923 рр. – Львів, 1998.

 39. Гетьманчук М.П. “Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920-1939 рр. – Львів, 1998.

 40. Карпатська Україна: питання державно-правового розвитку і міжнароного становища. – Ужгород, 1999.

 41. Польща та Україна у 30-40-х роках ХХ століття. Том ІІ. Переселення поляків та українців 1944-1946. – Варшава – Київ, 2000.

 42. Косик В. Ук

 43. раїна і Німеччина у другій світовій війні. – Париж, Нью-Йорк, Львів, 1993.

 44. Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40-50 років ХХ століття. – Львів, 2000.

 45. Киричук Ю. Український національний рух 40-50-х років ХХ століття: ідеологія та практика. – Львів, 2003.

 46. Исраэлян В.Л. Дипломатия в годы войны (1941-1945). - М., 1985.

 47. Крымская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании. – 4-11 февраля 1945 г.: Сб. док. – М., 1984.

 48. Васильева-Чикаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах /1944-1996 рр./ - К., 1998.

 49. Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносинах: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1997.

 50. Україна на міжнародній арені: Зб. док. І матер. 1986-1990 рр. – К., 1993.

 51. Камінський Е. І Дашкевич А. Політика США щодо України. – К., 1998.

 52. Незалежна Україна в системі міжнародних зв”язків. Авт. колектив: Катиренчук Б.А., Калашніков А.В., Шлемкевич Л.П., та ін. – Львів, 1998.

 53. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору. – Мадрид, 1997.

 54. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. – К., 1998.

 55. Україна і НАТО. Авт. колектив: Катиренчук Б.А., Калашніков А.В., Гетьманчук М.П. та ін. – Львів, 1999.

 56. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.) – К., 2000.

 57. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку. – К., 1999.

 58. Україна і позаєвропейський світ. Авт. колектив: Катиренчук Б.А., Гетьманчук М.П., Горевалов С.І. та ін. – Львів, 2001.

 59. Світова та європейська інтелігенція. Організаційні засади. – Львів, 2001.

Схожі:

Робоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія напряму підготовки 0304 міжнародні відносини для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки міжнародні відносини, спеціальністю „ міжнародні...
Робоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0302 – міжнародні відносини, напряму підготовки 030204...
Робоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини iconФорма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини», спеціальністю...
Робоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини iconО. В. Шкурко програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Ціноутворення у жкг» (для студентів 4 курсу денної форми...
Робоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини iconО. В. Шкурко програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Ціноутворення у жкг» (для студентів 3 курсу заочної форми...
Робоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є. Програма навчальноі дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини iconВ. М. Тюріна Карпушенко М. Ю. Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів 3 курсу денної...
Робоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини iconМіжнародні економічні відносини” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 030601) „Менеджмент”
Програма І робоча програма дисципліни „Міжнародні економічні відносини” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини iconМіжнародні економічні відносини” для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 030601) „Менеджмент”
Програма І робоча програма дисципліни „Міжнародні економічні відносини” для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини iconРозклад занять
Окр магістра галузі знань 0302 Міжнародні відносини спеціальності 03020401 Міжнародні відносини на період сесії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи