Національний університет \"львівська політехніка\" icon

Національний університет "львівська політехніка"
Скачати 116.29 Kb.
НазваНаціональний університет "львівська політехніка"
Дата14.09.2012
Розмір116.29 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Науково-методичної ради ІГСН

_________ Куньч З.Й.

« 28 » 08 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дисципліни Стилістика ділового мовлення

Для базового напряму ^ 6.020.100 “Документознавство та інформаційна діяльність

Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

9 семестр

семестр

Всього

9

семестр

семестр

Всього

Лекційні заняття, год

32
32

12
12

Практичні заняття, год

32
32

14
14

Модульний контроль, год

6
6

-
-

Всього аудиторних, год.

70
70

26
26

Самостійна робота, год

65
65

109
109

Загальний обсяг, год

135
135

135
135

Курсова роботаКонтрольні роботи, шт


1
1

Екзамени

1
1

1
1

Заліки

Львів – 2008


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму 6.020.100 «Документознавство та інформаційна діяльність»


Робоча навчальна програма складена:


доц., к. і. н.
^ Барановською Н.М.
Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

історії, теорії та практики культури.


Протокол № 1 від 28.08. 2008 р.


Завідувач кафедри Зінкевич Р.Д.


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол № 1 від 28.08. 2008 р.


.


1. Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі


1.1. Мета викладання дисципліни.


1.2.Завдання вивчення дисципліни.


В результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець повинен знати: лексико-граматичні норми українського літературного мовлення, особливості офіційно-ділового стилю, спосіб та доцільність використання мовних одиниць різних рівнів у конкретній ситуації мовлення, у тому чи іншому функціональному стилі.

^ Підготовлений фахівець повинен уміти: правильно користуватися мовою у діловій сфері спілкування, знаходити найдоцільніші лексико-граматичні засоби для кожної конкретної мовленнєвої ситуації, доцільно використовувати різнорівневі мовні одиниці у функціональних стилях українського мовлення


1.3 Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу:


№ з/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Ділова українська мова
Т. 1-6

2

Мовознавство

Т. 2-4


^ 2. Зміст дисципліни


2.1. Лекції - 32 год.№п/п
^

Найменування розділів, тем, їх питання


Години


Лекц.

Сем


Всьго

1

2

3

4

5

1

Вступ. Українська мова і стилістика у сучасному житті.

2

2

4

2

Українська літературна мова: походження, розвиток, сучасний стан, основні норми. Мова і мовлення. Словники і словникові видання з української мови.

2

2

4

3

Стильові різновиди сучасного українського літературного мовлення.

Стилістична диференціація українського літературного мовлення.

Специфіка сфери розмовного мовлення.

Книжне мовлення та його особливості.

2

2

4

4

Офіційно-діловий стиль та культура ділового спілкування.

Історична еволюція офіційно-ділового стилю.

Документ – основний вид офіційно-ділового стилю. Стилістика документа. Загальні риси культури ділового спілкування.

224

5

Службовий мовний етикет усної форми ділового мовлення.

 1. Мовний етикет та його специфіка.

 2. Особливості приватного спілкування.

Стилістика використання етикетних мовних формул.

3. Особливості публічного ділового спілкування.

2

2

4

6Стилістичне використання лексичних засобів мовлення.

 1. Слово і його значення.

Слова – пароніми, омоніми, синоніми, антоніми та їх уживання в діловому мовленні.

Історичні зміни у складі української лексики. Іншомовні слова.

 1. Терміни та професіоналізми.

Фразеологізми і практика їх уживання в діловому стилі.

4

2


2

4

2


2

8

7

Морфологія і правопис.

 1. Поняття граматики і характеристика її основних розділів. Морфологічна будова слова.

 2. Уживання складних слів, абревіатур і графічних скорочень у діловому мовленні.

 3. Способи словотвору і вживання деяких суфуксів у діловому мовленні. Правила переносу слів.

 4. Морфемний та словотвірний аналіз.

2

2

4

8.

Стилістичне використання морфологічних засобів мовлення.

 1. Частини мови у стилістиці.

Іменник: специфіка вживання, граматичні категорії. Статус власних назв. Принципи передачі власних назв російського походження.

 1. Прикметник: ступені порівняння, повні та короткі форми, варіанти відмінкових форм. Правопис прикметників, що входять до складу власних назв.

 2. Стилістичне вживання дієслів, дієприкметників та дієприслівників.

 3. Числівник: особливості правопису і вживання, граматичні форми, відмінювання та синонімія.

 4. Стилістичні особливості займенника, прийменника та сполучника, помилки при їх використанні у текстах документів.

10

2


2


2


2


2

10

2


2


2


2


2

20

9.

Синтаксис і пунктуація ділового мовлення.

Синтаксис словосполучень і класифікація членів речення.

Синтаксис речень і їх класифікація. Порядок слів у простому реченні. Складне речення. Синтаксичні синоніми. Значення і функції розділових знаків.

2

2

4

10.

Стилістичне використання синтаксичних засобів мовлення.Синтаксичні засоби досягнення переконливості ділового мовлення.

Типові помилки в синтаксисі писемної форми та способи їх усунення.

Особливості використання синтаксису в діловій документації.

30

30

60

11.

Стилістичне оформлення документів.

2

2

432

32

64
  1. Практичні заняття – 32 год.


п/п
Зміст ( теми) занять
Кількість годин1

2


3


4

5

7


8

9

10

11
^
І семестр

І модуль


Українська мова і стилістика у сучасному житті.

Українська літературна мова: походження, розвиток, сучасний стан, основні норми.

Стильові різновиди сучасного українського літературного мовлення.

Офіційно-діловий стиль та культа ділового спілкування.

Службовий мовний етикет усної форми ділового мовлення.

Стилістичне використання лексичних засобів мовлення.

Морфологія і правопис.

^
ІІ модуль

Стилістичне використання морфологічних засобів мовлення.

Синтаксис і пунктуація ділового мовлення.

Стилістичне використання синтаксичних засобів мовлення.

Стилістичне оформлення документів.2

2


2


2

2

4

2


10

2

2

2

30


2.3. Самостійна робота ­­- 65 год.
п/п

Зміст роботи

Кількість годин

1.

Підготовка до семінарських занять

34

2.

Підготовка до контрольних занять

12

3.

Виконання індивідуального домашнього завдання

19Перелік індивідуальних домашніх завдань:

1. Редагування текстів офіційно-ділового стилю 8 год.

2. Виправлення стилістичних помилок у текстах ділових документах 4 год.

3. Пояснення семантичних відмінностей між словами-паронімами 2 год.

4. Підготовка зразків текстів різних стилів українського мовлення. 5 год. 1. Навчально-методичні матеріали

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови . – Львів, 2003.

 2. Ботвина Н.Д. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К., 2001.

 3. Волощак М. Неправильно-правильно: Довідник з українського слововживання: за матеріалами засобів масвої інформації. – К., 2000.

 4. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. – К., 2000.

 5. ГоловащукС.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання . – К., 2000.

 6. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – К., 2003.

 7. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Х, 2004.

 8. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навчальний посібник. К., 2006.

 9. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – Вежа, 1994.

 10. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль, 2000.

 11. Понтелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К., 2001.

 12. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. Підручник - К., 2003.Схожі:

Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет “Львівська політехніка”
Робочу навчальну програму розроблено для напряму 000305 „Філологія”, фахове спрямування „Прикладна лінгвістика”, розглянуто та затверджено...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconНаціональний університет «Львівська політехніка»
Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Політико-правові аспекти державотворчого процесу в Україні:...
Національний університет \"львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи