Національний університет “львівська політехніка” icon

Національний університет “львівська політехніка”
Скачати 80.16 Kb.
НазваНаціональний університет “львівська політехніка”
Дата14.09.2012
Розмір80.16 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


Кафедра історії, теорії та практики культури


ЗАТВЕРДЖУЮ:


Голова Науково-методичної ради ІГСН

________ доц. З.Й. Куньч

“____”____________ 2008 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАДисципліни Сучасні технології провідних галузей

Для базового напряму 6.1201 “Культура”


Вид

роботи

Денна форма

3 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

32

32

Практичні заняття, годМодульний контроль, годВсього аудиторних, год

36

36

Самостійна робота, год

54

54

Загальний обсяг, год

90

90

Курсова роботаКонтрольні роботи, шт

1

1

Заліки

1

1

Іспити

Львів - 2008

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму “Культура”.

Робоча навчальна програма складена:

доц., канд. іст. наук Харуком А.І.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри історії, теорії та практики культури

Протокол №_____ від “____” ___________ 2008 р.

Завідувач кафедри ____________ доц., канд. іст. наук Зінкевич Р.Д.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму підготовки

Протокол №_____ від “____” ___________ 2008 р.
^

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ


У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


  1. Мета викладання дисципліни.

Метою вивчення дисципліни “Сучасні технології провідних галузей” є ознайомлення студентів із досягненнями передових сучасних технологій, покликаних забезпечити швидкі темпи розвитку економіки України; формування основ знань про сировину, енергію, технологічні процеси та їх складові, системи технологій.


^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни.

Завдання вивчення дисципліни полягає у тому, щоб студент:

знав: сутність сучасних технологічних процесів основних галузей промисловості, властивості основних матеріалів та їх маркування;

вмів: аналізувати структуру технологічних процесів та способів обробки основних матеріалів; готувати документи з питань застосування сучасних технологій у провідних галузях промисловості для органів управління, наукових установ, проектних організацій, навчальних закладів.


^ 1.3. Перелік дисциплін, знання яких необхідно студенту для вивчення курсу.


№ з/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем


1

Основи екології
2

Науково-технічна термінологія
3

Сучасні проблеми природознавчих наукових технологій

^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекції – 32 год.з/п


Назви тем та їх зміст

К-сть годин

1

2

3

І

^ Введення в технологію. Загальна характеристика технології і основні поняття дисципліни.

Предмет і завдання курсу. Основні поняття і визначення. Загальна характеристика технологічних процесів та їх класифікація.

Технологічні системи.

Сировина і матеріали. Паливо і енергія. Водні ресурси в промисловості.

4
1

2

3

ІІ

^ Технології металургії.

Метали та сплави, їх класифікація.

Технологія виробництва чавуну. Технологія виробництва сталі.

Технологія кольорових металів.

Новітні конструкційні та інструментальні матеріали.

Проблеми боротьби з корозією металів.

4

IІІ

^ Технології машинобудування та обробки металів.

Роль машинобудування у розвитку економіки та інтенсифікації народного господарства України.

Предмет технології машинобудування.

Загальна характеристика машин, механізмів, деталей і збиральних одиниць.

Ливарне виробництво. Обробка металів тиском. Технології зварювання.

Основні технологічні процеси механічної обробки заготовок.

Основи технології складання машин.

10

ІV

^ Технології хімічної промисловості.

Введення в хімічну технологію.

Поняття про хіміко-технологічний процес (ХТП). Класифікація ХТП.

Технології виробництва сірчаної кислоти. Виробництво хлору, водню та їдкого натру.

Виробництво соляної кислоти, карбіду кальцію.

Виробництво хімічних волокон.

4

V

^ Коксохімічне виробництво та нафтопереробка.

Склад, властивості і класифікація вугілля. Технологічні процеси отримання коксу. Шляхи підвищення економічної ефективності коксохімічного виробництва.

Властивості і класифікації нафти. Підготовка і переробка нафти. Схеми сучасних нафтопереробних заводів.

2
1

2

3

VI

^ Технології будівельних матеріалів і будівельного виробництва.

Класифікація будівельних матеріалів. Керамічні будівельні матеріали і вироби.

Скло і вироби зі скла.

В’яжучі будівельні матеріали. Бетон, залізобетон і вироби з них.

Силікатні матеріали і вироби.

Технологія будівельного виробництва.

4

VI

^ Технологічні процеси в мікроелектроніці.

Основні визначення мікроелектронної технології.

Класифікація інтегральних мікросхем.

Технологія виготовлення напівпровідникових інтегральних мікросхем.

2

VII

^ Перспективи технологічного розвитку економіки України.

Шляхи інтенсифікації економіки України, раціонального використання природних багатств.

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва. Біотехнології, генетика, селекція.

Перспективні напрямки досягнення світового технологічного рівня: ракетно-космічна галузь, літакобудування, військово-промисловий комплекс. Технопарки.

2


^ 2.2. Практичні (семінарські) заняття – немає.


2.3. Лабораторні заняття – немає.


2.4. Самостійна робота – 49 год.
з/п

Зміст роботи

К-сть годин

1

Підготовка до контрольної роботи

30

2

Виконання індивідуальних домашніх завдань

14

3

Підготовка до семестрового заліку

14^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.


3.1. Література до теоретичного курсу.


 1. Боголюбов О.М. Машина і людина. – К., 1969.

 2. Вельбот В.П.Системи технологій. – Хмельницький, 2003.

 3. Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение. – М, 1984.

 4. Гольдштейн М., Грачев С., Векслер Ю. Специальные стали. – М., 1985.

 5. Демченко Н.Т. Основы технологий отраслей производственной и непроизводственной сфер. – Донецк, 1997.

 6. Демченко М.Т., Поважний С.Ф., Цибровський Г.Г. Системи технологій. – Донецьк, 2001.

 7. Дещинський Л.Є., Денисов Я.Я., Замлинський Т.І., Дещинський Ю.Л. Курс лекцій з історії науки і техніки України. – Львів, 1999.

 8. Дубровська Г.М. Системи сучасних технологій: У 2-х ч. – Черкаси, 1997.

 9. Збожна О.М. Технологія. – К., 1993.

 10. Збожна О.М. Основи технології. – Тернопіль, 2002.

 11. Колотило Д.М. Системы технологий и экология промышленности. – К., 1992.

 12. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. – М., 1985.

 13. Общая химическая технология / Под ред. А. Амелина. – М., 1977.

 14. Основы химической технологии. – М., 1983.

 15. Патон Б.Є. До висот науки. – К., 1977.

 16. Степанов Ю., Баландин Г., Рыбкин В. Технология литейного производства. – М., 1984.

 17. Технология важнейших отраслей промышленности / Под ред. А. Гинберга, Б. Хохлова. – М., 1985.

 18. Технология и механизация строительного производства: В 2 ч. / под ред. С. Атаева, С. Канторева. – М., 1983.

 19. Харук А.І. Сучасні технології провідних галузей: Курс лекцій. – Львів, 2005.


4. УЗГОДЖЕННЯ З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ.
з/п

Назва дисципліни,

з якою проводиться узгодження

Прізвище

викладача

Підпис,

дата

1

Сучасні проблеми природознавчих наукових технологій

Денисов Я.Я.
Схожі:

Національний університет “львівська політехніка” iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет “львівська політехніка” iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет “львівська політехніка” iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет “львівська політехніка” iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет “львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
Національний університет “львівська політехніка” iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Національний університет “львівська політехніка” iconНаціональний університет “Львівська політехніка”
Робочу навчальну програму розроблено для напряму 000305 „Філологія”, фахове спрямування „Прикладна лінгвістика”, розглянуто та затверджено...
Національний університет “львівська політехніка” iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет “львівська політехніка” iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет “львівська політехніка” iconНаціональний університет «Львівська політехніка»
Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Політико-правові аспекти державотворчого процесу в Україні:...
Національний університет “львівська політехніка” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи