Практикум з філософії icon

Практикум з філософії
НазваПрактикум з філософії
Сторінка1/10
Дата14.09.2012
Розмір1.65 Mb.
ТипПрактикум
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


Кафедра філософії


ПРАКТИКУМ З ФІЛОСОФІЇ


(для студентів усіх форм навчання)


ЛЬВІВ - 2003Практикум з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ (під редакцією В.Л.Петрушенка). – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ – 2000”, 2003.

Практикум включає в свій зміст перелік тестів, контрольних та проблемних питань, а також набір фрагментів із оригінальних філософських творів до всіх основних програмних тем сучасного курсу філософії. Призначений для студентів всіх форм навчання та викладачів.


Рецензенти: доктор філософських наук, професор Мирський Р.Я.

кандидат філософських наук, доцент Тимченко Т.В.


Рекомендовано до друку кафедрою філософії НУ “ЛП” 30 грудня 2002 рокув, протокол № 7.


ПЕРЕДМОВА.

Практикум з філософії призначений перш за все для того, щоби допомогти всім, хто вивчає філософію (або цікавиться філософською проблематикою), закріпити набути в цій галузі знання та навички. З цією метою і кожній темі сучасної типової програми з філософії подаються вихідні поняття даної теми, план семінарського заняття, а також перелік тестів, контрольних питань, завдань, проблемних питань та ситуацій. Всі такого роду завдання покликані покращити інформативну та структурно-логічну складові набутого філософського знання. Для того ж, щоби поглибити ці знання та прилучити користувачів “Практикуму” до оригінальних філософських положень, тверджень та аргументів, краще ознайомити їх із сучасними досягненнями філософії в кожну тему включені додаткові підрозділи під назвою “Використання першоджерел в опрацюванні теми”. Ці підрозділи нададуть можливість користувачам “Практикуму” увійти в діалог із автентичною філософською думкою, відчути особливу тональність філософських текстів, сприйняти специфічність філософської мови та форм виразу думки. До всіх наведених уривків та фрагментів філософських текстів подані додаткові конкретні питання та завдання, спрямовані на їх поглиблене осмислення, вивчення та пробудження інтересу до особистої їх інтерпретації. Тобто вони мають на меті ініціювати у користувачів “Практикуму” власні міркування, збудити роздуми, бажання самостійно продовжити серйозну філософську освіту.

Наведені фрагменти філософських творів інколи подані у спрощеній, відредагованій для кращого засвоєння студентами редакції.


“Практикум з філософії” розроблений колективом викладачів деяких Львівських вузів під редакцією завідувача кафедри філософії Національного університету “Львівська політехніка” доцента В.Л.Петрушенка. Перші підрозділи всіх тем (мета розгляду теми, ключові поняття та терміни, плани семінарських занять, контрольні питання, тести, завдання, проблемні питання) розроблені В.Л.Петрушенком. Підрозділи “Використання першоджерел в опрацюванні теми” виконані: В.Л.Петрушенко - теми 2, 4, 7, 11, 12; І.О.Даценко – тема 1; В.Л.Петрушенко, О.А.Матюхіна – тема 3; О.П.Петрушенко, Ю.Е.Берт – тема 5; М.М.Одарченко – тема 6; В.Л.Петрушенко, Л.І.Мазур – тема 8; І.А.Бруханський, І.В.Карівець, В.Л.Петрушенко, І.М.Сурмай – тема 9; Даниляк Р.П. – тема 10; В.Л.Петрушенко, С.М.Симоненко – тема 13; В.Л.Петрушенко, М.П.Скалецький – тема 14. У підготовці даних підрозділів частково використані матеріали, подані О.В.Демківим, Г.Ф.Карвацькою, Є.Г.Виноградовим.

“Практикум” призначений не лише для студентів, але й для викладачів і може бути корисним для підвищення ефективності проведення семінарських занять, контрольних заходів з філософії (модульних занять, домашніх завдань).
^

ПРАКТИКУМ З ФІЛОСОФІЇ.


Тема 1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ.


Мета розгляду теми:

з‘ясування місця філософії в системі людського пізнання та духовної діяльності; окреслення ролі філософського знання в життєвому самовизначенні людини, співвідношення філософії із іншими сферами інтелектуальної діяльності; осмислення провідних характерних особливостей філософського мислення; розкриття змісту структури та функцій філософії.


Ключові поняття та терміни.

  • Філософія - Рефлексія

  • Світогляд - Онтологія

  • Життєві орієнтири - Метафізика

  • Міфологія - Натурфілософія

  • Синкретичне мислення - Логіка

  • Дискурсивне мислення - Етика


План семінарського заняття.

  1. Поняття, складові та типологія світогляду. Світогляд і філософія.

  2. Проблема походження філософії. Особливості міфології як історично першої форми світогляду.

  3. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, мистецтва та релігії.

  4. Структура та функції філософського знання.


Завдання, вправи, тести.

1. В яких життєвих ситуаціях людина найчастіше стикається із світоглядними питаннями:

а) в ситуаціях вибору професії;

б) в екстремальних ситуаціях – на межі життя і смерті;

в) в ситуаціях життєвого та морального вибору;

г) в ситуаціях вибору між традиціями та новаціями;

д) в ситуаціях вибору типу поведінки в різних випадках життя.

Обгрунтуйте свій вибір.

2. Зміст світогляду визначають:

а) знання про світ, спродуковані природознавством;

б) знання, принципи, переконання, що виконують функцію життєвого орієнтування;

в) політичні, економічні, соціальні програми;

г) ті уявлення про дійсність, які є виключно індивідуальними надбаннями людини.

3. Міфологія базується на дискурсивному мисленні, а філософія постає синкретичним духовним утворенням.

Так Ні

4. У відношенні до світогляду філософія постає:

а) однією із його складових;

б) тою основою, на якій виробляються світоглядні уявлення;

в) проясненням змісту основних світоглядних термінів;

г) теоретичною формою світогляду, що спрямована на його критичний аналіз.

5. У коло найперших питань філософії, згідно І.Канта, входять такі:

а) як налагодити стосунки із світом та досягти життєвого успіху;

б) якими є структури Всесвіту та Метагалактики;

в) чому є буття, а не ніщо;

г) що я можу знати, що маю робити та на що можу сподіватись.

6. Вихідними причинами переходу від міфологічного світогляду до філософії поставали:

а) поступове вдосконалення людського розуму;

б) поява дискурсивного мислення внаслідок ускладнення діяльності;

в) вихід суспільства на цивілізований рівень розвитку;

г) суспільний розподіл праці;

д) поява наукового пізнання.

7. Яке із перерахованих питань є філософським?

А) всі тіла складаються з атомів;

В) чи можна створити вічний двигун?

С) як вирішити продовольчі проблеми людства?

D) що таке істина?

Е) який шлях запобігання ядерної війни?

8. Яке зі приведених визначень є найбільш прийнятим?

А) філософія – це мистецтво виживати і вмирати;

В) філософія – це вчення про мораль;

С) філософія – це наука всіх наук;

D) філософія – не наука, а наука – не філософія;

Е) філософія – це сфера інтелектуальної діяльності, що покликана виробляти засоби людського життєвого самовизначення.

8. Які розділи філософії вивчають загальні закони, принципи і правила мислення?

А) аксіологія;

Б) гносеологія;

С) логіка;

D) філософська антропологія;

Е) онтологія.

9. Зміст світогляду групується довкола відношення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Практикум з філософії iconВісник черкаського університету
Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам історії філософії, філософської антропології, філософії культури,...
Практикум з філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс присвячений вивченню ранньохристиянської філософії, філософії в мусульманських країнах доби середньовіччя та західноєвропейської...
Практикум з філософії iconПрограма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
Дана дисципліна спирається на знання філософії античної та середньовічної. В свою чергу на знання, отримані студентами при вивченні...
Практикум з філософії iconПрограма курсу " Філософія-1" (для студентів бакалаврату фпрН)
Метою курсу є вироблення уявлень про сутність філософії та її місце в системі культури, з’ясування основних проблем онтології, антропології,...
Практикум з філософії iconПрограма з філософії Нового часу для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
Дана дисципліна спирається на знання філософії античної, середньовічної та доби Відродження. В свою чергу на знання, отримані студентами...
Практикум з філософії iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
Практикум з філософії iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
Практикум з філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс, що є продовженням курсу „Антична філософія-1, присвячений вивченню класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської...
Практикум з філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс, що є продовженням курсу „Антична філософія-1, присвячений вивченню класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської...
Практикум з філософії icon9: історія української філософії
Співвідношення національних філософій та світової філософії. Загальні особливості української філософії та етапи її розвитку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи