Код модуля: еап 6048 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon

Код модуля: еап 6048 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Скачати 41.08 Kb.
НазваКод модуля: еап 6048 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Дата14.09.2012
Розмір41.08 Kb.
ТипДокументи

 1. Назва модуля: Основи обчислювальної техніки, Ч.2

 2. Код модуля: ЕАП_6048_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: І

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 5)

аудиторні години – 80 (лекції - 48, лаб. роб. – 32, практ. зан. – )

 1. Лектор: д.т.н., проф., Паранчук Ярослав Степанович

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати інтерфейс користувача, основні функції, оператори та засоби математичного пакету MathCAD для програмування лінійних, розгалужених та циклічних алгоритмів, а також можливості зі складання, реалізації та виконання алгоритмів розв’язування типових математичних задач та спеціальних задач фізики, електромеханіки та електротехніки аналітичним та чисельним способами.

 • уміти: складати, тестувати та виконувати MathCAD-документи з розв’язування типо­вих задач математики, фізики, електромеханіки, електротехніки і аналітичним та чисельним способами.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

– пререквізити: вища математика, Фізика;

– кореквізити: механіка, теоретичні основи електротехніки, електричні машини, теорія автоматичного керування, моделювання систем електроприводів.

 1. ^ Зміст навчального модуля:

Формування документів, роботи з файлами та довідковою системою. Змінні та обчислю­вальні оператори. Логічні оператори та оператори присвоєння. Функції пакету MathCAD. Функції пакету MathCAD. Побудова та форматування дво- та тривимірних графіків. Опе­рації з матрицями та векторами. Розв’язування нелінійних рівнянь. Розв’язуван­ня систем лінійних та нелінійних алгебричних рівнянь і систем нерівностей. Обчислення сум, добутків, інтегра­лів, похідних, границь. Пошук екстремумів функції однієї та декількох змінних, розв’язування оптимізаційних задач. Розв’язування диференційних рівнянь. Програмування в пакеті MathCAD. Виконання символь­них обчислень в середовищі пакету. Робота з файлами даних. Статистичне опрацювання результатів експериментів в пакеті MathCAD.

 1. ^ Рекомендована література:
   1. Паранчук Я.С., Маляр А.В., Паранчук Р.Я., Головач І.Р.. Алгоритмізація, програму­вання, чисельні та символьні обчислення в пакеті MathCAD: Навчальний посібник – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2008, – 168 с.

   2. ^

    Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. MathCAD-12 / M.: НТ Пресс, 2005.- 345 с.

   3. Семененко В.П. Математическое моделирование в MathCAD. – М.: Альтекс-А, 2003.- 208 с.


 1. Форми та методи навчання: лекції та лабораторні, самостійна робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування

 • Підсумковий контроль (75%): контрольні заходи, екзамен.

 1. Мова навчання: українська.
 1. Назва модуля: Інтелектуальне керування в електромеханічних системах

 2. Код модуля: ЕАП_6051_C01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 6

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЕСTS – 5

аудиторні години – 64 (лекції - 32, лаб. роб. – 32, практ. зан. – )

 1. Лектор: д.т.н., проф., Паранчук Ярослав Степанович

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати основи теорії нечітких множин, штучних нейронних мереж та методу генетичного алго­ритму; основні структури систем керування з інтелектуальними регуляторами, основні підходи при синтезі нечітких регуляторів та оптимізації його параметрів; методи оптимізації структури нейрорегуляторів, формування вибірки даних для навчання та тестування нейрорегуляторів, основні алгоритми навчання нейронних мереж, кодування генетичної інформації, генетичні оператори, алгоритмічну та програмну реалізацію генетичних алгоритмів.

 • уміти: синтезувати інтелектуальні регулятори і проводити їх структурну та параметричну оптимізацію; виконувати аналіз ефективності роботи системи з інтелектуальними регуляторами; вміти застосувати генетичний алгоритм для розв’язання задач оптимального керування.

 1. ^ Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

– пререквізити: теорія електроприводу, теорія автоматичного керування, вища мате­матика, обчислювальна техніка та програмування, прикладне програмне забезпе­чення в інженерній справі, теорія множин.

– кореквізити: системи керування електроприводами, основи проектування електромеха­нічних систем, автоматизовані системи керування технологічними процесами.

 1. ^ Зміст навчального модуля:

 • Основи теорії нечітких множин. Структури нечітких регуляторів. Регулятори Мамдані та Такагі-Сугено. Нечіткі ПІ-, ПД- та ПІД-регулятори. Методи синтезу нечітких регуляторів. Основні структури систем автоматичного керування з нечіткими регуляторами. Основи теорії нейронних мереж. Типи та архітектура нейронних мереж. Методи навчання, тестування та адаптації нейронних мереж. Типи, моделі і робота нейрорегуляторів. Можливості і робота в пакеті Neural Network Toolbox. Основи теорії еволюційних алгоритмів. Кодування генетичної інформації. Генетичні оператори. Цільова функція, алгоритмічна та програмна реалізація генетичних алгоритмів.

 1. Рекомендована література:
   1. ^

    Терехов В.А., Ефимов Д.В., Тюкин И.Ю. Нейросетевые системы управления. – М: «Радиотехника», 2002. – 480 с.

   2. Вороновский Г.М., Махотило К.В., Петрашов С.Н., Сергеев С.А. Генетические алго­ритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности. –Х.:Основа, 1997. – 112 с.


 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні, самостійна робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування

 • Підсумковий контроль (75%): контрольні заходи, екзамен.

 1. Мова навчання: українська.
Схожі:

Код модуля: еап 6048 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: еап-6057-С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Асу) технологічними процесами, номенклатуру обладнання, яке використовується для реалізації асу (програмовані логічні контролери,...
Код модуля: еап 6048 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: ес 6035 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IX обсяг модуля
У результаті вивчення модуля студент повинен уміти проектувати електричну частину підстанції
Код модуля: еап 6048 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: зі 6095 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід
Код модуля: еап 6048 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: езікт 6046 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів єктс – 3), курсовий проект 90
Код модуля: еап 6048 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: ерат 6045 С01 Тип модуля: обов’язковий. Семестр: VIII
Назва модуля: Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів
Код модуля: еап 6048 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: ес 6037 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин 75 (кредитів єктс-2,5) аудиторні години –32 (лекції –16, практичні -16)
Код модуля: еап 6048 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: зі 6092 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: “Організація та проведення робіт, пов’язаних з захистом інформації з обмеженим доступом”
Код модуля: еап 6048 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів єктс 3) аудиторні години 48 (лекції – 32, лабор зан. – 16)
Код модуля: еап 6048 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: нпе 6006 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів єctс –5), аудиторні години –80 (лекції – 48, практичні заняття – 32)
Код модуля: еап 6048 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля
Лектор кандидат економічних наук, доцент Мороз Л.І., практичні заняття проводить ас. Гербут М. В. (2010/2011  н р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи