Опис модуля з дисципліни \"політологія\" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля icon

Опис модуля з дисципліни "політологія" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля
Скачати 42.05 Kb.
НазваОпис модуля з дисципліни "політологія" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля
Дата15.09.2012
Розмір42.05 Kb.
ТипДокументи

ОПИС МОДУЛЯ

з дисципліни "ПОЛІТОЛОГІЯ"


1.НАЗВА МОДУЛЯ: Політологія

2.КОД МОДУЛЯ: КП_6013_С01

3.ТИП МОДУЛЯ: Вибірковий

4.СЕМЕСТР: 3.

5.ОБСЯГ МОДУЛЯ:

Загальна кількість годин: 60

Кредитів ЄКТС: 2

Аудиторні години: 24

Лекції: 8

Семінари: 16

6.ЛЕКТОР:

7.РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Завдання вивчення дисципліни: формування цілісного уявлення про політичну систему суспільства, її структуру, основні інститути та функції; розуміння сутності держави як політичної форми організації суспільства та базового елементу політичної системи. Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання громадян демократичної держави з високим рівнем політичної свідомості і культури.

У результаті вивчення модуля студент повинен

знати: сутність основних понять, категорій, термінів, концепцій політології; класифікацію, загальну характеристику, специфіку діяльності та функціонування суб"єктів політики; особливості, структуру, функції політичної системи; суть, особливості, ознаки, функції держави, як основного інституту політичної системи; суть поняття форма держави; сутність, особливості та різносиди форм державного правління; політичних режимів, державно-територіального устрою; систему державного правління в Україні; основні напрямки зовнішньої політики України;

вміти: застосовувати набуті теоретичні знання на практиці при оцінці та аналізі державних та світових суспільно-політичних процесів.

8.СПОСІБ НАВЧАННЯ: аудиторне

9.НЕОБХІДНІ ОБОВ"ЯЗКОВІ ПОПЕРЕДНІ ТА СУПУТНІ МОДУЛІ:

-Пререквізит: історія України.

-Кореквізит: філософія.


10.ЗМІСТ МОДУЛЯ:

Політика і наука про політику: Політика як суспільне явище. Теоретичні підходи до визначення політики. Предмет, функції та методи політичної гауки. Суб"єкти політики: суть, класифікація та форми взаємодії. Політична влада і політична система: Поняття, ознаки, джерела, ресурси, функції політичної влади. Легітимність політичної влади. Типи легітимності. Форми і типи політичної влади. Фактори ефективності політичної влади. Політична система суспільства: особливості, структура, функції та типи. Особливості політичної системи України. Політичний процес та особистість у політиці: Політичний процес: сутність та різновиди. Політична діяльність: рівні, напрями та форми. Політичні технології: поняття та класифікація. Технології прийняття та впровадження політичних рішень. Процес політичної соціалізації: суть, етапи, агенти. Політична участь та її форми. Причини та види політичної бездіяльності. Інститут політичного лідерства. Політичні еліти як суб"єкти політики. Політичні партії, партійні та виборчі системи :Сутність, передумови виникнення, ознаки та функції політичних партій. Політична партія та суспільно-політичний рух: порівняльна характеристика. Типологія партійних систем у сучасному світі. Становлення і розвиток багатопартійної системи в Україні. Демократичні принципи сучасних виборів. Типологія та особливості основних виборчих систем. Переваги та недоліки мажоритарної, пропорційної, змішаної виборчих систем. Еволюція виборчої системи України. Держава і громадянське суспільство (Теорії походження, парадигми держави. Держава як інститут політичної системи суспільства: сутність, ознаки, функції, структура. Форма держави. Державно-територіальний устрій. Форми державного правління. Сутність та різновиди монархічної форми правління. Різновиди республіканської форми правління. Правова держава: сутність, принципи та шляхи формування. Основні засади громадянського суспільства.Становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні. Політичні режими : Демократія та демократичні політичні режими. Поняття демократії.Античне й сучасне розуміння демократії. Принципи та організаційні форми демократії. Сучасні концепції демократії. Демократія як політичний режим та його головні ознаки.Недемократичні політичні режими та їх типологія. Фашизм і комунізм як різновиди тоталітаризму. Основні ознаки тоталітарного режиму. Сутність, особливості авторитаризму та різноманітність його форм.

Система державного правління в Україні :Українська незалежна держава як результат політичного самовизначення українського народу. Конституційні засади розбудови системи державного правління в Україні. Структура та повноваження Верховної Ради України. Конституційний статус Президента України. Кабінет Міністрів України: процедура формування та повноваження. Судова влада. Повноваження Конституційного суду України. Система стримувань і противаг у структурі владної "горизонталі"особливості системи місцевого самоврядування в Україні.Зовнішня політика держави та міжнародні відносини: Зовнішня політика держави на національний інтерес. Міжнародні відносини: сутність, види, принципи та суб"єкти. Фактори (параметри) сили в міжнародній політиці.Причини та типологія міжнародних конфліктів; Проблема їх врегулювання. Україна в системі міжнародних відносин.Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Основні засади зовнішньої політики України. Головні сфери зовнішньополітичної діяльності України.

11.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

  1. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навч посіб.–7-ме вид,, переробл і доп. – К.: Знання. 2008. – 415.

  2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. – Львів: "Новий світ-2000".,2002. – 344 с.

  3. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко.– 2-е вид., перероб. та доп.–К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003.– 664 с.

  4. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічний, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В. І. Харченко. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с.

  5. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

  6. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр "Академія", 2001. – 528 с.

  7. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.


12.ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: Лекції, семінарські заняття, самостійна робота.


13.МЕТОДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

-Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах, контрольна робота.

-Підсумковий контроль:(60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання)


14.МОВА НАВЧАННЯ: українська.

Схожі:

Опис модуля з дисципліни \"політологія\" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля iconНапрями – ав; те; ет назва модуля: Політологія код модуля: кп 6007 С01 тип модуля
Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання громадян демократичної держави з високим рівнем політичної свідомості і...
Опис модуля з дисципліни \"політологія\" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля iconНазва модуля: Вступ до фаху Код модуля: ерат 6041 С01 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 60 (кредитів єктс   2) аудиторні години   16 (лекції   16)
Опис модуля з дисципліни \"політологія\" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля iconОпис модуля Назва модуля: Ділова комунікація. Код модуля: ітпк 6020 С01
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90; аудиторних – 32 год. (16 год. – лекції, 16 год – семінарські заняття)
Опис модуля з дисципліни \"політологія\" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля iconКод модуля: зі 6095 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід
Опис модуля з дисципліни \"політологія\" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля icon2. Код модуля: ес 6035 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IX обсяг модуля
У результаті вивчення модуля студент повинен уміти проектувати електричну частину підстанції
Опис модуля з дисципліни \"політологія\" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля iconКод модуля: ерат 6045 С01 Тип модуля: обов’язковий. Семестр: VIII
Назва модуля: Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів
Опис модуля з дисципліни \"політологія\" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля iconКод модуля: зі 6092 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: “Організація та проведення робіт, пов’язаних з захистом інформації з обмеженим доступом”
Опис модуля з дисципліни \"політологія\" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля icon1. Назва модуля: Соціологія освіти Код модуля: фс 8 3 5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 22 (лекцій – 12, семінарів –10)
Опис модуля з дисципліни \"політологія\" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля icon1. Назва модуля: Соціологія освіти Код модуля: фс 8 2 5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, семінарів – 8)
Опис модуля з дисципліни \"політологія\" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля icon1. Назва модуля: Соціологія освіти Код модуля: фс 8 03 5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекцій – 10, семінарів – 8)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи