Зарубіжна література icon

Зарубіжна література




Скачати 138.52 Kb.
НазваЗарубіжна література
Дата21.06.2013
Розмір138.52 Kb.
ТипДокументи
1. /Зарубежная литература.docЗарубіжна література

Зарубіжна література


Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах має на меті залучення школярів до скарбниці світової літератури, культури, ознайомлення їх з вершинами світової класики.

Викладання курсу здійснюється українською мовою. Викладання окремих тем, пов’язаних із вивченням творів російської, польської, англійської та інших літератур, за умови вільного володіння мовою вчителем та учнями, може здійснюватися мовою оригіналу (методичний лист Міністерства освіти і науки України №1/9-113 від 11.03.04 року).

Навчальний процес забезпечують 97 вчителів російської та української мови, серед них 27 % - вчителі вищої категорії.

Бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів в основному забезпечені підручниками, фаховими всеукраїнськими науково-методичними газетами і журналами. Однак слід звернути увагу на відсутність повних текстів художніх творів, що викликає певні труднощі для глибокого та більш детального вивчення матеріалу.

Цей курс передбачає два головні етапи навчання: пропедевтичний (підготовчий – 5-8 класи) і систематичний (9-12 класи). В основу покладено особистісно зорієнтовану модель навчання, що надає можливість запропонувати для вивчення якнайширшу палітру різних стилів, тем і жанрів, уникнути одноманітності в доборі творів, показати розмаїття творчих і світоглядних позицій письменників. Отже, уроки зарубіжної літератури мають створювати належні умови для реалізації принципів національного і полікультурного виховання, мотивації творчої активності, формування досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного сприйняття світу.

У 2008/09 навчальному році шкільний курс «Зарубіжна література» буде викладатися згідно Методичних рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/09 навчальному році Міністерства освіти і науки України (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України №19-20-21, липень, 2008 р.).

Програмове забезпечення вивчення зарубіжної літератури

Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України:

- у 5-8-х класах за Програмами для загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання для 12-річної школи (за ред. Д.С. Наливайка, кер. авт. колективу Ю.І. Ковбасенко);

- у 9-11-х класах – на вибір учителя за Програмами 2001 р. для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання для 11-річної школи за ред. Д.В. Затонського, К.О. Шахової, Є.В. Волощук, кер. авт. колективу Б.Б. Шалагінов або за Програмами 2003 р. для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання для 11-річної школи (за ред. Д.С. Наливайка, кер. авт. колективу Ю.А. Ковбасенко).

Для реалізації змісту тієї чи іншої програми вчителеві слід підходити творчо, при цьому дозволяється вносити певні зміни, доповнення здійснювати перерозподіл годин, визначати твори, які вивчатимуться текстуально, а які оглядово. При внесенні якихось змін слід насамперед керуватися такими показниками, як конкретні навчальні умови, читацькі інтереси учнів, рівень їхньої підготовки та стан навчально-методичного забезпечення.

Передбачений програмами резервний час (як правило, це 8 годин щороку) учитель може використовувати на власний розсуд відповідно до завдань вивчення предмета в конкретних умовах: додати години на вивчання певної програмової теми з тим, щоб поглибити її опрацювання, увести до кола вивчення додатковий твір, більше часу спрямувати на розвиток мовлення школярів, виразне читання, опрацювання ними певних критичних матеріалів тощо.

Особливої уваги з боку вчителя потребує організація навчального процесу під час вивчення зарубіжної літератури у 8-му класі. Програма для 8-го класу має певні відмінності: це гіперпропедевтичний блок матеріалу, в якому, з одного боку, зберігається орієнтація на пропедевтичну (підготовчу) спрямованість викладання предмета, а, з другого боку- це своєрідний вступ до вивчення систематичного блоку програм. Ця специфіка репрезентації програмового матеріалу відчутна вже на рівні назв основних розділів програми 12- річної школи: «Людина та її світ у давніх літературах»; «Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури» і «Злет людського духу в літературі доби Відродження». Належну представленість у реалізації програми повинна мати й робота над засвоєнням важливих теоретичних понять (світовий літературний процес, епічний твір, поетичні строфи- гекзаметр, терцина, вічний образ, мандрівний сюжет. трагедія тощо).

Домінантні у 5-7 класах читання й переказування художнього твору в повному обсязі та за ключовими епізодами у 8- му класі зрівноважуються з аналітичними формами опрацювання художнього твору. Головні напрями навчальної діяльності у восьмому класі щодо цього - грунтовне осмислення тексту, розвиток у школярів самостійного мислення, вміння аналізувати, узагальнювати власні дослідження.

Уроки розвитку зв’язного мовлення проводяться в усній та письмовій формах, їх найголовніші жанри - переказ всього тексту та його найважливіших епізодів, детальна характеристика персонажа та його порівняння з іншими. Уроки розвитку зв’язного мовлення неодмінно мають бути представлені в системі вивчення зарубіжної літератури, їх методичні форми слід добирати з урахуванням державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів та відповідно до жанрово-тематичної специфіки виучуваного твору.

Оцінювання навчальних досягнень школярів із зарубіжної літератури

Якість літературної освіти школярів великою мірою залежить від ефективності системи оцінювання їхніх навчальних досягнень. На уроках літератури домінантною формою навчання і здійснення контролю за досягнутими результатами є діалог, який відбувається, на всіх етапах навчальної діяльності і до якого учнів залучає вчитель, спонукаючи розмірковувати, робити узагальнення і висновки, висловлювати власні думки, оцінювати. Під час такого оцінювання обов’язковим має стати контроль за прочитанням кожним учнем програмових творів, визначення рівня засвоєння їхнього змісту та вироблення вмінь і навичок їхнього аналізу й інтерпретації, перевірка виконання усних і письмових робіт.

Оцінювання результатів навчання зарубіжної літератури і в одинадцятирічній, і в дванадцятирічній школі здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 13-14-15, травень, 2008 р.). Перелік головних вимог щодо виконання письмових робіт і перевірки зошитів з зарубіжної літератури міститься у відповідному методичному листі Міністерства освіти і науки України від 23.06.2006 р. № 1/9-436 (друк див., наприклад: Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури в 5-11 класах // Українська література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 3. – с. 140-142. – 2006. – № 29. – с.11-13; Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури в 5-11 класах // Зарубіжна література. – 2006. – № 29. – с. 11-13).

У цьому листі, зокрема, зосереджено найважливішу інформацію про види письмових робіт із зарубіжної літератури, кількість тематичних контрольних робіт, контрольних творів, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета, їх перевірку й технологічні аспекти оцінювання тощо. Оцінювання навчальних досягнень учнів та їх оформлення у класному журналі здійснюватиметься відповідно до Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. № 496).

Навчально-методичне забезпечення вивчення зарубіжної літератури

Ефективній реалізації змісту зарубіжної літератури як навчального предмета сприятиме якнайповніше використання навчально-методичного забезпечення курсу. До кожної з програм пропонується повне забезпечення підручниками та хрестоматіями, розробленими з урахуванням сучасного стану педагогічної, літературознавчої та методичної науки .

У 2008/2009 навчальному році вивчення зарубіжної літератури у 5 класі здійснюватиметься за такими підручниками:

 • Волощук Є.В. Зарубіжна література: Підруч. Для 5-го класу загальноосв. навч закладів. – К.; Ґенеза, 2005. – 272 с.

 • Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література: Підруч. для 5-го класу. – К.: Грамота, 2005. – 296 с.

 • Мірошниченко Л.Ф., Клименко Ж.В. Зарубіжна література: Підруч. для 5-го класу. – К.: Навч. книга, 2005. – 288 с.

 • Півнюк Н.О., Чепурко О.П., Гребницька Н.М. Зарубіжна література: Підруч. для 5-го класу. – К.: Освіта, 2005. – 286 с.

 • Міляновська Н.Р. Зарубіжна література: Підруч. для 5-го класу. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2005. – 384 с.; видання друге – 2006. – 384 с.

Вивчення курсу «Зарубіжна література» в 6 класі здійснюватиметься за підручниками таких авторів:

 • Клименко Ж.В. Зарубіжна література: Підруч. для 6-го класу загальноосв. навч. закладів. – К.: Навч. книга, 2006. – 368 с.

 • Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література: Підруч. для 6-го класу. – К.: Грамота, 2006. – 296 с.

 • Півнюк Н.О., Чепурко О.П., Гребницька Н.М. Зарубіжна література: Підруч. для 6-го класу загальноосв. навч. закладів. – К.: Освіта, 2006. – 256 с.

 • Волощук Є.В. Зарубіжна література: Підруч. для 6-го класу загальноосв. навч. закладів. – К.: Генеза, 2006. – 240 с.

У 7 класі дванадцятирічної школи використовуватиметься підручникова література таких авторів: В.І.Фесенко (вид. «Вежа»), Н.О.Півнюк, О.М.Чепурко, Н.М.Гребницька (вид. «Освіта»), Ю.І.Ковбасенко, Л.В.Ковбасенко (видавництво «Грамота»), Н.Р. Міляновська (вид. «Підручники та посібники») та ін.

У 8 класі дванадцятирічної школи використовуватиметься підручникова література таких авторів: Ю.І.Ковбасенко, Л.В.Ковбасенко (видавництво «Грамота»), Н.О. Півнюк, Н.М. Гребницька, О.М. Чепурко (видавництво «Освіта»), Ніколенко О.М., Столій І.Л. видавництво «АН ГРО ПЛЮС»).

У 9-11 класах навчання буде здійснюватися за підручниковою літературою, перерахованою в «Переліку основної і додаткової навчальної літератури для використання в загальноосвітніх навчальних закладах «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України» (серпень 2007р.). Учитель обирає підручник, за яким здійснюватиме викладання курсу, відповідно до власних фахових поглядів, з урахуванням навчальних можливостей школярів та особливостей освітньої концепції навчального закладу, в якому працює.

Важливою передумовою ефективної педагогічної діяльності є вміння вчителя планувати свою роботу, раціонально використовувати навчальний час, здійснювати розподіл відведених на засвоення курсу годин з урахуванням конкретних умов своєї праці та головних завдань і напрямів літературної освіти школярів.

Згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 23.06.2000 р. №240 „Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів” календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем беспосередньо в навчальних програмах. Розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога який і визначає їх структуру і форму, зміст та оформлення.

Велику допомогу вчителеві-словесникові (особливо початківцеві) щодо підготовки планування зарубіжної літератури можуть надати друковані матеріали для календарно-тематичного планування, наприклад, цикл розробок О.Сутули та І.Тригуб (орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури в 5 класі: Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005 . - №№ 7-12; №№ 1-5; в 6 класі: Там само. – 2006. - № 7; 2007. - №№ 1-5; в 7 класі: Там само. – 2007. - №№ 7, 9, 10, 11-12), О.Соколової (календарно-тематичне планування курсу зарубіжної літератури в 5 класі, друк: Зарубіжна література. – 2005. - №№ 25-28; 47) тощо.

Окрім додаткової навчально-методичної літератури, основу професіоналізму вчителя-словесника формує також і його постійне звернення до фахової преси та використання кращих напрацювань колег. Серед фахових видань, які найперше можна рекомендувати слід назвати видання Міністерства освіти і науки України (журнал «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України) та видання, які виходять друком за сприяння МОН України (газета «Зарубіжна література» та «Зарубіжна література в школі», журнал «Зарубіжна література в навчальних закладах»).

Вивчення зарубіжної літератури в системі профільної освіти

Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах як профільного предмета можливе з восьмого класу за умови належного часового забезпечення (3 години на тиждень), кадрового та навчально-методичного забезпечення. Як правило, це класи допрофільної підготовки з філологічних дисциплін у гімназіях, ліцеях і колегіумах та класи поглибленого вивчення філологічних дисциплін у загальноосвітніх або спеціалізованих навчальних закладах. Таке вивчення здійснюється за програмою Д.С. Наливайка, Ю.І. Ковбасенка, Н.О.Висоцкої, та ін. (Зарубіжна література. 8-11 і 10-11 класи: Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання. – К.: Педагогічна преса, 2004. – С. 3-73.). починаючи з 10 класу, вивчення зарубіжної літератури як профільного предмета (класи філологічного профілю) може здійснюватися на вибір учителя також, окрім вищезгаданої, за програмою Д.В. Задонського, К.О. Шахової, Є.В. Волощук та ін. (згадане видання. – С. 90-127.). У десятих класах художньо-естетичного профілю вивчення зарубіжної літератури здійснюється за програмами універсального профілю, в одинадцятому (з огляду на більшу кількість навчального часу –2,5 години) – за програмою Д.В. Задонського, К.О. Шахової, Є.В. Волощук, та ін. (згадане видання – С. 108-126.).

За наявності часового ресурсу кількість годин, що відводяться на вивчення зарубіжної літератури в класах художньо-естетичного профілю, може бути збільшена до трьох, тоді вчителеві слід використовувати програму профільних філологічних класів. Можливим також є пристосування до потреб викладання в 11 класі художньо-естетичного профілю однієї з програм авторського колективу в складі Д.С.Наливайка, Ю.І. Ковбасенка, Н.О. Висоцької та ін., яке передбачатиме внесення відповідних змін у вивчення кількості годин. У класах фізико-математичного, природничого, технологічного та спортивного профілів ( 1,5 години на тиждень у складі інтегрованого курсу «Література» в поєднані з українською літературою) вивчення предмета здійснюватиметься за однією з програм за вибором учителя: за редакцією Д.С.Наливайка 9: за редакцією Д.С.Наливайка (згадане видання.-с.74-87.) або за редакцією Д.В.Затонського та ін. (згадане видання.-с.128-142.). Обидві програми розраховано на 1,5 години на тиждень, за наявності часового ресурсу вивчення зарубіжної літератури в класах цих профілів може збільшуватися до двох годин і, відповідно, спиратися на програму універсального профілю.

Профільне вивчання зарубіжної літератури неодмінно має забезпечуватися також вивченням школярами спеціальних та факультативних курсів відповідної філологічної тематики.

На сьогодні схвалення до використання в навчальному процесі мають такі програми:

- Основи теорії літератури / програма спеціального курсу для 10-11 класів філологічного профілю; автор Н.В. Невінчана;

- Основи поетичної творчості / програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів; автор Л.В. Перенчук;

- Аналіз ліричного твору / програма факультативного курсу для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів; автор А.В. Ткач;

- Сонет в історії української та світової літератури / програма факультативного курсу для 10 (11) класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів; автор В.Л. Федоренко;

- Американська література / програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів; автор Т.Н. Денисова;

- Французька література / програма факультативного курсу для 9-11 класів універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів; автори Т.Д. Гнаткович, І.П. Шулик;

- Література німецькомовних країн / програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів; автор Д.С. Куркіна;

- Міф і міфологічна література ХХ століття / програма факультативного курсу для 11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів; автор О.В. Козюра;

- Літературні премії світу / програма факультативного курсу для 11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів; автор О.І. Скобельська;

- Творчість Вільяма Шекспіра / програма факультативного курсу для 11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів; автори Н.М. Торкут, І.А. Хроменко та ін.;

- Антична література / програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів; автор Л.І. Тимощук;

- Героїчний епос народів світу / програма факультативного курсу для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів; автор О. Слободенюк;

-Український неокласицизм і російський акмеїзм у компаративному вимірі / програма факультативного курсу для 11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів загальноосвітніх навчальних закладів; автор С. Горлова;

- Література постмодернізму програма факультативного курсу для 11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів загальноосвітніх навчальних закладів; автор Т. Клименко;

- Міфології народів світу / / програма факультативного курсу для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів; автор О. Слободенюк.

Під час вивчення зарубіжної літератури в усіх класах слід активніше використовувати сучасні педагогічні технології (комп’ютеризоване навчання, інтерактивні види і форми роботи), які збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивують потребу розвитку їхньої читацької культури. Серед інтерактивних форм роботи на уроках зарубіжної літератури поширення набуває навчальна взаємодія учнів у парах, мікрогрупах, групах, що здебільшого застосовуються під час пошуку та аналізу інформації, виконання практичних завдань, підготовки диспутів, семінарів, різноманітних творчих завдань тощо. З метою надання школярам більших можливостей для спілкування, висловлювання власних думок і почуттів домінантною формою навчання на уроках зарубіжної літератури в усіх класах має бути діалог, під час якого виявляється рівень знань учнів.

На сучасному етапі розвитку освітньої системи в процесі викладання зарубіжної літератури зростає роль інноваційних технологій, використання яких заочно сприятиме піднесенню якості та інтенсивності навчального процесу, приверненню уваги учнівської молоді до найкращих надбань світового красного письменства. Одним із продуктивних і перспективних напрямів такої роботи є використання можливостей комп’ютерної техніки, за допомогою якої передовсім якнайкраще вирішується проблема забезпечення вчителя й учня художніми текстами та науково-методичною літературою.

Великим заохоченням до освоєння сучасними школярами літературних скарбів народів світу може стати використання в навчальному процесі можливостей Інтернету. Для цього доцільно активніше використовувати на уроках зарубіжної літератури та в позаурочній діяльності інформацію, розміщену на відповідних тематичних сайтах. Серед найцікавіших сайтів, матеріалом яких учитель зарубіжної літератури може скористатися й рекомендувати їх школярам, слід назвати такі:

 • Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae.lib.narod.ru.

 • Літературна Інтернет-бібліотека школяра: http://litbook.by.ru.

 • Антична література: http://pergam.chat.ru.

 • Електронна бібліотека «Джерело»: http://ukrlib.com.

 • Бібліотека Українського центру: http://ukrcenter.com.

 • Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою: http://chl.kiev.ua.

Ще одним напрямом роботи, пов язаної з оновленням методичної бази навчання зарубіжної літератури та покликаної піднести ефективність її вивчення школярами, є використання мультимедійних технологій, які являють собою скоординоване одночасне функціонування візуального й аудіо рядків, використання фото й кіно матеріалів, малюнків. таблиць, схем, текстів тощо, підпорядкованих певній навчальній темі. Учитель може використовувати готові мультимедійні навчальні програми, а може розробляти власні зразки таких програм.

У 2008-2009 навчальному році керівникам загальноосвітніх закладів, міських (районних), шкільних методоб’єднань (кафедр), вчителям зарубіжної літератури при плануванні методичної роботи слід звернути увагу на вирішення таких питань:

- формування літературної компетенції учнів в умовах реалізації державних програм та впровадження профільного навчання;

- упровадження інтерактивних технологій у сучасний педагогічний процес з метою вироблення особистісно зорієнтованого підходу до навчання;

- використання інноваційних освітніх технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури;

- розвиток творчої діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури та в позакласній роботі;

- розвиток і вдосконалення професійної компетентності вчителя в умовах неперервної освіти;

- посилення роботи з обдарованою молоддю.


Методист навчально-методичної

лабораторії моніторингу якості освіти І.К.Денисенко

Схожі:

Зарубіжна література iconЗарубіжна література
Зарубіжна література. 5-12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори: Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Зарубіжна література iconМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
Суми Сумський державний університет 2011 Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт...
Зарубіжна література iconРобоча програма навчальної дисципліни українська І зарубіжна література
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Українська І зарубіжна література» для студентів-іноземців...
Зарубіжна література iconІсторія зарубіжної літератури
Українська мова та література (5-Р)”, Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література (у –а)
Зарубіжна література iconМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних І самостійних робіт (теми: «Романтизм», «Реалізм») для студентів спеціальності «Журналістика»
Суми Сумський державний університет 2011 Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних І самостійних робіт...
Зарубіжна література iconПерекладач: Євген Попович
Джерело: з книги: Зарубіжна література: Посібник-хрестоматія. 11 клас. Донецьк: тов вкф «бао», 2003
Зарубіжна література iconПерекладач: Григорій Кочур
Джерело: з книги: Зарубіжна література. Хрестоматія для 8 кл./Упорядник Скрипник В. М. Донецьк: вкф "бао", 2000. 668 с
Зарубіжна література icon9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
К. Таранік – Ткачук, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти мону, кандидат педагогічних наук
Зарубіжна література iconЗарубіжна література
Одним з основних компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором І факультативи. Програми курсів за вибором...
Зарубіжна література iconЧисельність співробітників кафедри 35
Львова Н. Л. Вивчення фоносемантичних зв'язків у текстах з позитивною та негативною конотацією // Studia Germanica Et Romanica: Іноземні...
Зарубіжна література iconЗарубіжна література
Не менш важливим залишається питання якісної фахової підготовки вчителя, його вміння пролонговано визначити пріоритети предмета в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи