” 2013р. Програма вступного випробування з фізики icon

” 2013р. Програма вступного випробування з фізики
Скачати 94.22 Kb.
Назва” 2013р. Програма вступного випробування з фізики
Дата22.06.2013
Розмір94.22 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки


Затверджую

Ректор

Східноєвропейського національного університету

ім. Лесі Українки

____________проф. Коцан І. Я.

____”________2013р.


Програма


вступного випробування з фізики


Луцьк-2013

Пояснювальна запискаМетою програми є для перевірка знань абітурієнтів з фізики. Питання програми дають можливість виявити:

  • рівень засвоєння вступниками основних законів класичної та сучасної фізики;

  • розуміння фізичних теорій та меж їх застосування, знання історії розвитку фізичної науки;

  • знання основних фізичних величин та співвідношень між ними;

  • вміння застосовувати теоретичні знання для пояснення фізичних явищ та розв’язання конкретних завдань.

Представлена програма повністю відповідає затвердженій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України програмі з фізики для вступників до вищих навчальних закладів України.

Програма охоплює 7 основних розділів фізики.


^

Тематичний виклад змісту


Механіка

1.Механічний рух. Траєкторія. Система відліку. Відносність руху. Шлях і переміщення. Додавання переміщень та швидкостей. Середня швидкість. Миттєва швидкість. Швидкості, які зустрічаються в природі і техніці. Прискорення.

2.Рівномірний і рівноприскорений прямолінійний рухи. Прискорення вільного падіння. Графіки залежностей кінематичних величин від часу при рівномірному та рівноприскореному рухах.

3.Рівномірний рух по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість. Доцентрове прискорення (без виводу формул).

4.Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.

5.Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.

6.Сила пружності. Закон Гука.

7.Сила тертя. Коефіцієнт тертя.

8.Момент сил. Умови рівноваги тіл. Види рівноваги.

9.Імпульс тіла (кількість руху). Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Досягнення вітчизняної космонавтики.

10.Механічна робота і потужність. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.

11.Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Сила Архімеда. Умови плавання тіл.

^

Молекулярна фізика і термодинаміка


12. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Броунівський рух.

13. Швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна.

14. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Абсолютна температурна шкала.

15. Рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва — Клапейрона).

16. Ізопроцеси в газах.

17. Термодинамічні параметри стану тіла. Внутрішня енергія тіла і способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність.

18. Робота в термодинаміці. Перший закон термодинаміки і його застосування до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес.

19. Оборотні і необоротні процеси. Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплових двигунів і його максимальне значення. Шляхи підвищення ККД. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових двигунів.

20. Пароутворення та конденсація. Питома теплота пароутворення. Кипіння. Залежність температури кипіння рідини від тиску.

21.Насичена і ненасичена пара. Вологість повітря. Вимірювання вологості повітря.

22. Плавлення та тверднення. Питома теплота плавлення. Питома теплота згоряння палива.

23. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

24. Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг рідин. Сила поверх натягу. Змочування. Капілярні явища.

25. Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл: пружність, міцність, пластичність. Види деформацій. Модуль Юнга.

Основи електродинаміки

26. Електризація тіл. Електричний заряд. Його дискретність. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.

27. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Лінії напруженості електричного поля. Принцип суперпозиції полів.

28. Провідники в електричному полі. Електростатичний захист.

29. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникність речовини.

30. Робота електричного поля під час переміщення заряду.

31.Потенціал. Різниця потенціалів. Напруга. Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля.

32. Електроємність. Конденсатори. Види конденсаторів. Ємність плоского конденсатора. З'єднання конденсаторів.

33. Енергія електричного поля.

34. Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Послідовне і паралельне з’єднання провідників.

35. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола.

36. Робота і потужність постійного електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

37. Електричний струм у металах. Електронна провідність металів. Залежність опору металу від температури. Надпровідність.

38. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу.

39. Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.

40. Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний газові розряди. Використання газових розрядів у техніці. Плазма.

41. Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова провідність напівпровідників. Залежність електропровідності від температури.

42.Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод і транзистор. Використання напівпровідникових приладів у техніці.

43. Взаємодія струмів. Магнітне поле струму. Індукція магнітного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца.

44. Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Парамагнетики, діамагнетики, феромагнетики. Природа феромагнетизму. Магнітний запис інформації.

45.Електромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.

46.Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.
^

Коливання і хвилі


47. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота, фаза коливань. Вільні й вимушені коливання. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Резонанс.

48. Математичний маятник. Пружинний маятник. Період коливань математичного і пружинного маятників.

49. Поширення механічних коливань у пружних середовищах. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

50. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку. Гучність звуку та висота тону. Акустика. Акустичний резонанс. Інфразвуки. Ультразвуки.

51. Вільні і вимушені електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань (формула Томсона).

52. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму.

53. Резонанс у колах змінного струму.

54. Трансформатор. Холостий хід. Коефіцієнт трансформації. Передача електроенергії на великі відстані. Проблема пошуку та використання екологічно чистих джерел енергії.

55. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості випромінювання різних діапазонів довжин хвиль.

Оптика

56. Прямолінійне поширення світла. Швидкість світла та її вимірювання. Закони відбивання світла. Побудова зображень, що дає плоске дзеркало.

57.Закони заломлення світла. Абсолютний та відносний показники заломлення. Повне внутрішнє відбивання. Дисперсія світла.

58.Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза. Око як оптична система.

59. Інтерференція світла. Досліди Френеля.

60. Дифракція світла. Дифракційна решітка. Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

61. Поляризація світла та її застосування в техніці.
^

Елементи теорії відносності


62. Принципи теорії відносності Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі як гранична швидкість передачі сигналів. Залежність маси тіла від швидкості. Закон взаємозв'язку маси та енергії.
^

Квантова фізика


63. Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла.

64.Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці. Вакуумний та напівпровідниковий фотоелементи.

65. Фотон. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла. Дослід Лебедєва. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.

66. Класичне уявлення про будову атома. Дослід Резерфорда.

67. Квантові постулати Бора. Випромінювання і поглинання енергії атомом. Неперервний та лінійчатий спектри. Спектри випромінювання і поглинання. Спектральний аналіз. Лазер.

68. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв'язку атомних ядер. Ядерні реакції.

69. Поділ ядер урану. Ланцюгова ядерна реакція. Енергетичний вихід ядерної реакції. Ядерний реактор. Проблеми розвитку енергетики в Україні.

70. Термоядерні реакції. Токамак.

71. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Бета-розпад. Нейтрино. Штучна радіоактивність.

72. Альфа-, бета-частинки, гама-промені. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання. Поглинена доза випромінювання. Біологічна дія радіоактивного випромінювання та захист від нього.

Література

1. Гончаренко С.У. Фізика: Підр. для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики та спец. шкіл. Ч.1. - К.: Освіта, 2006. - 320с.

2. Гончаренко С.У. Фізика: Підр. для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики та спец. шкіл. Ч.2. - К.: Освіта, 2006. - 270с.

3. Гончаренко С.У. Фізика: Підр. для 11 кл.- К.: Освіта, 1998. – 288с.

4. Гельфгат І.М., Ненашев І.Ю. Фізика. Збірник задач. 9 кл. –Харків.: Гімназія, 2004.- 134с.

5. Гельфгат І.М., Ненашев І.Ю. Фізика. Збірник задач. 10 кл. –Харків.: Гімназія, 2001.- 112с.

6. Пістун П. Фізика. Збірник задач. 11 кл. –Тернопіль.: Підручники і посібники, 2004.- 207с.


За результатами співбесіди предметна комісія приймає рішення: "рекомендовано", "не рекомендовано".

Критерії оцінки рівня підготовки абітурієнтів

"Рекомендовано" означає, що абітурієнт у ході співбесіди показав усвідомлене і глибоке розуміння основних розділів програми з фізики, знання взаємозв'язків і взаємовпливу фізичних процесів і явищ, вміє подати, має практичні навички застосування фізичних знань у процесі своєї діяльності.

"Не рекомендовано" означає слабку поінформованість абітурієнта з основних розділів фізики, невміння застосовувати на практиці знання і навички, які він повинен був мати після вивчення курсу, недостатню обізнаність з основних фізичних законів.


На вступному випробуванні у формі іспиту за кожну правильну відповідь абітурієнту нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до рівня складності:

100 –123 бали,

124–151 балів,

152– 176 балів,

177–200 балів.

200 - 177 балів виставляється абітурієнтам, які в повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв'язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються фізичних проблем.

176 - 152 бал виставляється за умови достатньо повного виконання тестових завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, творчо-пізнавальні уміння. Разом з тим у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

151 - 124 балів виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що абітурієнт недостатньо обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може критично оцінити фізичні факти, явища, ідеї.

123 - 100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та її понятійно-категоріального апарату абітурієнт зовсім не знає. Відповідь вказує, що програмовим матеріалом абітурієнт не володіє.


Голова предметної комісії доц. Галян В.В.


Відповідальний секретар

приймальної комісії доц. Федосов С. А.

Схожі:

” 2013р. Програма вступного випробування з фізики iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко " " 2013р. Програма
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра: Галузь знань: 0402...
” 2013р. Програма вступного випробування з фізики iconПрограма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста: Галузь знань:...
” 2013р. Програма вступного випробування з фізики iconПрограма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра: Галузь знань: 0402...
” 2013р. Програма вступного випробування з фізики iconПрограма вступного випробування з фізики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Програма вступного випробування з фізики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: О. П. Руденко, О....
” 2013р. Програма вступного випробування з фізики iconПрограма вступного випробування з фізики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Рецензенти: Макаренко К. С., кандидат пед наук, доцент кафедри загальної фізики І математики пнпу імені В. Г. Короленка
” 2013р. Програма вступного випробування з фізики iconВченої Ради Університету (протокол №7 від «6 березня» 2013р.); Приймальної комісії Університету (протокол №7 від «4 березня» 2013р.) Вступ програма
Програма фахового вступного випробування розроблена у відповідності з освітньо-професійною програмою «Магістр» зі спеціальності 05100402...
” 2013р. Програма вступного випробування з фізики iconПрограма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Вступне фахове випробовування з астрономії, фізики і методики навчання фізики проводиться для прийому на навчання за програмою магістра...
” 2013р. Програма вступного випробування з фізики iconПрограма вступного випробування
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
” 2013р. Програма вступного випробування з фізики iconПрограма вступного випробування
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
” 2013р. Програма вступного випробування з фізики iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи