Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. icon

Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
НазваЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Сторінка1/5
Дата22.06.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ


Затверджено

Голова приймальної комісії

Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки

_______________проф. І. Я. Коцан

„______” ___________ 2013 р.


ПРОГРАМА

вступного випробовування з документознавства та інформаційної діяльності для вступників

за освітньо-кваліфікаційним рівнем Спеціаліст”

напрямку Культура”


^ ЛУЦЬК – 2013

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Державний іспит з документознавства має на меті перевірку засвоєння теоретичних знань в галузі документознавства та навичок роботи з документами й документною інформацією, організації діяльності служби документаційного забезпечення управління. Вміти застосовувати набуті знання, методи і методики наукових досліджень. Вступники мають продемонструвати здатність володіти технологією роботи з документами, навички застосування одержаних знань при вирішенні професійних завдань, готовність працювати в умовах збільшення об’єму інформації в межах підприємств та архівних установ, розширення економічних, політичних та культурних зв’язків на території України і за кордоном.

Підготовка до державного іспиту – в основному самостійна робота студентів. Випускова кафедра проводить консультації, забезпечує вступників переліком питань, що виносяться на іспит, тестами, списком основної та довідкової літератури.

Екзаменаційний білет встановленого зразка включає питання з курсів теорії і практики менеджменту, документознавства, архівознавства, історії друкарства, книгознавства, спеціальних історичних дисциплін, бібліотекознавства, діловодства, забезпечення зберігання документів у формі тестів. Ці завдання відповідають кваліфікаційним вимогам до фахівця підготовленого відповідно до освітньо–професійної програми напряму „Культура”.

Студент складає іспит в письмовій формі.

^ Критерії оцінювання

На вступному випробуванні за кожну правильну відповідь абітурієнту нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до рівня складності:

0-123 бали,

124-151 балів,

152-176 балів,

177-200 балів.

200 - 177 балів виставляється абітурієнтам, які в повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, подіями, термінами; адекватно оперують ними при розв'язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються посталених проблем.

176 - 152 бал виставляється за умови достатньо повного виконання тестових завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обгрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, творчо-пізнавальні уміння. Разом з тим у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

151 - 124 балів виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що абітурієнт недостатньо обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може критично оцінити педагогічні факти, явища, ідеї.

123 - 0 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та її понятійно-категоріального апарату абітурієнт зовсім не знає. Відповідь вказує, що програмовим матеріалом абітурієнт не володіє.

Документознавство

Документознавство як наука

Поняття документознавства, як наукової дисципліни. Документ та документно-інформаційна діяльність, її початки та еволюція. Синхронічно-хронологічний аспект дослідження. Основні етапи розвитку документознавства. Книго-архіво-музеєзнавство. Документологія. Внесок Поля Отле у розвиток науки про документ. Вплив комп’ютеризації на документознавство у 60-70-ті роки ХХ ст. Документознавство як синтетична наука про документ та документно-інформаційну діяльність. Об’єкт та предмет документознавства. Структура документознавства. Концепції документознавства в сучасній українській науці (С.Кулешов, Н.Кушнаренко, М.Слободяник, Г.Швецова-Водка, Н.Зіновєва) Загальне та спеціальне документознавство. Взаємозв’язок документознавства із іншими науками (інформатикою, архівознавством, книгознавством, музеєзнавством, бібліотекознавством, діловодством).


^ Поняття „документ” в документознавстві

Еволюція поняття „документ”. Початкові поняття „документ” (dek, docere, documentum). Документ як „писемне свідчення”. Документ як офіційний акт. Документ як носій будь-якої соціальної інформації та матеріалізована пам’ять людства (П.Отле). Документ як матеріальний об’єкт із закріпленою інформацією. Сучасні тлумачення поняття «документ». (документ як будь-який матеріальний об’єкт, який використовується для передачі інформації. Документ як предмет матеріальної культури. Документ як запис, що містить відомості про юридичний факт. Документ як запис про юридичний факт, який засвідчує особу).


^ Документ як система

Документ як системний об’єкт. Інформаційна та матеріальна підсистеми документа. Елементи як складові підсистем. Властивості документа: атрибутивність, функціональність, структурність. Ознаки документа: наявність семантики, стабільність речової (матеріальної) форми, призначення документа як засобу соціальної комунікації, завершеність повідомлень. Функції документа (інформаційна, комунікативна, пізнавальна, правова, культурна, меморіальна, психологічно-рекреаційна, статистична). Загальні та спеціальні функції документа. Інформаційна до матеріальна складові документа.


^ Структура документа

Внутрішня структура документа як набір взаємопов’язаних елементів. Структура тексту. Реквізити документа як сукупність обов’язкових стандартних даних про документ. Функції реквізитів. Реквізити як засіб надання документу юридичної сили. Інформація (текст) та метаінформація (інформація про текст, реквізити). Вихідні та випускні дані, їх структура та функціональне призначення. Зовнішня структура документа як його зовнішня форма. Елементи зовнішньої форми (обкладинка, суперобкладинка, перепліт, форзац, книжковий блок, корінець, книжковий футляр).


^ Методи і способи документування

Кодування інформації. Вимоги до системи кодування. Алфавітний, цифровий, алфавітно-цифровий, рельєфний, матричний види кодування. Комбіновані види кодів. Мова як носій інформації. Знаковий метод фіксації інформації. Знак як одиниця інформації. Мовні та немовні знаки. Знаки-пікчери, емблемні та речові знаки. Історичні типи письма (вузлове, малюнкове, піктографічне, ідеографічне, ієрогліфічне, фонетичне). Способи і засоби фіксації (запису) інформації (ручний, механічний, фото- та магнітний запис інформації).


^ Класифікація документів

Особливості класифікації документів. Умови класифікації документів (наявність критерію, взаємо виключення, вичерпність класифікації). Мета класифікації документів. Класифікація за інформаційною складовою (за змістом, рівнем узагальнення інформації, за характером знакових засобів фіксації, за каналом сприйняття, за ступінню поширення, способом документування). Класифікація за матеріальною складовою (за матеріалом носія інформації, за матеріальною конструкцією). Класифікація документів за обставинами функціонування (за регулярністю виходу, за послідовністю появи, за місцем походження та поширення). Класифікація документів за призначенням (цільовим та читацьким).


^ Соціальна документно-комунікаційна система

Поняття комунікаційного процесу. Типи комунікацій (двохстороння, групова, спеціалізована, масова). Просторовий та часовий бар’єри та способи їх подолання. Комунікаційний акт. Підсистеми документної комунікації. Особливості документної діяльності. „Життєвий цикл” документа. Утилізація документів. Документування, поширення, утилізація та збереження документа. Документний потік, документний масив, документні ресурси, документний фонд (бібліотечний, інформаційний, архівний, музейний фонди).


^ Загальна характеристика та класифікація видань

Співвідношення понять „документ” та „видання”. Видання як вид документа. Ознаки видань. Критерії класифікації видань (цільове та читацьке призначення, характер інформації, структура, матеріальна конструкція, об’єм).


^ Види текстових видань

Загальна характеристика офіційних видань. Видання органів державної влади та місцевого самоврядування. Конституція України. Збірник законів. Офіційні документи.

Загальна характеристика наукових та науково-популярних видань. Монографія. Тези доповідей наукової конференції. Матеріали наукової конференції. Збірник наукових праць. Науково-популярні видання (монографія, нариси, енциклопедія). Виробничі видання.

Загальна характеристика навчальних видань. Підручник. Навчальний посібник. Хрестоматія. Практикум. Навчальна та робоча програми.

Загальна характеристика довідкових видань. Енциклопедія. Словник (тлумачний, термінологічний, орфографічний, двомовний, розмовник). Довідник.

Загальна характеристика інформаційних та рекламних видань. Класифікація бібліографічних видань. Бібліографічні свідчення та бібліографічний запис. Реферативні видання (журнал, експрес-інформація, оглядове видання). Рекламні видання.

Загальна характеристика літературно-художніх видань. Повне зібрання творів. Вибрані твори. Антологія. Альманах.


^ Книга як вид видання

Поняття „книга”. Сучасна книга як засіб соціальної комунікації. Поняття „книжкова справа”, „видавнича справа”, „бібліотечна справа”. Становлення та розвиток книги. Основні етапи історії української книги. „Диплом”, „кодекс” як перші книги. Пергамент та манускрипт. Книга як різновид документа. Структура книги. Внутрішні та зовнішні елементи книги. Довідково-допоміжний та науково-довідковий апарат. Шлях книги до читача.


^ Патентні та нормативні документи

Патентний документ. Нормативний документ. Промисловий каталог та прейскурант.


Періодичні та продовжувані видання

Поняття періодичного та продовжуваного видання. Особливості газети. Журнал. Продовжуване видання (збірник, часопис). Бюлетень. Календар.


^ Картографічні видання

Загальна характеристика картографічних видань. Картографічні знаки. Карта. Атлас. Глобус.


Ізографічні видання

Поняття та загальна характеристика ізографічних видань. Плакат. Художня репродукція. Естамп. Художня відкритка. Альбом. Прикладна графіка.


^ Неопубліковані документи

Поняття неопублікованого документа. Загальна характеристика неопублікованих документів. Автореферат дисертації. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук. Інші види неопублікованих документів (депонований рукопис, препринт та переклад).


^ Документ як частина культурно-історичної спадщини

Поняття документа як частини культурно-історичної спадщини. Документ-артефакт. Критерії артефактності. Ціннісний, рідкісний та унікальний документ.


Література:

 1. Баренбаум И. История книги. – М., 1984.

 2. Бенедикт Андерсон. Уявлені спільноти. – К., 2003.

 3. Бондаренко Г. Спеціальні історичні дисципліни. – Луцьк, 1007.

 4. Гельман-Виноградов К. О сложностях трактовки понятия «документ» и способах их преодоления // Делопроизводство. – 2005. - №2.

 5. Демушкин А.С. Принципиальные изменения в развитии понятия «информация» // Делопроизводство. – 2004. - №3

 6. Кирсанова М. Современное делопроизводство. – М., 2003.

 7. Книговедение: Энциклопедический словарь. – М., 1982.

 8. Крылова И.Ю. Документирование управленческой деятельности. СПб, 2004.

 9. Кулешов С. Новий погляд на структуру документознавства // Вісник книжкової палати. – 2003. - №10.

 10. Кушнаренко Н., Удалова В. Наукова обробка документів. – К., 2003.

 11. Кушнаренко Н.М. Документоведение. – К., 2003.

 12. Мигонь К. Наука о книге. – М., 1991.

 13. Нілова І. Документознавство як наукова дисципліна // Вісник книжкової палати. – 2005. - №4.

 14. Отле П. Библиотека, библиография, документація. – Х, 2004.

 15. Охотников А., Булавина Е. Документоведение и делопроизводство. – М., 2004.

 16. Палеха Ю. Управлінське документування. – К., 2003.

 17. Плешкевич Е. Понятие «реквизит документа»: к постановке вопросса // Делопроизводство. – 2005. - №1.

 18. Сафиуллина З. Документ как ведущий носитель смысла в социально-коммуникационных процессах // Делопроизводство. – 2004. - №1.

 19. Сафиуллина З. О конкурентоспособности документальных носителей социальной информации // Делопроизводство. – 2005. - №2.

 20. Скляренко О. Роль ЗМІ у формуванні інформаційної культури державних службовців // Вісник книжкової палати. – 2005. - №4.

 21. Слободяник М. Структура сучасного документознавства // Вісник книжкової палати. - 2003. - № 4.

 22. Сокова А. Документирование и его роль в исторической науке и управленческой деятельности // Делопроизводство. – 2004. - №4

 23. Социальный институт документирования информации // Делопроизводство. – 2004. - №1.

 24. Столяров Ю. Документ – понятие конвенциональное // Делопроизводство. – 2005. - №4

 25. Столяров Ю. Номинационная составляющая документа // Делопроизводство. – 2005. - №2.

 26. Типология изданий. – М., 1990.

 27. Хойнацький М. Основи стандартизації // Вісник книжкової палати. – 1996. - №4.

 28. Шведова-Водка Г. Вступ до бібліографознавства. – Х., 2004.

 29. Шведова-Водка Г. Документознавство. – К., 2007.

 30. Швецова-Водка Г. Структура документознавства та його місце серед суміжних наукових дисциплін // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. - №12.


Діловодство

Діловодство як функція управління

Діловодство як наука та форма діяльності. Завдання діловодства. Нормативно-методична база діловодства. Основні поняття діловодства.


^ Загальна характеристика ділових документів

Управлінська документація в сучасному менеджменті. Функції ділових документів. Класифікація та типи ділових документів. Характеристика документів із високим та низьким рівнем стандартизації. Вимоги до тексту ділових документів. Загальні вимоги до оформлення документів (правила оформлення, формати паперу, які використовуються в діловодстві, нумерація, рубрикація, розміщення заголовків та підзаголовків, виділення окремих частин тексту).


^ Реквізити ділових документів

Поняття та загальна характеристика реквізитів ділових документів. Формуляр-зразок ділового документа. Зміст та розміщення реквізитів ділових документів.


^ Види ділових документів

Загальна характеристика розпорядчої документації. Наказ. Розпорядження. Постанова. Ухвала. Вказівка. Рішення.

Загальна характеристика організаційної документації. Положення. Статут. Правила.

Загальна характеристика документації колегіальних органів. Протокол. Резолюція. Акт.

Довідково-інформаційні документи. Листи. Записки. Інші види довідково-інформаційних документів (відгук, графік відпусток, довідка, доповідь, заява, план роботи, подання, прес-реліз, пропозиція, скарга, список, телефонограма)

Загальна характеристика особистих офіційних документів. Доручення. Посвідчення. Розписка.

^ Організація роботи із документами

Загальні питання організації документообігу. Розпізнавання істинних та підроблених документів. Етапи проходження документів. Прийняття та попередній розгляд вхідних документів. Порядок обробки та надсилання вихідних документів. Реєстрація документів. Структура реєстраційного індексу. Журнальна та карткова форми реєстрації документів. Реєстраційно-контрольна картка. Документи, які не підлягають реєстрації. Організація та здійснення контролю за виконанням документів. Відповідальність за виконанням документів. Види контролю за виконанням документів. Терміни виконання документів.


^ Систематизація документів. Номенклатура справ

Номенклатура справ. Типова, примірна та індивідуальна номенклатура справ. Вимоги до розміщення справ у номенклатурі. Структурний та функціональний принципи формування номенклатури справ. Номенклатура справ структурного підрозділу та зведена номенклатура. Формування та оформлення справ. Вимоги до формування номенклатури справ. Зберігання документів. Підготовка справ до зберігання та використання. Експертиза цінності документів. Описи справ. Терміни зберігання документів.


Література:

 1. Алексеева Е. Описание документов и дел – основа создания системы научно-справочного аппарата архива организации// Делопроизводство. – 2004. - №1

 2. Альбрехит Б. Методика и организация составления индивидуальной номенклатуры дел юридического лица // Секретарское дело. – 2004. - №10.

 3. Альбрехит Б. Номенклатуры дел и их роль в организации работы с документами юридических лиц разных форм собственности // Секретарское дело. – 2004. - №4.

 4. Белая Т. Методика составления и применения номенклатуры дел // Секретарское дело. – 2005. - №4

 5. Блощицька В. Сучасне діловодство. – К., 2005.

 6. Боровлева З. Анализ некоторых функций номенклатуры дел // Делопроизводство. – 2006. - №4

 7. Делопроизводство. – М., 2003.

 8. Діденко А. Сучасне діловодство. – К., 2004.

 9. Документування у менеджменті. – К., 2003.

 10. Загорецька О.М. Службові документи сучасної організації. – К., 2005.

 11. Кавторева Я. Документоборот: організація та ведення. – Х., 2001.

 12. Кугучева О. Обеспечение сохранности документов // Секретарское дело. – 2004. - №2.

 13. Кузнецова Т. Как провести експертизу ценностей документов и установить сроки их хранения // Секретарское дело. – 2005. - №11

 14. Мосеев Р. Еще раз о хранении документов // Секретарское дело. – 2005. - №7

 15. Палеха Ю.І. Управлінське документування. – К., 2003. – Ч.1.

 16. Попова Е. Проверка наличия и состояния документов // Делопроизводство. – 2005. - №1

 17. Попова Е. Что нужно знать для проведения проверки наличия и состояния документов // Секретарское дело. – 2004. - №3.

 18. Проскурина Т. Современный документ. – Х., 2002.

 19. Пшенко А. Особенности работы с отдельными группами документов // Секретарское дело. – 2004. - №9.

 20. Пшенко А. Типовые технологии обработки документов в офисе // Секретарское дело. – 2004. - №6.


Архівознавство

Архівознавство як наукова система та навчальна дисципліна

Роль і значення архівознавства як системи наукових знань про архіви, архівну справу, її історію, теорію і практику. Два основних значення поняття „архів”. Архівна справа як галузь життєдіяльності суспільства. Формування архівознавства в рамках історичної науки. Суть архівознавства як навчальної дисципліни. Загальне завдання курсу „Архівознавство” Предмет і об’єкт архівознавства. Основні методи архівознавчого дослідження. Загальні принципи архівознавства, специфічні принципи ведення архівної справи.

Джерельна база архівознавства. Групи джерел. Основні етапи становлення та завдання історіографії архівознавства

Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами. Здобутки архівознавства на міждисциплінарному рівні досліджень.


^ Архівна система та система архівних установ

Визначальні архівознавчі категорій. Архівна система. Дві основні групи архівних систем за принципами побудови і характером управління. Централізовані та децентралізовані архівніх системи. Основні моменти реформування архівної справи пострадянського часу (1991-2008 pp):

Система архівних установ. Мережа архівних установ. Групи системи архівних установ України. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства. Система Держкомархіву України. Загальні й спеціалізовані, такі, що комплектуються, та історичні державні архіви.

Документальні комплекси Центральних державних архівів України. Науково-дослідні установи. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства – важлива ланка системи установ Держкомархіву. Галузеві державні архіви. Місцеві державні архівні установи. Архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв, бібліотек.


^ Розвиток архівної справи в Україні часів Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Польсько-Литовської доби

Особливості розвитку архівної справи у Київській Русі. Основні центри зосередження найдавніших писемних документів. Літописні пам'ятки – найінформативніші джерела функціонування архівів у найдавніші часи. Князівська канцелярія. Великокнязівська казна (архів). „Руська правда”, „Правда Ярославичів”, „Устав Володимира Мономаха”, церковні устави Аскольда, Володимира, Ярослава, Всеволода, „Заповіт Ярослава Мудрого” – юридичні документи. Приватне й дипломатичне листування великих князів. Міждержавні угоди київських князів. Державна скарбниця (казна). Проблема реконструкції київського великокнязівського архіву Х-ХШ ст. Методика та принципи реконструкції великокнязівського архіву за концепцією професора М. Брайчевського.

Бібліотека Софійського собору – центр зберігання київського великокнязівського архіву. Церковні архіви – важливе місце зосередження документів у Давньоруській державі. Монастирський архівах. Зародження приватних архівів.

Розвиток архівної справи у Галицько-Волинській державі. Завдання князівської канцелярії у Галицько-Волинській державі. Обов'язки печатника (канцлера) Курила (Кирила) – завідувача княжою канцелярією. Види документів, що зосереджувалися при княжому дворі. Спеціальний штат працівників у князівській канцелярії. Діяльність князівської канцелярії. Зростаюча роль церковних архівів у Галицько-Волинській державі. Основні центри зосередження писемних документів періоду Галицько-Волинської держави. Документи, що репрезентують історію Галицько-Волинської держави.

Литовська метрика як центральний архів (архів канцелярії) Великого князівства Литовського. Географічно-хронологічна історія Литовської метрики. Принципи і процес формування Литовської метрики (ЛМ). Реконструкція складу оригінальних книг ЛМ (до 1523 p.) за М. Бережковим. Тематичний діапазон ЛМ. Структурні відділи фонду ЛМ. Коронна метрика (МК) –центральний архів Речі Посполитої. Метрика більшої коронної канцелярії. Метрика меншої коронної канцелярії. Канцлерські та під канцлерські книги МК. Книги вписів, книги декретів і книги посольств – книги польської королівської канцелярії. Канцлерські книги або книги публічних справ МК. Книги сигілят

Руська (Волинська) метрика – книги відділу вписів королівської канцелярії. Подвійне значення терміну Руська метрика в Коронній канцелярії. П'ять серій відділу вписів МК. Книги асесорського, реляційного та сеймового судів. Поділ книг асесорського суду. Книги реєстрів. Книги протоколів. Книги декретів. Діяльність реляційного суду. Особливості функціонування сеймового суду.

Архіви судових установ XV – першої половини XVII ст. Діяльність у XVI ст. старостинського суду у повітових містах та воєводського у воєводських містах. Записові, поточні й декретові акти у судах. Зміни у адміністративно-територіальному поділі українських земель у складі ВКЛ. Утворення шляхетських судів. Земські суди. Гродські (замкові) суди. Підкоморські суди. Каптурові суди. Коронний Трибунал. Луцький Трибунал.

Види книг актових записів у практичній діяльності адміністративно-судових установ. Декретові книги. Записові книги. Поточні книги.

Магістратські архіви. Магдебурзьке право – один із видів прав вільних міських общин Західної Європи в середні віки. Склад магістрату. Ради. Лави. Рада 40 мужів (квадраґінтавірат). Класифікація актових книг магістрату за видовими ознаками (за М. Ковальським). Книги записів ради. Акти і книги лави. Розрізнені матеріали в справах міщан. Фінансові й касові книги. Актові книги й архіви ремісничих цехів.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Магістр" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Спеціаліст" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. icon“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р.
Особливості обліку товарних запасів та витрат обігу у торгівельних підприємствах
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. icon«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. iconЗатверджено голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«бакалавр» напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
...
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. icon«Затверджую» Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р.
На вступному випробуванні з міжнародних відносин вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”, повинні продемонструвати...
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
«Міжнародні економічні відносини». Дана програма охоплює основні питання фахової дисципліни «Міжнародні економічні відносини», відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи