Затверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування icon

Затверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування
Скачати 199.05 Kb.
НазваЗатверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування
Дата23.06.2013
Розмір199.05 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ


Затверджую”


Ректор

Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________ проф. І.Я. Коцан

,,___”_________________ 2013 р.


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем ,,спеціаліст”, ,,магістр”

спеціальностей ,,Філософія”, ,,Релігієзнавство”


Луцьк – 2013


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування з філософії для вступників спеціальностей “Філософія” і “Релігієзнавство” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, ,,магістр” складена відповідно до навчальних планів, освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівця, освітньо-професійних програм.

Програма містить комплекс основних питань, рекомендовану літературу з фахових дисциплін спеціальностей “Філософія” і “Релігієзнавство”.

Враховується зміст підготовки з професійно-орієнтованих та спеціальних навчальних дисциплін.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Тема І. Філософія, коло її проблем та роль в суспільстві.

Філософія, її призначення, смисл і функції. Філософія і світогляд. Світогляд як форма самовизначення людини. Поняття світогляду: емоційно-образний та раціональний рівні. Структура світогляду. Історичні типи світогляду: міф, релігія, наука, філософія. Філософський світогляд. Світ і людина. Філософське пізнання. Пізнання і мораль.

Коло проблем філософії та її роль в суспільстві. Функції філософії: світоглядна, пізнавальна, методологічна, соціально-практична. Форми і методи філософії. Значення філософії. Соціальна спрямованість філософського знання. Філософія в системі культури. Загальнолюдські цінності у філософії.


^ Тема 2. Філософія Стародавнього Сходу

Філософія Стародавнього Сходу: загальна характеристика. Індійська філософія: основні погляди і літературні джерела: “Махабхарата” та “Рамаяна”. Головні філософські школи: Веданта, чарвака – локаята, буддизм, ньяя-вайшеша, йога. Основні філософські школи і мислителі Китаю: Кун Фу-цзи (Конфуцій), Мо-цзи, Мен-Цзи, Даосизм, законники або легізм.

^ Тема 3. Антична філософія

Міфологічний та раціоналістичний типи пізнання. Космологізм давньогрецької філософії. Міфологічний та раціоналістичний типи пізнання. Мілетська, Піфагорійська та Елейська школи. Проблема безконечності і розвиток античної діалектики. Класичний період грецької філософії: Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель. Елліністично-римська філософія: епікуеїзм, скептицизм, стоїцизм та неоплатонізм.

^ Тема 4. Філософія середньовіччя та епохи Відродження

Теоцентричний характер середньовічної філософії. Середньовічна філософія як синтез двох традицій: християнського одкровення та античної філософії. Сутність та існування. Схоластика: полеміка реалізму та номіналізму. Фома Аквінський – систематизатор середньовічної схоластики. Проблема душі і тіла, розуму і волі. Криза середньовічної філософії: Іоан Дунс Скот та містицизм Іогана (Мейстера) Екхарта.

Антропоцентризм, гуманізм і натурфілософія. Проблема безконечності. Діалектика М.Кузанського. Філософсько-природничі погляди М.Коперника, Дж. Бруно та Г.Галілея.

^ Тема.5 Філософія нового часу та епохи Просвітництва

Емпіризм (Ф.Бекон) та раціоналізм (Р.Декарт). Проблема методу у філософії Нового часу. Дуалізм Р.Декарта: ідея самодостатності мислення і буття. Б.Спіноза: вчення про субстанційність буття. Г.Лейбніц: вчення про множинність субстанцій. Зв’язок гносеології та онтології у філософії ХVІІ століття. Д.Локк та його опоненти Д.Берклі та Д.Юм.

Соціально-історичні передумови ідеології. Суспільно-правовий ідеал Просвітництва та проблема людини. Французькі просвітники ХVШ століття: Ш.Монтеск’є, Ж.-Ж.Руссо, Ф.Вольтер. Боротьба проти метафізики. Французький матеріалізм ХVШ століття: Ж.Ламетрі, К.Гельвецій, П.Гольбах, Д.Дідро.

^ Тема 6. Класична німецька філософія

Ідеалізм і діалектика – основні риси німецької класичної філософії. Німецьке Просвітництво ХVШ століття. Філософське вчення І.Канта. Проблема пізнання. Свобода і мораль. Наукове вчення І.Г.Фіхте та натурфілософія Ф.В.Шеллінга. Метод та система філософії Г.В.Ф.Гегеля. Антропологічний матеріалізм Л.А.Фейєрбаха.

^ Тема 7. Філософська думка України

Джерела української філософської культури. Міфоепічний світогляд праукраїнського етносу (ІХ-ХІст.). Становлення християнського світогляду. Двовір’я. Філософська думка в культурі Київської Русі.

Становлення українського неоплатонізму ХІУ-ХУІ століть (агіографія, ісихазм, ареопагітизм).

Братські школи та Києво-Могилянська академія. Філософія Григорія Сковороди. Українське Просвітництво. Філософська культура українського бароко.

Академічна філософія в Україні. Український романтизм (М.Гоголь, М.Костомаров, Т.Шевченко, П.Куліш, П.Юркевич). Київська екзистенційна філософія ХХ ст. (М.Бердяєв, Л.Шестов, Т.Зіньківський). Філософські ідеї в Україні в кінці ХІХ- на початку ХХ ст. (В.Антонович, М.Драгоманов, О.Потебня, Леся Українка, М.Коцюбинський, М.Грушевський, В.Винниченко, В.Липинський, Д.Донцов та ін.). Сучасний період української філософії.

^ Тема 8. Світова філософія ХІХ-ХХ століття.

Характеристика сучасної світової філософії. Ірраціоналізм А.Шопенгауера та С.К’єркегора та “філософія життя” Ф.Ніцше. Неокантіанство і неогегельянство. Екзистенціалізм: проблеми буття, існування і сутності людини. Проблема свободи в екзистенціалізмі: М.Хайдеггер, К.Ясперс, Г.Марсель, Ж.-П.Сартр.

^ Тема 9. Філософія психоаналізу і неофрейдизм. Релігійно-філософські напрями.

Філософія психоаналізу і неофрейдизм: З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм, А.Адлер, В.Рейх, К.Хорні, Г.Саллівен, Г.Маркузе. Інтуїтивізм А.Бергсона. Феноменологія Е.Гуссерля. Персоналізм.

Релігійний напрям філософії: неотомізм і тейярдизм.

Російська релігійна філософія: Л.Толстой, Ф.Достоєвський, В.Соловйов, В.Розанов, П.Флоренський, М.Бердяєв, Л.Шестов.

^ Тема 10. Філософія марксизму.

Марксистська філософія: К.Маркс, Ф.Енгельс. Джерела та історичні умови виникнення філософії марксизму. Марксистська антропологія. Вчення суспільство. Суть діалектичного та історичного матеріалізму. Поняття суспільно-економічної формації, способу виробництва, взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин, класів та класової боротьби, соціальної революції. Марксистська теорія пізнання.

^ Тема 11. Позитивізм та неопозитивізм. Філософія постмодернізму.

Позитивістський світогляд у філософії та науці. Класичний позитивізм О.Конта, Г.Спенсера та Дж.Міля. Емпіріокритицизм Е.Маха та Р.Авенаріуса. Неопозитивізм. Проблема знання та мови. Структуралізм, герменевтика, постпозитивізм. Філософія прагматизму: Ч.Пірс, У.Джемс, Д.Дьюї.

Філософія постмодернізму: Ж.Дерріда, Ж.Ліотар, Ж.Делез, Ю.Кристьєва.


^ Тема 12. Філософське розуміння світу.

Філософський зміст проблеми буття. Структура, єдність та різноманітність форм буття. Буття: субстрат, субстанція, матерія. Людиномірність та об’єктивність у філософському розумінні єдності світу. Людина і буття як “мікро-“ і “макросвіт”. Буття і свобода людини. Сенс життя. Буття і небуття. Філософські концепції буття.

Матерія: спосіб та форми її існування. Співвідношення природничо-наукового та філософського понять про матерію. Сучасна наука про структуру і властивості матерії. Поняття руху. Форми руху матерії. Рух і розвиток. Філософське розуміння простору і часу. Буття і час. Безконечність простору - часу. Особливості біологічного та соціального простору і часу.

^ Тема 13. Проблема свідомості у філософії.

Свідомість як проблема філософії. Розвиток форм відображення як генетична передумова свідомості. Суспільна природа свідомості. Свідомість і практика. Мова як опредметнена свідомість.

Самосвідомість. Предметність і рефлективність самосвідомості.
^ Тема 14. Діалектика – концепція розвитку. Закони діалектики.

Поняття діалектики, історичні форми. Альтернативи діалектики. Концепція розвитку. Діалектика як вчення про універсальні зв’язки природи, мислення та суспільства.

Діалектика кількісних і якісних змін. Категорії кількості, якості, міри. Прогностична функція кількісно-якісного аналізу.

Суперечність буття і пізнання. Діалектичні протилежності. Єдність і боротьба протилежностей. Діалектична суперечність. Заперечення заперечення. Циклічність та поступальність в розвитку. Поняття розвитку. Прогрес та регрес.


^ Тема 15. Категоріальний характер філософського знання.

Універсальні зв’язки буття. Категорії діалектики. Одиничне і загальне. Явище і сутність. Діалектичні закономірності.

Структурно-функціональні зв’язки: принцип системності. Частина і ціле. Принцип цілісності. Форма і зміст. Впорядкованість буття. Елементи і структура. Поняття системи. Системні об’єкти. Принцип системності.

Причинно-наслідкові зв’язки: принцип причинності. Випадковість необхідність. Можливість і дійсність. Детермінізм та індетермінізм.

^ Тема 16. Природа – предмет філософського осмислення.

Природа як об’єкт філософського осмислення. Природа і життя. Природа жива і нежива. Місце біології і філософії в пізнанні живого, сучасні уявлення про живе. Ставлення людини до живого. Життя як цінність. Природа і культура. Екологічна проблема: соціально-філософський, етико-гуманістичний аспекти. Науково-технічний прогрес. Глобальний характер екологічних проблем.

^ Тема 17. Проблема людини у філософії.

Людина як предмет філософії. Людина як суб’єкт предметно-практичної діяльності. Антропосоціогенез. Єдність природного і суспільного в людині. Біологія людини в епоху НТР. Проблема життя і смерті в духовному досвіді людства. Проблема сенсу життя.

Практика як специфічно людський спосіб ставлення до світу. Структура і основні форми практичної діяльності людини. Поняття діяльності і практики. Цілепокладання і практика. Поведінка і практика. Інтегративні функції практики по відношенню до інших форм життєдіяльності людини. Структура практичної діяльності. Види практики.

Творча природа людського буття. Філософська концепція творчості. Види творчості. Свобода, вибір, відповідальність – сутнісні засоби реалізації творчої життєдіяльності в процесі становлення людської особистості. Воля, віра, почуття як прояви людського в людині. Культура як міра розвитку людини. Культура як ціннісне ставлення людини до світу. Естетичні цінності людини. Краса. Цінності практичного буття людини. Праця як цінність. Етичне начало людини. Гармонія вищих цінностей – добра, істини, краси як ідеал людського буття.

Особистість як продукт соціального середовища, особливості її історичного розвитку. Типи особистості. Взаємовідносини особи і суспільства. Відчуження людини в сучасному суспільстві. Людське буття як “співбуття”. Людство як світове співтовариство. Гуманістична міра прогресу.

^ Тема 18. Пізнання. Теорія істини.

Пізнання як предмет філософського аналізу. Об’єкт і суб’єкт пізнання. Чуттєве і раціональне, емпіричне та теоретичне пізнання. Інтуїція. Пізнання і творчість. Логіка наукового передбачення та її етапи: проблема, факт, гіпотеза, теорія, ідея, вищі щаблі систематизації пізнавального процесу. Пізнання та знання. Проблема істини у філософії та науці. Критерії істини. Знання та мудрість. Рівні знання. Наукове пізнання та його специфічні ознаки. Будова і динаміка наукового знання. Логіка, методологія і методи наукового пізнання. Етичні норми і цінності науки. Свобода наукового пошуку і соціальна відповідальність вченого.

^ Тема 19. Особливості філософського аналізу суспільства.

Формаційний та цивілізаційний підходи до розуміння суспільства. Натуралістичні, соціопсихологічні концепції суспільства.

Теорія соціальної дії (М.Вебер, Т.Парсонс). Марксистська концепція суспільства.

^ Тема 20. Суспільство як соціальний організм і процес: структура суспільства та суспільні відносини.

Суспільство як система, що саморозвивається та саморегулюється. Суспільство, природа як підсистеми об’єктивної реальності. Функціонування суспільства як природно-історичний процес. Географічне середовище і його роль в житті суспільства. Демографічні проблеми суспільства. Сфери життєдіяльності суспільства.

Формальна і соціальна структура суспільства. Соціальна група, клас соціальний інститут. Соціальна структура традиційного, індустріального та інформаційного суспільства. Соціальна мобільність і соціальна стратифікація.

Соціум як процес: суспільні відносини і соціальні конфлікти. Теорії соціального конфлікту (К.Маркс, Р.Дарендорф). Соціальна необхідність і соціальна свобода.

^ Тема 21. Історичні форми спільності людей.

Людство – універсальна спільність людей Землі. Раса і етнос – суб’єкти соціоприродного процесу. Біоетнічна спільність: сім’я, рід. Етнографічна спільність: плем’я. Етносоціальна спільність: народність. Нація найвища (соціально-етнічна) форма спільності людей. Національні і міжнаціональні відносини. Національна свідомість. Національний характер.

^ Тема 22. Матеріально-економічне та політичне життя суспільства.

Матеріальне життя суспільства. Суспільне виробництво: зміст та структура. Спосіб виробництва: продуктивні сили і виробничі відносини. Науково-технічний прогрес і сучасне виробництво.

Політична сфера життя особи і суспільства. Соціалізація людини: особа і суспільство. Людський вимір історії. Проблема суб’єкта історичного процесу. Сенс історії і сучасна соціальна стратегія. Політичні відносини та інститути. Політична структура суспільства. Держава і громадянин як елементи політичної структури суспільства.

^ Тема 23. Духовна сфера життя суспільства.

Духовна сфера життя суспільства і особи. Джерела і форми духовності. Поняття суспільної свідомості. Структура суспільної свідомості: форми і рівні. Ідеологія та суспільна психологія.


^ Тема 24. Культура і цивілізація.

Типологія культур: духовна та матеріальна Висока, елітарна, масова, народна культура. Соціальні функції культури. Поняття культурної революції. Наука як феномен культури.

^ Тема 25. Сучасний світ: проблеми і перспективи.

Соціальне передбачення і прогнозування. Методи і типи соціальних прогнозів. Сутність і перспективи науково-технічного прогресу. Наука в сучасному світі. Структура науки. Соціальні функції науки. Глобальні проблеми людства і соціальний прогрес. Пріоритет загальнолюдських цінностей. Особливості нового мислення в сучасну епоху. Моделювання майбутнього.


Орієнтовні питання:


1.Предмет філософії, коло її проблем та роль у суспільстві.

2.Природа філософського знання. Функції та структура філософії.

3.Взаємозвязок філософії з соціальними, природничими та технічними науками.

4.Світогляд, його суспільно-історичний характер. Історичні типи світогляду.

5.Основні школи давньогрецької філософії.

6.Антична філософія: протилежність поглядів Демокріта та Платона.

7.Теоцентричний характер середньовічної філософії. Полеміка реалізму та номіналізму.

8.Арабська філософія середньовіччя та її відношення до античної філософської спадщини (Авіценна, Аверроес, Аль-Фарабі).

9.Антропоцентризм філософії Відродження, її гуманістична спрямованість та світоглядний звязок з літературою та мистецтвом.

10.Наукові революції ХУІІ ст. Проблема методу пізнання у філософії Ф.Бекона і Р.Декарта.

11.Вчення про субстанцію у філософії Нового часу (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц).

12.Ідеї гуманізму та Просвітництва у філософії ХУІІІ століття (Ш.Монтескє, Ж.-Ж.Руссо, Ф.Вольтер).

13.Основи теорії пізнання І. Канта.

14.Філософська концепція Г.Гегеля: суперечність між методом і системою.

15.Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.

16.Історичні умови і теоретичні джерела виникнення філософії марксизму.

17.Феномен “відчуження” в марксизмі та екзистенціалізмі.

18.Культ науково-технічного розуму та його супротивники. Сцієнтичні та антисцієнтичні течії сучасної філософії.

19.Історичні форми позитивізму.

20.Екзистенціальна філософія та її різновидності (екзистенціалізм, персоналізм, філософська антропологія).

21.Становлення філософії неотомізму (Ж.Марітен, Е.Жільсон).

22.Філософія фрейдизму і неофрейдизму.

23.Ірраціоналізм А.Шопенгауера, С.Кєркегора і “філософія життя” Ф.Ніцше.

24.Емпіріокритицизм. Принцип тотожності “обєкта” і “субєкта”, “психічного” і “фізичного” у філософії Е.Маха та Р.Авенаріуса.

25.Становлення філософської думки в Київській Русі.

26.Ідеї гуманізму у творчості викладачів Києво-Могилянської академії.

27.Ідеї державотворення у філософській та суспільно-політичній думці України кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

28.Російська релігійна філософія ХІХ – поч. ХХ ст.

29.Концепції “відкритого” і “закритого” суспільства (К.Поппер, Є.Замятін, О.Хакслі).

30.Постмодернізм у філософії (Жан-Франсуа Ліотар, Жан Бодрийяр, Жиль Делез, Жиль Дельоз, Жак Дерріда, Юлія Кристєва).

31.Поняття “буття” та “субстанції”. Дуалізм та монізм.

32.Співвідношення філософського та природничо-наукового поняття про матерію.

33.Філософське розуміння простору і часу.

34.Рух як спосіб існування матерії. Рух і розвиток. Форми руху матерії.

35.Відображення як загальна властивість матерії. Розвиток форм відображення.

36.Проблема свідомості у філософії.

37.Суспільна природа свідомості. Свідомість і мова.

38.Свідомість і самосвідомість. Структура і форми самосвідомості.

39.Діалектика та її альтернативи. Історичі форми діалектики.

40.Діалектика як вчення про універсальні звязки, зміни і розвиток.

41.Суперечність як джерело розвитку.

42.Категорії “якості”, “кількості”, “міри” у світлі закону взаємного переходу кількісних та якісних змін.

43.Роль закону заперечення заперечення в постановці і розвязанні проблеми співвідношення прогресу і регресу в суспільному розвитку.

44.Особливість філософських категорій в порівнянні з поняттями конкретних наук. Категорії необхідності і випадковості.

45.Сутність причинно-наслідкового звязку. Детермінізм і фаталізм.

46.Поняття системи та елемента. Принцип системності в науці.

47.Закон як форма відображення обєктивного світу і ступеня розвитку пізнання.

48.Категорії одиничного, особливого і загального та їх взаємозвязок.

49.Категорії можливості та дійсності, їх взаємозалежність.

50.Категорії частини і цілого, їх взаємозвязок.

51.Сутність і явище як категорії діалектики.

52.Діалектична єдність категорій змісту і форми.

53.Поняття методу і методології. Загальнонаукові методи пізнання.

54.Соціально-опосередкований характер пізнання. Обєкт і субєкт пізнання.

55.Специфіка соціального пізнання. Проблема істини та її критеріїв.

56.Роль практики в процесі пізнання.

57.Раціональне пізнання та його форми. Раціоналізм.

58.Методи теоретичного пізнання.

59.Пізнання та знання. Чуттєве пізнання та його форми. Сенсуалізм.

60.Емпіричний рівень пізнання та його форми.

61.Людина як предмет філософії.

62.Проблема духовності і сенсу життя людини.

63.Антропосоціогенез.Єдність природного і соціального в людині.

64.Проблема людини в марксизмі та екзистенціалізмі.

65.Становлення концепції діяльнісної сутності людини.

66.Ду ховне виробництво та його структура.

67.Наука як вид духовного виробництва і як соціальний інститут.

68.Практика і культура. Гуманістичне значення категорії практики. Структура практичної діяльності.

69.Філософське розуміння культури. Проблема типології культури.

70.Культура як спосіб життєдіяльності та міра розвитку людини.

71.Поняття творчості. Види творчості: науково-технічна, художня, соціальна.

72.Проблема єдності економічної, політичної, соціальної та духовної сфер суспільного життя.

73.Соціальне буття як єдність індивідуального та суспільного буття.

74.Суспільна свідомість та її співвідношення із суспільним буттям.

75.Суспільна свідомість та її структура.

76.Мораль як форма суспільної свідомості. Історичність моралі.

77.Природа і функції естетичної свідомості.

78.Політична свідомість та її специфіка. Роль політичної свідомості в розвитку суспільства.

79.Правова та економічна свідомість.

80.Рівні суспільної свідомості. Суспільна психологія та ідеологія.

81.Історичні спільності людей: рід, плем’я, народність, нація.

82.Соціальна структура суспільства.

83.Політична структура суспільства.

84.Суспільне та матеріальне виробництво, їх співвідношення.

85.Продуктивні сили суспільства та їх структура.

86.Виробничі відносини, їх структура, типи форми.

87.Соціальна революція, її обєктивні передумови і субєктивні фактори.

88.Глобальні проблеми сучасного суспільства і перспективи людства.

89.Природа і суспільство. Екологічна проблема та її аспекти.

90.Демографічні проблеми сучасності


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Августин Аврелий. Исповедь. М., 1991.

Асмус В.Ф. Античная философия.- М., 1976.

Асмус В.Ф. Иммануил Кант.- М., 1973.

Асмус В.Ф. Философия Иммануила Канта.- М., 1957.

Бердяев Н. Самопознание. Философия неравенства.- М., 1990.

Богомолов А.С. Английская буржуазная философия ХХ века.- М., 1973.

Богомолов А.С. Античная философия.- М., 1985.

Богомолов А.С. Буржуазная философия США ХХ века.- М., 1974.

Быховский Б.Э. Кьеркегор.- М., 1972.

Быховский Б.Э. Шопенгауэр.- М., 1975.

Бэкон Ф. Новый Органон // Соч.: В 2-х т. М.,1972.- Т.2.

Вахтомин Н.К. Теория научного познания Иммануила Канта.- М., 1986.

Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1. / Под общ. ред. И.Т.Фролова.- М.: Политиздат, 1989.

Виндельбанд В. История древней философии / Пер. с нем..- К.: Тандем, 1995.

Витгенштейн Людвиг. Логико-философский трактат.- М., 1958.

Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма.- М., 1978.

Гайденко П.П. Философия Фихте и современность.- М., 1979.

Гегель Г.-В.-Ф. Лекции по истории философии.- СПб.,1994.

Гегель Георг. Философия духа // Сочинения.-М., 1977.-Т.3.

Гегель Георг. Философия природы // Сочинения.- М., 1977.- Т.2.

Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х т.- М.,1964.

Горський В.С. Історія української філософії.- К.: Наукова думка, 1996.

Горфункель А.Х. Джордано Бруно.- М., 1975.

Горфункель А.Х. Томазо Кампанелла.- М., 1975.

Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения.- М., 1980.- Гл.1.

Грушевський М.С. Історія Ураїни-Руси.- К.,1991.- Т.1.

Грушевський М.С. На порозі нової України.- К.,1991.

Грушевський М.С. Якої ми хочемо автономії і федерації // Великий українець.- К., 1992.

Гулыга А.В. Немецкая классическая философия.- М., 1986.

Гуревич А.Я. Средневековый мир. М.,1990.

Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії ХV-ХVІІ століття. К., 1994.

Декарт Р. Рассуждения о методе // Избр. произв.: В 2-х т.- М., 1989.-Т.1.

Делез Жиль. Логика смысла. Фуко Мишель. Theatrum philosophicum.- М., Екатеринбург, 1998.

Деррида Жак. Эссе об имени.- М., СПб.,1998.

Дидро Д. Избранные произведения.- М.,1951.

Драгоманов М.П. Вибране.- К.,1991.

Енгельс Ф. Діалектика природи. - Маркс К., Енгельс Ф.- Твори .-Т.20.

Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX- начала XX века.- М., 1988.

Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа.- М.,1998.

Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М.,1996.

История диалектики. Немецкая классическая философия.- М., 1978.

История современной зарубежной философии: компаративистский подход.- СПб., 1997

История философии в 6-и томах.-Т.1.- М.,1957.

История философии в кратком изложении.- М., 1991.

Історія філософії на Україні.- Т.І., ІІ - К.,1987.

Історія філософії України: Хрестоматія.- К.: Либідь, 1993.

Камю Альберт. Бунтующий человек.- М., 1990.

Кант Иммануил. Критика чистого разума. Критика практического разума // Соч. в 6 т.

Кедров Б.М. Фридрих Энгельс. Развитие его взглядов на диалектику естествознания.- М.,1970.

Кессиди Ф.Х. Гераклит.- М., 1982.

Конт Огюст. Дух позитивистской философии // Антология мировой философии.- М., 1973.- Т.3.

Копнин В.В. Диалектика, логика, наука.- М.,1973.

Корнфорт М. Открытая философия и открытое общество.- М., 1973.

Краткий очерк истории философии .- М.,1989.

Краткий очерк истории философии.- М., 1975.

Кузанский Н. О возможности бытия . Книги простеца.- Соч.:В 2-х т.-М.,1980.- Т.2.

Кузанский Николай. Об ученом незнании // Соч.- М.,1979.- Т.1.

Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание.- М., 1991.

Кушаков Ю.В. Историко - философская концепция Л.Фейєрбаха.-К.,1981.

Кьеркегор Серен. Страх и трепет.- М., 1990.

Лазарев В.В. Шеллинг.- М., 1976.

Лейбин В.М. Психоанализ и философия неофрейдизма.- М., 1977.

Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия.- М.:Политиздат, 1990.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів.- Київ; Філадельфія,1995.

Лосев А.Ф. История античной философии.- М., 1989.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения.- М., 1978.

Лосский Н.О. История русской философии.- М., 1991.

Лук’янець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодерн.- К., 1998.

Макиавелли Николло. Государь // Избр.соч.- М., 1982.

Маркс К. До критики гегелівської філософії права.- Маркс К., Енгельс Ф.- Твори.- Т.1.

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року.- Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів.

Маркс К. Тези про Фейєрбаха // Маркс К., Енгельс Ф.- Твори .- Т.3.

Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.1.- М.: Политиздат, 1991.

Михайленко Ю.П. Ф.Бэкон и его учение.- М.,1975.

Нарский И.С. Западноевропейская философия ХIХ века.- М., 1976.

Нарский И.С. Западноевропейская философия ХVII века.- М.,1974.

Нарский И.С. Западноевропейская философия ХVIII века.- М.,1973.

Нарский И.С. Западноевропейская философия ХІХ века.- М.,1976.

Ницше Фридрих. Антихристиянин // Сумерки богов.- М., 1989.

Ніцше Фрідріх. Так казав Заратустра. Жадання влади.- К., 1993.

Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма.-М.,1986.

Очерки по философии Фейербаха.- К., 1982.

Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. Т.1, 2.- К.: Основи, 1994.

Прицак О. Історіософія Михайла Грушевського // Грушевський М. Історія України-Руси.- К.,1991.-Т.1.

Рассел, Бертран. Історія західної філософії / Пер. з англ. – К.: Основи, 1995.

Сагадаев А.В. Ибн-Сина (Авиценна).- М.,1980.

Сартр Ж.-П. Нудота. Мур. Слова.- К., 1993.

Сартр Жан-Поль. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов.- М.,1989.

Сенека Л.А. Моральні листи до Луцилія.- К.: Основи, 1995.

Словарь античности. Пер с нем.- М.: Прогресс, 1989.

Современная буржуазная философия.- М., 1972.

Современная западная философия. Словарь.- М., 1991.

Соколов В.В. Европейская философия ХV-XVIII веков.- М., 1984.

Соколов В.В. Средневековая философия.- М., 1979.

Спиноза Б. Избранные произведения в 2-х т.- М., 1957.

Субботин А.Л. Бэкон.- М., 1974.

Тейяр де Шарден. Феномен человека.- М., 1978.

Тихолаз А.Г. Геракліт.- К.: Абрис, 1995.

Фейербах Людвиг. Сущность христианства.

Философская культура Украины и отечественная общественная мысль ХІХ-ХХ вв. – К., 1990.

Философский энциклопедический словарь.- М., 1993.

Фихте Иоганн. Общие принципы наукоучения // Антология мировой философии.- М., 1971.- Т.3.

Філософія. Курс лекцій / І.В.Бичко та ін.- К., 1993.

Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / за ред. І.Ф.Надольного.- К., 1997.

Філософія. Курс лецій: Навч. посібник / І.В.Бичко та ін. - К.,1994.

Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко, В.М.Сагатовський та ін.- К.: Вища шк.,1995.

Фрейд Зигмунд. О психоанализе. По ту сторону принципа удовольствия.

Фрейд Зигмунд. Основы психоанализа.- М., 1978.

Фромм Эрих. Бегство от свободы.- М., 1990.

Фромм Эрих. Иметь или быть.- М., 1986.

Фромм Эрих. Психоанализ и религия // Сумерки богов.- М., 1989.

Фромм Эрих. Душа человека.- М., 1992.

Хайдеггер Мартин. Время и бытие.- М., 1993.

Хайдеггер Мартин. Разговор на проселочной дороге.- М., 1991.

Чанишев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии.-М.: Высш. шк., 1991.

Чанышев А.Н. Аристотель.- М.: Мысль,1987.

Чанышев А.Н. Италийская философия.- М., 1975..

Чижевський Д. Нарис з історії філософії на Україні.- К.,1992.

Читанка з історії філософії. У 6 кн.- Кн.1;6.- К.: Довіра, 1992.

Шашкевич П.Д. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени.- М.,1978.

Шеллинг Ф. О мировой душе. Система трансцендентального идеализма.- Соч.- М., 1987.-Т.1.

Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля.- К..1964.

Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Канта.- К., 1972.

Шопенгауэр Артур. Мир как воля и представление // Соч.- М., 1992.- Т.1.

Юнг Карл. Архетип и символ.- М., 1991.

Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник.- К., 2004.

Ясперс Карл. Смысл и назначение истории.- М., 1991.


Критерії оцінювання знань вступників


На вступному випробуванні за кожну правильну відповідь вступнику нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до рівня складності:

100 –123 бали,

124–151 балів,

152– 176 балів,

177–200 балів.

200 - 177 балів виставляється вступникам, які в повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв'язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються наукових проблем.

176 - 152 бал виставляється за умови достатньо повного виконання тестових завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, творчо-пізнавальні уміння. Разом з тим у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

151 - 124 балів виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що вступник недостатньо обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.

123 - 100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та її понятійно-категоріального апарату вступник зовсім не знає. Відповідь вказує, що програмовим матеріалом вступник не володіє.


Голова атестаційної комісії, професор Кондратик Л. Й.


Відповідальний секретар

приймальної комісії, доцент Федосов С. А.


Схожі:

Затверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування icon«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан
Затверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування iconЗатверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. Коцан І. Я. „ ” 2013 р. Програма вступного випробування для вступників
Характер завдань, зокрема ступінь їх складності, інформаційна насиченість, відповідає можливостям студентів, що отримали диплом бакалавра...
Затверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування icon«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма
На вступному випробуванні з країнознавства вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” мають продемонструвати...
Затверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування iconЗатверджено: Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«Спеціаліст» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності «Математика»
Затверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування icon“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р.
Особливості обліку товарних запасів та витрат обігу у торгівельних підприємствах
Затверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
Затверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
Затверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування iconЗатверджено: Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«Спеціаліст» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності 04020101, 04020101 «Математика»
Затверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України cхідноєвропейський національний університет імені лесі українки
Програма вступного випробування з англійської мови призначена для абітурієнтів – вступників до Східноєвропейського національного...
Затверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи