Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \" спеціаліст \", \" магістр\" icon

Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем " спеціаліст ", " магістр"
Скачати 468.95 Kb.
НазваПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем " спеціаліст ", " магістр"
Сторінка1/3
Дата24.06.2013
Розмір468.95 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки


Затверджую”

Ректор

Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки

_____________проф. І.Я.Коцан

“ ”______________ 2013 р.


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем “ спеціаліст ”, “ магістр”

за напрямом підготовки “ Сфера обслуговування”

спеціальності “ Готельна і ресторанна справа ”


Луцьк- 2013


^ Пояснювальна записка

Програма вступного екзамену містить найважливіші питання з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки й дисциплін спеціалізації.

На екзамені абітурієнт повинен продемонструвати передусім розуміння основних законів і закономірностей географічної науки та її практичного значення, перспективи розвитку. Одночасно він повинен показати своє вміння орієнтуватися у фактичному матеріалі, знання найважливіших джерел його поповнення й оновлення, усвідомленість з працями та діяльністю видатних вчених, а також з фундаментальними науковими дослідженнями та періодичними виданнями.


^ Туристичні ресурси України


Географічні аспекти формування туристських ресурсів України. Основні відомості про державу. Коротка історія формування території України. Туристський ареал України. Природні туристські ресурси України. Характеристика об'єктів природно-заповідного фонду України. Антропогенні ресурси Україна. Подієвий туризм в Україні. Комплексна оцінка туристських ресурсів України. Туристські ресурси Криму та областей Чорноморсько-Азовського узбережжя. Туристські ресурси Карпат. Туристські ресурси Поділля. Туристські ресурси Полісся. Туристські ресурси центрально-східної України.


^ Туристське країнознавство


Поняття про туристичне країнознавство, його предмет і аспекти дослідження. Принципи туристичного країнознавства. Методи дослідження. Підходи до складання країнознавчих досліджень. Основні поняття.

Критерії типології країн світу. Типи країн світу за рівнем доходів від туризму, розвитком туристичної індустрії та ін. Туристичне районування світу за класифікацією ВТО.

Центральна Європа. Природні рекреаційні ресурси. Гірські, бальнеологічні курорти. Історико-культурна спадщина. Недоліки в розвитку інфраструктури. Місце окремих держав на туристичному ринку світу. Південна Європа - головний туристичний регіон світу. Унікальне поєднання природних та історико-культурних ресурсів. Характеристика середземноморських курортів. Релігійний та круїзний туризм. Проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії в Південній Європі. Туристична інфраструктура. Західна та Північна Європа. Рекреаційні можливості гірських систем, узбережжя морів, мінеральних джерел. Річкові круїзи. Історико-архітектурна спадщина. Ярмаркові та фестивальні центри. Бізнес-туризм. Розвиток туристичної інфраструктури. Основні туристичні центри.

Східна Азія та її природний туристичний потенціал регіону. Світова спадщина ЮНЕСКО. Основні туристичні центри. Діловий та розважальний туризм. Туристична індустрія. Південно-Східна Азія - історико-культурний регіон. Кліматичних умови, курортні зони, національні парки. Заходи, спрямовані на пожвавлення іноземного туризму. Південна Азія. Історичні та культурні пам'ятки. Туристська екзотика "золотих князівств" Перської затоки. Близький схід . Археологічні та архітектурні пам'ятки різних епох. Центр паломництва. Унікальні природні умови регіону. Розвиток зимових видів туризму. Туристська інфраструктура.

Америка - другий регіон за рівнем розвитком туризму у світі. Найбільша у світі готельна мережа. Унікальність природних рекреаційних ресурсів. Значення національних парків для внутрішнього туризму. Розважальний та діловий туризм. Історико-культурна спадщина. Рекреаційно-туристичні зони Північної Америки. Найбільші центри туризму. Туристська характеристика країн Карибського басейну та Мексиканської затоки. Пляжний туризм. Дайвінг. Культурна спадщина індіанських цивілізацій Мексики. Природні і культурні об'єкти. Круїзний, водно-спортивний, гральний та розважальний туризм. Розвиток туристичної інфраструктури. Південна Америка. Природні умови і туристичні ресурси. Унікальні природні об'єкти. Гірські та приморські курорти. Традиція проведення карнавалів у регіоні. Відсутність розгалуженої туристичної інфраструктури. Місце Бразилії та Аргентини на ринку туристичних послуг.

Північна Африка. Склад регіону. Географічне положення. Розвиток транспортної інфраструктури. Історико-архітектурна спадщина різних епох. Руїни, археологічні пам'ятки регіону та історичні центри. Центри паломництва. Кліматичні умови приморських курортів Середземного та Червоного морів. Гірські курорти Атласу. Відмінності в рівні розвитку туристської інфраструктури країн регіону. Тропічна Африка. Оцінка природних умов як туристичного ресурсу, їх регіональні відмінності. Несприятливі кліматичні умови внутрішніх районів і зони екваторіального клімату. Розвиток приморських курортів регіону. Східна Африка - батьківщина сафарі. Природні та культурні ландшафти. Історико-культурна спадщина Південної Африки. Центри паломництва. Діловий туризм у ПАР.

Австралія і Океанія. Природні рекреаційні умови як туристичний ресурс. Роль національних парків у розвитку туризму. Можливості для розвитку гірськолижного, екстремального, водного туризму. Діловий туризм і бізнес-туризм. Туристичні райони і центри Австралії і Нової Зеландії.


^ Рекреаційна географія


Природні рекреаційні ресурси. Кліматичні і гідромінеральні ресурси. Рекреаційне природокористування й охорона природи. Культурно-історичні ресурси. Рекреаційне районування. Особливості міжнародних рекреаційних потоків. Характеристика рекреаційних районів світу. Рекреаційно-географічне районування світу.


Рекреалогія


Рекреаційна система: загальні властивості рекреаційної системи, її структура, види та функції. Компоненти рекреаційної системи. Природні та урбанізовані рекреаційні системи. Технічні системи та системи розселення. Рекреаційна діяльність. Рекреаційна діяльність рекреанта. Методи, принципи і критерії комплексної оцінки рекреаційних ресурсів території. Сучасні тенденції розвитку курортно-рекреаційного господарства України і світу.


^ Основи наукових досліджень


Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. Наукознавство як система знань. Методологія дослідження. Фундаментальна, або філософська, методологія. Загальнонаукова методологія. Конкретно наукова методологія. Методи і техніка дослідження. Використання методів наукового пізнання. Методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень. Методи теоретичних досліджень. Застосування логічних законів і планів. Характеристика окремих видів досліджень. Спостереження, опитування, експеримент. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Науково-дослідне планування. Загальні вимоги до наукових робіт. Структура наукової роботи. Зміст наукової роботи. Вступ і його композиція в науковій роботі. Актуальність дослідження. Мета і завдання дослідження. Об'єкт і предмет дослідження. Наукова новизна одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів. Основна частина наукової роботи. Висновки і додатки у науковій роботі. Оформлення наукової роботи. Ілюстрації і таблиці у рукописі наукової роботи. Формули і посилання у рукописі наукової роботи. Державний стандарт бібліографічного опису використаних джерел. Порядок захисту наукових робіт. Організація творчої діяльності. Психологія і технологія наукової творчості. Історія становлення та розвитку науки. Понятійний апарат. Класифікація наук. Організація наукової діяльності в Україні. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення. Наукова комунікація. Наукова школа. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів. Докторантура. Аспірантура. Науково-дослідницька діяльність студентів. Вибір теми та реалізація дослідження. Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень. Методи та техніка наукових досліджень Методи дослідження на емпіричному й теоретичному рівнях. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень. Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі. Техніка роботи зі спеціальною літературою. Курсова робота. Загальна характеристика та їх виконання на прикладі спеціальностей туристсько-готельного профілю. Робота на здобуття кваліфікації бакалавра (спеціаліста). Дипломна робота. Загальна характеристика та їх виконання на прикладі спеціальностей туристсько-готельного профілю. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Наукова монографія, наукова стаття, тези. Методика підготовки та оформлення публікацій. Форми звітності при науковому дослідження. Робочий день і робоче місце науковця. Пріоритетні напрямки розвитку науки в Україні. Організація роботи наукового колективу. Етичні норми і цінності науки. Наукові форуми, з'їзди, конгреси симпозіуми, конференції. Наукове рецензування.


^ Діяльність туристської самодіяльної організації


Загальні поняття та визначення. Історія розвитку туристських самодіяльних організацій в Україні. Нормативно-правові основи діяльності туристських самодіяльних організацій в Україні. Види туристських самодіяльних організацій. Структура і діяльність туристських союзів, федерацій. Структура і діяльність туристських клубів. Порядок створення туристської самодіяльної організації. Спортивний напрям діяльності туристських самодіяльних організацій. Організаційно-масовий напрям діяльності туристських самодіяльних організацій. Краєзнавчий напрям діяльності туристських самодіяльних організацій. Навчально-методичний напрям діяльності туристських самодіяльних організацій. Діяльність туристських самодіяльних організацій регіону.


^ Рекреаційні комплекси


Поняття рекреації. Структура загального фонду часу. Групування видів рекреаційної діяльності за функціональним профілем.

Поняття архітектурного стилю. Вимоги до архітектури. Рекреаційна архітектура. Архітектура відпочинку Давнього Єгипту. Архітектурний відпочинок Давньої Греції. Архітектурний відпочинок Давнього Риму. Культові, суспільні, житлові будівлі. Прототипи будівель готельного типу. Східна (візантійська) і західна (романська, готична) архітектура як наслідок складних релігійних процесів у християнстві. Культові будівлі: собори, монастирі; житлова архітектура: житлові будинки, замки, палаци, вілли. Ренесанс. Бароко. Рококо. Класицизм. Міські й заміські палаци аристократії. Суспільні будівлі періоду класицизму. Трансформація садово-паркової архітектури від регулярного французького парку Ренесансу до пейзажної системи планування парків у період класицизму. "Нова" архітектурна сфера відпочинку середини XIX - початку XX ст. Ретроспективізм. Еклектика. Модерн. Житлова архітектура. Архітектура суспільних будівель. Архітектура туристських будівель і споруд. Сучасна рекреаційна архітектура. Рекреаційна архітектура великих просторів. Готелі атріумного типу. Туристські комплекси в історичних містах. Аттрактивна рекреаційна архітектура. Тематичні парки. Лас-Вегас. Готелі. Казино. Центри розваг.

Планувальна організація рекреаційних територій. Основи формування рекреаційного середовища. Рекреаційні ресурси. Рекреаційна діяльність. Рекреаційні утворення. Рекреаційні утворення за таксономічними і типологічними ознаками. Планувальна організація рекреаційного регіону. Визначення рекреаційного регіону. Межі рекреаційного регіону. Структурні елементи рекреаційного регіону.

Планувальна організація рекреаційного району. Визначення рекреаційного району. Поясне, вертикальне й функціональне зонування рекреаційного району.

Планувальна організація рекреаційної зони. Функціональні й архітектурно-будівельні критерії типології забудови рекреаційної зони. Містобудівна й соціальна концепції обслуговування.

Види і класифікація рекреаційних комплексів. Містобудівні й соціально-економічні фактори, що впливають на умови формування рекреаційних комплексів.

Планувальна організація санаторних комплексів, комплексів відпочинку й туристських комплексів. Види рекреаційних установ. Профіль рекреаційних комплексів. Склад рекреаційних комплексів. Архітектурно-планувальна композиція. Функціонально-планувальна організація рекреаційних установ. Об'ємно-планувальна структура. Типи рекреаційних установ. Функціональна схема.

Планувальна організація приміщень різних призначень. Приміщення суспільного призначення. Адміністративно-господарські приміщення. Інженерно-технічні й господарські приміщення.


^ Правове регулювання туристичної діяльності


Закон України «Про туризм». Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі туризму. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі туризму. Безпека в галузі туризму. Ліцензування туристичної діяльності. Сертифікація і стандартизація у сфері туристичної діяльності. Туристичний ваучер. Права та обов'язки суб'єктів туристичної діяльності. Права та обов'язки туристів та екскурсантів. Професійна підготовка фахівців та наукове забезпечення туризму. Контроль за діяльністю в галузі туризму. Міжнародне співробітництво в галузі туризму.

Державна програма розвитку туризму на 2002 - 201 Ороки. Мета і основні завдання програми. Розвиток матеріальної бази туризму. Використання рекреаційних ресурсів та культурної спадщини для розвитку туризму. Кадрова та науково - методичне забезпечення туристичної галузі. Страхування туристів при здійснені туристичних поїздок. Організація виїзного, в'їзного та внутрішнього туризму. Права й обов'язки туроператорів і турагентів. Принципи державної політики у сфері курортної справи. Створення та розвиток курортів їх види спеціалізований профіль. Використання природних лікувальних ресурсів. Організація лікування та обслуговування на курортах та в санітарно - курортних закладах. Санітарна охорона курортів. Правила користування готелями та надання готельних послуг. Оформлення візових документів. Правила оформлення візових документів для в'їзду в Україну. Інструкція про порядок оформлення візових документів іноземцям та особам без громадянства для в'їзду в Україну. Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасове затримання та вилучення. Правила перетину кордону. Проведення туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю України. Кваліфікаційні вимоги до екскурсоводів та гідів - перекладачів. Захист прав споживачів.


^ Технологія туристської діяльності


Зміст, основні поняття та історичний розвиток туризму. Теоретичні аспекти розвитку туризму у світі та фактори впливу на туристичні обміни. Вплив туризму на світову економіку. Туристичні ресурси та інфраструктура. Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в Україні. Нормативно-правові та організаційні основи туризму у світі. Нормативно-правові та організаційні основи туризму в Україні. Класифікація видів туризму за метою подорожі, територіальними ознаками, часовими характеристиками та фінансовими можливостями. Класифікація екскурсій та організація їх підготовки і проведення. Проблеми розвитку туризму і туристської діяльності. Становлення і розвиток туристської галузі. Сучасні світові тенденції розвитку туризму. Порядок створення туристичного підприємства та організація його діяльності. Основні етапи створення туристичного підприємства. Туроператорська та турагентська діяльність. Ліцензування туристичної діяльності. Планування діяльності та стратегія розвитку туристичної діяльності. Поняття, структура та життєвий цикл туристичного продукту. Організація виробництва туристичного продукту. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів. Якість туристичного продукту та його конкурентноспроможність. Туристичний ринок та організація просування туристичного продукту. Планування діяльності туристичного підприємства. Стратегія розвитку туристичного підприємства та бізнес-планування. Ресурсне забезпечення діяльності туристичного підприємства. Організація рекламної діяльності туристичного підприємства. Безпека та страхування в туризмі. Паспортно-візові та прикордонні формальності. Митні, валютні та інші формальності. Досягнення та проблеми розвитку туризму в Україні. Туристські зльоти, конкурси. Державні і громадські туристські організації. Організаційні основи управління туристичною діяльністю. Менеджмент і маркетинг в розвитку туризму. Функції та схеми діяльності організаторів обслуговування та продавців турпродукту. Туристичний продукт. Турпослуга і турпродукт. Структура туристичного продукту. Турпакет. Туристична діяльність. Суб'єкти туристичної діяльності. Функції та схеми діяльності організаторів обслуговування та продавців турпродукту. Основи туроперейтингу. Види діяльності туроператора. Створення привабливого туристичного продукту. Класи обслуговування. Пакет послуг. Проектування турів. Програма обслуговування. Постачальники туристичних послуг. Планування турів. Договірний план. Укладання угод з постачальниками туристичних послуг. Угода між туроператорами. Туристична документація. Візова підтримка. Формування мережі збуту. Агентські угоди. Методи і нормативна основа реклами туристичного продукту. Тактичні вирішення з питань реклами. Нерекламні методи просування туристичного продукту. Стимулювання продажу і пропаганда туристичного продукту. Каталог туроператора як головний носій інформації для просування туристичного продукту. Участь у виставках. Стратегія і менеджмент обслуговування туристів. Програмний туризм як основа сучасного туроперейтинга і обслуговування туристів. Анімаційне обслуговування туризму. Зарубіжні представники туроператорів. Якість обслуговування туристів і способи його регулювання. Служби готелю та їх функції. Організація прийому і розміщення клієнтів готельних підприємств. Організація перебування гостей. Ресторанний бізнес: основи функціонування. Класифікація ресторанних закладів. Функції комплексу харчування при готельному підприємстві. Обслуговування туристів на авіаційному транспорті. Обслуговування туристів на залізничному транспорті. Обслуговування туристів на автомобільному транспорті. Перевезення туристів водним транспортом. Проектування (розробка) турів. Схеми доставки турпродукту до споживача. Просування турпродукту та стимулювання продажу. Обслуговування клієнтів турфірми. Методи продажу турпродукту. Документальне оформлення турів. Основи краєзнавчої та топографічної підготовки. Організація і зміст проведення туристських подорожей. Початкова туристсько-краєзнавча підготовка. Передреалізаційні процеси в туризмі. Проектування (розробка) турів. Схеми доставки турпродукту до споживача. Просування турпродукту та стимулювання продажу. Обслуговування клієнтів турфірми. Методи продажу турпродукту. Документальне оформлення турів. Управління якістю турпродукту. Якість туристичного продукту. Умови якісного сервісу в туризмі. Комфорт як ключовий інструмент у створенні якісного турпродукту. Управління якістю сервісного забезпечення турпродукту.


^ Технологія ресторанної справи (послуг)


Соціально-економічні аспекти ресторанної справи. Загальні вимоги до підприємств і послуг харчування. Цілісність технологічного комплексу. Нормативно-технічна і технологічна документація. Обладнання та устаткування технологічних процесів ресторанних послуг. Підготування торговельного залу до обслуговування. Технологічний процес передзакупівельних процедур (забезпечуючий цикл). Технологічний процес приготування їжі (цикл виробництва кулінарної продукції). Технологічний процес обслуговування (основний цикл сервісного обслуговування). Технологічні процеси розважально-тематичних заходів та офіційних прийомів. Автоматизація технологічних процесів ресторанних послуг. Визначення якості надання ресторанних послуг

Типологія підприємств харчування. Планувальна організація підприємств харчування. Технологія заготівельного циклу виробництва кулінарної продукції. Технологія забезпечуючого циклу. Технологія доготівельного циклу виробництва кулінарної продукції. Технологія циклу сервіровки (технологічний процес сервіровки, правила техніки сервіровки). Технологія основного циклу сервісного обслуговування. Методи і техніка подачі страв. Технологічні процеси денного раціону харчування (сніданок, обід, вечеря). Кухня народів світу. Клінінгові технології в приміщеннях підприємств харчування. Система розрахунків за послуги харчування.


Технологія готельної справи


Поняття і сутність готельної індустрії. Сучасний стан готельної індустрії в Україні. Міжнародна готельна індустрія. Нормативно-правове регулювання сфери послуг.

Визначення технології, категорії технологій, етапи їх розвитку. Технологічні процеси: основні, допоміжні, обслуговуючі. Технологічні цикли: основні, допоміжні, обслуговуючі. Технологічні операції: основні, допоміжні, обслуговуючі

Поняття підприємства готельного типу. Основні ознаки класифікації готельних підприємств. Класифікація підприємств готельного типу за різними ознаками. Вимоги до готельних підприємств

Технологічні процеси готельного обслуговування (структура, види, види, зміст); види основних технологічних процесів, що забезпечують функцію надання "даху". Структура й зміст технологічного процесу приймання і розміщення в готельному підприємстві: технологічні цикли (резервування номерного фонду, бронювання номеру, розміщення, виїзд, контроль безпеки) і технологічні операції. Функції, методи технології приймання і розміщення. Технологічний цикл розміщення і розрахунку. Технологічний цикл "нічний аудит"

Терміни і визначення понятійного апарату "гостинність". Модель гостинності. Виробниче середовище гостинності. Концепції гостинності

  1   2   3

Схожі:

Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \" спеціаліст \", \" магістр\" iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Програма вступного випробування з соціології для вступників спеціальності “Соціологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”,...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \" спеціаліст \", \" магістр\" iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем " спеціаліст ", " магістр "
Програма вступного випробування містить найважливіші питання з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки й дисциплін...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \" спеціаліст \", \" магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \" спеціаліст \", \" магістр\" iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем " спеціаліст ", " магістр "
Об'єктами професійної діяльності спеціаліста є території (рельєф та ситуація): держави, населених пунктів, промислових підприємств,...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \" спеціаліст \", \" магістр\" iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки „Затверджено”
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст", "Магістр" зі спеціальності "Біологія"...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \" спеціаліст \", \" магістр\" iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки „Затверджено”
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст", "Магістр" зі спеціальності "Біологія"...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \" спеціаліст \", \" магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \" спеціаліст \", \" магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування «Екологія та охорона навколишнього середовища»
«бакалавр/спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \" спеціаліст \", \" магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
«Адміністративний менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра призначені для перевірки системи знань І вмінь випускників...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем \" спеціаліст \", \" магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
«Бізнес-адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра призначені для перевірки системи знань І вмінь випускників на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи