Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем icon

Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
НазваЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Сторінка4/5
Дата24.06.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5

^ Методи досліджень в книгознавстві

Загальний метод пізнання, або діалектика. Порівняльно-історичний метод. Евристичний метод. Метод статистичних угруповань. Метод моделювання. Історико-книгознавчий метод. Функціональний метод.


Джерелознавство

Книжкові джерела – книжкові видання, книги. Вступи, передмови, післямови. Архівні фонди: Архів львівського братства, Архів друкарні Києво-Печерської Лаври, Архів Луцького-Хрестовоздвиженського братства. Фонди книжок у тому числі й рукописних) та документів у музеях та бібліотеках. Збірники “Книга. Дослідження і матеріали”, “Альманах бібліофіла”, “Букинистическая торговля”.


Історіографія книгознавства

Відомості про книгу у стародавніх та середньовічних авторів. Традиції європейськой та російської (у тому числі і радянської) історіографії. Видання підручників, каталогів. Українська історіографія: від Захарії Копистянського до Ярослава Ісаєвича.


^ Книгознавство та допоміжні історичні дисципліни

Історична хронологія в книгознавчій проблематиці. Геральдика та питання атрибуції книги. Кодикологія в контексті змісту, типології та форми книги. Текстологія і проблемі сучасного книговидання.


Історія книги – дисципліна книгознавчого циклу

Два основних періоди в історії книги: рукописний і друкований. Історія книги та її галузі. Введення терміну “історія книги” – Едмон Верде (1861). Проблеми історії створення, поширення і використання книги. Концепції історії книги (Ф. Фюре, Дж. Фізер, Г. Міллер, П. Раабе, М. Куфаєв, М. Пакуль, С. Маслов, І. Баренбаум, Е. Кацпржак, Л. Владимиров, В. Овчінніков, А. Говоров, В. Люблинский, К. Мігонь, Я. Ісаєвич).


^ Книгознавство та матеріальні носії книги

Докнижковий період. Історичні системи письма. Глина та її похідні. Книга та її форми в залежності від її матеріалу. Походження папірусу. Виробництво пергамену. Берестяні грамоти та книги. Сучасні матеріальні носії книги.


Історія винаходу паперу та його поширення

Винахід у Китаї та шляхи поширення до Європи. Філіногранознавство (Ш. Бріке, І. Каманін, С. Клепіков, В. Лауцявічус. О. Мацюк). Технологія виробництва паперу; штрихові водяні знаки, темні водяні знаки, штемпелі. Види паперу. Папірництво в Україні.


^ Книгознавство та архівознавство

Подібність проблем бібліології та архівознавство. Питання, щодо місць та засобів збереження, методів публікації пам’яток писемності.


^ Проблеми книгознавства та хронологія

Історична хронологія в контексті книгознавчих досліджень. Системи вичислення питання датування книжок в різні історичні періоди та інших культурних традиціях.


^ Винахід друкарства та етапи його становлення

Найдавніші засоби механічного копіювання, у тому числі й за допомогою рухомих літер. Йоган Гутенберг (1394/1397-1468): життєвий шлях. Винахід друкарської справи. Анонімні видання (1445, 1148) та друк Гутенберга і його послідовників (1450, 1455). Поширення друкарства.


^ Періодизація друкованої книги

Проблеми періодизації книжкової справи: складність, дикусійність. Необхідність розробки визначення головних критеріїв та основи типології книги. Періодизація друкарської справи.


^ Книгодрукування та духовні течії західноєвропейського Середньовіччя

Книгодрукування та Реформація. Друкарська справа та гуманістична проблематика. Переклади Біблії на мови європейських народів. Духовне життя суспільства в контексті книгодрукування та питань літератури.


^ Витоки і становлення кириличного книгодрукування

Кириличний друк і традиції православної рукописної книги (Швайпольт Фіоль, Краків, 1491-149). Вплив венеціанської друкарської школи на кириличні видання (Макарій, Цетін”є, 1494). Глаголичне друкарство і католицизм (1483).


^ Релігійні рухи в контексті кириличного книгодрукування

Адресати видань Ф. Скорини і його прагнення демократизувати книгу. Протистояння “нестяжателей” та “осифлян”(Москва). Друкарство та діяльність протестантів і православних як спосіб протидії католикам (ієзуїтам) (Брест, Несвіж; Семен Будний, Василь Тяпинський).


^ Початки українського книгодрукування

Передумови виникнення і поширення друкарства на землях України. Пожвавлення національно-релігійного руху, виникнення центрів суспільно-політичного та освітнього руху. Українські анонімні друкарні (Степан Дропан) бл. 1550/1554. Іван Федоров (1510-1583) – друкар і видавець. Діяльність православних братств і поширення друкарства та освіти в Україні. Латиномовні, польськомовні та інші видання в Україні.


^ Друкарство Європи Нового часу

Удосконалення книгознавства на матеріалі досліджень з історії книгодрукування. Поглиблення знань про мистецтво книги і її сприйняття як витвору мистецтва завдяки бібліофільству. Розвиток інформації про книгу (у тому числі й бібліографію) у зв’язку із видавничою справою..


^ Мистецтво книги (бібліономія)

Мистецтво книги в контексті дисциплін книгознавчого циклу. Історія мистецтв і мистецтво книги. Перехід від мистецтва в книзі до поняття мистецтво книги (конструкція, верстання, набірні шрифти, система рубрикацій, папір тощо). Мистецтво книги: О. Граутоф (1902), Ф. Попенберг, О. Сидоров, Х. Кунце). Книжкове мистецтво (1971). Художня культура книги. Видавничо-художня модель книги.


^ Форма та формат книги

Історичні форми книги: залежність форми та формату від матеріального носія тексту книги. Докнижкова книга. Книга у вигляді сувоя, гармоніки, потхі. Виникнення і поширення книги-кодексу. Незвичні форми книг в добу Відродження (у вигляді кола, серця, ромбу, трикутника).


Шрифт

Етапи розвитку і зміни форм. Книжковий шрифт, побутовий і рукописний шрифти. Ієрогліфіка (знак для поняття) та абетка (знак для звука). Європейські шрифтові традиції. Прикрашені та орнаментовані шрифти. Шрифти в стилі модерн та експериментальні шрифти.


^ Оформлення рукописної книги-кодекс

Характеристики структури: поява сторінки, визначення формату полоси тексту (дзеркала), штрина берегів, висоти рядка і відстані між рядками. Зовнішні та внутрішні елементи оздоблення. Вбрання книги, її декор, ілюстрації, конструктивна побудова, пропорції елементів. Виконавці рукописного кодексу.


^ Художні традиції української рукописної книги

Особливості української рукописної книги як частини російської культурної спадщини (В. Стасов, Ф. Буслаев). Українська рукописна книга: питання оздоблення (Г. Павлуцький, І. Свенціцкий). Регіональна специфіка художнього оформлення книги: накреслення ініціалів та літер, міжрядковий простір, кольорова гама образотворчих елементів (від Остромірова до Пересопницького Євангелій); мініатюри в центрі архітектурних композицій.


^ Оформлення друкованих книг

Збереження форми, техніки та оформлення рукописного кодексу в друкованому кодексі і сучасних книгах. Ксилографічна книга (1400-1500) – рання форма друкованого кодексу. Виготовлення макету книги із усіма елементами тексту. Врахування вихідних матеріалів, формату книги і сторінок, складових сторінки та ілюстрацій, вид оправи.


^ Елементи книжкової композиції

Внутрішня структура книги. Виразні засоби набору. Характеристики шрифту і засоби його компонування. Нешрифтові набірні елементи. Колір шрифту і його призначення. Функціональне конструювання та художня інтерпретація тексту.


^ Художнє оздоблення та композиція книги

Пропорції і відносні книжкових форматів. Прийоми розташування рисунків. Верстання на дві полоси, різні за широтою та висотою. Макетування з рухливою полосою набору. Декоративні мотиви та орнаментика.


^ Психофізіологія сприйняття друкованої книги

Виразність оформлення. Порядок елементів. Відстань і графічний зв’язок між елементами. Зручність для читання розміру і накреслень шрифту. Колір і реакція привертання уваги. Психофізичні особливості процесу читання від віку, кваліфікації читача та виду і типу видання. Елементи набору та їх емоційний вплив на читача, ступінь активізації сприйняття тексту, колір паперу.


^ Готичний стиль і традиції європейської рукописної книги

Зміни в накресленнях літер (витягнутість, вуглуватість, жирність). Використання готичних архітектурних форм в орнаментиці. Блискучий розквіт мініатюри (французька школа). Багатство і розмаїття колірних компонувань та відтінків пергамену, використання золота.


^ Стилістика книги доби Відродження

Ідеї гуманізму і прагнення зробити книгу загальнодоступною. Видання Альда Мануція, так звані “альдіни”: зручний формат, місткий шрифт, зменшення вартості книги; світлі, графічно пов’язані із шрифтом ілюстрації.

Тема. Традиції бароко в українській друкованій книзі. Іван Федоров: від фронти спису до титульного аркушу. Характерні риси української барокової книги: підвищений декоративізм, урочиста патетика, барокова символіка (Транквіліон-Ставровецький, Баранович), особливості структури тексту.


^ Українські художники і традиції друкованої книги 1-ї пол. XX ст.

Українська авторська книга: єдність художника та поета: Д. Бурлюк, О. Попова. Творча спадщина Георгія Нарбута та О. Касіяна. Е. Лисицький та розробка раціонально-функціонального конструювання книги.


Ідеї конструктивізму в мистецтві книги

Спрямування на створення книги масового попиту. Прагнення до інтерпретації тексту засобами набірного шрифту, до зручності користування книгою. Використання принципів пропорційного членування (елементи книжкової композиції).


^ Палітурництво (бібліопегія)

Питання еволюції: обкладинка, палітурка, оправа. Оправа – невід’ємна частина книги-кодексу. Конструктивні елементи та техніка виготовлення і оздоблення оправ в культурній спадщині різних народів (Ж. де ля Кейль, Дж. Ранет, Ф. Функе, П. Симоні, О. Широцький, П. Курінний, О. Гальченко). Види книжкових оправ: від зошиту до твердої оправи. Друкована книга – двобічні або подвійні оправи.


^ Функції оправи та її розвиток

Конструкції, форми та формат оправ. Оправа та її функціональне призначення: охоронне, естетична, інформаційна. Гнучкі та жорсткі оправи. Залежність оправи від типу книги та її соціального призначення; . М’які середньовічні оправи (оправи-кошелі; оправи-плащі, або оправи з напуском, оправи-конверти).


^ Оправа та її місце в традиції мистецтва книги

Особливості художнього оздоблення оправ (коптські, візантійські, або „alia greca”). Оправи „alia greca” і традиції Ренесансної друкарської практики. Західноєвропейська традиція за технікою оправи та декорування: ранньосередньовічна оправа (VI-IX), дороманська оправа (X-XI), романська оправа (XII-XIV), готична оправа (XVI-XVI). Особливості композиції зовнішнього оформлення оправ та їх прикрас з коштовних металів, слонової кістки тощо.


^ Книга і книжкова справа

Книга і її тотожність з книжковим виданням, предметною формою існування. Книжкова справа та її конкретно-історичні форми: книговидавнича, бібліографічна, книготоргівельна.


^ Форми книги в процесах книговиробництва, книгорозподілу, книговідтворення

Виробництво книги та її розповсюдження. Репертуар – як загальна форма існування книги. Формування книговидавничого репертуару. Тираж. Плановий характер Західної книговидавничої системи. Вплив мас-медіа на розвиток книги.


Бібліополістика

Теорія, історія та принципи організації книжкової торгівлі. Проблеми книготорговельного ринку в контексті економіки та соціології. Діяльність книжкових клубів (з 1928 р., Німеччина). Діяльність Міжнародної асоціації видавців (1896, Париж), Міжнародного товариства національних асоціацій книжкової т торгівлі (з 1950 р.). Міжнародні та національні книжкові ярмарки та форуми (Франкфурт, Лейпциг, Москва, Львів, Київ).


^ Книговидавництво в Україні (XIX-XX ст.)

Дослідження з книгознавства в Україні (Паткуль, Меженко, Маслов, Модзалевський, Курінний, Широцький, Свенціцький). Розвиток книговидавничої справи в Україні під владою імперій. Українські друкарні XIX-XX століть. Складання репертуару українсьських книжок. Українські видавці та нелегальна українська книга. Українська книгознавча періодика.


^ Колекціонери та колекції

Державні та приватні книжкові зібрання. Принципи комплектування. Видатні колекціонери.


Бібліотеки та музеї книги

Книги та бібліотеки Давнього світу та античності. Книжкові зібрання Середньовіччя: виникнення поняття бібліофілії. Традиції комплектування та збирання книжок. Знамениті середньовічні рукописи. Бібліотекознавство. Бібліографічне знання. Спеціалізованні книгознавчі видання. Питання читателезнавства: попит, циркуляція книги у суспільстві.


^ Книга та прогрес світової культури

Модернізація поліграфічного виробництва (60 - 70-ті рр. XXст.). Концентрація книговиробництва. Розвиток книги в якості інструменту комунікації. Виникнення спрощених форм книги за матеріалом (видання в м’яких обкладинках чи покетбуки) та змістом (дайджести). Поняття бестселера в контексті конкуренції з новітніми засобами мульт-медіа (диски, касети).


^ Міжнародні книжкові об’єднання

Міжнародні та національні програми підтримки та популяризації книги. Міжнародні книгознавчі конгреси. Книгознавча видавнича практика ЮНЕСКО. Діяльність книгознавчих центрів (Бібліотека Конгресу США, Вашингтон; Дослідницький центр в галузі книгознавства, Бонн; Центр Помпіду, Париж; Бібліотека імені В.І. Вернадського, Київ). Співробітництво та кооперація між бібліотеками (ИФЛА від IFLA – Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та закладів, 1925, штаб-квартира в Гаазі).


Інтернет і книга

Всесвітня павутина, як форма існування сучасної книги. Інтернет видання. Інтернет сторінки. Інтернет періодика. Види пошукових систем в Інтернеті.


Література:

Основна література:

 1. Актуальные вопросы учёта, сохранности и использования архивных материалов, редких и ценных зданий. – К., Информационный центр по вопросам культуры и искусства. 1986. – 24 с.

 2. Баренбаум И.Е. История книги. – М. 1984.

 3. Бейверсток Е. Як продавати книги: Х. Каравела, 2002.

 4. Бейверсток Э. Книжный маркетинг. – СПБ. БХВ. 1999.

 5. Беловицкая. Общее книговедение. – М.: Книга. 1987.

 6. Бібліотека – центр науково-інформативних ресурсів XX ст: Матеріали науково-практичного семінару /під ред. А.М.Овсієнко. – Дніпропетровськ. 2000.

 7. Бублик В.Від електронних журналів до гібридних медій// Палітра, 2004, №4

 8. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві.: К.: Основи. 1994.

 9. Видавництва України від “А” до “Я”/Авт. упоряд. В.Волгов. – К.: Українська Академія. – 2002.

 10. Вісник Львівського Універсітету. Серія Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології./ Львівський Універсітет ім. І.Франка. – Львів. 2005. Вип. 1. 2006.

 11. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги. – М.: 1988.

 12. Всеобщая история книги: Каталог прейскурант букинистической книги в 2-х частях. – М.: - 1978.

 13. Друк України (1997): Статистичний збірник/Уклад.: Т.Бронницька, О Журба. – К.: Кн. Палата України. 1995.

 14. Друковані та електронні засоби масової інформації України: Довідник. У 3-х ч. – К.: Кн.палата України. 1999.

 15. Зелінська Н.В. Наукове видання в Україні. Історія та сучасний стан. – Львів. Світ. 2002.

 16. Ісаєвич Ярослав. Українське книговидання. Витоки. Проблеми. – Львів. 2002.

 17. История книги./ Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой. – М.: Светотон, 2001. – 400 с.

 18. Кацпржак Е.И. История книги. – М.: 1968.

 19. Книгопечатание как искусство. Типографы и издатели XVIII-XX веков о секретах своего ремесла. - М.:, “Книга”, 1987.

 20. Люблинский В.С. Книга в истории человеческого общества. – М. 1972.

 21. Ляхоцький В. Просвітитель: Видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Ілларіона). Київ 2000.

 22. Ляхоцький В. Тільки книга принесе волю українському народові… Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Ілларіона), Київ 2000.

 23. Маслов С. Шляхи розвитку науки про книгу.// Бібл. вісн. 1997, №4, СС.14-15.

 24. Мигонь Кшиштоф. Наука о книге. – М.: “Книга”.1991, С.198.

 25. Мильчин А.Э. Культура книги. Что делает книгу удобной для читателя. – М.: «Книжная палата». 1992, С. 224.

 26. Репертуар української книги 1798-1916. Матеріали до бібліографії. Упоряд., підгот. до друку та прім. Л.І.Ільницька, О.І.Хміль. Передм. і наук. ред. Я.Р.Дашкевич, т.1-5. - Львів. 1995-2001.

 27. Романюк М.М., Галушко М.В. Українські часописи Львова 1848-1939 р.р.: історіко-бібіліографічне дослідження у 3-х т.т. – Львів. 2001, 2002, 2003.

 28. Овчінніков В.С. Історія книги. Еволюція книжкової структури. – В 3-х кн.: Навчальний посібник. /В.С. Овчінніков. – Львів.: Світ, 2005.

 29. Сарана Ф.К., Шовкопляс І.Г. Ю.О.Меженко. Життя і діяльність. //Юрій Олексієвич Меженко. Матеріали до біографії. – Київ. 1994.

 30. Степовик Д.В. Видання Києво-Печерської Лаври. – Київ. 2001.

 31. Україномовна книга. 1798-1916, вип.1: 1798-1885. / Відп. ред. В.Ю.Омельчук. – К.: 1996.

 32. Український best. – Книжка року 2001./Упоряд. К.Родик, Д.Стус. – К.: 2002.

 33. Тимошик М.С. Історія видавничої справи. – К.: - 2003.

 34. Якимович Б. Книга, освіта. Нація. Видавнича діяльність Івана Франка. – Львів, 1997.


Допоміжна література:

 1. Адреси, телефони, факси, Інтернет, електронна пошта провідних бібліотек України: Довідник/ Упоряд. О.Пилипченко. Мін-во культ. і мистецтв України, Національна парламентська б-ка України. – К.: 2005.

 2. Друк України (1997): Статистичний збірник/Уклад.: Т.Бронницька, О Журба. – К.: Кн. Палата України. 1995.

 3. Друковані та електронні засоби масової інформації України: Довідник. У 3-х ч. – К.: Кн.палата України. 1999.

 4. Мілясевич І.В. Періодичні видання Волинської губернії XIX – поч. XX ст.: історико-бібліографічне дослідження / Мілясевич І.В.; наук. ред. М.М.Романюк. – Львів. 2004.

 5. На шляху до створення репертуару української книжки: Протокол наради, присвяченої складанню бібліографії української книги 1768-1914 р.р., яка відбулася у Бібліотеці АН УРСР 21-22грудня 1945 р.. – Львів. 1991.

 6. Работа с редкими и ценными изданиями. Идентификация экземпляров московських зданий кирилловского шрифта 2-й половины XVI-XVIII ст. Методические рекомендации. – М.: 1990, с. 96.

 7. Семінар “Використання нових інформаційних технологій у видавництві та дистрибуції”: VIII Всеукр. Форум видавців. – Львів. 2001.

 8. Соколов В. Видання друкарні Львівського єзуїтського колегіуму з природничих та технічних наук у XVIII ст.// Вісник книжкової палати. 2000, 9.

 9. Франко І. Записки проти книгокрадів у старих книгах та рукописах // ЗНТШ, т.72, 1907.

 10. Шалашна Н. Михайло Максимович і його “Книжная старина южнорусская”.// Вісник книжкової палати, 2000, №3.

Довідкова література:

 1. Дивосвіт мініатюрного друкарства: Каталог виставки / Уклад. О.Марущак, Л.Крамаровська. – Херсон. 2002.

 2. Друковані та електронні засоби масової інформації України: Довідник. У 3-х ч. – К.: Кн.палата України. 1999.

 3. Книговедение. Энциклопедический словарь. – М.: 1982.

 4. Словник книгознавчих термінів: Уклав В.Я.Буран, В.М.Медведева, Г.І.Ковальчук, М.І.Сенченко. – К.: Аратта.


Спеціальні історичні дисципліни

Палеографія і неографія як спеціальні історична дисципліни

Предмет і завдання палеографії. Неографія – галузь знань про сучасне письмо від XVIII ст. Виникнення і розвиток палеографії як самостійної історичної науки. Розвиток української палеографії та неографії. Характеристика джерел і літератури.

^ Виникнення і розвиток слов’янської писемності

Концептуальні проблеми виникнення слов’янської писемності. Ранньослов’янські алфавіти. Кирилло і Мефодій – творці слов’янської абетки. Кириличне і глаголичне письмо. Етапи розвитку слов’янської писемності: устав, півустав, скоропис. Школи письма. Основні матеріали і знаряддя письма. Пергамен, береста, папір. Водяні знаки – філіграні на папері закордонного і вітчизняного виробництва. Філіграні як історичне джерело. Сучасні знаряддя і матеріали письма. Тиражувальна техніка і синтетичні матеріали. Комп’ютерні та цифрові технології.


^ Українська рукописна книга ХІ – XVIII ст.

Рукописна книга у стародавній Русі. Скрипторії. Характеристика середньовічних рукописних книг. “Велесова книга” і “Київські глаголичні листки”. Мистецтво виготовлення і оздоблення книги. Прикраси. Рукописні книги Волині.


^ Українська стародрукована книга

Виникнення книгодрукування. Поширення книгодрукування на українських землях. Першодрукарі та перші друкарні. Степан Дропан, Іван Федорович (Федоров), М. Сльозка. Зародження і розвиток книгодрукування на Волині (Павло Людкевич-Телиця, Кирило Транквіліон-Ставровецький, чернець Сільвестр).


^ Палеографічний аналіз писемних джерел

Визначення дати, місця створення і автора писемного джерела. Використання радіо вуглецевого, фотохімічного, лазерного, комп’ютерного та інших методів лабораторного аналізу.

1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем icon«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Магістр" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Спеціаліст" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджено голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«бакалавр» напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджено: Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«Спеціаліст» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності «Математика»
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Підготовка до державного іспиту – в основному самостійна робота студентів. Випускова кафедра проводить консультації, забезпечує вступників...
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджено: Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«Спеціаліст» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності 04020101, 04020101 «Математика»
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем icon“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р.
Особливості обліку товарних запасів та витрат обігу у торгівельних підприємствах
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування
Програма вступного випробування з філософії для вступників спеціальностей “Філософія” і “Релігієзнавство” освітньо-кваліфікаційного...
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем icon«Затверджую» Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р.
На вступному випробуванні з міжнародних відносин вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”, повинні продемонструвати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи