Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем icon

Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
НазваЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Сторінка5/5
Дата24.06.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5

Історична хронологія як спеціальна історична наука

Предмет і завдання хронології. Основні поняття обліку і виміру часу. Поняття історичного часу і види ер. Ери „від створення світу” і „від різдва Христового”. Розвиток хронології як історичної науки.


^ Виникнення і використання календарів

Види календарів. Календарі стародавніх Єгипту, Вавилону, Греції. Математична теорія створення сонячних календарів. Юліанський і григоріанський календарі. Проблеми створення всесвітнього календаря.


^ Календар і хронологія стародавньої Русі

Облік і вимір часу у східних слов’ян. Хронологія руського літописання. Поняття вруцелета, кола сонця, індикту. Реформи календаря і рахунок часу на українських землях в складі Речі Посполитої, Росії, Австро-Угорщини.


^ Сучасна система літочислення

Проведення математичних розрахунків і використання таблиць для переведення дат з березневого, ультраберезневого і вересневого стилів на сучасне літочислення: григоріанський календар і еру „від Різдва Христового”. Переведення дат зі старого на новий стиль (з юліанського на григоріанський календар). Вічні календарі та визначення днів тижня.


Історична метрологія як спеціальна історична дисципліна

Предмет і завдання метрології: математична та історична метрологія. Виникнення і розвиток метрології як науки. Основні поняття метрології. Основні групи одиниць вимірювання. Характеристика джерел і літератури.


^ Метрологічні системи давнини

Одиниці вимірювання стародавніх Греції і Риму. Міри і одиниці вимірювання стародавньої Русі: довжини, поверхні, об’єму, ваги.


^ Міри і одиниці вимірювання на українських землях у середні віки

Міри XIV – XVIII ст. на українських землях Речі Посполитої. Міри реформи мір Російської імперії і Австро-Угорщини у ХІХ – ХХ ст.


^ Виникнення і запровадження десяткової метричної системи

Виникнення десяткової метричної системи мір у Франції. Проблеми запровадження десяткової системи мір. Вдосконалення метричної системи. Переведення одиниць вимірювання минулого на сучасну метрологічну метричну систему.


^ Нумізматика і боністика як спеціальні історичні дисципліни

Предмет і завдання нумізматики та боністики. Основні нумізматичні і боністичні поняття. Виникнення і функції грошей. Гроші як історичне джерело. Історія колекціонування. Розвиток нумізматики і боністики як історичних наук. Періодизація і класифікація грошей і грошового рахунку. Періодизація та класифікація грошей в Україні.


^ Перші монети і монетні системи давнини

Перші гроші та їхні замінники: Китай, Єгипет, Греція, Рим. Використання золота, срібла та міді для виготовлення монет. Поява паперових грошей і цінних паперів. Монети середньовічної Західної Європи. Поширення золотих монет: дукатів, флоринів, червінців. Монети європейських держав після розпаду Римської імперії. Поява талера як основної монети в грошовому обігу централізованих держав. Періодизація та класифікація грошей Західної Європи.


^ Монети і грошовий рахунок Київської Русі

Використання іноземних монет у грошовому обігу і карбування князями власної монети. Перші монети кн. Володимира. Златники і срібняки Київської Русі. Гривна. Київська, Новгородська і Московська грошові системи. „Безонетний” період і товаро-гроші. Грошовий рахунок і монети з кінця XIV ст. Відновлення карбування монет у Львові та Києві. Основні номінали та їх фракції. Празький гріш та його фракції.


^ Гроші і грошовий рахунок на українських землях в складі різних держав ХV – початку ХХ ст.

Гроші в Україні під владою Речі Посполитої. Гроші Австро-Угорської та Російської імперій. Гроші часів Першої і Другої світових воєн: окупаційні емісії. Гроші міжвоєнного періоду на українських землях. Характеристика грошей і грошового рахунку на українських землях в складі СРСР. Бофони УПА. Сучасна грошова система України. Ювілейні та пам’ятні монети.

Характеристика фондів та колекцій музеїв. Ознайомлення з каталогами монет і бон. Вивчення грошей як історичного джерела: описування монет і бон.


^ Геральдика як спеціальна історична дисципліна

Предмет і завдання геральдики. Поняття знаку, герба, емблеми, символу.

Основні правила геральдики. Характеристика основних джерел та літератури. Види гербів. Земельна і державна геральдика. Міські герби. Геральдика в генеалогії. Символи організацій, установ, підприємств. Українська національна і державна символіка. Виникнення і становлення. Основні символи Української держави. Герб, Гімн, Прапор. Українські земельні і міські герби. Волинська земельна і міська геральдика. Історія складання Малого і Великого Державного Герба України. Державний Гімн України. Створення проектів гербів населених пунктів та родів.


^ Фалеристика як спеціальна історична дисципліна

Виникненя і поширення орденів і медалей та їх види. Ордени і медалі та інші відзнаки як історичне джерело. Використання орденів і медалей в різних державах. Становлення нагородної системи в Україні. Сучасні ювілейні і пам’ятні медалі України. Медаль до 10-річчя незалежності.


^ Вексилологія або прапорництво як спеціальна історична дисципліна

Виникнення і розвиток вексилології. Основні правила створення прапорів. Види прапорів та їх використання. Українське прапорництво від давнини до сучасності. Козацькі клейноди. Історія Державного Прапора України і штандарт Президента. Сучасне прапорництво. Обласні, районні та міські прапори. Військові, спортивні та інші прапори. Проекти створення прапорів, корогв, штандартів.


Історична топоніміка

Топоніміка як спеціальна історична дисципліна. Топонім як історичне джерело. Класифікація топонімів. Гідроніми, омоніми, ойконіми. Мікро- і макро- топоніми. Характеристика джерел і літератури.

Виникнення і розвиток топоніміки як історичної науки. Основний закон топоніміки. Зв’язок топоніміки з історією, географією та лінгвістикою. Назви географічних об’єктів України і Волині як історичне джерело. Історична топоніміка Волині та Полісся. Топонімічна карта Волині й Полісся. Ознайомлення із картотекою і словником топонімів Волині.


Література:

Загальна література до курсу:

 1. Бондаренко Г. Спеціальні історичні дисципліни. – Луцьк: Вежа, 1997. – 222 с.

 2. Введение в специальные исторические дисциплины. – М.: МГУ, 1990. – 276 с.

 3. Введенський А, Дядиченко В. Стрельський В. Допоміжні історичні дисципліни. Короткий курс. – К.: Рад. школа, 1963. – 208 с.

 4. Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория. – К.: Наукова думка, 1988. – 280 с.

 5. Вспомогательные исторические дисциплины. – М. – Л.: Наука. – Вып. І – ХХІІІ.

 6. Кобрин В., Леонтьева Г., Шорин П. Вспомогательные исторические дисциплины. – М.: Просвещение, 1984. – 208 с.

 7. Пронштейн А, Кияшко В. Вспомогательные исторические дисциплины. – М.: Просвещение, 1973. – 118 с.

 8. Пронштейн А., Данилевский И. Вопрсы теории и методики исторического исследования. – М.: Высшая школа, 1986. – 209 с.

 9. Рачков А., Чуистов А. Вспомогательные исторические дисциплины. – М.: Просвещение, 1973. – 112 с.

 10. Специальные исторические дисциплины. – К.: МО Украины, 1992. – 323 с.

 11. Янин В. Очерки комплексного источниковедения. – М.: Высшая школа, 1977. – 240 с.

Палеографія:

 1. Буквицы древнерусского письма. – М., 1984. 24 откр.

 2. Влесова книга. – К.: Влесич, 1994.

 3. Волинські грамоти ХVI ст. – К.: Наукова думка, 1995. – 245 с.

 4. Древнерусская миниатюра в Государственном историческом музее. – Вып. 1-8. – М., 1979-1984 (комплекты открыток).

 5. Древнерусская книжная миниатюра из собрания государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина. – Л., 1980. – 16 откр.

 6. Німчук В. Київські глаголичні листки. К.: Наукова думка, 1983 (дослідження і факсиміле Х ст.).

 7. Сказание о начале славянской письменности. – М.: Наука, 1971.

 8. Слово про Ігорів похід. – К.: Дніпро, 1982.

 9. Смотрицький М. Граматика. – К.: Наукова думка, 1979 (факсиміле 1691 р.).

 10. Таблиці зразків кириличного і глаголичного письма (фотокопії кабінету спеціальних дисциплін та етнографії).

 11. Дем’янов В. Що було до Русі? – Рівне: Азалія, 1994. – 42 с.

 12. Запаско Я. Українська рукописна книга. – Львів: Світ, 1995. – 480 с., іл.

 13. Запаско Я., Мацюк О. Львівські стародруки: Книгознавчий нарис. – Львів: Каменяр, 1983. – 175 с., іл.

 14. Ісаєвич Я. Літературна спадщина Івана Федорова. – Львів: Вища школа, 1989. – 191 с.

 15. Карпінський В. Зародження і розвиток книгодрукування на Волині. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – 106 с.

 16. Карский Е. Славянская кирилловская палеография. – М.: Наука, 1979. 494 с.

 17. Каталог видань кириличного друку в установах Волині (1600 – 1825). – Луцьк, Надстир’я, 2001. – 132 с.

 18. Козлов В. Колумбы российских древностей. – М.: Наука, 1985. – 174 с.

 19. Леонтьева Г. Палеография. – М., 1984.

 20. Мацюк О. Філіграні архівних документів України. – К.: Наукова думка, 1992. – 352 с.

 21. Мацюк О. Папір та філіграні на українських землях /XVI – початок XX ст./. – К.: Наукова думка, 1974.

 22. Місцями Івана Федорова на Україні. Путівник. – Львів: Каменяр, 1982. – 121 с.

 23. Огієнко І. Історія Українського друкарства. – К.: Либідь, 1994. – 448 с.

 24. Рейсер С. Русская палеография нового времени. – М.: Высшая школа, 1982. – 200 с., табл.

 25. Українське православне книгописання і книгодрукування на Волині (ХІ – ХХ ст.). Історико-краєзнавчий нарис. – Луцьк: Б. в., 2005. – 256 с.

 26. Фрис Віра. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х – ХVIII ст. – Львів: Б.в., 2003. – 188 с.

 27. Шевчук В. Муза роксоланська. Кн. 1. Розвинене бароко. Пізнє бароко. – К.: Либідь, 2005. – 728 с: іл.

 28. Шевчук В. Муза роксоланська. Кн. 2. Ренесанс. Бароко. – К.: Либідь, 2004. – 400 с: іл.

 29. Щепкин В.Н. Учебник русской палеографии. – М.: Наука, 1968. – С. 186-210.

Хронологія

 1. О введении в Российской республике западноевропейского календаря // Декреты Советской власти. Т. 1. – М.: Госполитиздат, 1957. – С. 272.

 2. Таблиці переведення дат минулого на сучасне літочислення (колекція кабінету).

 3. Бережков Г. Хронология русского летописания. – М, 1963. – С. 69-70, 127-132.

 4. Буткевич А., Зеликсон М. Вечные календари. Изд. 2-е, М.: Наука, 1984. – 206 с.

 5. Каменцева Е. Хронология. – М., 1967. – С. 31-49, 50-68.

 6. Климишин И. Календарь и хронология. Изд. 2-е. – М.: Наука, 1985. – С. 195-227, 254-257.

 7. Перехрест О. Історична хронологія. – Черкаси: Відлуння, 1999. – 144 с.

 8. Пронштейн А., Кияшко В. Хронология. – М.: Просвещение, 1981. – 191 с.

 9. Селешников С. История календаря и хронология. – М., 1977. – С. 37-74, 153-164.

 10. Титаренко Н. Історія календаря. – К., 1975.

 11. Цибульский В. Календари и хронология стран мира. – М.: Просвещение, 1982. – 128 с. (гл. 1,3).

Метрологія

 1. О введении международной метрической дисятичной системы мер и веса // Декреты Советской власти. Т. 3. – М.: Госполитиздат, 1957. – С. 307.

 2. Русская правда // Российское законодательство Х – ХХ веков. Т. 1. – М.: Юрид. Л-ра, 1984. – С. 47-73.

 3. Уставна грамота Мстислава Даниловича 1289 року // Літопис Руський. – К.: Дніпро, 1989. – С. 449-450.

 4. Ісаєвич Я. Деякі питання української метрології XVI – XVIII ст. // Науков-інформаційний бюллетень архівного управління УРСР. – 1961. - № 2.

 5. Каменцева Е., Устюгов Н. Русская метрология. – М., 1965; 1975.

 6. Метрологія історична // Радянська енциклопедія історії України. – К.: УРЕ, 1971. – Т. 3. – 119 с.

 7. Міри // Енциклопедія українознавства. – Львів6 Молоде життя. – 1994. – Т. 4. – С. 1581-1582.

 8. Сидоренко О. Історична метрологія Лівобережної України XVIII ст. – К.: Наукова думка, 1975. – 160 с.

 9. Черепнин А. Русская метрология. – М.: Наука, 1944.

 10. Чертов А. Международная система единиц измерения. – М., 1963.

 11. Шостьин Н. Очерки истории русской метрологии Х І – ХХ веков. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 272 с.

Нумізматика і боністика:

 1. Анохин В. Монетное дело Боспора. – К.: Наук. думка, 1986. – 183 с., 40 табл.

 2. Анохин В. Монетное дело Херсонеса /IX в. до н.е. – XII в. н.е./. – К.: Наук. думка, 1977. – 179 с., 32 с.

 3. Анохин В. Монеты античных государств Северо-западного Причерноморья. – К.: Наук. думка, 1989. – 129 с.

 4. Банкноти і монети України. Інформаційний довідковий журнал. – К.: Національний банк України, 2005. – 228 с.

 5. Бойко А. Нарбутів “гріх” // Пам’ятки України. – 1990. - № 3. – С. 10-14.

 6. Брайчевський М. Римська монета на території України. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959.

 7. Бумажные денежные знаки России и СССР. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 496 с., ил.

 8. Васюков А. и др. Бумажные денежные знаки России и СССР. – СПб: Политехника, 1993. – 215 с.: ил.

 9. Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами. – М.: Международные отношения, 1990. – 224 с.

 10. Вожегов Г. Безмолвные проповедники (Очерки истории денег). – Омск, 1992. – 143 с.

 11. Гроші // Енциклопедія українознавства. – Львів: Молоде життя, 1993 (з видання 1962). – Т. 2. – С. 447-450.

 12. Грошові знаки та монети України – Харків: Колорит, 2005. – 184 с.: іл.

 13. Дорофєєва Н.В, Комаринська З.М. З історії грошей України. – Львів: Львівський банківський інститут НБУ. – 2000. – 165 с.

 14. Єлизаветін Г. Гроші. – К.: Веселка, 1971. – 263 с.

 15. Зварич В. Нумізматичний словник. – Льві: Вища школа, 1972. – 148 с., 52 табл.

 16. Зварич В., Шуст Р. Нумізматика. Довідник. – Тернопіль – Львів, 1998. – 464 с.

 17. Калиниченко О., Королёв Г. Монеты Украины (1992 – 2000). Каталог. Изд. 3-е. – Львов, 2001. – 108 с.

 18. Каменцева Е., Устюгов Н. Русская метрология. – М., 1975 (розділи про грошовий рахунок).

 19. Клименко О. Грошові документи ОУН (бофони) 1939 – 1952 років. – Тернопіль: Держ. книж. вид-во “Тернопіль”, 1999. – 308 с.

 20. Корышковский П. Монеты Ольвии. Очерк денежного обращения Северо-западного Причерноморья в античную эпоху. – К.: Наук. думка, 1988. – 167 с.

 21. Котляр М. Грошовий обіг на території України доби феодалізму. – К.: Наук. думка, 1971.

 22. Котляр Н. Кладоискательство и нумизматика. – К., 1974.

 23. Котляр М. Нариси історії обігу і лічби монет на Україні XIV-XVIII ст. –К.: Наук. думка, 1981. – 240 с.

 24. Кучеренко Э., Мошнягин Д. Нумизматика в школе. – М.: Просвещение, 1968.

 25. Лифлянд Л. Цены на коллекционные монеты России и СССР. – 1802 – 1957. Справочник. – М.: Финансы и стаистика, 1991. – 120 с.

 26. Максимов М. Очерк о золоте. – М., 1977.

 27. Максимов М. Очерк о серебре. 3-е изд. – М.: Недра, 1981. – 207 с.

 28. Максимов М., Горнунг М. Очерк о первой меди. – М., 1976.

 29. Мельникова А. Булат и злато. М.: Мол. гвардия, 1990. – 207 с., ил.

 30. Монеты России и СССР. 1700 – 1917. Каталог-справочник. – Минск, 1994. – 256 с., ил.

 31. Нумізматика і фалеристика. Комплект журналів від 1994 р.

 32. Потин В. Древняя Русь и европейские государства в Х – ХII.вв. Историко-нумизматический очерк. – Л., 1968.

 33. Рябцевич В. О чём рассказывают монеты. – Минск: Нар. Асвета, 1978. – 399 с., табл.

 34. Рябцевич В. Нумизматика и бонистика. – Минск: Полымя, 1995.

 35. Северин Г.М. Серебряные монеты Российской империи. 1682 – 1801. Собрание всех известных типов и разновидностей. Кн. I. – М.: Профиздат, 2001. – 160 с.

 36. Северин Г.М. Серебряные монеты Российской империи. 1801 – 1917. Собрание всех известных типов и разновидностей. Кн. II – М.: Профиздат, 2001. – 145 с.

 37. Семар Г. Среди монет. – М.: Просвещение, 1990. – 111 с.

 38. Сотникова М., Спасский И. Тысячелетие древнейших монет России (сводный каталог монет России Х – XХ вв.). – Л., 1983.

 39. Спасский И. Русская монетная система. – Л.: Аврора, 1970. – 256 с.

 40. Труды государственного Эрмитажа. – ХXVI. – Нумизматика. – 6. – Л.: Искусство, 1986. – 167 с.

 41. Тхоржевский Р. Нариси історії грошей в Україні. – Тернопіль: Вид-во Карп’юка, 1999. – 238 с., іл

 42. Тхоржевский Р. Отечественная бонистика. – К., 1988. – 68 с.

 43. Узденников В. Монеты России: 1700 – 1917. – М.: Финансы и стаистика, 1986. – 504 с., табл.

 44. Федоров-Давыдов Г. Монеты рассказывают. – М., 1963.

 45. Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. – 2-е изд. – М.: Радио и связь, 1993. – 408 с., ил.

 46. Швець В. Каталог українських грошей від 1917 року. – Львів: ЗУІВЦНК, 2000.– 168 с.

 47. Щелоков А. Монеты СССР: Каталог. – 2-е изд. – М.: Финансы и стаистика, 1989. – 240 с.

 48. Шугаївський В. Монета і грошова лічба на Україні в ХVІІ ст. // Українська вільна Академія Наук у США: Науковий збірник. – Нью-Йорк, 1952. – Т. 1. – С. 122-157.

 49. Шугаївський В.Чи була на Україні в ХVІІ ст. власна монета // Науковий збірник. Історична секція УАН. – К., 1926. – Т. ХХІ. – С. 112-119.

 50. Экономика, политика и культура в свете нумизматики. Сборник научных трудов. – Л.: Госэрмитаж, 1982. – 210 с.

 51. Ющенко В. Панченко В. Історія української гривні. – К.: Національний університет ім. Т.Шевченка, в-во “Бібліотека українкця”, 1999.

 52. Яковлев В. Советские юбилейные и памятные монеты. – М.: Финансы и стаистика, 1989. – 31 с.

 53. Янин В. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. – М.: Изд-во МГУ. – 1956. – 207 с.

Геральдика, фалеристика, вексилологія:

 1. Ордена и медали Союза СССР. – М.: Известия, 1984.

 2. Памятные медали. Альбом. – К.: Мыстэцтво, 1988. – 143 с., ил.

 3. Сборник государственных актов о государственных наградах СССР. – М.: Известия, 1984. – 192 с., ил.

 4. Винклер П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи с 1849 по 1900 год. – М.: Планета, 1889. – 222 с. (репринт 1991).

 5. Гавриленко В. Українська сфрагістика: питання предмета та історіографії. К.: Наукова думка, 1977.

 6. Гречило А. Українська міська геральдика. – К. – Львів, УГТ. – 2000. – 192 с.

 7. Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України (XIV – І половина XX ст.). науково-популярне видання. – К.: Брама, 2001. – 401 с.

 8. Гречило А., Терлецький Ю. Герби і прапори міст і сіл Рівненської області. – К.-Львів-Рівне: УГТ, 2002. – 72 с.

 9. Драчук В. Рассказывает геральдика. – М.: Наука, 1977. – 256 с.

 10. Ильинский В. Геральдика трудовой славы. – М.: Политиздат, 1979. – 150 с.

 11. Календар історичних дат. 1993. Українська геральдика. – Львів: Полонина, 19992. – 14 іл.

 12. Караманчев В. Пролетарская символика. – М.: Прогресс, 1978. – 109 с.

 13. Клейноди України: З історії державної і національної символіки. – К.: Абрис, 1991. – 33 листівки.

 14. Косарева А. Искусство медали. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1977. – 128 с.

 15. Кривко В. Морские флаги отечества. – М.: ДОСААФ СССР. 1984. – 48 с.

 16. Лакиер А. Русская геральдика. – М.: Книга, 1990. – 432 с.

 17. Лукомский В., Модзолевский В. Малороссийский гербовник. – К.: Либідь, 1914. – 213 с., табл., указ. (репринт 1993).

 18. Макдоннелл Лесли. Знаки различия и боевые награды. Второй мировой. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2005. – 224 с.

 19. Нагороди України. – К., 1996. – Т. 1-3.

 20. Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського князя Володимира Святого. – К.: Веселка, 1991. – 47 с.

 21. Пуронен В.С. Оружие, мундиры, знамёна, ордена. – СПБ: Полигон, 2003. – 304 с.

 22. Рощин Л. Символы ратной славы. – М.: ДОСААФ СССР, 1984. – 127 с.

 23. Румянцева В. Эмблемы земель и городов Левобережной Украины периода феодализма. – К.: Наукова думка, 1986. – 127 с., ил.

 24. Савчук Ю. Міська геральдика Поділля. – Вінниця: Континент-Прим, 1995. – 144 с., іл.

 25. Сенютович-Бережний В. Герб Волині // Літопис Волині. – Вінніпег. – 1958. Ч. 4. – С. 99-100.

 26. Сергійчук В. Національна символіка України. К.: Веселка, 1992. – 109 с.

 27. Соболева Н. Российская городская и областная геральдика XVIII – XIX веков. – М.: Наука, 1981. – 262 с.

 28. Соболева Н. Старинные гербы российских городов. – М.: Наука, 1985. – 176 с.

 29. Стародубцев Н. Иллюстрированый словарь по геральдике: 1005 терминов на рус., укр., англ., эспер., фр., нем., лат. языках. – Донецк: Донеччина, 1996. – 345 с., 1005 ил.

 30. Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини. У 2-х кн. Кн. 1. – К.: Либідь, 2004. – 480 с. (Д.Табачник та інші).

 31. Хмельовський Орест. Тризуб. Таємне вчення українців. – Луцьк: Терен, 2004. – 288 с.

 32. Шаповалов Г. Походження українського тризуба. – Запоріжжя, 1992. – 19 с.

Топоніміка:

 1. Атлас Волинської області. – М., 1990.

 2. Волынская и Ровенская область. Административное деление. Карта.

 3. Картотека назв населених пунктів Волинської ї Рівненської областей лабораторії історії Волині.

 4. Карти і карто-схеми: Волинсько-Галицька держава, Волинське воєводство, Волинська губернія, Волинська область.

 5. Агеева Р. Происхождение имен рек и озер. – М.: Наука, 1985. – 143 с.

 6. Бондаренко Г., Кихтюк В. З історії назв районних центрів, міст і селищ міського типу Волинської області // Педагогічний пошук. – 1999. – № 21. – С. 75-78.

 7. Кругляк Ю. Ім’я вашого міста. – К., 1978.

 8. Мурзаев Э. География в названиях. – М.: Наука, 1982. – 177 с.

 9. Мурзаев Э. Словарь народных географических терминов. – М.: Мысль, 1984. – 653 с.

 10. Никонов В. Введение в топонимику. – М., 1966.

 11. Суперанская А. Что такое топонимика? – М.: Наука, 1985. – 177.

 12. Шульгач В. Ойконіми Волині. – К.: Кий, 2001 (1100 ойконімів).

 13. Янко М. Топонімічний словник Української РСР. – К., 1973.Голова атестаційної комісії Шваб А.Г.


Відповідальний секретар

приймальної комісії Федосов С. А.
1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем icon«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Магістр" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Спеціаліст" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджено голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«бакалавр» напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджено: Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«Спеціаліст» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності «Математика»
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Підготовка до державного іспиту – в основному самостійна робота студентів. Випускова кафедра проводить консультації, забезпечує вступників...
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджено: Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«Спеціаліст» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності 04020101, 04020101 «Математика»
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем icon“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р.
Особливості обліку товарних запасів та витрат обігу у торгівельних підприємствах
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування
Програма вступного випробування з філософії для вступників спеціальностей “Філософія” і “Релігієзнавство” освітньо-кваліфікаційного...
Затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем icon«Затверджую» Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р.
На вступному випробуванні з міжнародних відносин вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”, повинні продемонструвати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи