«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма icon

«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма
Скачати 123.19 Kb.
Назва«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма
Дата24.06.2013
Розмір123.19 Kb.
ТипПояснювальна записка

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки


«Затверджую»


Ректор

Східноєвропейського

національного

університету імені Лесі Українки

____________ проф. І. Я. Коцан


___________2013 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр»

спеціальності «Країнознавство»


Луцьк – 2013

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


На вступному випробуванні з країнознавства вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” мають продемонструвати володіння теоретичними знаннями та практичними навиками в основних розділах предмету.

Вступник повинен вільно володіти інформацією про країни світу, їх природу, економіку, політику, історію, особливості територіальної організації господарства, розселення населення, внутрішні відмінності країни, основні тенденції сучасного суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку. Також вступник повинен знати сучасні досягнення країнознавчої науки. Праці таких видатних країнознавців як М. М. Баранський, І. М. Майєргойз, Я. Г. Машбіц, М. С .Мироненко та ін.

Дана програма з країнознавства охоплює основні питання даної дисципліни за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” і “магістр”.


^

Вступ до країнознавстваКраїнознавство як наука. Об’єкт і предмет країнознавчих досліджень. Країна - основний об’єкт досліджень суспільних наук. Актуальність вивчення країн в сучасних економічних умовах. Основні періоди становлення та розвитку країнознавства. Країнознавчі роботи Р.Челлена, С.Ружницького, М.Баранського, Ю.Саушкіна, В.Анучина, Б.Гаврилишина. Країнознавство і міжнародні відносини. Методи і джерельна база країнознавчих досліджень. Типологія, класифікація та регіоналізація країн світу. Географічне положення, розміри і форми території. Природні умови та природно-ресурсний потенціал країни. Історія формування етносу, держави і суспільства. Демографічні особливості країнознавчих досліджень. Етнографічні основи країнознавства. Релігія та церква у країнознавчих дослідженнях. Соціально-економічні основи країнознавчих досліджень. Дослідження політичної системи країни. Принципи і значення районування країни. Країнознавчі аспекти дослідження міжнародних зв’язків.

КраїнознавствоЗагальна характеристика країн Європи. Зміни на політичній карті Європи. Створення єдиного економічного простору. Умови та можливості використання території, природних умов і ресурсів. Загальні риси населення. Демографічні проблеми, проблеми концентрації населення в містах, міжнаціональні проблеми. Головні тенденції розвитку економіки. Енергетика, металургійні та хімічні комплекси, машинобудування, науково-виробничий комплекс, легка та харчова промисловість, АПК. Транспорт Європи. Рівень розвитку невиробничої сфери. Туристсько-рекреаційне господарство. Охорона оточуючого середовища і екологічні проблеми. Інтеграційні процеси, значення ЄС та інших економічних об’єднань у розвитку країн Європи.

Територія, чисельність населення, особливості економіко-географічного положення, специфіка господарства Азії. Особливості господарського розвитку Азіатських країн СНД. Країнознавча характеристика країн Закавказзя. Господарський комплекс Республіки Азербайджан. Ресурсний потенціал, виробнича сфера і обслуговувальні галузі Грузії. Країнознавча характеристика Вірменії. Особливості сучасного господарського розвитку центральноазіатських країн СНД. Країнознавча характеристика Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Киргизії, Таджикистану. Природно-ресурсний потенціал, населення і господарство Російської Федерації. Географія найважливіших міжгалузевих комплексів і галузей Росії. Обслуговувальні галузі Російської Федерації. Територіальна організація господарства Росії і економічне районування. Особливості положення, ресурсного потенціалу і господарства Південно-Західної Азії. Країнознавча характеристика Туреччини. Політична карта, особливості положення, демографічний потенціал і господарство Південної Азії. Країнознавча характеристика Індії. Специфіка положення, природні умови і ресурси, населення, господарство, невиробнича сфера Південно-Східної Азії. Нові індустріальні країни регіону. Країнознавча характеристика В’єтнаму, Лаосу. Господарство Східної і Центральної Азії. Країнознавча характеристика Японії. Економічні райони, найбільші міста і агломерації Японії. Країнознавча характеристика Китаю. Внутрішні географічні відмінності Китаю. Країнознавча характеристика Монголії, Корейської народно-демократичної республіки. ,

Країнознавча характеристика США, Канади і Мексики, країн Мезоамерики, андських країн. Бразилія і Аргентина - найбільш розвинуті країни Латинської Америки. Оглядова країнознавча характеристика країн Північної, Західної, Центральної, Східної і Південної Африки.

ПАР - найбільш розвинута країна Африки. Єгипет і Алжир як нові індустріальні країни "третьої хвилі". Австралія - країна-континент. Оглядова країнознавча характеристика країн Океанії.

^

Політична географія зарубіжних країнПолітична географія як наука про політико-територіальні системи. Історія розвитку політичної географії. Держава — основна політична географічна одиниця на політичній карті світу. Державні кордони. Політико-географічний устрій і адміністративно-територіальний поділ держав світу. Періоди формування політичної карти світу. Сучасна політична карта світу. Політико-географічні аспекти демографічного і соціально-економічного розвитку країн світу. Географія політичних партій і політичних виборів. Комплексна політико-географічна характеристика і політико-географічне районування країни.


^

Світова економікаЗагальні особливості світової економіки. Структура світової економіки. Глобальна трансформація світової економіки. Генезис світової економіки. Формування економічної моделі XXI століття. Ресурсний потенціал світової економіки. Основні блоки світової економіки. Характеристика країн розвинутої ринкової економіки. Економіка перехідних суспільств. Особливості економіки країн, що розвиваються. Економіка нових індустріальних і найменш розвинених країн. Принципи вивчення регіональних особливостей світового економічного розвитку. Особливості економічного розвитку Західної Європи. Економіка Німеччини. Порівняльна характеристика Західної і Східної Німеччини до возз’єднання. Особливості розвитку возз’єднаної Німеччини. Економіка Східної Європи. Реформування економіки в Чехії, Угорщині, Словаччині. Особливості функціонування економіки Польщі. Економічні особливості розвитку країн СНД і Балтії. Економіка країн Північної Америки. Економіка США. Особливості економіки Канади. Економічні системи країн Латинської Америки. Економіка країн Африки. Економіка країн Південно-Західної Азії. Економіка країн Південно-Східної Азії. Нові індустріальні країни Азії. Економіка країн Південної Азії. Економіка країн Східної і Центральної Азії.

^

Міжнародні економічні відносиниМіжнародний поділ і кооперація праці. Світове господарство як цілісна система. Форми міжнародних економічних відносин (торгівля, рух капіталу, міграція робочої сили, міжнародні науково-технічні зв’язки, валютно-фінансові та кредитні відносини). Баланс міжнародних платежів. Сутність та структура системи регулювання міжнародних економічних відносин (тарифні та нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі, валютно-фінансове регулювання, регулювання руху капіталу, регулювання міграції робочої сили, механізм регулювання міжнародної передачі технологій).

^

Міжнародні відносини і зовнішня політика


Формування та розвиток міжнародних відносин у стародавньому світі. Міжнародні відносини та зовнішня політика держав світу в період Нового часу. Міжнародні відносини і зовнішня політика в період світових воєн. Міжнародні відносини і зовнішня політика в умовах “холодної війни”. Особливості міжнародних відносин регіональних систем в кінці XX ст. Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин та шляхи їх розв’язання.

^

Економіка і зовнішньоекономічна діяльність України


Геополітичне положення України та його вплив на розвиток зовнішньоекономічних зв’язків держави. Населення та демографічні проблеми. Міжгалузеві комплекси. Паливно-енергетичний комплекс України: склад, територіальна організація, основні проблеми функціонування. Металургійний комплекс України: склад, сировинна база, територіальна організація, експортне значення, Агропромисловий комплекс України: склад, коротка характеристика найважливіших спеціалізованих підкомплексів (рослинницько-промислових і тваринницько-промислових). Економічне районування України: значення, історичні спроби, сучасна мережа економічних районів України: Донецького, Придніпровського, Північно-Східного, Столичного, Центрального, Подільського, Північно-Західного, Карпатського, Причорноморського.


ЛІТЕРАТУРА1. Антонова И.Ф. Зкономическая география Австралии.– М.: Наука, 1986.

2. Василенко И.А. Политическая глобалистика: Учеб. пособие для вузов.– М.: Логос, 2000.– 360 с.

3. Великобритания / Отв. ред. С.П.Мадзоевский, Е.С.Хесин.– М.: Мысль, 1981.

4. Витвер И.А. Историко-географическое введение в экономическую географию зарубежных стран.– М., 1963.

5. Войтович М.Е. Экономическая й политическая география зарубежных стран.– Минск, 1980.

6. Волков А.М. Страны Северной Европы. кономико-статистический справочник.– М.: Мысль, 1986.

7. Вольф М.Б., Дмитриевский С.Д. География мирового сельского хозяйства.– М.: Мысль, 1981.

8. География мирового капиталистического хозяйства // Вопросы географии.– Сб. / Ред. Л.В.Смирнягин, С.Б.Шлихтер.– М.: Мысль, 1987.

9. География мирового хозяйства. Учебное пособие /Отв. ред. Б.Н.Зимин.– М.: Изд-во Рос. откр. ун-та, 1991.

10. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей й предпринимательской деятельности. Учеб пос.– М.: Изд-во «Консайбанкир», 2002.– 624 с.

11. Гіл Чарльз. Міжнародний бізнес. Конкуренція на глобальному ринку.– К.: Основи, 2001.– 856 с.

12. Гладкий Ю.Н. Регионоведение: Учебник для студентов вузов/ Ю.Н. Гладкий, А.Й. Чистобаев.– М.: Гардарики, 2000.– 384 с.

13. Грицай О.В. Западная Европа: региональнне контрасти на новом этапе НТР.– М.: Наука, 1988.

14. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі.– К.: Наукова думка, 1998.– 390 с.

15. Демин А.А., Лавров С.Б. ФРГ: география, население, экономика.– М.: Мысль, 1982.

16. Дмитревский Ю.Д., Лавров С.Б. Экономико-экологические проблемы капиталистических й развивающихся стран.– М., 1978.

17. Дмитревский Ю.Д., Шахнович К.А., Ягья В.С. Экономичяеская география стран Северо-Восточной й Восточной Африки.– Л., 1982.

18. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі.– Львів: Видав, центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000.– 310 с.

19. Економіка зарубіжних країн: Підручник / А.С.Філіпенко, В.А.Вергун, І.В.Бураківський та ін.– К.: Либідь, 1996.

20. Економічна і соціальна географія світу: Підручник / За ред. Б.П.Яценка.–К.: АРТЕК, 1997.

21. Європа. Історія: Пер. з англ. / Норман Дейвіс.– К., 2000.

22. История России с древнейших времен до конца XVII века: Учеб. пособие / Ин-т Рос. истории РАН; Отв. ред. А.Н.Сахаров, А.П.Новосельцев.– М.: АСТ, 1998.

23. Италия / Отв. ред. Н.П.Васильєв, К.Г.Холодковский.– М.: Мысль, 1983.

24. Капиталистические й развивающиеся страны на пороге 90-х годов (территориально-структурные сдвиги в экономике за 70-80-е гг.) / Под ред. В.В.Вольского й др.– М.: Изд-во МГУ, 1990.

25. Киреев А.П. Международная экономика. Ч. 2.– М.: Международные отношения, 2003.– 488 с.

26. Козик В.В., Пайкова л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – Київ: Знання Прес, 2002.– 406 с.

27. Колосов В.А. Политическая география: Проблеми й методи.– Л.: Наука, 1988.– 189 с.

28. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика й политическая география: Учебник для вузов.– М.: Аспект Пресе, 2001.– 479 с.

29. Кругман П.Р., Обстфильд Д.М. Международная экономика. Теория й политика: Учебник для вузов.- М.: Экон. Ф-т МГУ, ЮНИТИ, 1997.– 799 с.

30. Лавров. С.Б., Каледин Н.В. Экономическая, социальная й политическая география мира. Регионы й страны.– Издательство: “Гардарики”, 2002.– 928 с.

31. Малые страны Западной Европы/ Отв. ред. Ю.И.Юданов.– М.: Мысль, 1984.

32. Мачихін Ф.М., Юрківський В.М., Яценко Б.П. Економічна географія зарубіжних країн. Капіталістичні країни.– К.: Рад. шк., 1975.

33. Машбиц Я. Г. Комплексное страноведение.– М.– Смоленск, 1998.

34. Международные валютно-кредитные й финансовые отношения / Под ред. Л.Н.Красавиной.– М.: Финансьш статистика, 2001.– 608 с.

35. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. И.П. Фаминского.– М.: Юрист, 2001.– 847 с.

36. Мировая экономика: Учебник / А. С. Булатов, Е.Б. Рогатньх, Р.Ф. Волков й др. / Под ред. А.С. Булатова.– М.: Юристь, 1999.– 734 с.

37. Мироненко Н.С. Страноведение. Теория й методы: Уч. для вузов.– М.: Аспект-Пресс, 2001.– 268 с.

38. Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин /Відп. ред. А.С.Філіпенко.– К.: Либідь, 1994.– 256 с.

39. Озерова Г.Н., Покшишевский В. В. География мирового процесса урбанизации.– М.: Просвещение, 1981.

40. Осика С. Г., П’ятницький В.Г. Світова організація торгівлі. Підручник.– Київ: К.І.С., 2001.– 491 с.

41. Павленко Ю. Історія світової цивілізації.– К.: Либідь, 1996.

42. Польская Н.М. Великобритания.– М.: Мысль, 1986.

43. Родионова И.А. Страны мира: экономико-географическая характеристика. (Пособие по географии для поступающих в вузы).– М.: Изд-во “Евразийский регіон”, РУДН, “Уникум-центр”, 1997.

44. Рубцов Б.Б. Австралия – государство й континент. – М.: Наука, 1988.

45. Рут Ф.Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.– 743 с.

46. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика.– М.: Мысль, 1973.

47. Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін.– К.: Либідь, 2001.– 582 с.

48. Сдасюк Г.В. Индия.– М., 1975.

49. Сдвиги в географии населення й хозяйства стран Западной Европы / Отв. ред. В.М.Гохман, Ю.Г.Липец.– М.: Наука, 1984.

50. Слука А.Е. Население Западной Европы: Воспроизводство, миграции, расселение, занятость.– М.: Финансы й статистика, 1984.

51. Смирнягин Л.В. Райони США: портрет современной Америки.– М.: Мысль, 1989.

52. Соединеннне Штаты Америки / Отв. ред. А.В.Аникин, О.Н.Быков, А.И.Шапиро.– М.: Мысль, 1982.

53. Соколов А.И. Япония.– М.: Наука, 1982.

54. Соціально-економічна географія України / За ред. Шаблія О.І. Вид. друге, перероб. і доп.– Львів: Світ, 2000.– 680 с.

55. Страны й народы: Научно-популярное географ.-этнограф. издание. В 20-ти томах / Ред. Брук С.И., Покшишевский В.В.– М.: Мысль, 1978–1983.

56. Территориальная структура хозяйства капиталистических стран в период НТР: Сдвиги й тенденции.– М.: Наука, 1989.

57. Территориальная структура хозяйства современной Африки.– М., 1980.

58. Топчієв О.Г. Економічна географія СРСР.– К.: Рад. школа, 1986.

59. Турбан Г.В. Внешнезкономическая деятельность: Уч. пос.– Минск: Выш. шк., 1997.– 207 с.

60. Туровский Р.Ф. Политическая география: Учеб. пособие.– М.; Смоленск: СГУ, 1999.– 380 с.

61. Федеративная Республика Германии / Отв. ред. В.Н.Шенаев, М.Шмидт, Д.Е.Мельников.– М.: Мысль, 1983.

62. Фомишин С.В. Международные экономические отношения на рубеже тысячелетий.– Херсон: Олда плюс, 2002.– 560 с.

63. Франция / Отв. ред. Г.Г.Делигенский, В.И.Кузнецов.– М.: Мысль, 1982.

64. Ширай В.Й. Мировая экономика й международные экономические отношения: Уч. пос.– М.: ИТК «Даликов й К°», 2003.– 528 с.

65. Экономическая география зарубежных социалистических стран (Европа, Куба) / Под ред. Н.В.Алисова, З.Б. Валева.– М.: Изд-во МГУ, 1984.

66. Экономическая география капиталистических й развивающихся стран / Под ред. В.В.Вольского й др. -М.: Изд-во МГУ, 1986.

67. Экономическая й социальная география зарубежных стран. Развитые капиталистические й развивающиеся страны / Под ред. В.П.Максаковского.– М.: Просвещение, 1981.

68. Эстолл Р. География США.– М.: Прогрессе, 1977.

69. Южно-Африканская Республика: Справочник.– М.: Наука, 1982.

70. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник.– К.: Либідь, 2000.

71. Юрковский В.М. Экономическая география США.– К.: Рад. шк., 1988.

72. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання.– К.: Знання, 1999.– 359 с.

Критерії оцінювання знань вступників

На вступному випробуванні за кожну правильну відповідь вступнику нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до рівня складності:

100 –123 бали,

124–151 балів,

152– 176 балів,

177–200 балів.

200 - 177 балів виставляється вступникам, які в повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв'язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються наукових проблем.

176 - 152 бал виставляється за умови достатньо повного виконання тестових завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, творчо-пізнавальні уміння. Разом з тим у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

151 - 124 балів виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що вступник недостатньо обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.

123 - 100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та її понятійно-категоріального апарату вступник зовсім не знає. Відповідь вказує, що програмовим матеріалом вступник не володіє.


Голова атестаційної комісії С. В. Федонюк


Відповідальний секретар

приймальної комісії С. А. Федосов

Схожі:

«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма icon«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан
«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма iconЗатверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. Коцан І. Я. „ ” 2013 р. Програма вступного випробування для вступників
Характер завдань, зокрема ступінь їх складності, інформаційна насиченість, відповідає можливостям студентів, що отримали диплом бакалавра...
«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма iconЗатверджено: Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«Спеціаліст» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності «Математика»
«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма icon“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р.
Особливості обліку товарних запасів та витрат обігу у торгівельних підприємствах
«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма iconЗатверджено: Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«Спеціаліст» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності 04020101, 04020101 «Математика»
«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма iconЗатверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування
Програма вступного випробування з філософії для вступників спеціальностей “Філософія” і “Релігієзнавство” освітньо-кваліфікаційного...
«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Спеціаліст" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Магістр" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма icon«Затверджую» Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р.
На вступному випробуванні з міжнародних відносин вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”, повинні продемонструвати...
«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи