“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р. icon

“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р.
Скачати 72.03 Kb.
Назва“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р.
Дата24.06.2013
Розмір72.03 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І

МЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ


“Затверджую”

Голова приймальної комісії

Східноєвропейського

національного

університету імені Лесі Українки

_____________ проф. І. Я. Коцан

“____” ________________ 2013 р.


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”

спеціальності “Облік і аудит”


Луцьк – 2013

Орієнтовний перелік питань вступного випробування

по спеціальності "Облік і аудит"

(кваліфікаційний рівень – магістр)

 1. Облік основних засобів.

 2. Нематеріальні активи, їх облік.

 3. Облік наявності та руху виробничих запасів на складі та у бухгалтерії.

 4. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 5. Особливості обліку товарних запасів та витрат обігу у торгівельних підприємствах.

 6. Інвентаризація матеріальних цінностей і відображення в бухгалтерському обліку їх результатів.

 7. Організація обліку витрат виробничої діяльності (Об'єкти, класифікація, система рахунків).

 8. Облік витрат виробництва.

 9. Облік готової продукції та її реалізації.

10.Облік готівкових коштів.

11 .Облік коштів на поточному рахунку.

12.Облік розрахунків векселями.

13.Облік фінансових інвестицій.

14.Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

15.Облік розрахунків з різними дебіторами.

16.Облік витрат і доходів майбутніх періодів.

17.Формування та облік статутного капіталу на підприємствах різних

форм власності.

18.Облік додаткового капіталу. Облік пайового капіталу. Облік резервного капіталу.

19.Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).

20.Формування та облік забезпечення майбутніх витрат та платежів

21.Облік короткострокових та довгострокових кредитів банків.

22.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

23.Облік розрахунків з бюджетом.

24.Облік розрахунків з органами соціального страхування. 25.Облік праці та її оплати.

26.Облік доходів від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

27.Облік доходів від інших видів діяльності.

28.Облік загальновиробничих витрат.

29.Облік адміністративних витрат та витрат на збут та інших операційних

витрат.

30.Облік витрат фінансової і іншої діяльності.

31.Методика розрахунку і оцінка факторів, що впливають на зміну

собівартості продукції.

32.Характеристика життєвого циклу товару.

33.Аналіз платоспроможності підприємства.

34.Аналіз факторів, що впливають на обсяг реалізації продукції.

 1. Аналіз конкурентоспроможності продукції.

 2. Аналіз груп факторів, що впливають на випуск продукції.

 3. Аналіз втрат робочого часу.

 4. Основні технічні прийоми аналіз.

 5. Аналіз продуктивності праці.

 6. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції.

41. Аналіз матеріальних витрат в складі статей собівартості продукції.

42. Аналіз прямих трудових витрат в собівартості товарної продукції.
43.Аналіз стану майна підприємства.

 1. Аналіз стану розрахунків та платоспроможності підприємства.

 2. Визначення точки беззбитковості при проведення аналізу фінансового-господарської діяльності підприємства.

46. Аналіз наявності, стану, динаміки руху і використання основних засобів підприємства.

47. Аналіз узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів.

48.Аналіз рівня ділової активності підприємства.

 1. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства.

 2. Групування статей балансу при складанні аналітичного розрахункового балансу.

 3. Характеристика показників фінансової стабільності роботи підприємства.

52. Аналіз формування і використання фонду оплати праці на підприємстві.

53.Аналіз фінансової стійкості підприємства.

54. Аналіз комплексних статей витрат в собівартості товарної продукції.

 1. Аналіз витрат на виробництво.

 2. Аналіз використання робочого часу на підприємстві.

 3. Аналіз використання прибутку підприємства.

 4. Аналіз рентабельності підприємства.

59.Методика визначення типу фінансової стійкості підприємства.

60.Методика оцінки якості управління підприємством на основі аналізу.звіту про рух грошових коштів.

61.Суть аудиту, його мета і завдання . Види аудиту.

 1. Міжнародні та національні нормативи аудиту.

 2. Порядок сертифікації та ліцензування аудиторської діяльності.

 3. Види аудиторських послуг.

 4. Права, обов'язки та відповідальність аудиторів.

 5. Професійна етика аудитора.

 6. Робочі документи аудитора.

68.Порядок укладання договору на проведення аудиту.

69.Планування проведення аудиту.

70.Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті.

71. Узагальнення результатів аудиту.

72. Види аудиторського висновку.

73.Основні етапи проведення аудиторської перевірки.

74.Органи управління аудитом та їх функції.

75. Поняття АРМ бухгалтера: його класифікація за основними ознаками та елементи.

76. Основні елементи програми 1С: “Бухгалтерія 8.1”: характеристика та їх призначення.

77. Константи в програмі 1С: “Бухгалтерія 8.1” та їх класифікація.

78. Вимоги, яким повинна відповідати облікова інформація для забезпечення її однозначного сприйняття.

79. Групування звітності в програмі 1С: “Бухгалтерія 8.1”. Категорії звітності, що існують в програмі.

80. Організація аналітичного обліку в програмі 1С: “Бухгалтерія 8.1”.

81. Основні етапи введення початкового сальдо в програму 1С: “Бухгалтерія 8.1”.

82. Порядок роботи з документом “Прием на работу в организацию”. В якій групі головного меню знаходиться цей документ та які довідники програми необхідно заповнити перед початком формування вказаного документу?

83. Документи, які використовуються в програмі “1С: Бухгалтерія 8.1” для нарахування та виплати заробітної плати, проведення відрахувань у фонди соціального призначення, інші податки. Їх характеристика, призначення та порядок роботи з ними.

84. Документи, які забезпечують облік основних засобів в програмі “1С: Бухгалтерія 8.1” типової конфігурації для України. Порядок роботи з ними та їх розміщення в головному меню програми.

85. Порядок роботи з документами для обліку виробництва і реалізації готової продукції в програмному продукті “1С: Бухгалтерія 8.1” типової конфігурації для України.

86. Характеристика процедур по закриттю облікового періоду в програмному продукті “1С: Бухгалтерія 8.1” типової конфігурації для України.

87. Основні класи бухгалтерського програмного забезпечення та їх характеристика.

88. Сутність ергономічних вимог до програм бухгалтерського обліку.

89. Електронне документування. Комп’ютеризація процесу інвентаризації.

90. Оцінка в КСБО. Калькулювання в КСБО. Рахунки і подвійний запис в КСБО.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Під час оцінки теоретичних знань студентів враховуються такі критерії: достатність обсягу знань; ґрунтовність обізнаності з основними поняттями, принципами, законами, правилами, економічними явищами; рівень володіння теорією і логікою міркувань; рівень здійснення аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення; вміння інтегрувати та диференціювати знання, рівень усвідомлення суті тестового завдання.

На вступному випробуванні за кожну правильну відповідь абітурієнту нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до рівня складності:

200-177 балів виставляється абітурієнтам, які в повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, подіями, адекватно оперували ними під час розв'язання завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, що стосуються проблем економіки підприємств.

176-152 балів виставляється за умов достатньо повного виконання тестових завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, вміння самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Проте в роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

151-124 балів виставляється за знання, продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що абітурієнт неповною мірою обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може дати достатньої критичної оцінки.

123-100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та його понятійно-категоріальний апарат абітурієнт зовсім не знає. Відповідь засвідчує, що програмовим матеріалом абітурієнт не володіє.

За результатами виконаних завдань набрані бали прирівнюються до відповідних оцінок: 200-177 - "відмінно", 176-152 - "добре", 151-124 -"задовільно", 123-100 - "незадовільно".


Голова атестаційної комісії проф. Ліпич Л.Г.

Відповідальний секретар доц. Федосов С. А.

Схожі:

“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р. icon«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан
“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р. iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Спеціаліст" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р. iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Магістр" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р. icon«Затверджую» Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р.
На вступному випробуванні з міжнародних відносин вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”, повинні продемонструвати...
“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р. iconЗатверджено голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«бакалавр» напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р. iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Підготовка до державного іспиту – в основному самостійна робота студентів. Випускова кафедра проводить консультації, забезпечує вступників...
“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р. iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
...
“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р. iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р. iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р. icon«Затверджую» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2013 р. Програма
На вступному випробуванні з країнознавства вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” мають продемонструвати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи