«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування icon

«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування
Скачати 189.12 Kb.
Назва«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування
Дата24.06.2013
Розмір189.12 Kb.
ТипПояснювальна записка

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ


«Затверджую»

Голова приймальнї комісії

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки __________________ І.Я. Коцан

«___» ________________2013р.


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

спеціальності «Управління інноваційною діяльністю»


Луцьк-2013


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасний стан економічного розвитку України характеризується формуванням ринкових відносин. У зв'язку з цим виникає необхідність глибинного вивчення закономірностей розвитку ринкової економіки.

Метою дисципліни «Основи економічної теорії» є комплексне вивчення економічних відносин як форми суспільного виробництва, пізнання основ економічноґо життя суспільства у взаємозв'язку з потребами та інтересами, вивчення проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів при задоволенні зростаючих потреб людей.

Економічна теорія досліджує об'єктивні закони, що управляють виробництвом, розподілом, обміном та споживанням життєвих благ, дає ключ до усвідомлення економічних понять та категорій з врахуванням досягнень світової економічної думки.

Багатогранність економічної теорії як науки дає можливість розглянути питання економічного життя суспільства на різних рівнях: мікро-, макро- та глобальному. У відповідності до цих напрямків і побудована програма вивчення дисципліни.

Згідно з завданнями дисципліни «Основи економічної теорії» вступник повинен: продемонструвати знання механізму дії економічних законів та їх використання в процесі господарювання, загальні основи суспільного виробництва і закономірності його розвитку; основ макроекономічного рівня господарювання у відтворювальному процесі та економічного зростання; закономірності функціонування ринкової системи та особливості соціально-економічних систем; економічні основи світового господарства.


^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ»

Тема 1. Економічна теорія: предмет, метод і функції

Зародження економіко-теоретичних знань. Основні етапи розвитку економічної теорії. Сучасні економічні теорії. Розвиток економічної думки в Україні.

Економічна теорія в системі економічних наук. Структура навчального курсу "Економічна теорія". Предмет економічної науки. Трактування предмета економічної теорії різними економічними школами.

Економічні категорії і закони. Пізнання і використання економічних законів. Критерії істинності теоретико-економічних знань.

Методи економічної теорії. Метод наукової абстракції. Єдність історичного і логічного. Статистичний аналіз. Експеримент.

Функції економічної теорії. Роль економічної теорії в суспільстві.

Формування економічної політики. Економічна теорія як основа економічної політики.

Тема 2. Сутність, структура і типи економічних систем

Зміст і структурні елементи економічної системи. Продуктивні сили і виробничі відносини. Продуктивні сили суспільства. Виробничі відносини, їх сутність і види. Організаційно-економічні та соціально-економічні відносини.

Рушійні сили розвитку економічної системи. Зміст економічного прогресу. Система критеріїв економічного прогресу.

Суперечності - джерело розвитку. Економічні суперечності, їх сутність, характер і класифікація.

Економічні потреби та інтереси - рушійні сили соціально-економічного розвитку суспільства. Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Закон зростання потреб. Сутність і структура економічних інтересів, їх взаємодія.

Соціальні підходи до розвитку людського суспільства. Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного розвитку. Поняття "цивілізація". Основні етапи розвитку людства та цивілізації. Формування економічних основ постіндустріальної цивілізації та її сутність.

Відносини власності в економічній системі. Економічна природа власності. Юридичний та економічний аспекти власності. Еволюція власності. Відносини власності, їх типи і форми. Сучасні тенденції розвитку власності.

Різноманітні підходи до класифікацій економічних систем. Основні критерії відмінностей економічних систем.

Типи економічних систем, їх характеристика. Ринкова економіка вільної конкуренції (чистий капіталізм). Сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм). Відмінні риси чистого та сучасного капіталізму. Традиційна система. Адміністративно-командна система (централізовано-планова). Змішані системи. Соціально-ринкове господарство.

Сучасні моделі організації національних господарств, їх характеристика та механізм функціонування.

Зміст перехідної економіки: загальне й особливе. Типи перехідної економіки. Моделі перехідної економіки. Стан сучасної перехідної економіки України, основні риси.

Тема 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші

Поняття виробництва. Суспільне виробництво як основа економічної системи. Сутність і структура виробництва. Матеріальне й нематеріальне виробництво.

Основні фактори виробництва. Взаємодія факторів виробництва.

Проблеми виробництва. Проблеми сучасного виробництва: обмеженість ресурсів і безмежність потреб. Оптимальний варіант вибору і використання ресурсів. Крива виробничих можливостей.

Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне виробництво. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення. Характерні риси товарного виробництва.

Товар і його властивості. Мінова вартість товару. Споживна вартість товару. Вартість як цінність товару. Еволюція теорії вартості. Інші теорії, що визначають вартість товару: граничної корисності, трьох факторів виробництва, попиту і пропозиції. Закон вартості.

Гроші та їх походження. Еволюція грошових відносин. Функції грошей. Види грошей: товарні, символічні (паперові), кредитні, електронні. Грошова система та її елементи. Види грошових систем. Грошовий обіг та його закони.

Тема 4. Ринок і його інфраструктура

Сутність ринку й об'єктивні основи його функціонування. Функції ринку.

Структура ринку. Критерії розмежування. Види ринків.

Попит. Закон попиту. Крива попиту. Детермінанти попиту. Зміни величини попиту. Зміни в попиті. Еластичність попиту.

Пропозиція. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Детермінанти пропозиції. Зміни величини пропозиції. Зміни в пропозиції. Еластичність пропозиції.

Ціни у ринковій економіці. Сутність ціни. Рівноважна ціна. Функції ціни. Чинники, що впливають на ціну. Методи ціноутворення. Види цін.

Інфраструктура ринку. Поняття інфраструктури ринку. Інфраструктура товарного ринку. Товарна біржа. Угоди товарної біржі. Інфраструктура фінансового ринку. Фондова біржа. Основні операції фондової біржі. Біржові посередники. Інфраструктура ринку праці.

Тема 5. Конкуренція і монополія в господарській системі

Конкуренція та її роль у формуванні ринкової економіки. Умови виникнення конкуренції. Позитивні й негативні риси конкуренції. Методи конкурентної боротьби: цінова конкуренція, нецінова конкуренція, нечесна (недобросовісна) конкуренція.

Ринкова класифікація видів конкуренції: чиста (досконала) конкуренція, монополістична (недобросовісна) конкуренція, олігополістична конкуренція.

Монополія та її сутність. Причини виникнення монополій. Економічні наслідки монополій. Види монополістичних об'єднань та їх характеристика. Антимонопольне законодавство.

Тема 6. Організаційні форми підприємницької діяльності

Сутність підприємництва та умови його існування. Функції та моделі підприємництва. Види підприємництва. Принципи підприємництва. Особливості підприємництва в Україні.

Система управління сучасним підприємством. Основні форми і методи управління підприємством. Сутність і основні види маркетингу.

Підприємництво в аграрній сфері. Аграрна сфера виробництва та її особливості. Сутність агарних відносин. Власність на землю.

Земельна рента: диференційована, абсолютна й монопольна. Альтернативне використання землі. Ціна землі.

Становлення і розвиток нових форм господарювання агропромисловому комплексі України. Особливості земельної реформи в Україні.

Підприємство - первинна ланка економіки. Суть та основні ознаки. Правові основи функціонування підприємств. Класифікації підприємств залежно від власності, розміру та сфер функціонування. Організаціно-правові форми функціонування підприємств в Україні: одноосібне підприємство, партнерство (товариство), корпорація. Становлення організаційно-правових форм підприємств в Україні.

Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності. Основний та оборотний капітал, його структура. Фізичне та моральне зношування основного капіталу. Амортизація. Час і швидкість обороту капіталу.

Заробітна плата та її економічна природа. Функції заробітної плати. Форми і системи заробітної плати. Види заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата.

Тема 7. Витрати виробництва та прибуток.

Сутність витрат виробництва. Зовнішні і внутрішні витрати. Виробнича функція. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні витрати. Змінні витрати. Валові і середні витрати. Граничні витрати.

Прибуток і його економічна природа. Бухгалтерський та економічний прибуток. Функції прибутку. Норма прибутку і чинники, що її визначають. Основні напрями використання прибутку.

Тема 8. Національна економіка. Основні макроекономічні показники

Національна економіка як продукт історичного розвитку, об'єктивні основи її формування та розвитку.

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва.. Основні принципи побудови СНР.

Сутність, склад і зміст макроекономічних показників в СНР. Валовий внутрішній продукт (ВВП) - основний показник господарської діяльності національної економіки. Валовий національний продукт (ВНП), його відмінність від ВВП. Методи розрахунку ВНП: за доходами і за витратами. Методи розрахунку макроекономічних показників в СНР: чистий національний продукт (ЧНП), національний доход (НД), особистий доход, доход після сплати податків.

Показники СНР в умовах формування ринкових відносин в Україні.

Макроекономічний аналіз: сукупний попит і сукупна пропозиція

Визначення сукупного попиту і сукупної пропозиції. Компоненти сукупного попиту. Крива сукупного попиту. Зміни у сукупному попиті. Сукупна пропозиція та її детермінанти. Макроекономічна рівновага.

Тема 9. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли

Суспільне відтворення: сутність та основні риси. Види та типи відтворення: просте, розширене та звужене. Відтворення елементів суспільного виробництва. Суть і фактори економічного зростання. Типи економічного зростання. Теорії економічного зростання. Критерії економічного зростання.

Циклічність економічного розвитку. Причини циклічних коливань. Види економічних циклів та їх характеристика. Короткі середні та довгі цикли. Теорії економічних циклів.

Криза - основна економічного циклу. Сутність економічної кризи. Види економічних криз та їх характеристика. Методи подолання економічних криз.


Тема 10. Макроекономічна нестабільність: безробіття й інфляція

Безробіття: сутність і причини виникнення Види безробіття та їх характеристика. Визначення рівня безробіття. Економічні і соціальні наслідки безробіття. Політика зайнятості і заходи обмеження безробіття.

Інфляція. Сутність та причини інфляції. Вимір інфляції та її види. Повзуча інфляція. Галопуюча інфляція. Гіперінфляція. Інфляція попиту. Інфляція пропозиції.

Вплив інфляції на макроекономічні показники. Номінальний та реальний ВНП. Інфлювання та дефлювання. Інфляція та безробіття. Крива Філіпса.

Соціально-економічні наслідки інфляції. Методи подолання інфляції.

Тема 11. Фінансово-кредитна система

Фінанси, їх сутність і функції. Структура фінансової системи. Державні фінанси. Фінанси підприємств. Фінанси населення.

Бюджет як основний фінансовий план держави. Бюджетна система. Види бюджетних систем. Види бюджетів. Бюджетна система України. Центральний бюджет держави (державний бюджет), його призначення. Місцеві бюджети, їх види. Централізовані регіональні бюджети та бюджети населених пунктів.

Державний бюджет. Склад і структура дохідної та видаткової частин бюджету. Податки - основне джерело надходжень до бюджету. Фіскальна політика. Податки, їх сутність та класифікація.

Стан бюджету: рівновага доходів і видатків; бюджетний надлишок; бюджетний дефіцит. Бюджетний дефіцит: суть, причини виникнення та методи подолання.

Державний борг. Сутність та види державного боргу. Причини виникнення та шляхи подолання державного боргу.

Кредитна система. Кредит - форма руху позикового капіталу. Позиковий капітал. Позиковий процент. Норма процента. Види процентної ставки.

Походження та суть кредиту. Функції та роль кредиту. Кредитні відносини. Суб'єкти та об'єкти кредитних відносин.

Форми кредиту. Комерційний кредит. Споживчий кредит. Державний кредит. Міжнародний кредит. Банківський кредит.

Банк - головна ланка кредитної системи. Походження та функції банків. Банківські операції. Пасивні операції. Активні операції. Банківські ресурси. Власний капітал банку. Залучені кошти банку.

Види банків. Центрально-емісійний банк, його роль в економіці. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи. Спеціалізовані банківські установи. Небанківські кредитно-фінансові інститути.

Національна банківська система. Функції Центрального банку України (НБУ). Види та функції комерційних банків.

Тема 12. Держава в ринковій економіці

Сутність та необхідність втручання держави ринкову економіку. Причини втручання держави в ринковий механізм. Функції держави в ринковій економіці: законодавча, розподільча, стабілізуюча. Теорії державного регулювання ринкової економіки.

Методи державного впливу на ринкову економіку: адміністративні (прямі), економічні (непрямі).

Моделі державного регулювання ринкової економіки.

Тема 13. Сучасне світове господарство

Суть та об'єктивні умови виникнення світового господарства. Етапи розвитку світового господарства.

Загальні риси світового господарства. Світові економічні зв'язки та їх розвиток. Систематизація країн світового господарства, принципи їх об'єднання. Міжнародний поділ праці і спеціалізація виробництва. Міжнародна економічна інтеграція.

Міжнародні економічні відносини та їх форми. Специфіка міжнародних економічних відносин та їх основні форми. Економічна основа, структура та форми міжнародної торгівлі. Теорія порівняльних переваг. Протекціонізм і вільна торгівля.

Міжнародні валютні відносини та їх роль у світогосподарських зв'язках. Основні форми валютних відносин та їх складові. Валютні курси. Еволюція міжнародної валютної системи. Сучасна система валютних відносин та механізм їх регулювання.

Міжнародний рух капіталів. Сутність вивозу капіталу. Форми вивозу капіталу. Прямі й портфельні інвестиції: масштаби, динаміка і структура міжнародного руху капіталів.

Міжнародна міграція робочої сили. Сутність міграції робочої сили. Форми міжнародної міграції робочої сили.

Міжнародний обмін технологіями. Сутність та форми міжнародного обміну технологіями.

Основні види балансів міжнародних розрахунків. Платіжний баланс. Структура платіжного балансу України.

Проблеми і напрями активізації участі України в системі міжнародних економічних відносин.


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРА

 1. Башнянин Г.І. Політична еконмія. - К.: Ельга, 2000.

 2. Башнянин Г.І., Медведчук С.В. та ін. Політична економія. - Львів: Новий світ, 2004.

 3. Гаврилишин О. Основні аспекти ринкової системи. - К.: Наук, думка, 1992.

 4. Гальчинський А.С. Основи економічної теорії. - К.: Вища пік., 1995.

 5. Гальчинський А. С. Основи економічних знань. - К.: Вища шк., 1999.

 6. Економічна теорія: Політекономія / Ред. В. Д. Базилевич. - К.: Знання - Прес, 2006.

 7. Економічна теорія / Ред. С. В. Мочерний. - К.,2005.

 8. Економічна теорія / Ред. 3. Г. Ватаманюка. - К., 1997.

 9. Економічна теорія / Ред. В.А.Предборський. - К.: Кондор, 2003.

 10. Макконнелл К. Р, Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. -М.: Республика, 1995.

 11. Мікроекономіка і макроекономіка / Ред. С.Будаговська. - К.: Основи, 2004.

 12. Мочерний С.В. Економічна теорія. - К.: Академія, 2003.

 13. Мочерний С.В. Політична економія. - К.:3нання - Прес, 2002.

14.Основи економічної теорії / Ред. Ю. В. Ніколенко. - К.: Либідь, 1998.

15.Основи економічної теорії: політекономічний аспект / Ред. Г. Н. Климко. -

К.: Вища шк., 1997.

16.Основи економічної теорії / Ред. С. В. Мочерний. - К., 1997.

17.Основи економічної теорії / Ред. С. В. Мочерний. - К., 1998.

18.Орищак Я. Основи курсу "Макроекономіка". - Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.

  1. Панчишин С. Макроекономіка. - К.: Либідь, 2001.

  2. Політична економія / Ред. К.Т.Кривенко. - К.: КНЕУ, 2001.

  3. Політична економія / Ред. Ю.В. Ніколенко. - К.: ЦУЛ, 2003.^ ПИТАННЯ ДО СПІВБЕСІДИ З „ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ"

   1. Предмет і структура навчального курсу "Основи економічної теорії".

   2. Економічні закони і категорії. Класифікація економічних законів.

   3. Методи дослідження соціально-економічних явищ.

   4. Функції економічної теорії.

   5. Практичне значення економічної теорії.

   6. Зародження економічних знань в стародавньому світі.

   7. Економічні вчення епохи середньовіччя.

   8. Економічні школи капіталізму.

   9. Сучасні економічні вчення.

   10. Поняття "суспільне виробництво" як економічна категорія. Фази суспільного виробництва.

   11. Сфери виробництва: матеріальне і нематеріальне.

   12. Основні фактори виробництва та їх взаємодія.

13.Обмеженість виробничих ресурсів. Проблема економічного вибору.

    1. Економічний зміст власності. Еволюція власності.

    2. Типи, види й форми власності.

    3. Відносини власності в Україні.

    4. Поняття "економічна система" та її основні елементи.

    5. Планова економіка: суть, переваги та недоліки.

    6. Ринкова економічна система. 20.Змішана економіка.

21.Основні риси і закономірності перехідної економіки та її особливості в

Україні.

22.Моделі ринкової економіки.

23.Загальні форми економічного життя людей: натуральне і товарне виробництво.

24.Форми товарного виробництва: просте і розвинуте.

     1. Товар і його властивості.

     2. Теорії вартості товару.

     3. Походження та суть грошей.

     4. Функції грошей.

     5. Види грошей.

     6. Грошова система та її структурні елементи.

     7. Грошовий обіг, його закони ти методи регулювання.

     8. Грошові реформи: сутність і спрямування.

     9. Економічний зміст поняття "ринок".

     10. Види ринків.

     11. Суть і функції ринкової інфраструктури.

     12. Товарна біржа. Угоди товарної біржі.

     13. Фондова біржа. Операції фондової біржі.

     14. Економічний зміст поняття "конкуренція". Цінова та нецінова конкуренція.

     15. Ринкова класифікація видів конкуренції.

     16. Суть та причини виникнення монополій.

     17. Форми монополістичний об'єднань.

     18. Антимонопольна практика і антимонопольне законодавство.

     19. Економічна природа попиту. Індивідуальний та ринковий попит. Закон попиту. Нецінові чинники попиту. Цінова еластичність попиту.

     20. Економічна природа пропозиції. Індивідуальна та ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Нецінові чинники пропозиції. Цінова еластичність пропозиції.

     21. Ціна ринкової рівноваги. Порушення ринкової рівноваги.

     22. Суть та види цін. Фактори впливу на ціну.

     23. Підприємництво: суть, суб'єкти, теорії, форми та моделі.

     24. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Організаційно-правові форми підприємства.

     25. Кругооборот капіталу та його функціональні форми.

50.Оборот капіталу. Основний та оборотний капітал. Час і швидкість обороту капіталу.

      1. Поняття витрат виробництва. Види витрат виробництва: загальні (сукупні), середні, граничні.

      2. Суть і види доходу підприємства (фірми).

      3. Прибуток підприємства: суть і види.

      4. Ефективність підприємницької діяльності фірми.

      5. Суть і функції заробітної праці. Теорії заробітної плати.

56.Основні форми і системи заробітної плати. Види заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата.

       1. Економічна природа ренти.

       2. Форми земельної ренти.

       3. Макроекономічні показники в системі балансу народного господарства (БНГ).

60.Основні принципи побудови системи національних рахунків (СНР). Загальна характеристика ВВП (ВНП).

        1. Принципи і методи розрахунку ВВП (ВНП).

        2. Показники СНР (чистий національний доход, національний доход, особистий доход, використовуваний доход) та взаємозв'язок між ними.

        3. Безробіття: сутність, причини виникнення та види.

        4. Економічні та соціальні наслідки безробіття. Заходи обмеження безробіття.

65.Інфляція: сутність, причини виникнення та види.

         1. Соціально-економічні наслідки інфляції. Методи подолання інфляції.

         2. Вплив інфляції на макроекономічні показники.

         3. Взаємозв'язок інфляції й безробіття.

         4. Фінансова система: суть, функції та структура.

         5. Бюджетні системи. Державний бюджет.

         6. Дефіцит державного бюджету: суть, причини виникнення та методи подолання.

         7. Державний борг: суть і види.

         8. Кредитні відносини. Суть кредиту та його форми.

         9. Види банків. Банківські операції. Банківський прибуток.

         10. Національна банківська система. Банківська справа в Україні.

         11. Циклічність як закономірність розвитку економіки. Фази економічного циклу та їх характеристика.

         12. Теорії економічного циклу.

         13. Економічна криза: суть, види та методи подолання.

79.Особливості та причини виникнення економічної кризи в Україні.

80.Суть і необхідність державного регулювання ринкової економіки.

81. Теорії державного регулювання ринку.

82. Економічні функції держави в ринковій економіці.

83. Форми і методи державного регулювання ринкової економіки. 84.Закономірності формування і суть світового господарства.

 1. Етапи розвитку світового господарства.

 2. Міжнародна економічна інтеграція.

 3. Форми міжнародних економічних відносин: рух капіталів, міграція робочої сили, обмін технологіями.

 4. Світовий ринок і міжнародна торгівля.

 5. Міжнародна валютна система.

90.Інтеграція України у світове господарство.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Під час оцінки теоретичних знань студентів враховуються такі критерії: достатність обсягу знань; ґрунтовність обізнаності з основними поняттями, принципами, законами, правилами, економічними явищами; рівень володіння теорією з економіки підприємства і логікою міркувань; рівень здійснення аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення; вміння інтегрувати та диференціювати знання, рівень усвідомлення суті тестового завдання.

На вступному випробуванні за кожну правильну відповідь абітурієнту нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до рівня складності:

200-177 балів виставляється абітурієнтам, які в повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, подіями, адекватно оперували ними під час розв'язання завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, що стосуються проблем економіки підприємств.

176-152 балів виставляється за умов достатньо повного виконання тестових завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, вміння самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Проте в роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

151-124 балів виставляється за знання, продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що абітурієнт неповною мірою обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може дати достатньої критичної оцінки.

123-100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та його понятійно-категоріальний апарат абітурієнт зовсім не знає. Відповідь засвідчує, що програмовим матеріалом абітурієнт не володіє.

За результатами виконаних завдань набрані бали прирівнюються до відповідних оцінок: 200-177 - "відмінно", 176-152 - "добре", 151-124 -"задовільно", 123-100 - "незадовільно".


Голова атестаційної комісії проф. Ліпич Л. Г.

Відповідальний секретар доц. Федосов С. А.

Схожі:

«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування icon“Затверджую” Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан “ ” 2013 р.
Особливості обліку товарних запасів та витрат обігу у торгівельних підприємствах
«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування iconЗатверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. І. Я. Коцан,, ” 2013 р. Програма вступного випробування
Програма вступного випробування з філософії для вступників спеціальностей “Філософія” і “Релігієзнавство” освітньо-кваліфікаційного...
«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування iconЗатверджено голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013 р. Програма
«бакалавр» напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування iconЗатверджую” Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. Коцан І. Я. „ ” 2013 р. Програма вступного випробування для вступників
Характер завдань, зокрема ступінь їх складності, інформаційна насиченість, відповідає можливостям студентів, що отримали диплом бакалавра...
«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р. Програма вступного випробовування з документознавства для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
...
«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Магістр" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан „ ” 2013 р.
Спеціаліст" спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури"
«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України cхідноєвропейський національний університет імені лесі українки
Програма вступного випробування з англійської мови призначена для абітурієнтів – вступників до Східноєвропейського національного...
«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи