Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов\

Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри»
Скачати 39.28 Kb.
НазваІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри»
Дата24.10.2012
Розмір39.28 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ; ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у II Міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри», яка відбудеться 3-4 листопада 2011 року.

Заплановано роботу таких секцій:

1 .Українська мова і традиція генеалогічного й типологічного розподілу слов'янських мов.

 1. Етнологічні підвалини генеалогічного розподілу слов'янських мов.

 2. Фонетична система української мови як свідчення її самобутності.

 3. Лексика сучасних слов'янських мов як відображення історії, культури, психології
  слов'янських народів.

 4. Контрастивне зіставлення у слов'янському словотворі.

 5. Морфологічні та синтаксичні особливості слов'янських мов у порівняльному аспекті.

 6. Методологія і методика зіставного аналізу слов'янських мов.

 7. Проблеми методики навчання слов'янських мов.

Робочі мови -слов'янські.

Видання матеріалів планується до початку конференції.

Для участі в конференції необхідно до 12 вересня 2011 року подати заявку, де зазначити: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи (навчання), науковий ступінь, учене звання, назву доповіді, назву секції, варіант участі (очна / заочна), домашню адресу, телефони.

Матеріали доповіді слід надіслати до ^ 1 жовтня 2011 року на адресу: Малюга Наталія Миколаївна, кафедра української мови КДПУ, пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086. Електронна адреса: kafedra_movy_KDPU@ukr.net. Телефони для довідок: 80974601618 - Колоїз Жанна Василівна (доктор філол. наук., доц., завідувач кафедри української мови, голова оргкомітету); 80676861213 - Малюга Наталія Миколаївна (канд. філол. наук, доц., відповідальний секретар оргкомітету. Електронна адреса: maliuga_natalia@ukr.net).

До 1 жовтня 2011 року слід надіслати також поштовий переказ, який передбачає організаційний внесок у розмірі 50 гривень + 15 гривень за кожну сторінку для науковців з України; для зарубіжних учасників вартість публікації - ЗО доларів США. Статті докторів наук без співавторства друкуватимуться безкоштовно.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику «Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету» (затвердженому як фаховий для філологічних наук: мовознавство (Постанова президії ВАК України від 1 липня 2010 року № 1-05 / 5 (Бюлетень ВАК України. -№7.-2010.-С. 13).

Електронний варіант статті повинен задовольняти такі вимоги:

 1. Формат А4, поля - 2,5 см з усіх боків.

 2. Текст: шрифт Time New Roman, кегль - 14, інтервал 1, абзац — 1,25 см.

з.удк

4. Анотації (українською, російською, англійською мовами) передбачають прізвище, ініціали, текст, ключові слова (5-6 рядків 12 кеглем). Подавати перед текстом статті.

 1. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом.

 2. Для покликань на джерело цитування використовувати квадратні дужки [2, с. 5].

7. Список літератури в алфавітному порядку оформлювати згідно з державним
стандартом. Наприклад:

1. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию /
Вильгельм фон Гумбольдт; [пер. с нем. Г. В. Рамишвили]. - М.: Прогресе, 1984. - 397 с.

 1. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови: [підручник]. 4.1 /
  М. Жовтобрюх, Б. Кулик. - К.: Вища школа, 1972. - 406 с.

 2. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: [монографія] /
  А. П. Загнітко. - Донецьк: ДонНУ, 2001. - 662 с.

 3. Мазурик Д. В. Сучасні тенденції в оновленні лексики української літературної
  мови / Д. В. Мазурик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - Львів,
  2000.-Вип.29. - С.177-183.

Рукописи не рецензуватимуться і не повертатимуться. Редакційна рада залишає за собою право редагувати текст. Статті, які не відповідають висунутим вимогам, відхилятимуться.

Зразок оформлення початку статті:
УДК 811.161.2'373:159.942 Т. І. Вавринюк


^ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО)

Вавринюк Т. І. Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів Ліни Костенко).

У статті розкрито роль емоційно-експресивноГ лексики в поетичному мовленнТ7Пнй~Костенко, визначено індивідуально-авторське використання інгерентної та адгерентної емоційної лексики як основи експресивності. Доведено ілюстративно, що в поетичному контексті емоційно-експресивна лексика набуває додаткових відтінків значення.

^ Ключові слова: емоційність, експресивність, емоційно-експресивна лексика.

Вавринюк Т. Й. Змоционально-зкспрессивная лексика в позтической речи (на материале произведений ЛиньІ Костенко).

В статье раскрьівается роль змоционально-зкспрессивной лексики в позтической речи ЛиньІ Костенко; анализируется индивидуально-авторское использование ингерентной лексики как основьі зкспрессивности; иллюстративно доказьівается, что в позтическом контексте змоционально-зкспрессивная лексика приобретает дополнительньїе оттенки значення.

Ключевме слова: змоциональность, зкспрессивность, змоционально-зкспрессивная лексика.

Vavrynyuk T.I. Emotional-expressive vocabulary in poetical speech (on the material of the poetry by Lina Kostenko).

The role of emotional-expressive vocabulary in poetical speech is determined. The individual-author's usage of inherent and adherent emotional lexicon as a basis of expressivity is defined. The author reasons that emotional-expressive vocabulary gets extra nuances of meaning in the poetical context.

Key words: emotionality, expressivity, emotional-expressive vocabulary..

Хоч концепти «експресивність», «емоційність» у стилістиці постійно перебувають у точках перетину наукових дискусій, усе ж не мають чіткого окреслення...

Схожі:

Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов\Кафедра української мови інформаційний лист
Запрошуємо Вас узяти участь у ІІІ міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні...
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов\Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції
Загальнолюдські цінності та національний менталітет у дзеркалі художньої літератури
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов\Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги!
Кафедра української та російської мов Донецького національного технічного університету запрошує Вас узяти участь у Всеукраїнській...
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов\Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов\Інформаційний лист! Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов\Інформаційний лист
Запрошуємо Вас взяти участь у IV міжнародній науковій конференції “Фальцфейнівські читання”, що відбудеться 18-20 травня 2005 року...
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов\Шановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації»
Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов\Міністерство освіти І науки україни центральна спілка споживчих товариств україни полтавський університет економіки І торгівлі інформаційний лист шановні студенти, магістранти, аспіранти!
Запрошуємо Вас узяти участь у регіональній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів “Актуальні проблеми комунікативної...
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов\Шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції "Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи",...
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов\Інформаційний лист шановні студенти!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІV міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи