Логістика ● Маркетингова цінова політика icon

Логістика ● Маркетингова цінова політика
Скачати 83.11 Kb.
НазваЛогістика ● Маркетингова цінова політика
Дата18.11.2012
Розмір83.11 Kb.
ТипКонцепція

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Маркетинг»


Логістика

Маркетингова цінова політика

Промисловий маркетинг


Програми дисциплін


Логістика


Логістика – інструмент ринкової економіки

Поняття і сутність логістики. Походження терміну, сучасні визначення логістики. Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета і завдання логістики. Рівні формування логістики. Досвід зарубіжних країн у завдання логістики. Роль логістики в реформуванні економіки України.

Концепція інтегрованої логістики

Засади сучасної концепції логістики. Концептуальна основа інтеграції логістики. Внутрішня та зовнішня інтеграція. Логістичні системи та їх елементи. Класифікація і структуризація логістичних систем. Оперативні цілі логістики: швидка реакція, мінімальна невизначеність, мінімальний обсяг запасів, якість, підтримка життєвого циклу. Базові характеристики концепції логістики: системність, корисність, ефективність, орієнтація на споживача, повні витрати. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Економічний ефект від використання логістики.

Об’єкти логістичного управління та логістичні операції

Об’єкти дослідження в логістиці. Поняття матеріального потоку та показники, що їх характеризують. Класифікація матеріальних потоків. Інформаційні потоки та їх класифікація. Фінансові потоки та їх класифікація. Потоки послуг. Логістичні операції з матеріальними, інформаційними, фінансовими та сервісними потоками. Загальні схеми взаємодії потоків. Інтегровані логістичні потоки. Критерії оптимального управління інтегрованими потоками.

Логістична діяльність та логістичні функції

Логістичні процеси. Основні види логістичної діяльності: постачання і закупівлі, зовнішнє і внутрішнє транспортування, складування, контроль запасів, комплектування замовлень, вантажопереробка, управління фізичним розподілом, зворотна дистрибуція, вибір місця розміщення, комунікації. Організація логістичної діяльності. Основні логістичні функції та їх розподіл між різними учасниками логістичного процесу. Основні логістичні функції та їх розподіл між різними службами підприємства. Інфраструктура логістичних процесів.

Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту

Логістична місія та логістичне середовище підприємства. Визначення та місце логістичного менеджменту. Інтеграція функцій управління бізнес-процесами в рамках логістичного менеджменту. Логістичний мікс «7R». Взаємодія логістичного менеджменту з маркетингом, з фінансовим та виробничим менеджментом. Логістика і стратегічне планування. Стратегія підприємства і логістична стратегія. Стратегічна роль логістики і види логістичних стратегій. Стратегія інтеграції. Стратегія зниження витрат. Стратегія обслуговування клієнта. Логістика як інтегруюча стратегія підприємства.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері виробництва

Традиційна і логістична концепції організації виробництва. Внутрішньовиробничі логістичні системи і їх роль в удосконаленні управління виробництвомтоварів і послуг. Виштовхуючи та витягуючі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці. Мікрологістична система «планування потреби в матеріалах/ресурсах» та її модифікації (MRP, MRP-1, MRP-2, ERP. Концепція «точно в термін» та мікрологістична система КАНБАН. Мікрологістична система ОПТ як синтез систем MRP та КАНБАН. Концепція ненасиченого виробництва («lean production»). Ефективність застосування логістики при управлінні матеріальними потоками на виробництві.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері обігу

Організація дистрибуції матеріалів та готової продукції. Традиційний і логістичний підходи до управління розподілом матеріалів і готової продукції. Логістичні канали та логістичні ланцюги. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. Логістичні посередники в дистрибуції, їх класифікація та функції. Координація та інтеграція дії логістичних посередників. Проектування дистрибуційних систем. Система планування матеріальних ресурсів в каналах розподілу DRP та її модифікація DRP-2. Системи швидкого реагування на попит (DDT), швидкої реакції (QR), планування неперервного поповнення (CPR) та ефективної реакції на запити споживачів (ECR) та особливість управління матеріальними потоками в них. Специфіка логістичної діяльності в кожній системі. Ефективність застосування логістики приуправлінні матеріальними потоками у сфері обігу.

Логістичний підхід до обслуговування споживачів

Технологія роботи з клієнтами. Технологічна схема обробки замовлень. Логістичні принципи обслуговування. Поняття логістичного обслуговування. Формування системи логістичного обслуговування. Залежність витрат на сервіс від рівня сервісу. Методи оцінки рівня логістичного обслуговування. Визначення оптимального рівня логістичного обслуговування. Логістика сервісного відгуку – SRL.

Економічне забезпечення логістики

Структура та обсяги логістичних витрат. Вплив логістичних витрат на ринкову вартість продукції. Співзалежність складових логістичних витрат. Підвищення ефективності виробництва продукції та послуг за рахунок управління логістичними витратами. Ідентифікація конфлікту витрат. Концепція мінімізації загальних витрат підприємства. Логістика як фактор підвищення фінансової стійкості та конкурентоспроможності підприємства. Вплив логістики на доходність активів.

Сучасні тенденції розвитку логістики

Причини удосконалення теорії логістики (конкуренція в ланцюгах постачань, формування торгових мереж, аутсорсинг, створення союзів, альянсів, партнерство в поставках тощо). Удосконалення комунікацій. Логістичні інформаційні системи. Сучасні інформаційні технології в логістиці. Глобалізація і розвиток міжнародної торгівлі. Єврологістика. Глобальна логістика. Глобальні ланцюги постачань

Література

1. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підруч. / Є.В. Крикавський – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів : НУ «Львівська політехніка» ; Інтелект-Захід, 2006, – 456 с.

2. Крикавський Є.В. Логістика : компендіум і практикум : навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.Є. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – К. : Кондор, 2006. – 340 с.


^ Маркетингове ціноутворення


Введення в ціноутворення

Сутність та значення ціни. Функції ціни. Особливості ціноутворення на ринках різних типів.

Формування цінової політики

Сутність та роль маркетингової цінової політики. Складові рішення та основні принципи цінової політики. Основні етапи визначення ціни на товар.

Ціна як інструмент маркетингової політики

Психологічне сприйняття ціни. Вплив ціни на обсяг продажу. Цінова еластичність або еластичність попиту від ціни. Різновиди варіантів цінової політики. Політика виснажуючих та проникаючих цін. Політика цін при вертикальному та горизонтальному поділі ринку. Політика цін при стратегії товарної концентрації

Система цін та їх класифікація

Класифікація цін в залежності від сфер економіки. Розрахунок гуртових та роздрібних цін. Класифікація цін в залежності від впливу держави при їх визначенні. Класифікація цін в залежності від їх рівня. Класифікація цін для виробника. Класифікація ринкових цін. Різновиди статистичних цін.

Фактори маркетингового ціноутворення

Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на ціноутворення. Фактори, що визначають цінову чутливість споживачів.

Методичні підходи щодо ціноутворення в системі маркетингу

Особливості маркетингового переходу до ціноутворення. Визначення ціни залежно від витрат. Визначення ціни, яке базується на попиті. Визначення ціни, зорієнтованої на конкуренцію.

Маркетингові стратегії ціноутворення

Поняття цінових стратегій та їх різновиди. Стратегічні рішення стосовно рівня цін. Стратегії єдиних чи перемінних цін. Цінові стратегії у межах товарного асортименту. Заборонені цінові стратегії.

Коригування ціни (цінова тактика)

Причини зниження та підвищення ціни. Пристосування ціни за допомогою знижок (надбавок).

Вплив інфляції на процеси ціноутворення

Оцінка інфляційного очікування. Показники, які використовуються для оцінки інфляційного очікування.

Інформація, яка необхідна для оцінки інфляційного очікування та його етапи.

Оцінка помилки і ризику у встановленні цін

Роль оцінки ризику рішень, які приймаються у ціноутворенні. Визначення ризику в ціноутворенні. Показники, які використовуються для оцінки ризику у ціноутворенні.

Державне регулювання процесів ціноутворення

Форми і методи державного регулювання цін в Україні. Особливості державного регулювання цін у розвинутих країнах світу.


Література

1. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика : світовий досвід, вітчизняна практика : навч. посіб. / А.О. Длігач. – К. : ВД Професіонал, 2006. - 304 с.

2. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / С.І. Дугіна. – К. : КНЕУ, 2002. – 360 с.

3. Косар Н.С. Маркетингова цінова політика : конспект лекцій для студентів Інституту економіки та менеджменту / Н.С. Косар, О.Є. Шандрівська. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 108 с.


^ Промисловий маркетинг


Сутність промислового маркетингу

Визначення та особливості здійснення промислового маркетингу. Характеристика суб’єктів промислового маркетингу – організацій-споживачів. Характеристика об’єктів промислового маркетингу – товарів промислового призначення.

Взаємовідносини «клієнт-постачальник» в процесі промислових закупівель

ТПП і мотивація організації споживача. Концепція партнерського маркетингу у постачанні. Трансформація мотивації в прийнятті рішення про придбання ТПП. Модель поведінки організації-споживача. Логістичне управління у постачанні.

Технологічні засади промислового маркетингу

Цілі та напрями комплексного дослідження ринку ТПП. Специфіка проведення промислових маркетингових досліджень. Сегментація ринку, вибір цільового сегмента та позиціонування ТПП. Прогнозування попиту на ТПП.

Управління маркетингом на промисловому підприємстві

Планування маркетингу на промисловому підприємстві. Організація маркетингової діяльності промислового підприємства. Контроль маркетингу

Маркетингова товарна політика промислового підприємства

Управління товарним асортиментом. Маркетингова інноваційна політика промислового підприємства. Фактори конкурентоспроможності ТПП. Управління якістю продукції в товарній політиці. Обслуговування ТПП в маркетинговій товарній політиці.

Цінова політика у промисловому маркетингу

Роль цінового фактору в стратегії промислового підприємства. Особливості ціноутворення на ринку ТПП. Лізинг і факторинг як форма фінансування трансакційних операцій.

Дистрибуційна політика та основи логістики збуту промислового підприємства

Форми організації збуту ТПП. Управління каналами збуту ТПП. Логістичні засади збуту в промисловому маркетингу. Управління запасами у збуті. Конфігурування логістичної мережі.

Особливості комунікаційної політики на ринку ТПП

Особистий продаж і управління збутом ТПП. Реклама та стимулювання збуту на ринку ТПП.

Література

1. Крикавський Є.В. Промисловий маркетинг : підруч. / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 336 с.

2. Маркетинг : підруч. / за наук. ред. проф. А.Ф.Павленка : кер. авт. кол. проф. І.Л. Решетнікова. – К. : КНЕУ. 2008. – 600с.

3. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації / за ред. А.О. Старостіної. – К. : Іван Федоров, 1997. – 475 с.

Схожі:

Логістика ● Маркетингова цінова політика iconРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни „маркетингова цінова політика для студентів факультету економіки та менеджменту
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни „Маркетингова цінова політика”/ Укладачі: В. В. Божкова, О.І. Карінцева, Л. В....
Логістика ● Маркетингова цінова політика iconМаркетинг ● Логістика ● Маркетингова цінова політика
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Логістика ● Маркетингова цінова політика iconЛогістика ● Маркетингова цінова політика
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Логістика ● Маркетингова цінова політика iconЛогістика ● Маркетингова цінова політика
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Логістика ● Маркетингова цінова політика iconМаркетингова цінова політика на електроенергетичному ринку
Національний технічний університет України “Київський політехнічний університет”
Логістика ● Маркетингова цінова політика iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетингова політика розподілу для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетингова політика розподілу” / Укладачі О. А. Біловодська,...
Логістика ● Маркетингова цінова політика iconМодуль маркетингова політика комунікацій

Логістика ● Маркетингова цінова політика iconМодуль маркетингова політика комунікацій

Логістика ● Маркетингова цінова політика iconЦіноутворення банківських продуктів Цінова політика та цінові стратегії банку
Політика ціноутворення є не єдиним, однак дуже важливим засобом конкурентної боротьби за клієнта. Сучасні тенденції щодо розвитку...
Логістика ● Маркетингова цінова політика iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "маркетингова політика розподілу" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Маркетингова політика розподілу для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи