Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн icon

Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн
Скачати 51.83 Kb.
НазваМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн
Дата18.11.2012
Розмір51.83 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Міжнародна економіка»


Макроекономіка

Мікроекономіка

Економіка зарубіжних країн

Транснаціональні корпорації

Міжнародні фінанси

Міжнародна економічна діяльність України


Програми дисциплін


Економіка зарубіжних країн


Національні економіки в системі світового господарства

Економіка Японії Економіка країн «переселенського капіталізму».

Економіка країн, що розвиваються

Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн Південно-Східної Азії. Нові індустріальні країни Латинської Америки. Економіка країн Африки.

Країни з перехідною економікою

Економіка країн Центральної та Східної Європи. Економіка країн Балтії. Економіка країн Співдружності Незалежних Держав. Економіка Росії.

Економіка Китаю

Китайські реформи: універсальні тенденції та специфічні особливості.

Література

1. Економіка зарубіжних країн: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, А.О. Босак, М.В. Кізло. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 408с.

2. Економіка зарубіжних країн: підручник, за ред.. проф.. Філіпенко А., Київ.: Либідь, 1998.

3. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.П. Колесова и д-ра экон. наук, проф. М.Н.Осьмовой. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 20000.


Транснаціональні корпорації


Транснаціональна корпорація (ТНК) як суб’єкт міжнародного бізнесу

Сутність ТНК, критерії належності фірми до ТНК. Особливості впливу ТНК на країни, що розвиваються.

Формування ТНК як результат процесу інтернаціоналізації фірми

Сутність та етапи процесу інтернаціоналізації фірми. Мотиви і завдання початкового етапу інтернаціоналізації. Вибір форм виходу на закордонні ринки. Локальна ринкова експансія як проміжний етап у формуванні ТНК. Умови і зміст транснаціонального етапу інтернаціоналізації фірми.

Теорії прямих закордонних інвестицій і ТНК

Огляд теорій міжнародної торгівлі та теорії прямих закордонних інвестицій. Теорії і моделі ТНК.

Економічні основи діяльності ТНК

Сутність, переваги, чинники і перспективи процесів інтерналізації для ТНК. Економічні моделі транснаціональної діяльності. Формування та реалізація стратегій ТНК.

Література

1. Белошапка В.А. Транснациональные корпорации в международном бизнесе. – К.: КГУ, 1994.

2. Дэниэлс Дж., Радеба Л. Международный бізнес: Пер. с англ.. – М.: Дело, 1994.

3. Кара Н.І. Транснаціональні корпорації: Конспект лекцій з дисципліни «Транснаціональні корпорації» для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» дистанційної форми навчання. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 64с.


^ Міжнародні фінанси


Система міжнародних фінансів

Складові елементи і функції міжнародних фінансів. Міжнародне фінансове право.

Еволюція світової фінансової системи

Еволюція розвитку ринку іноземних інвестицій. Еволюція розвитку світового валютного ринку.

Комунікаційні системи у сфері міжнародних фінансів

Міжнародні платіжні системи: SWIFT, CHIPS, Fed Wir, TARGET. Механізми виникнення і погашення заборгованостей на міжнародному фінансовому ринку.

Різновиди операції на світовому фінансовому ринку, інструменти фінансового ринку

Поточні і строкові операції. Технології міжнародного кредитування та інвестування.

Міжнародні розрахунки та платіжний баланс

Організаційні засади міжнародних розрахунків, система кореспондентських відносин між банками у сфері міжнародних фінансів. Форми міжнародних розрахунків. Складові платіжного балансу. Методи регулювання стану платіжного балансу.

Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин

Концепції оподаткування суб’єктів міжнародних фінансів. Елементи оподаткування і умови звільнення від податків суб’єктів міжнародних фінансів.

Міжнародні фінансові потоки і управління компаніями за кордоном

Управління дочірніми фірмами і активами за кордоном. Механізм «офшору», схеми міжнародних фінансових потоків.

Сучасний стан світової фінансової системи

Сутнісні ознаки сучасної глобальної капіталістичної системи. Перспективи стабілізації світових фінансових ринків і місце України на світовому фінансовому ринку

Література

1. Банківські операції: підручник. / за ред.. А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін..- [2-ге видання,випр.. і доп.].-К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Хэррис Дж.М. Международные финансы/Хэррис Дж.М.-М.:Экзамен, 1996.-389с.

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/под. ред.. Л.Н. Красавиной.- [2-е издание, перераб. и доп.].-М.: Финансы и статистика, 2000.-244с.


Міжнародна економічна діяльність України


Інтеграція України у міжнародну економічну діяльність

Сутність, політичні та економічні передумови і принципи міжнародної економічної діяльності в Україні. Сучасні проблеми інтегрування України в міжнародну економічну діяльність

Економічні умови розвитку ефективного міжнародного економічного співробітництва

Міжнародний поділ праці, регіоналізація, глобалізація та інтернаціоналізація світової економіки. Відкритість національної економіки як умова розвитку світового ринку.

Входження України до світових ринків: валютно-фінансового та кредитного, ринку капіталів та інвестицій, ринку праці

Міжнародний ринок капіталів та інвестицій. Міжнародний валютно-фінансовий та кредитний ринок. Міжнародний ринок праці.

Входження України до світових ринків: науково-технічного та інноваційного, інтелектуальної власності та ринку послуг

Міжнародний науково-технічний та інноваційний ринок. Міжнародний ринок інтелектуальної власності. Міжнародний ринок послуг.

Міжнародне співробітництво у торговельно-виробничій діяльності

Організаційні форми міжнародної торговельно-виробничої діяльності. Залучення маркетингових засобів для підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємств.

Фінансові зовнішньоекономічні операції

Організація розрахунків в іноземній валюті з міжнародних економічних операцій в Україні. Операції кредитування та страхування в міжнародній економічній діяльності.

Організація зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні. Формування підприємствами ефективної зовнішньоекономічної діяльності.

Література

1. Багрова І.В., Гетьман О., Власюк В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: навч. пос. / За ред.. І.В. Багрової. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 384 с.

2. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К: Либідь, 2002. 470 с.

3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.-948 с.

Схожі:

Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн
Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн
Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн iconЯкі виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн iconРівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу
Базові курси: Економіка праці та соціально-трудові відносини; Економічна теорія; Макроекономіка; Мікроекономіка
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн iconІспит з Конституційного права зарубіжних країн (форма проведення, критерії оцінювання знань студентів)
Навчальна дисципліна Конституційне право зарубіжних країн передбачає отримання студентами комплексу знань з теорії конституційного...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн iconАнотація дисципліни Актуальність курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
«міжнародна економіка», значення якої полягає в розумінні закономірностей організації та еволюції грошових та кредитних систем країн...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи