Електропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи icon

Електропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи
Скачати 99.84 Kb.
НазваЕлектропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи
Дата18.11.2012
Розмір99.84 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності

«Електротехнічні системи і комплекси транспортних засобів»


Теорія автоматичного керування

Електропривід

Мікропроцесорні засоби та системи

Елементи електричних систем транспортних засобів

Основи електричної тяги і тяговий електропривід

Системи керування електроприводами транспортних засобів


Програми дисциплін


Теорія автоматичного керування


Основні поняття автоматичного керування

Принципи побудови систем автоматичного керування. Керування за збуренням, за відхиленням і комбіноване керування. Класифікація систем автоматичного керування. Неперервні і дискретні системи керування. Детерміновані і недетерміновані системи керування. Лінійні і нелінійні системи керування.

Статика систем автоматичного керування

Поняття статичної точності регулювання Коефіцієнт статичної похибки та його зв’язок з коефіцієнтом підсилення системи і статичними похибками окремих елементів системи. Астатизм системи. Визначення статичних похибок окремих елементів системи.

Диференційні рівняння,

передавальні функції та частотні характеристики

лінійних систем керування

Елементарні ланки систем автоматичного керування та метод лінеаризації їх диференціальних рівнянь. Передавальні функції та частотні характеристики елементарних ланок. Способи з’єднання ланок, перетворення структурних схем систем керування та знаходження їх передавальних функцій і диференціальних рівнянь. Фізичний зміст і експериментальне визначення частотних характеристик ланок і систем.

Стійкість систем автоматичного керування

Поняття стійкості, теорема Ляпунова. Необхідна умова стійкості. Алгебраїчні критерії стійкості: критерій Рауса і критерій Гурвіца. Частотні критерії стійкості: критерій Михайлова, критерій Найквіста. Використання логарифмічних частотних характеристик для дослідження стійкості.

Якість систем автоматичного керування

Показники якості системи. Прямі методи дослідження якості: за передавальною функцією системи за допомогою інтеграла Бромвіча, за дійсною частотною характеристикою системи. Непрямі методи дослідження якості: інтегральний метод, метод кореневих годографів. Поняття про корегування систем автоматичного керування.

Випадкові процеси в лінійних системах

Основні поняття і визначення випадкових процесів. Кореляційна функція, спектральна густина і зв’язок між ними. Визначення середньоквадратичної помилки керування за спектральною густиною.

Імпульсні системи автоматичного керування

Визначення імпульсної системи автоматичного керування, класифікація імпульсних систем. Метод Z-перетворення під час дослідження імпульсних систем керування. Імпульсна передавальна функція розімкненої та замкненої системи. Аналіз стійкості імпульсних систем автоматичного керування. Аналіз якості імпульсних систем автоматичного керування.

Цифрові системи автоматичного керування

Визначення цифрової системи автоматичного керування. Структурні схеми цифрових систем автоматичного керування. Передавальна функція цифрової системи. Дослідження стійкості та якості в цифрових системах автоматичного керування.

Нелінійні системи автоматичного керування

Визначення нелінійної системи автоматичного керування. Види нелінійних систем автоматичного керування. Дослідження динаміки нелінійних систем автоматичного керування: метод фазової площини, метод гармонічної лінеаризації. Критерій В.М. Попова абсолютної стійкості нелінійної системи автоматичного керування.

Екстремальні системи автоматичного керування

Визначення екстремальних та оптимальних систем автоматичного керування. Екстремальні системи автоматичного керування з принципом керування за збуренням та за відхиленням. Пошукові системи екстремального керування. Критерії оптимального керування. Оптимальні за швидкодією системи автоматичного керування.


Література

1. Попович М.Г. Теорія автоматичного керування / М.Г. Попович, О.В. Ковальчук. – К.: Либідь, 1997. – 544 с.

2. Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управлення и регулирования / Г.Ф. Зайцев. – К.: Вища шк., 1988. – 430 с.

3. Теория автоматического управления / В.Н. Брюханов и др. – М.: Высш. шк., 2000.

4. Теория автоматического управления : в 2 ч. / под ред. А.А. Воронова. – М.: Наука, 1986. – 655 с.


Електропривід


Механіка електропривода

Електропривод як складова частина електромеханічної системи автоматичного керування. Кінематичні та розрахункові схеми механічної частини електропривода. Рівняння руху і режими роботи електропривода. Зведення зусиль, моментів та інерційностей до однієї осі. Усталені та перехідні режими. Одно– та багатомасові розрахункові моделі електропривода. Складання рівнянь для математичного опису їх поведінки. Аналіз динамічних властивостей механічної частини електропривода з пружними механічними зв’язками та з люфтами.

Електромеханічні властивості

і характеристики електродвигунів

Узагальнена електрична машина. Рівняння електричної рівноваги. Рівняння моменту. Електромеханічний зв’язок електропривода. Узагальнена структурна схема. Електромеханічні властивості електродвигунів постійного струму з незалежним, послідовним та змішаним збудженням. Математичний опис процесів електромеханічного перетворення енергії в асинхронному двигуні. Статичні характеристики і режими роботи асинхронних двигунів. Електромеханічні властивості синхронних двигунів. Електромеханічні властивості крокового двигуна. Вентильний електродвигун.

Динаміка розімкнутих електромеханічних систем

Узагальнена електромеханічна система з лінійною механічною характеристикою, її динамічні властивості. Динамічні властивості електромеханічної системи з пружними зв’язками. Аналіз електромеханічних перехідних процесів під час стрибкоподібної зміни задавальної та збурювальної дії. Розрахунок електромеханічних перехідних процесів в електроприводах з нелінійними механічними характеристиками (двигуни постійного струму послідовного збудження, асинхронні двигуни).

Регулювання координат в системах електроприводів

Показники регулювання координат. Електромеханічні властивості електроприводів у системах керований перетворювач-двигун (системи Г-Д, ТП-Д, ШІП-Д). Варіанти схем, їх робота та механічні характеристики. Принципи регулювання координат. Однозонне та двозонне регулювання. Електромеханічні властивості асинхронних електроприводів у разі частотного регулювання швидкості. Варіанти схем, їх робота. Механічні характеристики. Принципи регулювання координат. Електромеханічні властивості асинхронних двигунів з фазним ротором в каскадних схемах. Варіанти схем та показники регулювання.


Формування оптимальних перехідних процесів

в системах електроприводів

Основні завдання та показники керування. Формування оптимальних за швидкодією перехідних процесів у системах керований перетворювач напруги-двигун у разі лінійної зміни задавального сигналу. Регулювання координат асинхронних двигунів під час частотного керування. Векторні методи регулювання координат асинхронних двигунів. Регулювання моменту синхронних двигунів. Типові структури електроприводів під час оптимізації перехідних процесів швидкості та моменту. Стандартні налаштування контурів (підсистем) керування.

Регулювання положення (позиціювання)

Точне позиціювання. Автоматичне відпрацювання дозованих переміщень. Стежні електроприводи. Програмне керування.

Взаємозв’язані електроприводи

Багатодвигунний електропривід. Методи вирівнювання навантажень. Формування жорстких механічних характеристик на «повзучих» швидкостях. Електричний вал. Поняття про зв’язане регулювання. Технологічно зв’язані електроприводи.

Енергетика електропривода і основи вибору потужності

та конструктивного виконання електродвигуна

Втрати енергії в електроприводах. Рівняння теплового балансу. Теплові перехідні процеси. Режими роботи електроприводів. Навантажувальні діаграми електроприводів. Маховиковий електропривід. Методи еквівалентування режимів за нагріванням. Вибір двигунів за нагріванням, допустимим перевантаженням. Врахування кліматичних особливостей, агресивності середовища, конструкції механізму.


Література

1. Теорія електропривода / М.Г. Попович, М.Г. Борисюк, В.А. Гаврилюк та ін. – К.: Вища шк., 1993. – 494 с.

2. Піцан Р.М. Збірник задач до курсу «Електропривід» : навч.посіб. / Р.М. Піцан, В.Т. Бардачевський, Б.Г. Бойчук. – Львів: вид-во ДУ «Львівська політехніка», 1999.

3. Буртний В.В. Тиристорний електропривід постійного струму / В.В. Буртний, Л.Ф. Карплюк, Б.Я. Панченко. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007 – 128 с.

4. Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод / В.В. Москаленко. – М.: Энергоиздат, 1986.


^ Мікропроцесорні засоби та системи


Арифметичні основи мікропроцесорних

обчислювальних пристроїв.

Системи числення: непозиційні і позиційні, двійкова та шістнадцяткова. Кодування двійкової інформації. Кодування десяткових чисел.

Логічні основи мікропроцесорних

обчислювальних пристроїв

Логічні змінні і функції. Закони алгебри логіки. Перетворення булевих виразів.

Виконання арифметичних дій

в обчислювальних пристроях

Представлення двійкових чисел форматом з фіксованою комою. Нормалізована форма представлення двійкових чисел.

Архітектура мікропроцесорів

Фон-Нейманівська архітектура мікропроцесорів. Гарвардська архітектура мікропроцесорів.

Програмування мікропроцесорного контролера

КР 580ИК80

Структура команд і їх розміщення в пам’яті. Команди переміщення даних і арифметичних та логічних операцій. Команди передачі керування.


Література

1. Костинюк Л.Д. Мікропроцесорні засоби та системи / Л.Д. Костинюк, Я.С. Паранчук, І.З. Щур – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002. – 200 с.

2. Лихтциндер Б.Я. Микропроцессоры и вычислительные устройства в радиотехнике : учеб. пособие / Б.Я. Лихтциндер, В.И. Кузнецов. – К.: Высш. шк., 1988.

3. Новиков Ю.В. Основи микропроцессорной техники / Ю.В. Новиков, Ю.П. Скоробогатов. – М.: ИНТУИТ, 2008. – 358 с.


Елементи електричних систем транспортних засобів


Регулятори

Структурна схема і основні параметри ОП. Неінвертувальний підсилювач із зворотним зв’язком. Інвертувальний підсилювач із зворотним зв’язком. Типові схеми регуляторів на інвертувальному підсилювачі із зворотним зв’язком. Регулятор додаткового повітря. Одновібратори та мультивібратори

Давачі

Функціональні схеми давачів струму та напруги. Давач Холла. Генератори імпульсів. Давачі швидкості. Давачі переміщення. Давачі витрати повітря, детонації, положення дросельної засувки. Давачі температури.

Узгоджувальні елементи

Емітерний повторювач. Фазовий детектор. Цифро-аналогові й аналогово-цифрові перетворювачі.

Задавальні елементи

Потенціометричний командоконтролер. Сельсинний командоконтролер. Задавачі інтенсивності.


Література

1. Терехов В.М. Элементы автоматизированного электропривода : учеб. для вузов / В.М. Терехов. – М.: Энергоиздат, 1987. – 224 с.

2. Елементи автоматизованого електропривода / М.Г. Попович, В.А. Гаврилюк, О.В. Ковальчук, В.І. Теряєв. – К.: УМК ВО, 1990. – 260 с.

3. Данов Б.А. Системы управления зажиганием автомобильных двигателей / Б.А. Данов. – М.: Горячая линия - Телеком, 2003.

4. Келим Ю.М. Типовые элеметнты систем автоматического управления / Ю.М. Келим. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2002. – 384 с.


Основи електричної тяги і тяговий електропривід


Теоретичні основи руху транспортного засобу

Рівняння руху транспортного засобу. Тягові та гальмівні характеристики.

Сили, що діють на транспортний засіб

Тертя в передачах, сили опору. Розрахунок потужності тягових двигунів. Сили зчеплення коліс з поверхнею кочення. Вплив зовнішніх факторів на реалізацію сил зчеплення. Режими пробуксовування та юзу.

Керованість і стійкість руху транспортного засобу

Системи гальмування. Рух транспортного засобу в повороті. Формування тягових характеристик в електроприводах з двигунами постійного струму. Формування тягових характеристик в електроприводах з двигунами змінного струму.


Література

1. Буртний В.В. Тиристорний електропривід постійного струму / В.В. Буртний, Л.Ф. Карплюк, Б.Я. Панченко. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007. – 128 с.

2. Максимов А.Н. Городской электротранспорт : Троллейбус : учеб. для нач. проф. образования / А.Н. Максимов. – М.: изд. центр «Академия», 2004. – 256 с.

3. Френкель С.Я. Техника тяговых расчетов: учеб.-метод. пособие / С.Я. Френкель. – Гомель: БелГУТ, 2007. – 72 с.

4. Корягина Е.Е. Электрооборудование трамваев и троллейбусов / Е.Е. Корягина, О.А. Коськин. – М.: Транспорт, 1982.


Системи керування електроприводами транспортних засобів


Особливості системи керування електроприводами (СКЕП) транспортних засобів (ТЗ)

Основні вимоги до СКЕП ТЗ. Способи формування статичних тягових характеристик. Основні показники роботи систем в статичних і динамічних режимах.

Системи релейно-контакторного керування

електроприводами ТЗ

Схеми керування розгоном ТЗ з двигунами постійного струму. Схеми керування гальмуванням ТЗ з двигунами постійного струму. Схеми тиристорно-імпульсного керування тяговими двигунами постійного струму.

Принципи побудови замкнених СКЕП ТЗ

Аналіз основних типів регульованих тягових електроприводів ТЗ. Типи зворотних зв’язків. Системи підпорядкованого керування. Системи модального керування.

Замкнені СКЕП ТЗ

Загальні принципи побудови замкнених систем. Основні характеристики. Замкнені СКЕП постійного струму ТЗ. Замкнені системи керування асинхронними електроприводами. Скалярні системи частотного керування асинхронними електроприводами ТЗ. Векторні системи частотного керування асинхронними електроприводами ТЗ. Замкнені системи електроприводів ТЗ з синхронними та вентильними двигунами.


Література

1. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи / М.Г. Попович, О.Ю. Лозинський, В.Б. Клепіков та ін. – К.: Либідь, 2005. – 680 с.

2. Башарин А.В. Управление электроприводами / А.В. Башарин, В.А. Новиков, Г.Г. Соколовский. – М.: Энергоиздат, 1982.– 392 с.

3. Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод / В.В. Москаленко. – М.: Энергоиздат, 1986.

4. Электроподвижной состав с асинхронными тяговыми двигателями / Н.А. Ротанов, А.С. Курбасов, Ю.Г. Быков, В.В. Литовченко. – М.: Транспорт, 1991. – 336 с.

Схожі:

Електропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи iconЕлектропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи
Принципи побудови систем автоматичного керування. Керування за збуренням, за відхиленням і комбіноване керування. Класифікація систем...
Електропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи iconЄсаулов с. М., Бабічева о. Ф. Мікропроцесорні пристрої на сучасних технологічних об'єктах
«Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації...
Електропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи iconНазва модуля: Елементи електричних систем транспортних засобів
Теоретичні основи електротехніки, Мікропроцесорні засоби та системи, Теорія автоматичного керування
Електропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи iconНазва модуля: Мікропроцесорні засоби та системи Код модуля
Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмування; електроніка та мікросхемотехніка
Електропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи icon«мікропроцесорні системи обліку І керування»
Конспект лекцій з курсу «Мікропроцесорні системи обліку І керування» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Електропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи iconЄсаулов с. М., Бабічева о. Ф. Моделювання та досліди в середовищі пакету програм sinsys
«Автоматизація технологічних процесів», «Автоматизація технологічних процесів та установок», «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту»,...
Електропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи iconЄсаулов с. М. Периферійні компоненти мікропроцесорних пристроїв
«Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої»
Електропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів для студентів 4, 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 092201 «Електричні системи І комплекси транспортних засобів»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів
Електропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводу для студентів 4, 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 092203 -«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводу
Електропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи "Мікропроцесорна система" з дисципліни "Мікропроцесорні пристрої" для студентів фахового напряму 0908 "Електроніка"
Мікропроцесорна система" з дисципліни "Мікропроцесорні пристрої" для студентів фахового напряму 0908 "електроніка" спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи