Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»
Скачати 123.52 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»
Дата18.11.2012
Розмір123.52 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»


Методи генерування та формування сигналів

Методи приймання та обробки сигналів

Цифрові пристрої та мікропроцесори

Основи теорії радіотехнічних систем

Основи теорії електронних кіл

Сигнали та процеси в радіоелектроніці

Радіовимірювання

Елементна база радіоелектроніки


Програми дисциплін


Методи генерування та формування сигналів


Генератори з зовнішнім збудженням (ГЗЗ).
Основи теорії і розрахунку ГЗЗ без врахування інерційності активних елементів (АЕ)


Призначення і області застосування пристроїв генерування та формування радіосигналів. Технічні параметри пристроїв. Типова структурна схема пристрою формування радіосигналу.

Врахування інерційності АЕ в ГЗЗ. Кола узгодження (КУ)
та схеми ГЗЗ призначення КУ. Синтез схем КУ. Втрати в КУ


Еквівалентна схема транзистора. Залежність струмів і енергетичних показників АЕ від частоти. Вплив напруг живлення та збудження на режим АЕ в ГЗЗ. Методи стабілізації режиму.

Схеми підсилювачів потужності.
Схеми додавання потужностей. Ключові режими роботи АЕ в ГЗЗ


Загальні принципи побудови схем. Вихідні кола ГЗЗ Енергетичні показники та схеми ключових генераторів.

Генератори з зовнішнім збудженням
нвч діапазону. Помножувачі частоти коливань


Особливості режимів АЕ і коливальних систем НВЧ. Області застосування, технічні параметри помножувачів частоти коливань (ПЧ). Принципи помноження частоти.

Основи теорії автогенераторів (АГ). Схеми автогенераторів

Умови самозбудження та стійкості автоколивального режиму. Методи стабілізації частоти. Кварцова стабілізація частоти. Стабілізація частоти діелектричними резонаторами (ДР), резонаторами на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ).

Автогенератори НВЧ.
Синтезатори частоти. Збуджувачі радіопередавальних пристроїв


Схеми транзисторних автогенераторів НВЧ. Стабілізація частоти в автогенераторах НВЧ. Технічні характеристики синтезаторів. Синтезатори з квантовими стандартами частот.

Амплітудна модуляція (АМ). Односмугова модуляція.
Імпульсна модуляція. Формування ЧМ та ФМ сигналів


Методи здійснення АМ. Особливості односмугової модуляції. Принципи побудови імпульсних модуляторів. Методи здійснення ЧМ. Методи формування ФМ сигналів.

Радіопередавальні пристрої системи зв’язку та передачі інформації. Телевізійні радіопередавальні пристрої ретранслятори. Радіопередавальні пристрої радіолокаційних та радіонавігаційних систем

Класифікація, технічні параметри зв’язкових та радіотелеметричних передавальних пристроїв. Структурна схема та автоматичне керування передавальним комплектом. Технічні характеристики. Структурні схеми телевізійних передавачів зображення та звукового супроводу. Особливості побудови високочастотних трактів і модуляторів.


Література

1. Радиопередающие устройства : учеб. / под ред. В.В. Шахгильдяна. – М. : Связь, 1980.

2. Петров Б.Е. Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах / Б.Е. Петров, В.А. Романяк. – М. : Высш. шк., 1989. – 232 с.


Методи приймання та обробки сигналів


Основні характеристики пристроїв
приймання та обробки сигналів (ППОС). Вхідні кола


Типи ППОС, їх структурні схеми. Особливості супергетеродинних ППОС, методи зменшення впливу побічних каналів приймання. Основні характеристики ППОС. Призначення та основні вимоги до вхідних кіл (ВК). Способи перестроювання ВК.

Підсилювачі радіосигналів. Нелінійні явища
в резонансних підсилювачах. Підсилювачі проміжної частоти


Характеристики резонансних підсилювачів. Стійкість і методи підвищення стійкості резонансних підсилювачів. Нелінійні спотворення. Характеристики підсилювачів проміжної частоти (ППЧ).

Перетворювачі частоти. Амплітудні
детектори. Детектори сигналів з кутовою модуляцією


Інвертувальний і неінвертувальний перетворювачі частоти (ПЧ). Характеристики перетворювачів частоти . Діодний резистивний і діодний ємнісний ПЧ. Амплітудний детектор. Синхронний детектор. Детектор імпульсних сигналів. Балансні фазові детектори (ФД).

Регулювання підсилення в ППОС.
Системи автоматичного підстроювання частоти


Структури систем АРП. Статичні і динамічні характеристики системи АРП. Системи частотного автоматичного підстроювання частоти (ЧАПЧ). Системи фазового автоматичного підстроювання частоти (ФАПЧ).

Радіозавади і боротьба з ними

Характеристика радіозавад. Методи боротьби з імпульсними завадами. Методи боротьби з флюктуційними завадами.

Проходження модульованих сигналів через лінійний тракт.

Проходження АМ сигналів через лінійний тракт, лінійні і нелінійні спотворення. Особливості приймання балансно-модульованих і односмугових сигналів. Проходження сигналів з кутовою модуляцією через лінійний тракт.

Особливості побудови ППОС різного призначення

Особливості приймачів дискретних сигналів. Особливості побудови ППОС радіолокаційних, радіорелейних, супутникових, телевізійних систем передачі інформації. Радіомовні приймачі.


Література

1. Пристрої приймання та обробки сигналів : конспект лекцій з дисципліни «Методи приймання та обробки сигналів» для студентів базового напряму 6.0907 «Радіотехніка» / укл. М.М. Гнатчук, Р.В. Проць, В.І. Шклярський. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 164 с.

2. Цифровые радиоприемные системы / под ред. М.Н. Жоздинского. – М. : Радио и связь, 1990. – 262 с.


Цифрові пристрої та мікропроцесори


Математичні основи цифрових
пристроїв та пристрої програмованої логіки


Різновиди цифрових автоматів (ЦА). Системи числення та кодування. Основні поняття та означення булевої алгебри. Пристрої перетворення та комутування: шифратори та дешифратори; кодоперетворювачі; мультиплексори, демультиплексори. Тригери. Регістри. Лічильники. Пристрої програмованої логіки. Цифро-аналогові і аналого-цифрові перетворювачі.

Організація МПК та схемотехніка

Склад та характеристика апаратних та програмних засобів МПС. Кодування чисел, команд та символьно-цифрової інформації в ЕОМ. Системи переривань та вводу-виводу у МПС. Секційні МП. Архітектура МПС трьома шинами. Мікропроцесорний комплект серії КР 580.

Схемотехніка та програмування МПС

Інтерфейс пам’яті з трьома шинами. Інтерфейс вводу-виводу МПС. КР580ВВ55. Програмування МПС. Цифрові фільтри на МП. Логічні аналізатори. Налагоджування МПС Мікропроцесорний комплект серії К1810. Мікропроцесор INTEL PENTIUM-4.


Література

1. Рицар Б.Є. Цифрова техніка : навч. посіб. / Б.Є. Рицар. – К. : вид-во НВК ВО, 1991. – 372 с.

2. Пономарев И.А. Конспект лекцій по дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры», «Радиоавтоматика» / И.А. Пономарев. – Кривой Рог : изд-во КК НАУ, 2006.


Основи теорії радіотехнічних систем


Предмет та завдання дисципліни

Фізичні основи побудови радіотехнічних систем. Методи визначення місцезнаходження об’єктів на площині та в просторі. Вимірювання віддалі, швидкості та кутових координат.

Розрізнення, розділення та оцінювання параметрів сигналів

Розрізнення сигналів, якісні показники розрізнювачів. Оцінювання параметрів сигналів, структура оптимальних оцінювачів. Якісні показники оцінювання.

Радіолокаційні та радіонавігаційні системи

Склад радіолокаційної системи. Основні характеристики радіолокаційних цілей. Далекість дії радіотехнічної системи. Радіолокатор колового огляду. Методи радіолокаційної селекції та розпізнавання об’єктів. Системи селекції рухомих цілей.

Радіотехнічні системи передачі інформації

Багатоканальні системи передачі інформації з частотним розділенням каналів. Багатоканальні системи передачі інформації з часовим розділенням каналів, цифрові багатоканальні системи, системи з розділенням каналів за формою сигналів. Канали зв’язку. Пропускна здатність каналу зв’язку. Теорема Шеннона. Ефективне кодування. Завадостійке кодування.


Література

1. Сумик М.М. Основи теорії радіотехнічних систем : навч. посіб. / М.М. Сумик. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 240 с.

2. Радиотехнические системы : учеб. для вузов / под общей ред. Ю.М. Казаринова. – М. : Радио и связь, 1968. – 496 с.


Основи теорії електронних кіл


Основні положення теорії сигналів та лінійних електронних кіл

Класифікація сигналів. Дискретизація неперервних сигналів; теорема відліків. Основні положення та закони теорії кіл. Визначення електричного кола; струм, напруга, потужність; одиниці вимірювання електричних величин. Закони Кірхгофа. Принципи побудови електронних кіл; класифікація електронних кіл та режимів їх роботи.


Електронні кола в усталеному режимі гармонічних коливань

Гармонічні струми та напруги, їх основні параметри. Закони Ома і Кірхгофа в комплексній формі. Поняття про комплексні частотні характеристики (КЧХ). Амплітудно-частотні та фазочастотні характеристики послідовного та паралельного коливального кола. Методи розрахунку складних електронних кіл в усталеному режимі гармонічних коливань. Методи вузлових напруг та контурних струмів; принцип накладання. Метод еквівалентного джерела; теорема взаємності.

Основи теорії багатополюсників та прохідних чотириполюсників

Основні рівняння та первинні параметри багатополюсників. Визначення багатополюсника, класифікація багатополюсників; основні рівняння та первинні параметри багатополюсників; матриці провідностей та опорів багатополюсників, їх властивості. Узагальнений метод вузлових напруг; прохідний чотириполюсник.

Перехідні процеси в лінійних електронних колах

Закони комутації та незалежні початкові умови. Виникнення перехідних процесів як результат комутацій. Операторний метод аналізу перехідних. Імпульсна та перехідна характеристики електронного кола; інтеграл Дюамеля та його застосування для аналізу перехідних процесів.

Нелінійні резистивні кола

Нелінійні двополюсні елементи та їх характеристики і параметри. Графоаналітичний розрахунок нелінійних резистивних кіл; стійкість статичного режиму електричної рівноваги нелінійного кола. Апроксимація нелінійних характеристик; спектральний аналіз, кусково-лінійній та експоненціальній апроксимації вольт-амперної характеристики.


Література

1. Основи теорії електронних кіл / Ю.Я. Бобало, Б.А. Мандзій, П.Г. Стахів та ін.; за ред. проф. Ю.Я. Бобала. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. – 337 с.

2. Основи теорії електронних кіл / Ю.Я. Бобало, Б.А. Мандзій, П.Г. Стахів, та ін.; за ред. проф. П.Г. Стахіва. – Львів: Магнолія плюс, 2010. – 296 с.


Сигнали та процеси в радіоелектроніці


Математичні моделі та характеристики детермінованих сигналів

Основні положення теорії сигналів. Інформація, повідомлення, сигнал. Узагальнений ряд Фур’є та його властивості. Узагальнена формула Релея. Функції кореляції дискретних сигналів. Коди Баркера

Математичні моделі і характеристики
модульованих, вузькосмугових та випадкових сигналів


Теорія сигналів з обмеженим спектром. Теорема Котельникова; процедура дискретизації. Перетворення Гільберта і його властивості. Модульовані радіосигнали. Види модуляції радіотехнічних сигналів; спектри ЧМ і ФМ радіосигналів за малих та великих індексів модуляції; практична ширина спектра. Імпульсні сигнали з лінійною частотною модуляцією (ЛЧМ); Цифрові методи модуляції і демодуляції. Теорема Вінера-Хінчина; поняття білого шуму. Основні поняття про кодування сигналів.

Перетворення детермінованих сигналів у
лінійних параметричних та нелінійних колах


Обробка детермінованих сигналів у лінійних стаціонарних колах та системах. Основні властивості вузькосмугових частотновибірних систем; явища у вузькосмугових колах під час обробки АМ, ФМ та ЧМ сигналів. Радіоелектронні кола зі зворотним зв’язком. Вплив зворотного зв’язку на частотну характеристику лінійної системи. Стійкість радіоелектронних кіл зі зворотним зв’язком; критерії стійкості Найквіста та Рауса-Гурвіца. Синхронне детектування. Процес перетворення частоти; процес детектування АМ, ЧМ та ФМ сигналів; явище інтермодуляції; взаємодія сильного та слабкого сигналів в безінерційному НЕ. Автоколивальні системи. Автогенератори гармонічних коливань.

Методи обробки та фільтрації сигналів

Перетворення випадкових сигналів у лінійних стаціонарних, параметричних та нелінійних колах. Теорія оптимальної фільтрації сигналів. Фільтри НЧ з характеристиками Баттерворта та Чебишева. Узагальнена фільтрація сигналів, визначення затримки сигналу.


Література

1. Сумик М.М. Теорія сигналів : підруч. / М.М. Сумик, І.Н. Прудиус, Р.М. Сумик. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 231 с.

2. Основи теорії сигналів : підруч. / Б.А. Мандзій, Р.І. Желяк; за ред. Б.А. Мандзія. – Львів : вид. дім «Ініціатива», 2008. – 240 с.


Радіовимірювання


Основи теорії похибок

Особливості вимірювань в радіотехніці Основні терміни і визначення метрології. Фізичні величини і засоби вимірювання. Система одиниць фізичних величин. Класифікація і призначення засобів вимірювань. Класифікація методів вимірювань. Основні характеристики вимірювань: точність і похибка. Промахи. Довірча імовірність і довірчий інтервал. Правила сумування похибок. Правила заокруглення результатів вимірювання і форми їх представлення.

Вимірювальні сигнали, перетворювачі,
методи і засоби вимірювання напруги і струму


Вимірювальні сигнали і їх характеристики. Код і кодування у вимірюваннях. Класифікація засобів вимірювання. Методи підвищення точності засобів вимірювання. Вимірювальні перетворювачі. Перетворювачі змінної напруги в постійну. Випрямні перетворювачі. Пікові детектори. Детектори середньовипрямленого і середньоквадратичного значення. Фазочутливі і синхронні детектори. Термоелектричні і терморезисторні перетворювачі. Вимірювальні трансформатори. Подільники напруги і атенюатори. Вплив приладу на електричне коло. Електронні аналогові вольтметри. Вольтметри амплітудного, середньовипрямленого і середньоквадратичного значення напруги. Особливості імпульсних вольтметрів. Вольтметри НВЧ. Цифрові електронні вольтметри.

Вимірювання частоти, часових інтервалів,
фазового зсуву, параметрів імпульсів та спектрів


Електронні осцилографи. Синхронізація. Багатоканальні і багатопроменеві осцилографи. Осцилографічні методи вимірювання фізичних величин. Вимірювання частоти і часових інтервалів. Резонансні методи вимірювання частоти. Принципи і методи вимірювання фазового зсуву. Фазометри. Особливості вимірювання фазового зсуву на НВЧ. Стробоскопічний фазометр. Основні методи вимірювання параметрів імпульсів та спектрів сигналів. Вимірювання параметрів імпульсно-модульованих коливань. Вимірювання нелінійних спотворень.

Радіовимірювання параметрів елементів кіл, НВЧ-пристроїв, потужності, характеристик випадкового сигналу. Автоматизація вимірювань

Метод амперметра і вольтметра. Мостові методи вимірювання опорів. Вимірювання амплітудно-частотних характеристик. Вимірювання параметрів НВЧ-пристроїв. Використання вимірювальних ліній. Особливості вимірювання в оптичному діапазоні. Вимірювання потужності на надвисоких частотах. Вимірювання поглинальної потужності. Вимірювання прохідної потужності. Вимірювання характеристик випадкового сигналу. Вимірювання середнього значення стаціонарного ергодичного процесу, середньої потужності, середньої дисперсії, кореляційної функції, енергетичного спектру одномірної щільності розподілу ймовірностей. Вимірювальні системи з програмним керуванням.


Література

1. Метрология и радиоизмерения / В.И. Нефедов и др. – М. : Высш. шк., 2006. – 519 с.

2. Дворянин Б.В. Основы метрологии и радиоизмерения / Б.В. Дворянин. – 1993. – 320 с.


Елементна база радіоелектроніки


Дискретні пасивні елементи РЕА

Резистори постійного та змінного опорів. Конденсатори постійної та змінної ємностей: Котушки індуктивності.. Високочастотні та низькочастотні дроселі. Електромагнітні трансформатори. Магнітопроводи трансформаторів. Особливості конструкцій та параметрів сигнальних трансформаторів.

Фізичні основи напівпровідників

Напівпровідники та діелектрики. Основи зонної теорії напівпровідників. Утворення вільних носіїв заряду в напівпровідниках. Власні та домішкові напівпровідники.

Електричні переходи

Класифікація переходів Електронно-дірковий перехід: Випрямні та омічні переходи. Гетеропереходи та їх властивості. Електричне та теплове пробиття, бар’єрна та дифузійна ємності, температурні властивості.

Напівпровідникові діоди

Основні характеристики, параметри, моделі. Застосування випрямних діодів та селенових випрямлячів; імпульсних та високочастотних діодів; напівпровідникових стабілітронів; варікапів; тунельних діодів; лавинно-пролітних діодів та діодів Гана.

Біполярні транзистори

Типи та основні режими роботи біполярних транзисторів. Схеми вмикання. Статичні характеристики та параметри. Частотні властивості. Робота транзистора під час імпульсних сигналів. Одноперехідні транзистори.

Тиристори

Класифікація тиристорів. Діодні тиристори. Тріодні тиристори (триністори). Симетричні діодні та тріодні тиристори (діаки та тріаки).

Польові транзистори

Класифікація. МДН-транзистори з вбудованим каналом. МДН-транзистори з індукованим каналом.

Інтегральні мікросхеми (ІМС)

Класифікація інтегральних мікросхем. Біполярні ІМС. Плівкові ІМС: Гібридні ІМС.

Оптоелектронні напівпровідникові прилади

Класифікація. Будова, типи, схеми вмикання, принцип дії, характеристики та параметри, застосування напівпровідникових приладів відображення інформації


Література

1. Елементна база ЕА / М.Д. Матвійків та ін. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005.

2. Основи радіоелектроніки / Б. Мандзій, Р. Желяк, М. Киселичник, В. Якубенко. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
«Магістр» зі спеціальності 05090102 "Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення" І мають освітньо – кваліфікаційний рівень...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
«Магістр» зі спеціальності 05090102 "Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення" І мають освітньо – кваліфікаційний рівень...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи