Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності \"Соціальна робота\" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету \"Львівська політехніка\", 2005. 140 с icon

Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. 140 с
НазваНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. 140 с
Сторінка1/8
Дата14.09.2012
Розмір1.43 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут гуманітарних і соціальних наук

Кафедра соціології та соціальної роботи


Л.Є.Клос, Н.О.Микитенко


Вступ до практичної соціальної роботи


(на прикладі вивчення досвіду України та Канади)


Львів – 2005


Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів спеціальності “Соціальна робота” вищих навчальних закладів

(протокол № 15 від 15.02.2005 р.)


Рецензенти

Робак В. Є., канд. біол. наук, ст. наук. співр., Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України;

Курляк І. Є., д-р педаг. наук, проф., Національний університет “Львівська політехніка”;

Герцюк Д. Д., канд. педаг. наук, доц., Львівський національний університет ім. І. Франка


^ Клос Л.Є., Микитенко Н.О. Вступ до практичної соціальної роботи (на прикладі вивчення досвіду України та Канади): Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “Соціальна робота” вищих навчальних закладів. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 140 с.
Посібник призначений для студентів спеціальності “Соціальна робота“ Національного університету “Львівська політехніка“. Дане видання може бути корисним також для студентів інших навчальних закладів різних рівнів акредитації, що здійснюють підготовку таких фахівців, як соціальний працівник, соціальний педагог, учитель, вихователь, практичний психолог, дефектолог, соціолог.

Посібником можуть також користуватися викладачі, молоді спеціалісти, що навчаються в аспіранитурі, магістратурі, слухачі відділень післядипломної освіти та всі, кому не чужа проблематика підготовки кадрів для сфери соціальних послуг в Україні.


З М І С Т 1. Анотація навчального курсу..............................................................4

 2. Методичні рекомендації для роботи з посібником..........................6

 3. Критерії оцінювання знань студентів під час вивчення

курсу «Вступ до практичної соціальної роботи» ............................10

 1. Навчально-тематичний план курсу...................................................11

 2. Термінологічний словник .................................................................15

 3. Зміст програми лекційного і лабораторного курсів........................16

 4. Зразки модульних контрольних завдань.........................................117

 5. Індивідуальні завдання для студентів з курсу «Вступ до практичної соціальної роботи».............................................................................126

 6. Запитання на іспит..............................................................................127

 7. Список літератури...............................................................................129

 8. Додатки ...............................................................................................135
 1. ^ АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


Метою даного навчального курсу є ознайомлення студентів із базою знань та умінь в соціальній роботі, основами професійної діяльності соціальних працівників, процесом взаємодії з клієнтом, основними поняттями спеціальності “соціальна робота” та її теоретичними засадами.

^ Основні завдання навчального курсу:

 • формування у студентів уявлень про соціальну роботу як соціально-гуманітарну, інтегративну науку, її об’єкт, предмет, мету, завдання, методи і принципи наукових досліджень, міждисциплінарні зв'язки з іншими науками;

 • ознайомлення з основними принципами, теоріями, методами, формами і рівнями соціальної роботи як різновиду соціальної практики;

 • ознайомлення студентів із властивостями соціальної роботи як професії, у тому числі її функціями, цінностями, етикою;

 • формування у студентів уявлень про цілісний образ соціального працівника як людини, що володіє певними характерними духовно-моральними якостями, а також відповідним комплексом знань та умінь;

 • розуміння студентами специфіки соціальної роботи з різними категоріями клієнтів (людей), а також на різних рівнях практики;

 • розвиток навичок критичного мислення та оцінювання щодо існуючих соціальних проблем і пошуку шляхів їх розв’язання;

 • ознайомлення студентів із особливостями функціонування соціальних служб в Україні та Канаді;

 • провести оцінку існуючих соціальних служб у м.Львові та регіоні, визначити сферу їх діяльності та можливості соціальної роботи в них.

У процесі вивчення курсу «Вступ до практичної соціальної роботи» студенти ознайомляться з основними поняттями і термінами, які застосовуються у соціальній роботі, теоретичними засадами і загальними моделями практичної діяльності соціальних працівників, основними категоріями клієнтів та соціальних проблем сучасного суспільства, видами і принципами надання соціальних послуг, а також різноманітністю інституцій із соціального обслуговування в Україні та Канаді.

Даний навчальний курс допоможе студентам здобути інформацію про специфіку та особливості обраного фаху, його актуальність та важливість на сьогоднішній день, а також дозволить реально оцінити свої можливості на шляху оволодіння професійними знаннями і навичками.

Після вивчення курсу «Вступ до практичної соціальної роботи» студенти повинні мати знання про: теоретико-методологічні засади розвитку соціальної роботи як науки та фаху, її особливості в українському контексті; національно-культурні, морально-етичні, правові та психолого-педагогічні аспекти діяльності соціального працівника; загальні принципи і методи надання практичної допомоги соціальними працівниками різним верствам населення та в умовах різних соціальних інституцій; багатство та розмаїття ролей і функцій соціальних працівників у процесі виконання ними професійних обов’язків на різних рівнях втручання.

Підсумком успішного вивчення студентами спеціальності «Соціальна робота» одного з перших фахових навчальних курсів є здобуття ними наступних умінь: виявляти та вивчати (досліджувати) соціальні проблеми у суспільстві, громаді, групі чи в окремих індивідів; застосовувати інтерактивні й аналітичні навички для вирішення проблем різних рівнів втручання; складати план дій та теоретично обгрунтовувати професійне втручання соціального працівника у системи різного порядку; працювати з людьми різних вікових, професійних, соціальних, політичних, неформальних груп, а також із людьми, що мають особливі потреби; адекватно та коректно користуватися етичними принципами соціальної роботи; користуватися інформаційними та іншими видами ресурсів соціальної роботи з метою підвищення особистого освітньо-кваліфікаційного рівня, виявлення, прогнозування та запобігання або пом’якшення можливих соціальних проблем та настроїв у суспільстві.

Навчальний курс “Вступ до практичної соціальної роботи” є своєрідним фундаментом, на якому будуть “добудовуватися” інші важливі спеціальні дисципліни, як-от, методи і методика досліджень у соціальній роботі, соціальна політика, соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів, соціальна геронтологія, соціальна робота в закладах охорони здоров’я тощо.


 1. ^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОБОТИ З ПОСІБНИКОМ


Оскільки соціальна робота в Україні як професія перебуває у процесі становлення, то більшість студентів не мають ще достатньо чіткого уявлення про її суть чи про себе як майбутніх соціальних працівників. Курс “Вступ до практичної соціальної роботи” дає можливість ознайомитися із цим відносно молодим фахом, його історичним розвитком та сучасним станом. При цьому розглядаються взаємозв’язки соціальної роботи з іншими професіями, які надають допомогу людям, її особливі характеристики, база знань та функції. Велика увага приділяється вивченню цінностей та етики соціальної роботи, а також їхнього зв’язку із особистими цінностями студента.

Наш навчально-методичний посібник покликаний допомогти, в першу чергу, студентам, які вивчають курс “Вступ до практичної соціальної роботи” у контексті майбутньої професійної діяльності на ниві соціальної роботи. Потреба у створенні навчально-методичного посібника обгрунтовується рядом моментів. Зокрема, необхідністю адаптувати цінний досвід теорії та практики соціальної роботи канадських колег, зокрема викладацького складу кафедри соціальної роботи Манітобського університету, до умов та можливостей української реальності. Наступним фактором, що спонукав нас до написання посібника, була потреба узагальнити ті напрацювання, що вже є в арсеналі вітчизняних теоретиків та практиків соціальної роботи (Ужгородського НУ, Києво-Могилянської Академії, Національного Університету “Львівська політехніка”). А тому, враховуючи вище сказане, нами було розроблено оригінальну навчальну програму з курсу “Вступ до практичної соціальної роботи”, яку і доповнить даний навчально-методичний посібник. Зроблена спроба систематизації та узагальнення основних положень соціальної роботи, які розкривають базові поняття з даної дисципліни, із одночасним збереженням за студентами права на самостійне здобування знань у цій галузі.

Посібник відкриває анотація до курсу, де стисло викладені мета, завдання та перелік тих основних знань і умінь, які повинні здобути студенти після завершення вивчення “Вступу до практичної соціальної роботи”. Короткий термінологічний словник, вміщений після навчально-тематичного плану, дозволяє студентам, не звертаючись до спеціальних джерел, користуватися основними арсеналом понять соціальної роботи.

Навчально-тематичний план, складений у вигляді таблиці, наочно демонструє обсяг матеріалу, який пропонується до засвоєння. Курс вивчається упродовж одного семестру, тематично поділений на два розділи: І розділ “Загальна характеристика змісту професійної діяльності фахівців у галузі соціальної роботи”, ІІ розділ “Основи соціальної роботи”.

Перший розділ присвячений загальній характеристиці соціальної роботи як виду суспільної діяльності, науки, професії. Студенти мають змогу скласти уявлення про структуру соціальної роботи, її основні цілі, завдання, а також ті функції, що їх виконує соціальна робота. Під час вивчення першого розділу студенти більше довідаються про саму професію “соціальний працівник”, історичні аспекти її становлення в Україні та за кордоном, основні цінності та етичні засади фаху, функції та ролі спеціаліста у процесі виконання професійних обов’язків, основні сфери діяльності та групи клієнтів.

У другому розділі розглядаються теоретико-методологічні засади соціальної роботи, її форми і методи. Студенти матимуть змогу дещо детальніше зупинитися на вивченні рівнів практики соціальної роботи (мікро-, мезо- і макрорівні), а також особливостей роботи соціальних працівників на кожному із цих рівнів в Україні та Канаді. Завершується вивчення курсу оглядом загальної мережі закладів соціального обслуговування в обох країнах.

Після засвоєння кожного розділу студенти пишуть модульні контрольні роботи. По закінченні вивчення курсу студенти складають іспит. Оскільки курс викладається на основі модульно-рейтингової системи, то студенти мають можливість здобути підсумкову оцінку вже за результатами успішності впродовж навчального семестру. Це включає суму балів за роботу під час вивчення окремих розділів – відповідно 40 і 60 балів за перший та другий розділи. При оцінюванні роботи студентів враховується: присутність на заняттях, участь в обговоренні та доповнення, виступи із повідомленнями та під час презентацій, ініціативність під час виконання групових робіт, самостійна робота з додатковою літературою, виконання індивідуальних завдань (згідно плану), результати письмових модульних контрольних робіт, наявність зошита і регулярність ведення записів у ньому, письмове оформлення результатів лабораторних робіт.

На кожному занятті студенти засвоюють певний пласт теоретичного матеріалу, зміст якого є дуже тісно пов’язаний з наступними практичними завданнями. Власне через практику, лабораторні роботи і різноманітні практичні методи навчання відбувається формування тих мікронавичок, які створять надійне підгрунтя і для засвоєння основ соціальної роботи, і для майбутньої успішної професійної діяльності соціальних працівників. Ці завдання реалізуються шляхом роботи в мікрогрупах, використання активних методів навчання (брейн-стормінгу, рольових ігор, презентацій, виконання самостійних індивідуальних завдань тощо), із застосуванням спеціальних засобів – графопроектора, магнітофона, відеомагнітофона, диктофона, фліпчартого паперу, фломастерів, роздаткових матеріалів. Усе це активно використовується студентами під час лабораторних занять і є частиною методики, запозиченої у канадських колег – викладачів факультету соціальної роботи Манітобського університету (м.Вінніпег), з якими нам пощастило співпрацювати в процесі реалізації канадсько-українського проекту “Реформування соціальних служб”.

Теоретичну базу для вивчення курсу складають міні-лекції, що проводяться на початку кожного заняття. Міні-лекції побудовані у формі тез, які представляють, здебільшого, формулювання визначень, основних понять соціальної роботи, відображають найважливіші моменти (дати і події) в історії становлення фаху, найцікавіші факти з практичної діяльності соціальних працівників України і Канади.

До кожної з п’ятнадцяти тем навчального курсу додається перелік літератури, яка була використана для підготовки теоретичної частини заняття. Студенти можуть скористати цим переліком у випадках самостійного опрацювання або при бажанні поглиблення обізнаності з даної теми. Для зацікавлених у ширшому вивченні даного курсу пропонується список наукових та навчально-методичних джерел, вітчизняної та зарубіжної періодики, адреси спеціальних Інтернет-видань. Список уміщено у кінці посібника.

Для зручності, у процесі підготовки до написання модульних контрольних робіт, студентам пропонуються зразки типових завдань, що відповідають тематиці пройденого матеріалу. Таким чином, студенти зможуть заздалегіть провести самоконтроль і реально дати самооцінку своїм знанням. Аналогічною є ситуація щодо підготовки до іспиту. У відповідному розділі навчально-методичного посібника вміщено тематику екзаменаційних запитань.

 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«ВСТУП ДО ПРАКТИЧНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

При засвоєнні цього курсу від студентів вимагається:

- обов’язкове відвідування занять (у випадку пропусків без поважних причин для отримання допуску до заліку студент повинен здати викладачу контрольні роботи-відробки з відповідних тем);

- уважність під час викладу теоретичного матеріалу;

- ведення зошита – конспекта теоретичних блоків занять;

- активна участь у рольових іграх, дискусіях, презентаціях та інших методах і формах роботи на заняттях; використання самооцінювання та “зворотного зв’язку”;

- обов’язкове сумлінне виконання усіх лабораторних робіт та письмове оформлення в зошитах;

- оформлення згідно вимог і своєчасна здача двох індивідуальних завдань.
^
Система оцінювання враховує:

 • відвідування студента, активність під час занять, зміст зошита-конспекта;

 • коротке обгрунтування свого вибору щодо вивчення і майбутньої спеціальності “соціальна робота”;

 • розгорнутий опис діяльності одного із закладів соціальної роботи (соціальної допомоги), розташованого у м.Львові або регіоні, за відповідною схемою;

 • презентація закладу соціальної роботи (за вибором студента);

 • 2 теоретичні тести.

Буде також враховуватися рівень самостійної роботи студента з літературою та Інтернет-матеріалами (до послуг студентів – Ресурсний центр кафедри соціології та соціальної роботи і Лабораторія інформаційних технологій кафедри).


^ 4. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУп/п

заняття

Назва розділу та теми


Кіль-кість годин

Комбі

новані заняття

Самостійна робота


І

М о д у л ь 1

^

Розділ 1. Загальна характеристика змісту професійної діяльності фахівців у галузі соціальної роботиТема 1. Поняття “соціальна робота”. Актуальність розвитку соціальної роботи в Україні

Поняття “соціальна робота”, її мета. Завдання соціальної роботи. Соціальна робота як наукова галузь, різновид суспільної діяльності, соціальний інститут. Міждисциплінарні зв’язки соціальної роботи. Функції соціальної роботи. Цілі соціальної роботи.4


4


2
^

Тема 2. Зміст та структура соціальної роботи


Структура соціальної роботи. Об’єкт соціальної роботи. Основні принципи теорії соціальної роботи. Специфічні принципи практичної соціальної роботи. Основні принципи функціонування соціальної роботи в канадському суспільстві.


6

6


3
^

Тема 3. Історичні аспекти виникнення та розвитку соціальної роботи в Україні та за кордоном


Соціальна робота в додержавний період існування прадавніх слов’ян. Заснування Київської держави і початки соціальної політики. Вплив хрещення Руси-України на розвиток благодійності. Короткий огляд розвитку соціальної роботи за кордоном.

6

6

4


Тема 4. Фах “соціальна робота”

Соціальна робота як професія. Рівні та типи практики соціальної роботи. Прямі та непрямі соціальні послуги. Функції та ролі соціального працівника. Аналітичні та інтерактивні навички соціального працівника.

8


8

5


Тема 5. Соціальні послуги та їх споживачі

Соціальні послуги: основні форми та види. Структура сфери надання соціальних послуг. Фінансування соціальних послуг в Україні. Клієнти соціальної роботи. Сфери практичної соціальної роботи


8


8

6


Тема 6. Цінності та етика соціальної роботи

Поняття “цінностей соціальної роботи”. Особистісно-моральні якості соціального працівника. Огляд основних цінностей соціальної роботи. Міжнародна Декларація етичних принципів соціальної роботи. Етичні принципи професії соціального працівника. Проблемні ситуації в соціальній роботі. Канадські “Стандарти практики соціальної роботи”.44

7
^


М о д у л ь 2


Розділ 2. Основи соціальної роботиТема 7. Теоретичні засади соціальної роботи

Теорії загальної практики соціальної роботи. Моделі практичної соціальної роботи.

4

4

8


Тема 8. База знань для загальної практики соціальної роботи

Визначення рівнів знань, які використовуються в соціальній роботі. База знань відповідно до рівнів освіти в соціальній роботі.


4

4

9


Тема 9. Форми і методи соціальної роботи

Форми соціальної роботи. Поняття методів соціальної роботи. Теоретичні методи соціальної роботи. Практичні методи соціальної роботи.

4

4

10


Тема 10. Загальна практика соціальної роботи

Поняття «загальна практика соціальної роботи». Огляд складових загальної практики соціальної роботи. Загальна (генералістична) модель прийняття рішення соціальним працівником під час роботи з індивідуальним випадком.

6

6

11


Тема 11. Мікрорівень практики соціальної роботи - індивідуальна соціальна робота

Соціальна робота з індивідами. Модель соціальної системи індивіда. Соціальне функціонування. Сучасні методи індивідуальної соціальної роботи. Ресурси соціальної роботи. Сімейна терапія. Методи сімейної терапії в Канаді.


4

4

12


Тема 12. Соціальна робота з групою - мезорівень практики

Визначення і суть соціальної роботи з групою. Категорії груп у практиці соціальної роботи Канади. Основні моделі соціальної роботи з групою (терапевтична групова робота, соціальна групова робота, самокерована групова робота). Групова динаміка. Переваги групової роботи


6

6

13


Тема 13. Макрорівень практики соціальної роботи: робота з громадами та вплив на соціальну політику

Соціальна робота з громадами в Канаді. Характеристика соціальної політики. Реформування соціальної політики в Україні. Соціальний захист як контекст практики соціальної роботи. Структура соціального захисту та складові соціального забезпечення в Україні. Три основних підходи до розв’язання соціальних проблем. Основні моделі соціального забезпечення та соціальної підтримки населення в сучасному світі. Соціальна політика у Канаді


4

4


14


Тема 14. Система соціального обслуговування і соціальних служб в Україні

Специфіка системи соціального обслуговування в Україні. Основні тенденцї у соціальному обслуговуванні в Україні. Територіальні центри. Соціальні служби для молоді. Державна служба зайнятості. Недержавні заклади соціальної роботи.6

6


15Тема 15. Заклади соціальної роботи та система соціального обслуговування в Канаді

Особливості соціального обслуговування в Канаді. Характеристика діяльності клініки соціальної роботи.


4

4
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності \"Соціальна робота\" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету \"Львівська політехніка\", 2005. 140 с iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «Соціальна геронтологія» для студентів базового напряму «Соціологія»
Соціальна геронтологія: Методичні вказівки до вивчення курсу “Соціальна геронтологія” для студентів базового напряму «Соціологія»...
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності \"Соціальна робота\" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету \"Львівська політехніка\", 2005. 140 с iconНавчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005
Практикум з цивільного права (частина 2). Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет...
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності \"Соціальна робота\" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету \"Львівська політехніка\", 2005. 140 с iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності \"Соціальна робота\" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету \"Львівська політехніка\", 2005. 140 с iconНавчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків Львів, 2004 Рецензенти
Мирський Р. Я., доктор філософських наук, професор Національного університету “Львівська політехніка”
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності \"Соціальна робота\" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету \"Львівська політехніка\", 2005. 140 с iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності \"Соціальна робота\" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету \"Львівська політехніка\", 2005. 140 с iconН. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва
Соціальна робота: Практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» / Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г....
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності \"Соціальна робота\" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету \"Львівська політехніка\", 2005. 140 с iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Національної Академії педагогічних наук України та Луганського національного університету
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності \"Соціальна робота\" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету \"Львівська політехніка\", 2005. 140 с iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності \"Соціальна робота\" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету \"Львівська політехніка\", 2005. 140 с iconОснови демократії
Основи демократії: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності \"Соціальна робота\" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету \"Львівська політехніка\", 2005. 140 с iconЛьвівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки
Теорія парламентаризму: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи