Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження»
Скачати 424.59 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження»
Сторінка1/3
Дата14.09.2012
Розмір424.59 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут гуманітарних та соціальних наук


Завдання і методичні вказівки

до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему:

«ОПРАЦЮВАННЯ ПРОГРАМИ ЕМПІРИЧНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ»

(для студентів всіх спеціальностей)


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

соціології та соціальної роботи

Протокол № 9 від 20 березня 2002 р.


Львів – 2002


Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» (для студентів всіх спеціальностей) /Упор. Іванкова-Стецюк О.Б., Савка В.Є., Грендиш А. В., Яцишин І. І., - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка», 2002. - …… с.


Упорядники Іванкова-Стецюк О.Б., к. соц. н., ст. викл.

Савка В.Є., к. соц. н., доц.

Грендиш А. В., ас.

Яцишин І. І., ас.


^ Відповідальний за видання Климанська Л.Д., к. філос.н., доц.


Рецензент Куценко О.Д., доктор соціологічних наук, професор Харківського національного університету


^ ВСТУП


Контрольна робота «Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження” є важливим етапом вивчення дисципліни “Соціологія”. Її мета – виховати кваліфікованого споживача соціологічної інформації, дати студентові уявлення про технологію роботи соціолога-практика, виробити початкові навички збору та аналізу первинних даних, що можуть бути використані у громадському житті та майбутній фаховій діяльності. Наприклад, при участі разом з фахівцями у плануванні і проведенні маркетингових досліджень, в оцінці публікацій соціологічних даних, які стосуються громадсько-політичних процесів тощо.

При написанні контрольних робіт слід використати теоретичні знання, в першу чергу – з теми: “Предмет та методи соціологічних досліджень”, де студенти ознайомилися з видами і технологією прикладних досліджень, методами збору і аналізу інформації, а також решти тем курсу, що дозволить студентові правильно сформулювати проблему дослідження, визначити його стратегію.

Матеріали контрольної роботи можуть бути використані при підготовці до відповідної теми семінарського заняття.

^ Обсяг контрольної роботи визначається проблемою і масштабом обраного дослідження . Всі елементи програми повинні бути сформульовані лаконічно та логічно поєднані між собою. Рекомендується, щоб загальний обсяг роботи не перевищував 7-10 сторінок тексту.

^ Бюджет часу на виконання: 5-7 годин самостійної роботи.

Термін виконання і захисту.

Контрольна робота, якщо вона не доповідалася і не була захищена на відповідному семінарському занятті, повинна бути здана викладачу за 15 днів до останнього в семестрі модульного тижня і захищена студентом.^ Завдання до контрольної роботи включає:

1. Проблематику емпіричних соціологічних досліджень (ДОДАТОК Б; видається викладачем).

2.Завдання для виконання методологічної частини програми емпіричного соціологічного дослідження.

3.Завдання для виконання методичної частини програми емпіричного соціологічного дослідження.


Структура контрольної роботи:

 • титульний лист: тема емпіричного соціологічного дослідження, затверджена викладачем, прізвище виконавця, академгрупа;

 • розділ І: методологічна частина програми емпіричного соціологічного дослідження.

 • розділ ІІ: методична (процедурна) частина програми емпіричного соціологічного дослідження.

 • розділ ІІІ: підведення підсумків дослідження і визначення сфер їх можливого застосування.ЗРАЗОК програми емпіричного соціологічного дослідження наведено у ДОДАТКУ А.


^ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ І

Програма емпіричного соціологічного дослідження складається з двох розділів: методологічного і методичного, які пов’язані між собою і підкоряються загальному задуму наукового пошуку.

Методологічна функція програми полягає в тому, щоб чітко визначити проблему дослідження, перевести її у тему; сформулювати мету та завдання дослідження; визначити і провести попередній аналіз об’єкту і предмету дослідження; висунути гіпотезу; виділити основні поняття, проінтерпретувати їх і провести операціоналізацію.

Таким чином, розділ І повинен складатися з наступних елементів:

 • аналіз соціальної проблеми (преамбула дослідження);

 • формулювання теми дослідження;

 • визначення мети дослідження та його основних завдань;

 • визначення об’єкту і предмету дослідження;

 • здійснення інтерпретації найважливіших понять;

 • формулювання гіпотез дослідження.


^ ДОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЕННЯ.

1. Вибір теми дослідження є першим кроком (етапом) у складанні програми соціологічого дослідження. Він нерозривно пов’язаний з аналізом соціальної проблеми, що цікавить дослідника, яка піддається дослідженню соціологічними методами, тобто входить до предмету соціології, і яку треба чітко зафіксувати у назві дослідження. Соціальна проблема тісно пов’язана з проблемною ситуацією, що склалася в реальному житті і включає певні суперечності між якимись елементами соціального простору, процесу, становлячи певну незадоволену потребу в товарах чи послугах, цінностях культури, діяльності, самореалізації особистості тощо.

Для того, щоб обгрунтування проблеми дослідження було максимально повним і всебічним, доцільно провести її логічний аналіз, який буває системним (структурним), що передбачає з’ясування та розгляд структури досліджуваного явища, яке розчленовується на частини і з’ясовуються їх взаємозв’язки і характер; функціональним (факторним), під час якого визначаються ті чинники, які впливають на досліджуваний процес, і які можуть сприяти, нейтралізовувати або перешкоджати його розвитку.

Наприклад. У наші дні соціально-економічних перетворень, коли Україна лише починає виходити з кризового становища, коли залишається складною ситуація в соціальній, економічній, культурно-освітній та інших сферах життя, багато наших співвітчизників, в першу чергу - молодих, звертає свої погляди на певні професії, в першу чергу - економіста, менеджера, маркетолога, внаслідок чого зростають конкурси до вищих навчальних закладів на вказані спеціальності. Це зумовлено іміджем у суспільстві зазначених економічних професій як таких, що є інтелектуальними, і які автоматично забезпечуючи високий рівень матеріального достатку їх представникам, надають їм високий соціальний статус.

Однак, очевидно, що не кожен із тих, хто отримає відповідну спеціальність, зможе зреалізувати себе як професіонал у повній мірі. Це може статись з ряду причин: відсутності вміння випускника «подати себе» належним чином, небажання роботодавців приймати на роботу молодих спеціалістів; нарешті, непоодинокими є випадки, коли на престижну роботу влаштовуються «по блату». В результаті талановиті молоді спеціалісти часто не отримують тієї посади, на яку заслуговують, а відтак - втрачають можливість самореалізувати себе в обраній професійній сфері; натомість на вершині соціальної піраміди опиняються далеко не найкращі. Зрозуміло, що за таких умов страждають не лише ті, у кого не склалась професійна кар’єра; в не меншій мірі страждає суспільство.

Існує ще один бік цієї справи. Так, якщо кількість випускників економічних спеціальностей буде збільшуватись, то незабаром ринок праці буде значно перенасичений спеціалістами певного профілю: їх виявиться така кількість, яка перевищить попит на них, що створить додаткове напруження на ринку праці. У виграшному становищі виявляться ті, хто матиме певні переваги: досвід роботи, досконале знання комп’ютера та іноземних мов, поглиблені знання у певній галузі, яка потребуватиме спеціалістів, наявність другої спеціальності тощо. В результаті вже в зовсім недалекому майбутньому може виникнути другий «професійний бум», коли почнеться масова перекваліфікація спеціалістів з вищою освітою, але тепер вже на інші спеціальності, наприклад, прикладного характеру.

Отже, маємо проблемну ситуацію, коли виникає протиріччя між престижем окремих економічних спеціальностей і зниженням можливостей для багатьох їх представників самореалізуватись у відповідній сфері і належним чином. Проблемна ситуація тут розглядається в межах соціальної проблеми самореалізації молоді в умовах нестабільного суспільства. Якщо спробувати розв’язати цю проблему на регіональному рівні, то тему дослідження можна сформулювати таким чином: «Проблеми працевлаштування випускників львівських вищих навчальних закладів економічного профілю в умовах сучасного ринку праці ».

2. Формулювання теми веде за собою визначення об’єкту соціологічного дослідження, що є другим етапом у складанні програми.

Об’єкт в соціологічних дослідженнях - це певна сфера соціальної дійсності (соціальні інституції, групи, спільноти, процеси, відносини), які містять у собі певні соціальні протиріччя і на які спрямовано процес наукового пізнання. В широкому значенні об’єктом соціологічного дослідження є люди, об’єднані в різноманітні спільноти, групи, організації або залучені до різноманітних соціальних процесів. Саме люди є носіями певної соціальної проблеми.

Визначення об’єкту дослідження передбачає отримання просторово-часових та якісно-кількісних його характеристик. Тому в програмі слід зафіксувати наступні ознаки обєкта:

1) просторові (місто, регіон, країна);

2) часові (період, який охоплюється дослідженням);

3) галузеві (вид досліджуваної діяльності - промисловість, бізнес, освіта, культура тощо);

 1. соціально-демографічні (стать, вік, освіта, сімейний стан), та інші, які можуть зацікавити дослідника.

Наприклад. Об’єкт дослідження: випускники 2002 року економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації м.Львова, які бажають працевлаштуватися на підприємствах та в установах у м. Львові.

Час проведення дослідження – травень 2002 р.

З виділенням об’єкту тісно пов’язано і визначення предмету соціологічного дослідження. Предмет емпіричного дослідження - це найбільш суттєві сторони, властивості та відносини об’єкту, пізнання яких необхідно для вирішення соціальної проблеми. Один і той же об’єкт можна вивчати з позиції різних соціальних проблем, а отже він передбачає безліч предметів. Тому визначення предмету дослідження одночасно визначає межі, в яких конкретний об’єкт досліджують в даному випадку. Предмет дослідження співвідноситься з темою дослідження.

Наприклад. Хоча ми розуміємо, що випускники-економісти зустрічаються безліччю соціальних проблем, предметом нашого дослідження ми обираємо лише їх частину – ті, які повязані з пошуком ними місця праці (необов’язково за спеціальністю) у м. Львові.

3. Третім елементом програми соціологічного дослідження є визначення мети і основних завдань дослідження.

Мета - це загальна спрямованість дослідження, очікуваний кінцевий результат. Вона визначає орієнтацію, від якої залежить уся логіка здійснення і реалізації соціологічного дослідження. Як правило, емпіричне соціологічне дослідження орієнтоване перш завсе на досягнення практичної мети, пошук алгоритмів вирішення певних соціальних проблем. Для більш чіткого з’ясування мети дослідження в програмі на її основі розробляється система основних завдань дослідження.

Завдання емпіричного дослідження - це сукупність конкретних цільових настанов, спрямованих на аналіз і розв’язання проблеми. Завдання дослідження безпосередньо випливають із поставленої перед дослідником мети, конкретизують її.

Наприклад. Мета дослідження - встановлення основних моделей працевлаштування випускників вищих навчальних закладів 2002 року економічного профілю III-IV рівнів акредитації в умовах ринку праці м. Львова.

Завдання дослідження:

 • визначення соціально-економічних орієнтацій випускників, пов’язаних із пошуком ними місць праці у м. Львові;

 • визначення кількості випускників, які мають зарезервовані місця праці у м.Львові, характер цих робочих місць та спосіб якими вони були одержані;

 • дослідження планованих моделей активного працевлаштування випускників, які не мають зарезервованих місць праці у м.Львові:

а) тимчасове влаштування на роботу на львівських підприємствах не за спеціальністю;

б) продовження навчання – перекваліфікація з метою здобуття фаху, який користується попитом на ринку праці Львова;

в) пошук роботи за спеціальністю поза м.Львовом з метою набуття професійного досвіду і повернення у Львів.

4. Четвертий розділ методологічної частини програми відводиться для інтерпретації основних понять дослідження.

Під час аналізу проблеми і предмету дослідження використовуються певні абстрактні, узагальнені поняття, котрі неможливо безпосередньо виміряти. Але до безпосередніх завдань емпіричного соціологічного дослідження входить вимірювання досліджуваних соціальних фактів. Тому в якості проміжного етапу для отримання емпіричних даних використовується інтерпретація понять - процес їх тлумачення, пояснення і переводу на більш прості та емпірично фіксовані відповідники.

Наприклад. “Працевлаштування не за спеціальністю” – влаштування на посаду, яка не відповідає фаху молодого спеціаліста і рівню його професійної кваліфікації.

4. Останній розділ методологічної частини програми повинен містити гіпотезу, яку висуває дослідник. Гіпотеза - це науково обгрунтоване припущення, яке висувають для можливого пояснення певних соціальних фактів, явищ і процесів, котре треба підтвердити або спростувати в ході дослідження. В методологічному плані гіпотеза служить з’єднувальною ланкою між теоретичною концепцією та емпіричною базою дослідження. До побудови гіпотези висуваються певні вимоги. Вона повинна:

 • відповідати теорії (загальній або загальносоціологічній);

 • бути науково обгрунтованою (тобто не суперечити вже доведеному);

 • мати сенс у межах досліджуваної проблеми, бути придатною для перевірки емпіричним шляхом;

 • бути логічною та несуперечливою.

Гіпотези поділяють на гіпотези-підстави і гіпотези-наслідки, котрі виводяться з перших.

Наприклад. Гіпотеза-підстава: хоча більшість випускників-економістів хотіли б відразу влаштуватися на роботу за спеціальністю у м. Львові, обмеженість ринку робочих місць спонукає їх до вибору інших моделей трудової поведінки після закінченя навчання.

Гіпотези-наслідки: основні моделі поведінки тих випускників, яким не вдастся знайти роботу за спеціальністю у м.Львові, будуть зводитися до:

а) влаштування на будь-яке місце праці на підприємствах Львова, і продовження пошуків роботи за спеціальністю;

б) перекваліфікація з метою набуття іншого фаху, який користується попитом у м. Львові;

в) тимчасове влаштування на роботу за спеціальністю в провінції як “стартова позиція” перед поверненням до Львова з досвідом роботи, а отже – вищим особистісним потенціалом.

^ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІ


Емпіричний матеріал, потрібний для соціологічного дослідження, має різний характер і міститься у багатьох різноманітних джерелах. При тому, інформація, яка є у кожному з них, як правило, дозволяє охарактеризувати досліджуване явище лише в якомусь одному аспекті. З метою забезпечення комплексного, всебічного аналізу досліджуваної проблеми, рекомендується в емпіричних дослідження передбачити одержання інформації з різних джерел відповідними методами. Кожен з них має певні обмеження до застосування, сильні та слабкі сторони, що слід врахувати при плануванні дослідження (див. таблицю).

Метод

Переваги

Обмеженість

Спостереження (відкрите і приховане)

1. Дає безпосередню "гарячу"

різноманітну і багату

інформацію.

2. Гнучкість в проведенні

досліджень.


1. Дає найкращі результати лише при вивченні малих груп.

2. Важко фіксувати процеси, які "розтягнуті" в часі та в просторі.

3. Є проблеми з визначенням важливості інформації, відбором тої, яка відображає дійсно істотні зв'язки, явища


Експеримент

1. Дослідник може контролювати та коригувати дію системи чинників, їх вплив на об'єкт.

2. Створюється можливість моделювання різних ситуацій та аналізу поведінки суб'єктів у них.

3. Можливе повторне проведення експерименту, в т. ч. і з різними учасниками, у відмінних умовах.


1.Неможливо застосувати для вивчення життєдіяльності великих соціальних суб'єктів, на протязі тривалого часу.

2. Багато аспектів соціального життя неможливо змоделювати, а отже вони не піддаються експериментальному вивченню.

3. На результат може впливати "лабораторна ситуація".

4. Потреба значних матеріальних затрат і часу на підготовку та проведення
^
Аналіз документів

1. Метод базується на аналізі первинних, і автентичних продуктів діяльності самих соціальних суб'єктів.

2. Забезпечується глибоке вивчення предмету, в т. ч. змін самого об'єкта дослідження на протязі тривалого часу.

3. Дозволяє "реставрувати" соціальні суб'єкти, які припинили своє існування та їх поведінку, а отже проводити історико-соціологічні дослідження.

1. Можуть виникати проблеми з доступом до джерел, визначенням їх автентичності та їх інтерпретацією.

2. Джерела можуть давати суб'єктивну інформацію, а отже спотворювати соціальні реалії.

3. Метод вимагає вміння відібрати саме необхідну інформацію, відділити її від другорядної та зайвої.


Опитування

1. Можна проводити на великих масивах, а отже вивчати поведінку великих соціальних суб'єктів.

2. Дозволяє зробити порівняльний аналіз відповідей респондентів.

3. При повторних дослідженнях можна встановити динаміку змін об'єкта дослідження.

4. Дослідник сам формує банк інформації, відбирає лише потрібні йому емпіричні дані.

5. Забезпечує оперативність збору інформації.


1. Для забезпечення репрезентативності результатів потрібно вірно визначити коло респондентів (зробити вибірку).

2. Матеріал може бути поверховим, не відображати глибинних процесів життєдіяльності вивчуваного об'єкта, особливо коли опитування проводиться "по гарячих слідах".

3. "Закриті" запитання звужують обсяг одержаної інформації.

4. "Відкриті" запитання часто залишаються респондентами без відповіді.

5. Потребує значних матеріальних затрат.

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» iconОпрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень»,
«Методологія соціологічних досліджень», «Кількісні методи соціологічних досліджень», «Якісні методи соціологічних досліджень», «Якість...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " дослідження операцій" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» підготували
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "інформаційні мережі" для студентів напряму підготовки 040302
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інформаційні мережі” /укладач М. С. Бабій. – Суми : Сумський державний...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „комерційна діяльніссть в будівництві”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Комерційна робота в будівництві” для студентів 6 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «визначення основних фізичних величин І показників групового графіка навантаження»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Визначення основних фізичних величин і показників групового графіка навантаження»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи